HITTAT PÅ NÄTET: Johan Ihre föds den 14 mars 1707 – ”en snillrik och skarpsinnig språkforskare”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Johan Ihre den äldre (1707-1780) var språkforskare och professor skytteanus. Med sina 42 år på posten är han den person som hittills har innehaft skytteanska professuren under längst tid.

Skytteanska professuren är en professur i vältalighet och statskunskap, ursprungligen i vältalighet och politik. Professuren, som inrättades vid Uppsala universitet av Johan Skytte år 1622, är troligen den äldsta i statskunskap i världen.

Johan Ihre är främst känd för att ha grundat det moderna germanska språkhistoriska studiet, samt den komparativa språkforskningen i Sverige, vilket fick betydelse för Jacob Grimms upptäckt av den germanska ljudskridningen samt dansken Rasmus Rasks forskning. 1769 utkom hans etymologiska ordbok i svenska språket, där orden härleds till fornsvenska former och jämförs med andra nordiska, germanska och indoeuropeiska språk.

Utdrag ur Svensk litteraturhistoria i sammandrag (1904):

Johan Ihre (född 1707, professor i Uppsala, död 1780) var en snillrik och skarpsinnig språkforskare, som spred ljus öfver vårt modersmåls art och utveckling. Han kan anses vara grundläggaren af det verkligt vetenskapliga studiet af vårt språk, och hans forskningar skaffade honom anseende öfver hela Europa. Ihres mest berömda arbete är en stor historisk ordbok öfver svenska språket, — Glossarium Sviogothicum. Äfven på andra områden — historiens, fornkunskapens, statsvetenskapens — utmärkte han sig och häfdade bl. a. varmt lämpligheten att använda modersmålet i vetenskapliga skrifter.

Läs en översikt över Frihetstidens lärdomshistoria här

Redaktionen