Är invandringen Sveriges största problem?

Patrik Engellau

Många skulle svara jakande på rubrikens fråga. Det gör inte jag. Låt mig presentera mitt synsätt som kanske kan verka tillkrånglat.

Defekta samhällen är defekta för att de har ett slags sjukdomar. Det är svårt att begripa sig på sjukdomarna eftersom de endast ger sig till känna genom symptom. Det är ungefär som med cancer. Att celler börjar växa och bilda tumörer kan man se, men tumörerna är bara symtom, inte själva sjukdomen (tror jag i alla fall). Men man kan inte negligera symtomen för det är symtomen som dödar den sjuke (om sjukdomen är allvarlig). Men det enskilda symtomet är inte sjukdomen, det förstår man när det bildas metastaser.

Jag menar att Sverige är tämligen defekt. Vi har en sjukdom som ger ett antal besvärande symtom med potentiell kraft att döda nationen som vi känt den. Ett symtom är skolresultaten, ett annat invandringen, ett tredje är vår oförmåga att effektivt bekämpa skogsbränder och så vidare.

Egentligen hade det varit ganska lätt att börja bekämpa vart och ett av dessa besvärliga symtom, problemen med invandringen till exempel. Först måste man få stopp tillväxten. Det kan gå på några månader bara man vill. Gränser stängs. Ny praxis i regeltillämpningen, till exempel ny tolkning av begreppet asyl, införs.

Men om det är så lätt att få kontroll över åtminstone en del av symtomen, invänder du, varför gör man – vilket i det här fallet betyder de härskande politikerna – då inte det? Det beror, svarar jag, på den här svårfångade och undanglidande nationella sjukdomen som är något annat än de symtom som den framkallar.

Jag tror att sjukdomen existerar på två nivåer mellan vilka det råder ett intrikat orsakssamband. Den första nivån är det svenska samhällets dominerande tankevärld, närmare bestämt den PK-istiska ideologin. De idéer varav denna ideologi består reser effektiva spärrar mot en mer beslutsam behandling av de störande sjukdomssymtom som vi kan iaktta i det svenska samhället. Att Sverige får skäll av EU för att vi inte ens kan etablera den minimala gränskontroll som unionen begär är ett nog så tydligt indicium på att mer kraftfulla åtgärder snabbt skulle stöta på patrull i Sverige. Vi vill helt enkelt inte lösa några problem. (Var det gränskontrollerna statsministern avsåg när han sa att Sverige skulle ligga på ”EU:s lägsta nivå” – och då för säkerhets skull placerade oss till och med under Schengeninspektörernas miniminivå?)

På motsvarande sätt vore det fullt möjligt att redan nu börja återställa den svenska skolan. Om jag vore utbildningsminister skulle jag börja med att ge makt till rektorer och lärare genom att lägga ned de centrala myndigheterna skolverket och skolinspektionen för att därefter bygga ett system med oberoende kontroller av varje enskild skolas resultat och publicera resultaten på internet så att de olika skolornas respektive kvaliteter blev uppenbara. Jag behöver bara nämna den enkla inledande uppfattning för att du ska förstå hur främmande det är för Sverige att  tänka en enda framåtblickande tanke.

Därmed har vi nått sjukdomens andra nivå, nämligen makten, som tillsammans med PK-ideologin utgör ett sammanhängande, levande väsen med uppgift dels att själv växa, dels att med alla medel göra motstånd mot försök att komma till rätta de skadeverkningar det själv orsakar.

85 reaktioner på ”Är invandringen Sveriges största problem?

 1. Bo Svensson skriver:

  Grundproblemet är att man vältrar sig i problemen som hundar i skit istället för att ta itu med dem. – Alla problem har enkla lösningar.

  Miljöförstöringen: Gör det lönsamt att vara rädd om livsmiljön genom att flytta skattetrycket från produktion till destruktion.

  Arbetslösheten: Marknadsekonomi även i arbetslivet.

  Undervisningen: Släpp bara till skattemedel för ändamålet i takt med att kunnandet hamnat på plats.

