HITTAT PÅ NÄTET: Festmåltiden på Göteborgs Börs den 5 november 1862

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Börsen är en byggnad i Göteborg, vid Gustaf Adolfs torgs norra sida. Byggnaden är ritad av Pehr Johan Ekman och invigd den 1 december 1849.

Den 1 juni 1844 lade kung Oscar I grundstenen till den emotsedda ”Börs- och Festivitetsbyggnaden”, och i den urholkade stenen insattes en blydosa som innehöll 3 guld-, 11 silver- och 14 kopparmynt samt en större silvermedalj med inskriptioner. Den 1 december 1849 skedde invigningen av bygget som då hade kostat 450 000 riksdaler silvermynt.

Västra stambanan, förkortat VSB eller WSB, är den järnväg som förbinder Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg. Järnvägen byggdes som huvudlinje mellan orterna – en stambana – av staten på mitten av 1800-talet.

Hela sträckan stod färdig senare på hösten 1862 och invigningståget avgick från Stockholm klockan 8,54 på morgonen den 3 november med idel potentater och kung Karl XV ombord. Sent på kvällen dagen efter kom man till Göteborg, efter en sällsynt triumfatorisk resa under äreportar och fyrverkerier, längs resta flaggstänger och lysande transparanger, till ideligt saluterande och skålande. Väl kommen till den överdådigt dekorerade banhallen hölls tal av landshövding Fåhraeus till stambanan och kungens ära, och efter ordens- och medaljutdelning tog kungen på Ericsons anmodan till orda ”Jag förklarar härmed Västra stambanan öppnad!”

Bal anordnades på Börsen i Göteborg samma kväll men trängseln gjorde att det inte blev så mycket dans för de samlade. Vid midnatt bröt kungligheterna upp, och en halvtimma senare avblåstes tillställningen. Dagen därpå välsignades järnvägen under en tacksägelsegudstjänst i domkyrkan, och dagen till ära predikade domprosten Peter Wieselgren på vers. Efter att ytterligare saluter skjutits och festligheter och måltider avlöst varandra, återvände tåget med alla potentater tidigt på morgonen den 6 november till Stockholm.

Utdrag ur boken Carl XIV Johan – Carl XV och deras tid 1810-1872. En bokfilm av Erik Lindorm (1942):

Klockan fem den 5 November började den stora middagen å Börsen. I den stora festivitetssalens öfversta ända var ett bord dukadt för konungen och prinsarne samt ett 50-tal af de förnämligaste gästerna, bland hvilka man iakttog h. exc. frih. De Geer, grefve Manderström, h. exc. Sibbem, h. exc. grefve Gyldenstolpe, statsrådet Fåhræus, landtmarskalken grefve Lager-bjelke, stortingspresidenten Harbitz, öfversten frih. Ericson.

För de öfriga gästerna voro i de båda salarne långa och med utmärkt smak dekorerade bord dukade, kring hvilka de talrika gästerna vandrade. Oaktadt deras antal lärer uppgått till närmare 800 personer, var dock trängseln, tack vare de goda anordningarne, icke besvärande, utan egde hvar och en tillfälle att af mat och dryck erhålla den välfägnad man önskade. Middagen var ock, enligt kännares utsago, utsökt både hvad beträffande maten och vinerna.

Läs mer här

Redaktionen