Mohamed Omar: Är Allah en mångud?

Mohamed Omar

Vi befinner oss i stilla veckan och lördag den 21 april infaller påskdagen. Påsken är en rörlig högtidsdag som flyttar sig mellan den 22 mars till den 25 april från år till år – den infaller den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen.

Påsken, berättelsen om Jesus död och uppståndelse, är således förknippad med våren och grönskans uppståndelse ur en jord som varit död. Islams viktiga högtider, offerhögtiden och högtiden som avslutar fastan i månaden ramadan, kan dock infalla när som helst under året eftersom man följer en månkalender. Ramadan kan infalla i december och krocka med julen eller i juni och krocka med midsommar.

När jag skriver om islam här på Det Goda Samhället dyker det stundtals upp kommentarer som hävdar att muslimer skulle tillbe en mångud. Ett bevis för detta skulle vara att man använder en månkalender. Detta är en ganska utbredd föreställning. Det är dock nonsens.

Jag var muslim i många år, besökte många muslimer och pratade med många muslimer i flera länder. Jag kan garantera att det inte finns en enda muslim som tillber en mångud. Själva kärnan i islam är monoteismen, tanken om att det bara finns en gud som har skapat världen och som är allsmäktig och allvetande.

Koranen, och legenderna om profeten Muhammed, berättar om hur islams stränga monoteism ledde till konflikter, och så småningom krig, mellan muslimerna och de hedniska araberna. Med hedniska menar jag att de följde den förislamiska, arabiska polyteistiska religionen. Islam skiljer mellan Skaparen och det skapade och fördömer dyrkan av alla skapade ting.

Måndyrkan fördöms uttryckligen i denna vers:

Till hans tecken höra natten och dagen, solen och månen. Fallen icke ned för solen och månen, utan fallen ned för Gud, som skapat dem, om han är den, som I dyrken! (Zetterstéen 41:37)

Vissa kommentarer påstår att Allah är en mångud. Nej, Allah betyder guden på arabiska, det vill säga i bestämd form singularis. Men kan inte Allah någon gång ha varit namnet på en mångud? Det är inte relevant vad ordet en gång kan ha betytt inom en annan religion. Det som är relevant är vad ordet betyder för muslimer. Den gud som beskrivs i Koranen och i islams övriga texter är inte en mångud utan en transcendent gud som är olik alla skapade ting. I Koranen sägs det att han är samme gud som uppenbarat sig för de judiska profeterna.

I den arabiska Bibeln används ordet Allah för Gud. Här är Johannesevangeliets första vers. Ni kan tydligt se ordet اللَّهِ Allah:

فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللَّهَ

Translitterationen blir ungefär så här:

Fi bidaa kaana al-kalima wal kalima kaana anda-Allah wa kaana kalimatu-llah.

På svenska:

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. (1917)

Ordet gud på svenska betydde något annat innan vi blev kristna, men det vore korkat att för den sakens skull dra slutsatsen att kristna dyrkar någon annan gud än den som evangelierna beskriver och som de själva hävdar att de dyrkar. Ordets etymologi eller tidigare användning bestämmer inte dess betydelse för all framtid i alla sammanhang.

Det är möjligt att ordet Allah användes för att beskriva en mångud i det förflutna, men muslimer menar inte en mångud när de använder ordet.

I Koranen berättas att araberna i Mecka trodde på Allah, det vill säga Guden, även före islam. Men han var någon slags höggud och andra dyrkades vid hans sida. Man ansåg till exempel att Allah hade döttrar som fungerade som medlare mellan Honom och människor. Profeten Muhammed krävde dock att Allah ensam skulle dyrkas. Han gjorde avgudadyrkan till den största synden.

Templet i Mecka, den så kallade Kaaban, var före islam ett tempel tillägnat många gudar. Men muslimerna gjorde det till ett tempel där endast den ende gud fick dyrkas. Alla beläten förstördes.

