MOHAMED OMAR: Är det fel att kalla muslimer ”muhammedaner”?

Islam betyder underkastelse, den som har underkastat sig Gud. Vilken gud? För att räknas som muslim måste du underkasta dig Muhammeds gud, alltså den gud som beskrivs i Koranen och i berättelserna om den arabiske profeten Muhammed.

Muhammed har visat människorna vad den ende guden vill, vad han tillåtit och förbjudit, och hur man ska dyrka honom. Det är således inte underkastelsen under Gud som gör en person till muslim, utan underkastelsen under Muhammed.

Islam är monoteistiskt, vilket betyder att du bara får dyrka en gud. Och, du får bara erkänna existensen av en enda gud. Men om du erkänner att det bara finns en enda gud, men inte erkänner att Muhammed är hans profet, då är du ändå otrogen.

Det som skiljer muslimer från otrogna är således inte monoteismen utan underkastelsen under Muhammed.

Det är därför inte konstigt att muslimer har kallats ”muhammedaner”, Muhammeds anhängare. På svenska Wikipedia kan man läsa i en not:

Äldre benämningar för muslim är bland annat muselman och muhammedan, där den senare kan uppfattas missvisande då den har hävdats innebära att man tillber Muhammed och därför ogillas av muslimer.

Det är inte sant att benämningen ”muhammedan” ogillas av muslimer. De ogillar den endast när den används av icke-muslimer.

Muslimer kallar sig själva ”muhammedaner”, på arabiska ”muhammediyun”, med stolthet.

När jag googlar på ordet ”muhammediyun”, skrivet med arabiska bokstäver, är det första som dyker upp en islamistisk hemsida som hyllar mullorna i Iran och Hizbollah i Libanon.

Sedan följer massor med andra islamiska sajter, bloggar, sociala mediekonton med mera som stolt benämner sig själva ”muhammediyun”. På YouTube hittade flera lovsånger tillägnade Muhammed som innehöll ordet ”muhammediyun”.

När jag sedan söker på meningen ”nahnu muhammediyun”, som betyder ”vi är muhammedaner”, hittar jag fler lovsånger, och även sånger som den här, som hyllar jihad, det heliga kriget.

En bland muslimer vanlig benämning på islam är dessutom ”din Muhammed”, som betyder Muhammeds religion.

Muslimska apologeter brukar framhålla den stränga monoteismen som islams signum. Som jag visat, stämmer inte detta. Det är snarare kulten av Muhammed som gör islam till islam.

Det är inte fel att kalla muslimer muhammedaner, eftersom det är en översättning till svenska av ”muhammediyun” som är en hederstitel för muslimer. Men jag anser att man ändå bör avstå att använda det i interaktionen med muslimer eftersom det kan uppfattas som nedsättande av dem som blivit lärda så.

Varför vill inte muslimer att icke-muslimer använder denna benämning? Man befarar att ordet ”muhammedan” skulle få islam att likna kristendomen, som är uppkallat efter Kristus. Man vill i mötet med kristna betona skillnaden mellan de båda religionerna, då man menar att muslimernas vördnad av Muhammed skiljer sig från de kristnas dyrkan av Kristus. Även om alla muslimer åkallar Muhammed i sina böner, och många anser att han är allvetande och allestädes närvarande och har existerat sedan begynnelsen, vill man inte kalla honom ”gudomlig” eftersom detta skulle grumla islams monoteism.

Muhammedkulten stannar inte heller vid Muhammeds person utan omfattar även hans familj, hans ättlingar, hans stam och till med hans folk, araberna som helhet. I en hadith säger Muhammed att den som avskyr araberna avskyr Muhammed. Vad betyder det? Jo, att man som muslim inte bara ska älska Muhammed, utan även det arabiska folket.

I andra hadither här och här säger Muhammed att Gud kommer att förödmjuka den som försöker förödmjuka hans stam, kuraisch. Han säger också att hövdingaskapet ska förbli inom denna stam, och att Gud kommer att förgöra dess fiender.

At-Tabari var en historiker och korantolkare som levde mellan 838 och 923. I hans verk (vol. 6, s. 95) finns en intressant historia.

Detta var i början av Muhammeds verk och många araber var oroade av hans predikan. Hans farbror Abu Talib kallade Muhammed till möte med stammens hövdingar och äldste. Farbrodern bad honom sluta häda deras gudar (araberna gamla religion).

Då svarade Muhammed: ”Farbror, ska jag inte kalla dem till något som är bättre för dem än deras gudar? Abu Talib undrade vad det kunde vara. Muhammed sade: ”Jag kallar dem till att yttra ett ord som kommer att få araberna att underkasta sig dem och göra araberna till härskare över icke-araberna.”

Ordet Muhammed kallade dem till att yttra var ”Det finns ingen gud förutom Allah och Muhammed är hans sändebud” (La ilaha illallah, Muhammed rasulallah). Vad Muhammed menade var alltså att islam skulle göra hans stam till härskare över alla araber och araberna i sin tur skulle härska över icke-araberna.

Muhammeds ättlingar kallas ”ashraf”, ädlingarna, och ”saada”, herrarna.

Araberna är det bästa folket, kuraisch är den bästa stammen bland araberna och Muhammed är den bäste bland kuraischiterna. Han befallde sina anhängare att döda den som kränkte hans heder. Och genom spridningen av islam har Muhammed gjorts till föredöme för omkring 1,7 miljarder människor i vår tid.

Det är ganska märkligt att majoriteteten av islams stora lärda som samlade och nedtecknade alla dessa historier som upphöjde Muhammed, hans stam och hans folk, själva var perser. Jag skulle vilja ta reda på mer om det zoroastriska inflytandet i berättelserna om Muhammed.

BILD: Profeten Muhammad, den beslöjade figuren, rycker fram i spetsen för sin här för att erövra Mecka och utropa sig till arabernas kung. Ur det ottomanska manuskriptet Siyer-i Nebi (cirka 1388).

Du kan visa din uppskattning för skribenten genom att donera via swish till 0760078008 eller bli månadsgivare på Patreon

Klicka här för att gilla min sida på Facebook.

Mohamed Omar