HITTAT PÅ NÄTET: Kölnerdomen – grundstenen läggs

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Kölnerdomen, katedralen i Köln, Tyskland, byggdes mellan 1248 och 1880, vilket innebär en byggnadstid på 632 år. De två tornen är båda 157 m höga, vilket gjorde Kölnerdomen till världens högsta byggnad under fyra år till dess Washingtonmonumentet blev klart. Domen har än idag världens största kyrkliga västfasad (huvudfasaden med tornen).

Grundstenen lades den 15 augusti 1248.

I Kölnerdomen förvaras relikerna av de heliga tre konungar eller tre vise män som omtalas i Matteusevangeliet. Det är sannolikt att de tre kronorna i Sveriges riksvapen representerar dessa bibliska figurer, vilka bar fram gåvor till Jesusbarnet vid hans födelse: guld, rökelse och myrra.

Relikerna gjorde Köln till en ledande vallfartsort under medeltiden. De tre kronorna infördes av Albrekt av Mecklenburg, som blev svensk kung år 1364. Han hade liksom många andra vallfärdat till Köln för att dyrka heliga tre konungars reliker.

Heliga Birgitta besökte Kölnerdomen på vägen till Rom.

Utdrag ur Nordisk familjeboks artikel om Köln:

Den förnämsta byggnaden i K. är domkyrkan, ett af de skönaste och renaste verk af den gotiska arkitekturen i Europa. Den ligger på samma plats, som förut intogs af den gamla katedralen, hvilken påbörjades under Karl den stores tid och fullbordades 873. Sedan denna nästan fullständigt förstörts genom en eldsvåda, lades 1248 grunden till den nuv. katedralen af dåv. ärkebiskopen Konrad von Hochstaden. Den ursprungliga planen till byggnaden tillskrifves Gerhard von Rile. Arbetet gick emellertid så långsamt, att koret med sina sidokapell fullbordades och invigdes först 1322. Sedan började man uppföra långhuset och de västra tornen; men, såsom det tyckes, efter en något förändrad plan, ty långhusets längd motsvarar icke tvärskeppets och korets väldiga dimensioner. 1447 hade man hunnit så långt med södra hufvudtornets byggnad, att klockorna kunde upphängas, och i början af 1500-talet var arbetet på långhuset så framskridet, att de berömda glasmålningarna kunde insättas i norra sidoskeppet.

Läs hela artikeln i Nordisk familjebok här

BILD: Relikskrinet med relikerna av heliga tre konungar. Katedralen i Köln.

Redaktionen