Bägge regeringsalternativen får underkänt

Thomasgur1

Thomas Gür

Opinionsinstitutet SKOP presenterade i söndags (22/3) rapporten ”Betyg på regering och opposition”, med kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker.

Undersökningen är från perioden 19 februari till 11 mars 2015 och finns att tillgå HÄR.

Den visar ett historiskt lågt betyg för regeringen Löfven – det lägsta regeringsbetyget sedan november 2005, då regeringen Persson knappt ett år senare förlorade valet. Det är nu endast 26 procent av väljarna som anser att regeringen gör ett mycket bra eller ganska bra jobb – en minskning om tre procentenheter sedan november 2014. Det är endast två (2) procent av de tillfrågade som anser att regeringen gör ett ”mycket bra jobb”.

Vidare tycker 25 procent av väljarna att en borgerlig regering skulle göra ett sämre jobb än Löfvens regering. Det betyder att endast var fjärde väljare ger regeringen Löfven ett omvänt godkännande – alltså att regeringen Löfven ändå är bättre än alternativet.

Men det innebär inte att väljarna rosar alliansoppositionen. Endast 40 procent av väljarna anser att en borgerlig regering skulle vara bättre än den nuvarande regeringen. Det är dessutom tre procentenheter mindre än i november 2014.

Hultåker framhåller i rapporten att undersökningen visar ”att det råder en allmän misstro mot politikerna och de båda regeringsalternativen”. Ett alldeles korrekt konstaterande. Det är ett underbetyg åt oppositionen att det fortfarande bara är en minoritet av väljarna, två av fem (40 procent), som tror att en borgerlig regering skulle vara bättre, när endast var fjärde väljare ger regeringen Löfven godkänt.

I november 2014 var summan av de som ansåg att regeringen gjorde ett bra jobb och de som trodde att oppositionen skulle vara bättre totalt 72 procent. Den summan har i SKOP:s marsundersökning minskat till 66 procent. Bägge regeringsalternativen har tappat i trovärdighet i väljarnas ögon: en tredjedel av väljarna (34 procent) anser alltså att varken det ena eller det andra blockets partier skulle vara en bra regering för Sverige.

Detta kan jämföras med läget i september 2014, strax före valet, då 94 procent av väljarna ansåg att (dåvarande) regeringen gjorde ett bra jobb eller att (dåvarande) oppositionen skulle göra ett ännu bättre jobb. Då var det endast 6 procent av väljarna som inte ansåg att någondera parten skulle vara en bra regering.

Valutgången och utvecklingen därefter har således inneburit ett mycket stort förtroendetapp för de partier som ingår i regeringen Löfven samt i alliansoppositionen vad gäller respektive konstellations regeringsduglighet. Lägg på detta decemberöverenskommelsen – den uppgörelse som skulle befästa blockpolitiken i Sverige och säkra minoritetsregeringars förmåga att regera landet.

Den borgerliga oppositionsalliansen har istället undergrävt förtroendet för inte bara sin förmåga att få igenom sin politik, utan även för själva idén om att det finns två tydliga regeringsalternativ i svensk politik. För att säga det igen: Att i detta läge, där bara var fjärde väljare tycker att sittande regering är bättre än oppositionen, inte kunna få mer än 40 procent av väljarnas stöd för sin egen regeringsduglighet som opposition är ett allvarligt underkännande.

Det ser ut som att decemberöverenskommelsens offer inte bara blir den demokratiska majoritetsprincipen, utan även dess signatärer.