ANDERS LEION: Så skapades PK-samhället

Ett företags framgång eller undergång skapas av dess verksamhet. Självklart, visst, men detta styr hur makt och resurser fördelas mellan dess intressenter.   

En offentlig verksamhets överlevnad säkras genom dess företrädares förmåga att hålla sig väl med den centralmakt som förser dem med makt och resurser.  

Marknaden är överlägsen byråkratin i olika avseenden. Främst kanske därför att den genom att döda verksamheter skapar nödvändig förändring. Att åstadkomma detta inom den offentliga sektorn är näst intill omöjligt. 

När företag blir så beroende av offentliga medel att dess överlevnad påverkas av beslut inom den offentliga sektorn, blir följaktligen hela ekonomin mindre vital. Denna sammanflätning av privat och offentligt ökar i västländerna. 

Samtidigt finns det en stark, motverkande kraft. De politiska blocken i västländerna, de moderna stånden, håller på att upplösas. 

I Sverige fördelades och förhandlades makt länge mellan välorganiserade arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Arbetsgivarna uppträder inte längre så enhetligt och samlat som tidigare, därför att så stor andel av dem lever i symbios med den politiska makten. Arbetstagarna, främst LO, har länge samverkat med den politiska makten, med socialdemokratin, men kan inte längre göra det på samma självklara sätt som tidigare.  SD har fått för stort inflytande. 

Denna utveckling har inte bara lett till interna problem för inblandade företag och organisationer. Deras företrädare frågar sig alltmer ängsligt ”Vad har vi för vision, vilken är vår uppgift?” Det har påverkat hela samhällsklimatet. Det har varit PK-samhällets barnmorska. När det inte längre finns klara motsättningar – ekonomiska och politiska – dessutom formulerade och hävdade av självmedvetna organisationer, blir det oklart vad som gäller. Idémånglare av olika slag får allt större inflytande. Främst märks detta inom vänstern.  

Högern klarar sig bättre, därför att den har klart fört sig institutionernas betydelse. När de moderna institutionerna monteras ned kan man ersätta dem med äldre, allt det som innefattas i begreppen nation, kultur och historia. 

Folk i allmänhet, den vanliga medborgaren och väljaren, tycker inte om den moderna osäkerheten. De söker hjälp att orientera sig och riktlinjer att rätta sig efter. De erbjuds PK-ideologin.    

Men det finns ett annat alternativ, det som högern erbjuder. Det är därför den växer. 

Anders Leion