Anders Leion: Släpp fångarna loss – det är vår!

Anders Leion

Den romantiska optimismen som uttrycks i filmen med rubrikens namn – om människans inneboende godhet och den därav följande idén om att samhället inte skulle behöva fängelser – har inte överlevt, om man säger så. Av olika anledningar behövs allt fler fängelser.

Få verkar förneka att det finns ett verkligt behov av dessa fängelser. Enigheten omfattar också föreställningen att byggandet och driften av dem är en viktig statlig uppgift.

Förhållandena i fängelserna är, efter vad jag hört, mycket goda. Bra mat, goda träningsmöjligheter, vänlig personal och en utvecklad mångkultur. Ändå söker sig endast undantagsvis någon frivilligt till ett fängelse.

Alla, förutom fångarna då, verkar vara nöjda med tingens ordning. Samtidigt finns det en annan institution som utsätts för ständig kritik, inte bara av internerna utan också av många utanför institutionen i fråga.

Förhållandena inom dess väggar är också, i motsats till dem som råder i fängelserna, mycket eländiga. Våld, hot om våld och allahanda slags trakasserier är ständigt närvarande. Personalen är visserligen vänlig, men så rädd för det alltid hotande våldet att den är, om inte fysiskt, ändå andligen mer eller mindre frånvarande.

Underligt nog söker sig nästan alla av internerna frivilligt dit, även om det också finns en plikt om obligatorisk närvaro.

Jag talar förstås om den obligatoriska skolan. Barnen tvingas dit och föräldrarna tvingas acceptera detta tvång, hur väl medvetna de än är om skolans brister och hur gärna de än skulle vilja få bestämma mer själva om barnens skolgång.

Det är underligt att detta system, byggt på statens våldsmakt, har överlevt. Förklaringen är antagligen till stor del förekomsten av friskolor, som har en viss frihet – i praktiken om än inte i teorin – att avvika från den annars rådande normen.

Ändå finns tvånget där och det används obönhörligt mot tredskande föräldrar. Det är i vårt land, i motsats till i de flesta andra, nästan omöjligt att anordna hemundervisning. (Se dock uppgifterna i denna artikel, som bland annat visar att också hemundervisning innebär en lärplikt).

Är inte detta i sin brutala enfald och sin grandiosa överskattning av den egna kompetensen en sann bild av den politiska klassen, dess tjänstemän och dess lojala ”forskare”? Man driver en skola som ständigt misslyckas. Den är grundad på grumliga ideologiska föreställningar, stödda av forskare som är rädda för empiriska resultat, så rädda att de ignorerar resultat som de inte tycker om. (Se Inger Enkvists artikel i SvD).

Den makt och de tvångsmedel som rätteligen insätts mot brottslingar och tvingar dem i fängelse, när så behövs, används alltså också för att tvinga de föräldrar som inte litar på skolan, som kanske vill rädda sitt barn från skolans miljö, en miljö ofta innebärande en tillvaro av ständig förnedring och våld. Varför?

Jag kan inte finna något annat skäl än behovet av att ständigt hävda den egna makten. Man reagerar som den gamla sovjetiska maktapparaten: ”Det gäller att ständigt försvara den egna maktutövningen. Varje eftergift, hur sakligt motiverad den än är, är farlig för makten. Det kan sluta med ett totalt sammanbrott”, ansåg de renläriga. De hade rätt.

Jag tror det är vad som väntar den svenska skolan och dess försvarare. Invandringen har länge varit den fråga som omskapat de politiska maktförhållandena. Skolan kan bli nästa.

Släpp fångarna loss – det måste bli vår!

27 reaktioner på ”Anders Leion: Släpp fångarna loss – det är vår!

 1. 25 juni skriver:

  Vad sker med en återgång till den svenska skola som fanns före enhetsskolans införande?
  Att läroverken kommer tillbaka, studentexamen osv.

  De elever som ej har hågen åt den teoretiska borde tidigt få chansen att komma ut i yrkeslivet.
  Om man upptäcker efter några år, att man vill gå tillbaka till skolbänken, ska vuxenundervisning borga för att man får den utbildning man önskar.

  .

  Läser i övrigt alltid Anders Leijon med mycket stor behållning.

  Gillad av 7 personer

  • Palle9 skriver:

   25 juni: Du sätter fingret på en avgörande förändring av den svenska skolan – införandet av enhetsskolan. Ett citat från bloggen Foliehatten i Teckomatorp från den 12 juni i ämnet:
   ” De flesta har inte klart för sig, att den svenska enhetsskolan enligt grundskolereformerna, är i allt väsentligt en kopia på den östtyska Einhetsschule gjord av kommunisten Stellan Arvidsson som senare blev ordförande i Förbundet Sverige-DDR.
   Enhetsskolan infördes 1962 och mer eller mindre, byte namn till grundskolan 1972. Innan enhetsskolan hade vi parallellskola. Det är det system som Tyskland, Schweiz och Österrike fortfarande har. En av de bärande idéerna i enhetsskolan var, att alla elever skulle hanteras i samma skolsystem, läroplan, skolor och klasser. Oavsett mognad, intellektuell förmåga och intresse. Läraren fick den otacksamma uppgiften att differentiera sin undervisning, så att alla elever skulle lära sig något, oavsett vilken nivå och mottaglighet de hade.