Islam behöll dock vissa element från den tidigare arabiska religionen, till exempel vallfärden till Mecka och dess ritualer, vilka gavs nya innebörder. Koranöversättaren och islamkännaren K. V. Zetterstéen skriver följande i Nordisk familjebok:

Islam innehåller i främsta rummet judiska och därnäst kristna element i förening med religiösa föreställningar, hämtade från parsismen, och ett och annat drag, som direkt härstammar från den fornarabiska hedendomen. Dessa olikartade element utsmyckades af Muhammed (d. 632) med egna tillsatser och sammansmältes sedan till ett helt.

I skarpaste motsats till denna hedniska polyteism står Muhammeds lära om Allah som den ende guden. f.ö. öfverensstämmer hans uppfattning af Gud i hufvudsak met det gammaltestamentliga gudsbegreppet, om ock Guds allmakt och absoluta herravälde öfver hela den skapade världen i koranen (se d. o.) betonas ännu kraftigare än i gamla testamentet.

Islams gudsbegrepp överensstämmer alltså i huvudsak med det gammaltestamentliga – det är en sträng monoteism som förkunnas i polemik mot polyteisterna. Någon måndyrkan är det inte tal om.

22 reaktioner på ”Mohamed Omar: Är Allah en mångud?

 1. Ad skriver:

  Dock är muslimernas Allah väsensskild från den biblisk troende Guden som bär namnet Jahweh, ett namn som förekommer 9000 ggr i Bibeln. Tyvärr fel översatt till arabiska med Allah. Allah kallas aldrig ”kärlek” trots sina 99 olika namn och inte heller ”Fader” ty han har ingen son.

  Gillad av 2 personer

 2. gras1519 skriver:

  Att islam i huvudsak överensstämmer med budskapet i gamla testamentet är på något sätt naturligt. Det gamla testamentet har en massa levnadsregler med stening som straff, om man bryter dem. Det är ju genom Jesus som vi fick kristendomen – före Jesus fanns inte den. Det är då som vi fick nya värderingar – ”älska dina fiender”. Gud straffar inte – han förlåter alltid dig…… Hade vi inte fått Jesus – och därmed kristendomen, och haft kvar de normer som framgår av gamla testamentet, så hade det inte varit någon större skillnad mot Islam – så som jag uppfattar saken.

  Gillad av 3 personer

 3. Gunnel Påhlsson skriver:

  Det finns mycket forskning om islam idag, där frågor ställs som dessa:
  Uppstod islam verkligen på 600- talet i Arabien? Var det inte i Syrien?
  Varför stämmer inte den geografiska beskrivningen av Mecka? Den bördiga natur som sägs omge Mecka har den egentligen funnits?
  Varför tog det så lång tid att få ihop koranen? Ca 200 år?
  Det är människor som satt ihop den och uteslutit och bränner vissa upplagor.
  Hur tillförlitliga var egentligen de så kallade uppenbarelserna?
  Eftersom islam tillåter att ljuga för icke muslimer kan jag personligen idag INTE lita på vad en insatt muslims påstår och hävdar om den islamska historien eller det från GT förvandlade, missuppfattade och delvis placerade röriga innehållet.
  Inom islam anses goda gärningar kunna utgöra grunden för en nyckfull gudom att avgöra om muslimen ska få ett evigt liv.
  Inom den Kristna tron är det nåd, inte gärningar som avgör. Den personliga tron på att Jesus dog och uppstod och att leva efter Jesu budskap är grunden för evigt liv. Makten att döma har givits Herren dvs Jesus Kristus.

  Gillad av 3 personer

 4. Dnam eksnad skriver:

  Hade jag sluppit höra ett ord till om islam och muslimer i resten av mitt liv så hade mitt liv varit så mycket bättre.

  Snart gör jag som de andra strutsarna i Sverige och följer Adam Savages devis: i reject reality and substitute my own, det är kanske det enda sättet om man är en observerande och tänkande människa med bra moral för att stå ut.

