HITTAT PÅ NÄTET: Fartyget Kattan förliser 1649

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Kattan var ett svenskt mindre örlogsfartyg som byggdes kring 1641. Fartyget förliste 1649 i Västindien under den nionde expeditionen till den svenska kolonin Nya Sverige.

Endast lite är känt om fartyget. Kattan var ett segelfartyg med ett deplacement på cirka 350 ton. Besättningen utgjordes av mellan 30 och 50 man och bestyckningen bestod av tjugo kanoner. Fartyget byggdes 1641 eller möjligen 1642 i Stockholm.

Kolonin var i behov av förstärkning såväl materiellt som bosättare, den senaste kontakten hade varit fartyget Svanen som hade anlänt i januari 1648. Till en början bestämdes att Kalmar Nyckel skulle segla till kolonin, fartyget ansågs dock vara för gammalt och istället valdes Kattan till expeditionsfartyg. Även Kattan var i behov av reparationer och i maj 1649 beordrades Anckarhjelm att åter få fartyget i sjödugligt skick. Avresan var planerad till den 2 juli men det dröjde till dagen efter innan expeditionen startade.

Den 3 juli 1649 avlöpte Kattan från Göteborgs hamn under befälhavare Hans Amundsson Besk och kapten Cornelis Lucifer. Ombord fanns förutom ett trettiotal besättningsmän också ett sjuttiotal kolonisatörer och fartygets last bestod av förnödenheter och vapen till kolonin.

Kattan färdades via Nordsjön och Engelska kanalen till ön Antigua i Karibiska havet och vidare till ön St. Christopher dit man anlände den 21 augusti. Den 26 augusti fortsatte färden mot Nya Sverige.

På natten till den 28 augusti grundstötte Kattan vid en liten obebodd ö utanför Puerto Rico och fartyget sjönk kring den första september. Besättningen och passagerarna räddade sig iland där de senare blev tillfångatagna av spanska pirater och fördes till Puerto Rico. De flesta överlevande omkom under fångenskapen och endast ett fåtal återkom senare till Sverige.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

På hösten 1637 avgick den första expeditionen dit ombord på fartygen Kalmar nyckel och Gripen under ledning av en tysk, som i Holländsk-västindiska kompaniets tjänst förvärvat sig kännedom om dessa trakter; och i mars följande år landade man vid Delawares västra strand. Där köpte man av indianerna land utmed floden till några dagsresors utsträckning, ett område, som nu tillhör de nordamerikanska staterna Pennsylvania och Delaware. Köpet uppgjordes med fem därtill befullmäktigade indianhövdingar, tillhörande den stora irokes-stammen, och ett köpebrev blev upprättat, Men indianerna ”voro ett folk, som icke långt emellan måste hava uppmuntringsgåvor”. Några år därefter började vildarne knorra och begära skänker; och då inga sådana syntes till, sägas de ha haft i sinnet att överfalla och utrota nybyggarne. ”Men alldenstund de ansågo de svenske för ett stridbart folk, som man icke borde retas med, samt att de redeligen handlat med dem och snart väntade åter skepp med kostelige varor, fördenskull slogo de all fientelighet utur sinnet och ånyo bekräftade sin förra vänskap”, heter det i en gammal berättelse härom.

Fortsätt läsa Grimbergs skildring här

BILD: Fartyget Kalmar Nyckel. Oljemålning av Jacob Hägg 1922

Redaktionen