   De skulle också betygsättas relativt, ett tänkt genomsnitt av landets elever. Tidigare hade svenskt skolsystem delat upp eleverna efter folkskolan till yrkesskolor förberedande till arbetsliv och realskolor förberedande till gymnasium, studentexamen och eventuellt högre utbildning. Så fungerade också de flesta skolsystem förr och en del också nu.”

   Förmodligen den enskilt skadligaste förändringen av svensk skola, som genomförts under efterkrigstiden.

   Gillad av 2 personer

   • Hilding Bengtsson skriver:

    Var det inte Palme som var utbildningsminister,
    hette då Ecklesiastikminister!

    Ständigt denna Vessla (Palme)

    Gilla

 2. M skriver:

  Det finns många obligatorium i Sverige av olika slag. Ett gäller för flertalet vuxna, att försörja sig och för att försörja sig krävs utbildning, så utbildning är obligatoriskt. Friskolorna tycka inte ha gett avtryck i att utbildningen blivit bättre, inte ens i friskolorna, men de främjar ett selektivt urval av elever dit, ofta baserat på föräldrarnas social bakgrund och förståelse.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Punkt 8 i det kommunistiska manifestet:

   8. Lika arbetstvång för alla, upprättande av industriella arméer, särskilt för åkerbruket.

   Du döljer liksom din förebild Karl Marx inte din terrorism!

   Gilla

   • M skriver:

    Sluta upp med dina imbecilla idiotier. Jag tänker inte slå upp ditt påhittade stycke i Kommunistiska Manifestet, som står i bokhyllan, för manifestet har ingen relevans för dagens värld.

    Gilla

   • M skriver:

    Har slagit upp och de står så på de första sidorna, men det betyder inte att arbetstvång är något nytt för proletären dvs den som inte äger egendom, utan nytt för rentiären och kapitalägaren. Förövrigt vidhåller jag att manifestet är irrelevant för Lejons artikel och min kommentar…

    Du försöker hitta eviga principer i det skrivna. Det finns inga utom den moral och de tankar som finns i ett givet samhällsystem.

    Gilla

   • M skriver:

    Vad jag vet så införde man obligatorisk skola i Sverige under första halvan av 1800-talet och sedan skollängden efterhand förlängts. Det var en tid där barnen av föräldrar ofta sågs som mer användbara i jordbruket och där föräldrar hade liten eller ingen utbildning och inte såg nyttan av utbildning. Det har fortsatt under lång tid fram till våra dagar då föräldragenerationen oftast haft lägre utbildning än vad barnen kommer att få. Utbildning har ansetts nyttigt. Man har också sett det som en socialiseringsprocess där barnen fått gemensamma erfarenheter och gemensamma värderingar. I detta har inget förändrats utan tvärtom med det inflöde av invandrare landet har så är det oerhört angeläget att få bort friskolor och segregerade miljöer.

    Gilla

   • M skriver:

    Fredrik,en välkänd militärstrategisk maxim: Man kan vinna slaget och förlora kriget (jmfr Hannibals krig i Italien mot Rom).

    Gilla

 3. Tomas skriver:

  Det borde vara en självklarhet att man skulle kunna frånta samhället sina maktmedel när man inte uppfyller sin del av kontraktet. En elev som kränks eller inte ges möjlighet till en acceptabel utbildning skall ha rätten att bryta skolplikten. Naturligtvis skall denna möjlighet kombineras med att skolan ges mycket större möjlighet och skyldighet att straffa elever som missköter sig, Skolor som därefter inte klarar sin uppgift skall få nya skolledare och i värsta fall läggas ned .

  Gillad av 2 personer

 4. Bo Svensson skriver:

  Ett inlägg från 2005:

  Önskelista från alla sunt tänkande medborgare:

  1: Maximal valfrihet för föräldrar och barn i ett rikt undervisningsutbud.

  2: Barnens/ungdomarnas naturliga förutsättningar skall tas till vara under deras mottagligaste period.

  3: Resurserna skall användas effektivt och satsas, där de ger bäst utbyte.

  4: Fri etablering och konkurrens inom hela undervisningssektorn. (- För att uppnå 1).

  Till den del undervisningen finansieras med skattemedel och punkterna 1 – 4 skall gälla, är lösningen att relatera merparten av samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna – inkluderat undervisningskostnaden -till barnens/ungdomarnas prestationer under sin skoltid.

  Men det är inte lärarna som skall sätta dessa avgörande betyg. – Det är censorer underställda rättsväsendet. När man tror sig vara färdig med en etapp i sin förkovran, genomgår man ett prov och får ut en penningsumma vid godkänt. Efter sista etappen avklarad är man myndig och har rösträtt. – Man kan då vara tolv år eller man kan vara trettiosex.