  Makthavares bortsprättande av skattemedlen: Skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Den allt mera ogenomträngliga regelsnårskogen för snart sagt alla verksamheters legala bedrivande kan ersättas med krav på ekonomisk garant, varefter det blir försäkringsbolagen som får formulera villkoren.

  Kreditexpansionen: Med aktiesparandet som förlaga kan man ge spararna makten över kreditgivningen och lyfta bort statliga garantier.

  Migrationen: Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster. – Tycka synd om -politiken får kanaliseras som hjälp där den gör bäst nytta.

  Gillad av 1 person

  • Christer L skriver:

   Bo Svensson: ”Skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.”

   Den här punkten i programmet återkommer du ofta till. Men det skulle som jag ser saken göra informationen till ett glödhett område, falskmedia och andra ryktesspridare skulle få mycket att jobba för och med. Fördelningen kunde även organiseras aktivistiskt och som hot. Nej, det måste finnas folk som gör politiska beslut och tar ansvar för utfallet.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Tänk dig att alla partier gör var sin fördelningsplan som man kan ladda ner till sin nätbank. – Då blir regeringen arbetslös. – Tänk dig sen att varje folkvald tillåts göra var sin fördelningsplan som man kan kopiera. – Då blir partiledningarna maktlösa. – Tänk dig sedan att ansvaret för fördelningen vilar på individen. – Då kan man kopiera in en fördelningsplan från någon man har förtroende för och vad andra gör med sina pengar, är deras ansvar.

    Det finns inte en chans på miljarden, att vi skulle ta lika vansinniga beslut som nu driver land och folk mot avgrunden.

    Gilla

   • Christer L skriver:

    Bo Svensson
    Problemet är att politiken så att säga kan flytta ut ur politiken, som redan sker genom aktivismen. Vilket jag ser som demokratins största hot för närvarande. Detta kan även hända i Schweitz, fruktar jag. Att det individuella folkomröstandet där blir politiserat utanför den centrala organisationen. Ansvaret försvinner.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    När tog makthavare ansvar för sina beslut? – Det går inte att ”kräva ut ansvar” av dem som sprätt bort miljarder. – Det finns inga sådana straff.

    De som tjänat ihop pengarna har tillräckligt med kompetens för att ansvara för deras användning och därmed realisera den relevanta folkviljan.

    Gilla

   • Christer L skriver:

    B S: ”När tog makthavare ansvar för sina beslut?”

    – Den formaliserade demokratin tvingar bort dem, håller dem ansvariga och väljer andra.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    De hålls inte ansvariga och det går aldrig att få tillbaka de hundratals miljarder de misshushållat med. – Dina invändningar är grundade i rädsla för det oprövade. – De är det beståendes försvar mot förändring.

    Gilla

 2. gmiksche skriver:

  Analogin haltar tyvärr. Den utgår från en felaktig definition av sjukdomsorsak och symptom. Cancer innebär okontrollerad celltillväxt. Orsaken ligger i att immunsystemet inte klarar av att stoppa tillväxten.

  Hos samhällskroppen är det immunsystemet som kommit i olag och som inte längre förmår att kontrollera skadlig celltillväxt. Samhällets immunsystem är människorna, deras göranden och låtanden. I förlängningen är det deras i demokratisk ordning tagna beslut om vem ska få ta hand om tillhandahållandet av antikropparna eller, i vissa fall, utveckling av nya antikroppar mot den alltid närvarade risken för cellförändringar och därmed cancer. Immunsystemets styrning har lagts i politikernas händer. När dessa inte förmår att identifiera skadlig celltillväxt eller inte bryr sig om att utveckla antikroppar mot den skadliga tillväxten, då kan de vara kört för samhällskroppen. De allra flesta typer av skadlig celltillväxt i politisk mening är behandlingsbara, d v s reversibla. Ex vis skolan, korruptionen som brett ut sig i olika sammanhang, den öppna kriminaliteten. Att tro att de cellförändringar i den svenska samhällskroppen som migrationen åstadkommit och fortfarande åstadkommer är behandlingsbara med traditionella medel förefaller vara en chimär. De har visat sig vara resistenta mot politisk immunterapi. Och av den anledningen är migrationen och dess effekter ett dödlig hot mot samhällskroppen

  Gillad av 3 personer

 3. Kjt skriver:

  Av vad jag förstått av det du skrivit tidigare så är kärnan i PK-ism jämlikhetstänkande? Jämlikhet och jämlikhetsideal förstör samhällsandan, korrekt?

  Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   KJT 07:00, Patrik får svara för sig, men det här är min analys:

   PK-ismen verkar vila på åtminstone 4-5 pelare, som stöder varann. Den centrala pelaren är kravet på jämlikhet i tillvaron. (Symboliskt ett uppror mot Skaparen. Detsamma gäller de andra pelarna). Denna strävan, som är fullt förståelig i namn av ”rättvisa”, har i västvärlden utvecklats till ett likhetsaxiom, vars ifrågasättande är tabuerat. Ju längre detta krav drivs och praktiseras politiskt, ju sjukare blir människorna och samhället, för likhet existerar inte i naturen och att driva likhetssträvan till sin yttersta spets motsvarar därför storhetsvansinne och masspsykos.

   Nästa pelare är toleransaxiomet, som innebär ”godhet” och ”högre människostadium” hos dem som tror på likhetsaxioimet och driver absolut tolerans (även mot ondskan, vilket förstås är psykiskt sjukt och samhällsdestruktivt).

   Två andra pelare i PK-ismen är frihets- och rättighetsdogmerna, vilka också motsvarar psykisk sjukdom när de drivs till sin spets, dvs då man inte förstår och tillgodoser behoven av ofrihet och skyldigheter.

   Dessa fyra pelare strider alltså mot verkligheten, vilket skapar en absurd ideologi, som förutsätter totalitär makt över andras tänkande för att locka och tvinga dem in i en falsk tankevärld.

   Samhällsandan förstörs även av andra krafter, eftersom sammanhållning, lojalitet och sociala band länge har luckrats upp. Atomiseringen är ett stort problem även för oss dissidenter, gör det svårt att uppbåda och organisera ett motstånd.

   Gillad av 5 personer

 4. svenne skriver:

  ”På motsvarande sätt vore det fullt möjligt att redan nu börja återställa den svenska skolan. Om jag vore utbildningsminister skulle jag börja med att ge makt till rektorer och lärare genom att lägga ned de centrala myndigheterna skolverket och skolinspektionen………”

  Hur stor makt man än ger till rektorer och lärare så hjälper nog inte detta eftersom den starkaste maktfaktorn i klassrummet är de elever som överhuvudtaget inte betraktar läraren som en auktoritet utan plockar fram kränknings- och rasistkortet då de tillrättavisas. Dessa har även föräldrar och ”broschor” som uppbackning och som kan komma med synpunkter på lärarens agerande.

  Detta innebär att möjligheterna för skolpersonalen att agera på ett kraftfullt sätt kringskärs dels av en hotbild, negativa tidningsskriverier och politikernas velighet angående de disciplinära problem som skolorna nu dras med, så det är nog befogat med en viss pessimism i skolfrågan.

  Gillad av 1 person

 5. Aurora skriver:

  Visst, vi har ett politiskt defekt samhälle baserat på post-marxistiskt välfärdskomplex som ligger som grund för vår invandringspolitik. Situationen är dock som hönan och ägget. Drar politilken till sig stora grupper muslimska Mena-länder-medborgare eller är det dessa gruppers majoritet bland asylsökande som format dagens politik? Visst, invandring är eller kan generellt vara bra för ett land. Men massinvandring av människor, med ensamma män i dominans, med analfabetism, religiös exrremism och samhälleligt våldskapital med sig i bagaget är ALDRIG bra för ett land.

