HITTAT PÅ NÄTET: Kungens proposition föreslår Bernadotte som svensk tronföljare

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA På riksdagen i Örebro 1810 valdes den franske marskalken Jean Bernadotte, prinsen av Ponto Corvo, till svensk tronföljare. Den 18 augusti lästes kungens proposition upp.

Utdrag ur verket Från Europas hof, dess furstehus och aristokrati. Skildringar hemtade i nya specialverk samt svenska och utländska arkiv av Arvid Ahnfelt (1883-1884):

Under blott få dagar ökade sinnesstämningen sig på detta sätt till en öfvervägande önskan för prinsen af Ponte Corvo, och styrelsen jemte hofvet insågo betänkligheten att vidare uppskjuta med propositionen för samme prins, då skiljaktiga åsigter i administrativa inre angelägenheter med ständerna, såsom ibland nyttiga, likväl vid öfvergången ifrån en vid seklers tid vand och slocknande ätt till en ny, fordrade såsom ett hufvndbestånd af nationalkontraktet en sammanstämmighet emellan folk och styrelse. Den 18 augusti en fredag, kl. X f. 111. anlände ock h. m. konungens nådiga proposition till samtliga stånden, som efter dess hemliga utskotts hörande föreslog prins Johan Baptiste Julius Bernadotte, furste af Ponte Corvo, till Sveriges, Göthes och Wendes kronprins och h. maj:ts efterträdare på den svenska tronen.

Den kungl. propositionen upplästes med synbar tvehågsenhet och lades enligt regeringsformen på bordet.

Rörelsen och samtalen mellan ständernas personal utvecklade sig nu till mera visshet, och regeringsledamöterne besökte nu stundligen i synnerhet den allmänna klubben, för att närma sig och inhemta ständernas bestämda tänkesätt, och att tillika förbereda några acklamationer vid det blifvande valet. En general A Vrede, statsministern Gyllenborg, Hans Järta, Mannerheim, statsministern von Engeström, med flere infunno sig tätast, och alla dessa herrar syntes nu förena sig om den goda saken, ”att man här i Örebro skulle uppnå ett skyndsammare och enigare resultat i denna riksdagens enda och vigtigaste fråga”.

Läs hela verket (tre band) här

BILD: Bernadotte. Efter en fransk gravyr. Det s. k. Örebroporträttet, som visades för valmännen vid riksdagen i Örebro 1810.

Redaktionen