HITTAT PÅ NÄTET: Svensk seger i slaget vid Anklam

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Anklam stod den 28 januari 1760 i och runt staden Anklam mellan svenska och preussiska styrkor under det Pommerska kriget.

Den preussiske generalmajoren Heinrich von Manteuffel sårades av tre bajonettstick under striden, och togs till fånga av den svenska armén tillsammans med 187 preussiska soldater, varav fyra officerare.

Pommerska kriget var ett krig som utkämpades av Sverige och Preussen 1757–1762. Det var en del av det större sjuårskriget 1756–1763, som fördes mellan stormakterna Preussen och Storbritannien-Hannover å ena sidan och Österrike, Frankrike och Ryssland å andra sidan.

Fredrik den store var då kung av Preussen.

Utdrag ur Berättelser ur svenska historien (1885-86):

Några strider föreföllo sedermera icke förr än i Januari 1760, då svenskar och preussare kämpade mot hvarandra modigt vid Peene. Den 20 Januari 1760 gingo preussarne öfver floden och undanträngde generalmajor Kallings afdelning; men Lantingshausen sammandrog sin styrka vid Greifswald och gick fienden till mötes, då Manteuffel såg sig nödsakad att åter öfvergifva det svenska området. Då han icke efter uppmaning ville utrymma den på svenska sidan af Peene belägna förstaden till Anklam, lät Lantingshausen den 28 Januari storma densamma. Preussarne blefvo öfverrumplade, och svenskarne intogo ej blott förstaden, utan en del af Skaraborgs regemente förföljde de flyende fienderna öfver bron in i staden Anklam och tillfångatog under striden sjelfva preussiske öfverbefälhafvaren, general Manteuffel, samt förde honom med sig, då de måste vika tillbaka. Förstaden afbrändes och fienden förstörde sjelf bron öfver Peene.

Fortsätt läsa här

BILD: Jakob Albrekt von Lantingshausen (1699-1769), svensk friherre, generallöjtnant, serafimerriddare och överståthållare.

Redaktionen