GUNNAR SANDELIN: Oförändrad invandring trots corona

Under coronamånaden mars 2020 inkom nästan lika många asylansökningar, som under motsvarande månad de tre föregående åren. I mars var det 1 500 ansökningar, åren innan bara några hundra fler.

Pandemin har hittills inte lett till någon inskränkning av asylrätten. Migrationsverkets chef Mikael Ribbenvik säger att det är viktigt att värna asylrätten i dessa tider. Det innebär att de som tar sig till Sveriges gräns och söker asyl också ska få sin ansökan prövad. Likaså är det viktigt att upprätthålla ”den reglerade invandringen” så att verket fortsatt kan pröva ansökningar om uppehållstillstånd. Resor för att hämta hit planerade kvotflyktingar ställs däremot in till 30 juni.

Verkets presstjänst uppger något undvikande att man tror att det kommer bli en minskning av inflödet av migranter till Sverige den närmaste tiden, men hänvisar till en kvartalsprognos som kommer i maj.

Det enda som kan tyda på att vi kan komma att få en mer restriktiv asylpolitik i på längre sikt är att Migrationsverket i år hittills ligger på sin lägsta beviljandegrad någonsin av totalt avgjorda asylärenden, 22 procent.
Som jämförelse kan nämnas att när Dan Eliasson och Anders Danielsson (2007 – 2016) styrde verksamheten, kunde verket vissa månader bifalla upp emot 80 procent av asylansökningarna.

Det var under dessa år som statsministrar, ledande politiker, myndighetschefer, kulturpersonligheter och kändisar unisont framhöll massmigrationens kompetensbringande och humanitära välsignelser, ivrigt orkestrerade av etablerade media.

En inte alltför avancerad gissning är att det därefter kom politiska direktiv från regeringen för en kursändring. Den blev nödvändig, efter asylinfernot hösten/vintern 2015, då de flesta fick stanna – beviljandegraden 2016 låg på 60 procent – och kanske lika många försvann under radarn. Vi får se vad genomslaget i slutändan nu kommer att bli eftersom allt fler överklaganden avgörs i överinstanserna, där Migrationsöverdomstolen fastslagit att det inte alltid är nödvändigt att identiteten görs sannolik.

Totalt sett fortsätter vi ändå att fortsätta att bevilja nästan lika många uppehållstillstånd som tidigare, närmare 10 000 per månad. Till detta kan läggas ett växande ”Skuggsverige”, där ett okontrollerbart antal människor uppehåller sig i illegalt i landet.

Man kan också undra vad för nytta Sverige har av fortsatt import av allt mer arbetskraft från tredjeland (utanför EU/EES, nästan uteslutande utomeuropeisk) när hela samhället nu släcker ner. I mars beviljade Migrationsverket 3 207 arbetstillstånd för sådana primära arbetstagare.

2019 var motsvarande antal arbetstillstånd för mars 1 580. Samma månad 2016 beviljade Sverige endast 571 arbetstillstånd. Förra månaden tog vi följaktligen emot nästan sex gånger så många utomeuropeiska arbetskraftsinvandrare jämfört med fyra år tidigare.

Därutöver tillkommer deras anhöriga och då fördubblas antalet personer som kommer hit på grund av arbetskraftsinvandringen. Först nu har regeringen tillsatt en utredning som ska se över om det inte vore lämpligt att dessa anhöriga ska försörjas inom familjen.

Det har inte heller rört sig om särskilt många ”varma händer inom vården” som ofta framhållits, som kommer till vårt land. De 22 000 arbetstillstånd som utdelades under hela 2019 (detaljerade uppgifter för 2020 har inte kommit ännu) gällde endast 63 sjuksköterskor, 43 undersköterskor, 22 vårdbiträden och 57 läkare, medan vi hade över 6 000 bärplockare och plantörer. Det betyder att 0,8 procent av arbetskraftsinvandrarna gick till arbete inom sjukvården.

Migrationsverket handlägger dock bara själva uppehållstillståndet. Det innebär att de bara kontrollerar att det finns ett anställningserbjudande från en arbetsgivare. Myndigheten kontrollerar inte verifikationer vad gäller utbildning och kompetens. Det är upp till arbetsgivaren som har efterfrågat personen att försäkra sig om detta.

Den svenska regeringen har sagt att den följt EU:s direktiv att stänga unionens yttre gränser för inresor till EU. Men i praktiken har Sverige, till skillnad från våra grannländer, inte stängt gränserna mot omvärlden. Sverige har inte följt EU:s direktiv och stängt gränsen mot Norge. Detta medan den norska regeringen har infört förbud för personer från Sverige att komma in i landet med undantag för en tillfällig gränskontroll för arbetspendlare.

Öppna gränser mot Sverige gäller för personer som kommer från EU och EES-länder som Norge, Schweiz och även från Storbritannien (vilka efter utträdet ur EU omfattas till stor del av samarbetet med EES).

Det ska därför bli spännande att se redovisningen från Migrationsverket och dess överinstanser för april månad. Hur väl kommer EU:s gränsstängningar att fungera för vårt land? Kommer fler asylsökande som tagit sig in i EU/EES att söka sig hit? Är det svenska godhetssyndromet lika svårbesegrat som coronaviruset?

Gunnar Sandelin