  Gillad av 6 personer

 5. Göran Holmström skriver:

  Var och en blir salig på sin tro, men Mohammed fick sina,”Syner” vi epilepsi liknande anfall och mötte ängeln Jibril som berättade allt om Allah och hur saker låg till. Då Muhammed inte var skrivkunnig så föll lotten på hans Svärfar att senare nedteckna uppenbarelserna.
  Hans första fru Khadidja var 15 år äldre och förmögen, Muhammed kom från en familj där dom var fattiga. Han lär själv ha hävdat,” Gör inte om Kristendomens misstag och upphöj mig”, jag är bara en vanlig man, följ koranen.
  Där borde muslimerna haja till och fundera, den skapat deras religion, fusk aldrig chansen att korrekturläsa sitt verk. Det om något borde ”Rättroende” först diskutera innan man blint följer en text som kanske inte är dom orden Muhammed ens har sagt.

  Gillad av 1 person

 6. kolosserbrevetkap3 skriver:

  I boken ”Svärdet och månskäran” av Eskil Johansson utgiven av IBRA RADIO (1977) står följande:

  ”En stor del av koranens innehåll är direkt hämtat från Bibeln, men har omskrivits på ett sätt som passar den ”nya religionen”.

  Grundsynen hos be bibeltroende, åtminstone förr, var att muslimerna har som stamfader Ismael, son till tjänstekvinnan Hagar och patriarken Abraham. Abrahams andra son Isak som han fick med Sara, blev stamfader till judarna. Från Abraham utgår dessa två folk som är halvbröder.

  ”Genom Isaks efterkommande sände Gud sin son Jesus Kristus som världen frälsare, och därmed börjar vår tideräkning.”

  GLAD PÅSK

  Gillad av 3 personer

 7. Göran Holmström skriver:

  Övrigt så tänker även jag starta en religion, då den ska bli täcka hela världen så tar jag bort prickarna över Ö-et,” Goranismen ska den döpas till,
  Jag behöver ett badkar fullt av öl som reningsprocess, ty i detta heliga kärl skola dom rätttroende döpas och finna närheten med den enda guden.
  Budorden kommer bli enkla och logiska.
  1. Goranismen är den sanna läran, dess skapare har alltid tolkningsföreträde.
  2. Även när Goran den vise har fel, så har han rätt.
  3. Ädlast är dom rätttroende som grillar och blotar i öl, åker dom sedan Mc
  så är man ofelbar.

  Mer budord behövs inte.
  Ja jag är fullt allvarlig!
  INTE.

  Gillad av 2 personer

 8. educaremm skriver:

  Undrar om det egentligen kanske handlar om olika s.k. – kalendrar – , alltså tideräkningar, än om några – mån-gudar – , eller några – sol-gudar – ?..

  En s.k. – månkalender – , anses ju ha 13 månader, på året, medan en s.k. – solkalender – , har 12 månader på året. Inom en kristendom är det ju en – solkalender – , som följs, och även inom en judendom och en islam?

  Däremot verkar det som att inom olika frimurarordnar finns olika grader av – 13 – som verkar iakttas? Samt tre gånger – 13 -, som menas ge en slags – högsta grad – , vilket är grad 33?…Vem vet…

  Guden i GT beskrivs ju vara som en – äkta make – , till de tolv förbundna – stammarna – av Jacob? Alltså Jacob´s (Israels) tolv – söner – blev välsignade av Jacob på olika sätt. De blev avkrävda, eller tilldelade, givna och tillskrivna särskilda uppdrag, eller funktioner, uppgifter, som skulle fungera för hela nationen Israel.

  En splittring mellan – stammarna – uppstod. De norra – 10 stammarna – och de södra – 2 stammarna – , bildade alltså avskilda HUS eller åtskilda Kungariken. Det blev THE HOUSE of Jacob, och THE HOUSE of Judah, och de krigade mot varandra.

