GUNNAR SANDELIN: Andelen svenskar minskar i befolkningen 

Statistiska centralbyrån (SCB) har nyligen kommit med de fullständiga siffrorna för 2022 vad gäller inhemsk respektive utländsk bakgrund i befolkningen. Ser vi till den totala befolkningen i det första diagrammet nedan, så har knappt 70 procent av alla de som är folkbokförda i landet svensk bakgrund medan drygt 30 procent har utländsk bakgrund. Vi har då räknat 50/50 bland dem som har en utrikes- och en inrikesfödd förälder. Den ”pursvenska” befolkningen med två inrikesfödda föräldrar utgör nu mindre än två tredjedelar av totalen (där kan även tredje generationens invandrare ingå, men det redovisas inte).  

Detta är en minskning som pågår regelmässigt från år till år vad gäller både antal och andel i befolkningen med svensk bakgrund. Om vi blickar tillbaka till millennieskiftet så har personer med svensk bakgrund minskat med 40 000 medan de folkbokförda med utländsk bakgrund har ökat med närmare 1,7 miljoner. Om vi bryter ner dessa siffror mer detaljerat så kan vi i nedanstående diagram se hur det har fördelat sig mellan de olika befolkningsgrupperna. Utrikesfödda har ökat i särklass mest, och tillsammans med dem som är födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar är ökningen över en och halv miljon människor på 22 år. De som har två svenskfödda föräldrar har under samma tid minskat med nästan 200 000. 

SCB:s siffror grundar sig på vilka som är folkbokförda i landet och kan därför inte jämföras med Migrationsverkets statistik över beviljade uppehållstillstånd, då dessa av olika skäl inte alltid leder till att personer registrerar sig hos Skatteverket som varaktigt boende här. Till exempel så blir ukrainare som kommer hit på grund av kriget (”massflyktingsdirektivet”) inte folkbokförda. 

Ser vi till ökningen av utländsk bakgrund efter födelseland mellan 2021 och 2022 så är Indien en överlägsen etta med sina närmare 7 000 nya personer i folkbokföringen. Det handlar naturligtvis om utomeuropeisk arbetskraft och dess anhöriga, nu när asylinvandringen har minskat. Men Afghanistan ligger också bra till med ungefär hälften så många. Om vi däremot ser till nettoinvandringen (invandring minus utvandring) under 2000-talet hittills, framträder en bild där Syrien dominerar med närmare 200 000 personer. Det grundar sig på asyl- och anhöriginvandring med åtföljande permanenta uppehållstillstånd. Här toppas också listan av andra asylländer som Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea. Undantaget Polen utgör rörlig arbetskraft inom EU. 

I sin egen division i botten bland drygt 200 länder, ligger de personer som är födda i Sverige. De har i särklass utvandrat mest under de senaste 22 åren. De illustrerar därmed också den stora demografiska förändring som vårat land genomgår. Något som main stream media helst vill undvika eftersom det fortfarande är en helig dogm att vi inte ska prata om ”vi och dom”. 

Fotnot: tack till Affes statistikblogg för research och diagram  https://affes.wordpress.com/Länk till Riks.se för intervju: https://www.youtube.com/watch?v=OMi4qXDRzyU 

Gunnar Sandelin