  Med pengarna får ens föräldrar makt och möjlighet att välja i undervisningsutbudet och de skolor som gör bäst ifrån sig, får alltså det mesta av resurserna. – Och förökar sig genom delning. – Eller blir föredömen som lockar till efterföljd.

  Med samma pengar blir där även medel att betala böter för mobbning och okvädning av andra elever.

  För skattebetalaren är detta en tillfredsställande lösning genom att man vet, att skattemedlen betalar faktiskt tillgodogjord kompetens och aldrig bara försök till undervisning av obildbara eller ointresserade. – Och att stödet till andras fortplantning endast inriktas på folk som har förutsättningar att fungera i ett ordnat samhälle.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Nu försöker jag formulera det mera kortfattat: Skattemedel ägnade ändamålet undervisning skall man få del av i takt med att kunnandet hamnar på plats, varigenom man får makt och medel att skaffa sig det på en fri marknad.

   Gilla

 5. Jari Norvanto skriver:

  Det våras för fångarna, lagom till rötemånaderna. Innan atomvintern höstar in. Oaktat denna cykel, snurrar solen alltjämt runt jordplätten. Och mångubben är den stalkare som spanar, ja, glanar över förtretligheten. Simmelimaka, kuckelikaka, ytterligare en dag i grottekvarnen.

  Gilla

 6. Eva Danielsson skriver:

  Anders skriver att maktens folk agerar efter tesen att varje eftergift kan resultera i det totala sammanbrottet. Fast det förstås fungerar tvärtom. Att vägra ändra politiken trots usla resultat kommer att leda till det totala sammanbrottet. Om politikerväldet verkligen ville ha en skola med arbetsro och goda studieresultat, så finns det hur mycket erfarenheter som helst av vad man bör göra då. Vilket de nog vet, men inte vill höra talas om eller ta i p g a politik politik politik. De styrande föredrar det som det är nu. Av politiska skäl.

  Gillad av 5 personer

 7. Mic skriver:

  Här är hela reportaget från Kil. Se och hör de boendes berättelser om vad som hände när invandringen kom till byn för tre år sedan och vad rektor och kommun säger när vi ställer frågor.
  https://samnytt.se/samnytt-tv-nar-invandringen-kom-till-kil/

  Nu finns inte längre någon effektiv lösning. Ponera att Sverige stänger gränserna helt, inte tillåter anhöriginvandring och utvisar alla utan asylskäl och illegala. Är problemen lösta då? Inte på länga vägar. MENA-folken som är redan svenska medborgare är övermäktiga för myndigheter och svenska samhället. Och med tanke på att allt jag skrev i början kommer aldrig att hända….. Vi ses i livsbåtarna!

  Gillad av 2 personer

 8. Gilbert Andersson skriver:

  Jag har länge funderat över vad svenska föräldrar som har ett barn i en klass med fem svenska barn och 25 nyanlända analfabeter tänker?
  Alla kan ju inte söka sig till friskolor eller flytta utomlands.
  Jag skulle bli tokig…

  Gillad av 1 person

  • pllay skriver:

   4 av de 5 barnens föräldrar är nöjda då lintottarna blir delaktiga i den multikulturella framgångssaga de röstat för.
   Den femte eleven är mobbad av lärare, skola och samhälle pga dennes föräldrars politiska preferenser.

   Gillad av 1 person

 9. Per G Eriksson skriver:

  Vi har haft våra barn i skolor i ett antal länder dvs Sverige, Schweiz, Belgien, Holland och USA – vi kan jämföra och kan konstatera att den svenska skolan verkligen är den katastrof som den ofta beskrivs som.

  Hela skoldebatten i Sverige känns overklig, trots otvetydiga bevis för nedgång och fall btr akademiska resultat samt otrygghet, kriminalitet och lärarbrist/kompetens så handlar eventuell skoldebatt om demokrati, klimat och ”betygsstress” – diverse ”forskare” uttalar sig och allt förbliver vad det är.

  Gillad av 1 person

 10. lenam skriver:

  Avskaffa dryga böter för det som inte vill inordna sig i skolplikten. Låt skola vara en rättighet och inte en skyldighet. Vi har för dåliga och otrygga skolor för att kräva skolplikt.
  I jämförelsen mellan fängelser och skola visar det sig att fängelsernas måltider kostar väsentligt mer än skolans måltider per individ. Låt skoleleverna få mer påkostad måltid än en fånge i Svensk fångvård.

  Gilla

  • Elisabeth G skriver:

   Lenam,
   man skulle kunna ersätta skolplikten med en kunskapsplikt som följs upp med tentamen i olika ämnen. Dvs. undervisa barnen hur ni vill men se till att de lär sig detta och detta. Men – det kommer inte att ske för alla, alla, alla ska indoktrineras i den rätta läran så att ingen får för sig att sticka upp.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.