  Det FÖRBUND, (äktenskap?), som menas, enligt berättelserna, ha ingåtts mellan Abraham, Isak och Jacob, och deras avkommor (Israel), alltså de tolv stammarna, menas ju ha blivit FÖRNYAT, eller förändrat, genom det Nya Testamentet, och genom Jesus – FÖRSONINGSDÖD – ? (Genom att Jesus offrade sig, så menas då det gamla – äktenskapsförbundet – , inte längre gälla för de TVÅ KUNGARIKEN, som Israel hade blivit, i och med splittring mellan THE HOUSE of Israel, och THE HOUSE of Judah?…

  Nu, i och med det Nya Testamentet, menades alltså ett NYTT ÄKTENSKAP mellan Guden och de tolv stammarna skulle kunna upprättas? (Eftersom – det gamla förbundet – upplöstes genom att Jesus dog på korset – ?) (Alltså att ett Nytt Testamente, ett Nytt Förbund, skulle kunna upprättas mellan Guden och Jacobs stammar, alltså alla Jacobs söner, som därmed då antogs skulle kunna HELA den söndrade och uppdelade nationen Israel?)…

  När Ordet beskrivs vara hos Gud, och Ordet beskrivs vara Gud, och att Jesus beskrivs vara Ordet från Gud, som – inkarnerat – , så beskrivs också Jesus för att vara en Kristus, såsom att vara – Gud – , eller som Guds älskade Son….

  Inom en islam beskrivs då – Ordet – , vara såsom – inkarnerat – , i en Koran…?

  Men att tillbedja någon – mångud – , eller någon – solgud – , handlar det nog inte om varken inom en judendom, kristendom eller islam.?..

  Det handlar nog mer om månkalendrar, eller solkalendrar, och om olika lagförfattningar, eller olika förbundsförfattningar, med sina olika regler, föreskrifter, principer och lag, för just överlevnad, för segrar, för välsignelser, för saligheter och för – triumfer – ?….

  …..

  Det är som i lagspel inom idrottens värld?

  För att vinna segrar och för att kunna triumfera, så måste det – spelas – helhjärtat, med hängivna och maximala ansträngningar, samt både skoningslöst och hänsynslöst ibland, med fullkomlig tilltroende till att en – seger – över ett motståndarlag skall kunna – vinnas – ? Samt också att hålla samman inom laget, även att skapa hopp, tro och tillit till lagkamrater? Samt lyda och följa en lagkapten? Spela ärligt, rättrådigt och schysst, så att en eventuell seger då kan anses vara rättvist vunnen? Och därmed att all eventuell ära då kan anses rättmätigt tillkomma – de bästa spelarna – ….?

  Vem vet…

  Gillad av 2 personer

  • educaremm skriver:

   Korr…

   Tre gånger 13 är ju förstås inte alls 33…! Men just – graden – 33 verkar ändå vara en slags – högsta grad – inom frimureriet…

   Men, men…
   Elva, 11, gånger 3 är ju förstås 33…så kanske även 11 har något slags – meningsfull – betydelse inom frimureriets – meningsfullhet – ?…

   Vem vet…

   Gilla

  • educaremm skriver:

   Allah ges ju alltså samma – identifiering – , vad gäller egenskaper, som Jesus, såsom Kristus, ges?…

   Dvs., Allah beskrivs såsom varande älskvärd? Dvs., Allah beskrivs såsom varande – Barmhärtig och Medlidsam – ?…Dvs., såsom också Jesus, såsom Kristus (dvs., såsom – sittande på Gud, Faderns, Högra sida, i det Himmelska?), också blir beskriven vara? Dvs., – Barmhärtig och Medlidsam – ?….
   ….
   Att det genom historien har funnits väldigt många fanatiska handlingar, är ingen nyhet för någon.
   Franska inbördeskriget, ryska inbördeskriget, första världskriget, andra världskriget, 30 års krig, i Europa, mellan kristna fanatiker….osv., et cetera….

   Fanatism är mycket allvarliga saker.

   Dock, varje samhälle, varje nation, kan drabbas av vansinniga, galna, mordiska, kriminella, sjuka, sinnessjuka, förvridna, skräckslagna, obalanserade och vansinniga människor, under olika historiskt känsliga perioder.

