HITTAT PÅ NÄTET: Slaget vid Lappfjärd

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Lappfjärd och Ömossa, 28-29 augusti 1808.  I slutet av augusti har svenskarna tvingats tillbaka till Lappfjärd där 2500 man befäste sin position. Här håller svenskarna en 1800 meter lång front mot ryssarna.

Ryssarna attackerar på morgonen den 28:e på tre kolonner. Men vad ryssarna inte vet är att svenskarna fått förstärkning med ytterligare 2500 man under natten. Ryssarnas anfall kommer strax av sig inför det plötsliga motståndet och de beslutar sig för att dra sig tillbaka till Ömossa. Det är då svenskarna beslutar sig för att gå på anfall.

Drabbningen slutade med svensk seger.

Utdrag Anteckningar om bortgångne samtida II:93 av Carl August Adlersparre (1859-1861):

Fiendens plan att forcera alla punkter af vår ställning, och hvartill han, af den i Juli månad erhållna förstärkning af en fulltalig division, under furst Bagrations befäl, egde tillräcklig styrka, kunde tydeligen skönjas.

Var arméens högra flygel vid Lappfjärd och Kauhajocki slagen, kunde fienden obehindrad gå på Wasa, och då centern med vänstra flygeln af arméens ställning redan var Öfver Vettil kringgången, skulle nödvändigt retraiten öfver Ky-Car-leby blifvit afskuren, och hela armeen uti en cul de sac blifvit sammanträngd vid Wasa.

I denna belägenhet kunde ingen annan operationsplan, for ögonblicket, ega rum, än att gjöra tappert motstånd på alla ställen; och sedan fienden blifvit af slagen, draga fördel af de felsteg, han till äfventyrs kunde begå.

Fienden hade den 27 Augusti anfallit Kauhajocki och den 29 Lappfjärd, men blifvit af slagen; Kauhajocki ställning forcerades af fienden ånyo och genombröts, efter att hafva slagit öfverste-lieutenant von Otter och afslagit brigad-chefens öfverste Palmfeldts fruktlösa försök att återtaga posten.

BILD: Björneborgarnas marsch, akvarell av Albert Edelfelt 1892.

Fortsätt läsa här

Redaktionen