   Att – spä på – känslor av skräck, av förtvivlan, hopplöshet, paranoia, hat, ilska, vrede, kan inte sällan faktiskt vara rent s.k. – taktiska – , manövrer, i s.k. – samhällsstyre- ?…
   Om man lyckas – reta upp – en befolkning (som man vill kontrollera), så är det en s.k. – bästa samhällskontroll- metod?…

   Arga, uppretade, rädda, sorgsna, förtvivlade, missnöjda och vredgade befolkningar, är lätta att styra i vissa önskade – riktningar – ? Tappa tro på allt och alla? Tappa hopp till allt och alla? Misstro allt och alla?

   Om man verkligen önskar sig en nedmontering av nationer, t ex i Europa till förmån för – En Ny Nation – (en – EU-nation – ?), så behöver man få ALLA människor att bli missnöjda med just – den egna nationen- ? Inklusive just den egna nationens – företrädare – ?….

   Man behöver då som främsta – redskap – , skapa – förvirring – ? Trolöshet? Rädsla? Misströstan? Avsky? Hat? (Och – rikta – , dessa tillstånd, mot en viss riktning, så att eventuellt riktigt rejäla – inbördeskrigsaktiga – , tillstånd kan uppnås?)…..

   För att kunna åstadkomma sådana tillstånd behövs det – många olika – medarbetare? Från flera olika håll?

   Att blanda folkgrupperingar, olika kulturer, olika trosriktningar, olika folk, olika språk, kan då anses vara ett ganska så – exemplariskt – verktyg – för att kunna uppnå det önskade slutresultatet? (= Att alltså en övervägande andel av befolkningen inom nationen faktiskt till slut anser att just – den egna nationen – , är alls inte ens- värd – , att beskydda, bevara, värna eller försvara? Nationen är då mogen, eller helt villig, att uppge den? Vilket alltså är det önskade målet med – politiken – ?….)

   Vem vet….

   Gilla

 9. Jari Norvanto skriver:

  Vad anser Allah och Profeten beträffande följande utmaningar: klimatförändringarna, integrationen, utanförskapet samt den bland gräsrötter grasserande högerpopulismen och den så förhatliga kontinentaleuropeiska nationalismen som hotar att söndra EU-federationen och den globalistiska agendan? Och vad anser Den ende och hans främste förkunnare om mångkulturen och allas lika värde? Tacksam för svar innan jorden går under.

  Gillad av 1 person

 10. Hortensia skriver:

  ”Islam skiljer mellan Skaparen och det skapade och fördömer dyrkan av alla skapade ting.”

  Där, Eddie, har du säkert förklaringen till varför islam kan förknippas med mörker och fasa, illustrerat av Allah som en nattens mångud och Muhammed som en våldsam mörkrets furste istället för med solljus och värme som kristendomens milde, gode och rättvise Jesus.

  Utan rätt att dyrka skapelsen i sig och alla förunderligt vackra och livgivande ting våra liv berikats med uppkommer heller inte den innerliga vördnad inför natur, kultur, vetenskap och självklara omsorg om andra levande varelser som den kristna civilisationen frammanat.

  Kristendomen och islam är som natt och dag, som måne och sol, som mörker och ljus… och nu skymmer det. Nordens vackert korsprydda nationsflaggor riskerar att ersättas av svarta sjok med aggressivt klotter eller med månskära och stjärna i vitt mot blodröd botten. Hu… 😦

  … men än skiner solen så jag önskar alla goda samhällare en riktigt GLAD PÅSK! 🙂

  Gillad av 2 personer

 11. Orit skriver:

  Judaismen har också en månkalender. I år infaller den judiska påsken samtidigt som den kristna. Det judiska året består av 12 eller 13 mån- månader. 12 år med 12 månader och 7 år med 13 månader under en period på 19 år. På så sätt infaller högtiderna på ung. samma årstid.

  Gillad av 2 personer

 12. MartinA skriver:

  Judisk religiös kalender följde så vitt jag förstått traditionellt månen. Det är möjligt att religiösa ritualer knöts närmare årstiderna när de lämnade mellanöstern och nådde mer tempererade zoner.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.