  Gillad av 3 personer

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta borde de flesta reflektera över. Parallellen med en cancersjukdoms förlopp är intressant. De flesta har säkert cancerceller i kroppen med de hålls i schack av kroppens försvarsceller som är central del av vårt immunförsvar. Försvagas immunförsvaret sprids metastaser i kroppen lättare i kroppen varefter organismen slutligen går under. Mes andra ord det är immunförsvaret som i första hand måste stärkas. I den politiskt sociala parallellen är det feghet, rädsla, medlöperi och hyckleri som bryter ned vårt lands inre styrka. Till slut går landet under, det vill säga det erövras av en annan kultur.
  Som alla bilder och liknelser får förstås ett sådant tänkande användas med förstånd men alla fiender har alltid vetat hur viktigt det är att bryta ned motståndsviljan. Vårt lands ledande PK-ister känner till detta väl och har nästan lyckats.

  Gillad av 11 personer

  • larsbernhoff skriver:

   Lennart B tillför som oftast mycket kloka kompletteringar till det skrivna. Immunförsvar stärks med rätt kost och kunskap. PK folket och dess politiker försvagar folkets förmåga att skydda sig själv genom att undanhålka kunskap som finns och kloka levnadsregler för ett väl fungerande samhälke.
   Man kan inte släpoa in fler individer än vad som vi klarar. Det gäller i tex lokaler och att inbilla sig att det inte behövs regler som respekterar de som byggt upp samhället är naivt och respektlöst

   Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Jean Raspail förstod tydligen redan 1973 att vi hade förlorat det psykologiska kriget. Redan Sun Zi insåg hur viktigt det var att bryta ned motståndsviljan – försvaga immunförsvaret.

   Sverige är värst ute, ty då männen inte har kvinnornas stöd finner de det meningslöst att kämpa emot.

   Arma land …

   Gillad av 5 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Männen har absolut kvinnornas stöd. Däremot inte feministernas eller batikhäxornas stöd. Tyvärr är de ganska många, men vi får hjälpa varandra att inte ge upp och försöka överrösta dessa aktivister.
    Jag vill inte höra om förståsigpåare som tidigt insett missförhållanden och bara landar i en slutsats om att hoppet är ute. Om vi köper det som en sanning så blir det en självuppfyllande profetia. Men det måste faktiskt inte bli så. På sjuttiotalet fanns inte datorer och internet och den information och kontakt med varandra vi alla i västvärlden kan skaffa oss med ett klick. Vi måste se våra möjligheter och biffa upp oss och peppa varandra. Självförtroende och hopp ihop med fakta och verklighet betyder allt. Det är väl det DGS betyder för oss som läser och skriver här. I alla fall för mig.

    Gillad av 7 personer

  • Lev Barkland skriver:

   Instämmer. Det är en bra och intressant parallel. Dock, en svår och akut cancer måste precis som Patrik skriver behandlas med fokus på de farligaste tumörerna. Att stärka upp immunförsvaret hjälper inte om man inte åtgärdar de livshotande tumörerna, de akuta uttrycken för sjukdomen.

   Jag tycker att insikten om att vi har ett uttryck för vår sjukdom som är absolut i en klass för sig, mer akut och mer farligt än något annat, nämligen massinvandringen, den insikten är det som skiljer agnarna från vetet i den svenska debatten på högerflanken. Det finns många synbarligen vettiga personer som förefaller ha insikter om det svenska samhällets sjukdom men som dock inte erkänner just detta. Eller fortarande inte insett det. Som resonerar ugefär som att ”Visst är migrationspolitiken misskött men den är ett av många misskötta områden och den är inte det huvudsakliga problemet.” Sedan får man en utläggning om vad det nu kan anses vara roten till det onda. Statsfeminismen, postmodernismen, identitetspolitiken, socialismen, liberalismen,… etc.
   Detta är ett vanligt förhållningssätt i min bekantskapskrets. En offentlig debattör som också resonerar ungefär sådär är väl Henrik Jönsson om jag inte missförstått honom. Jag är skeptisk till detta (i mina goda stunder, i mina sämre stunder tycker jag det är fegt). Samtidigt, att ta steget från att erkänna att migrationspolitiken är ”misskött” till att hävda att just massinvandringen har en särskild status som ödesfråga. Det är det steget som tar dig från att vara obekväm till att bli en verklig dissident. Om du har en offentlig plattform så förändrar detta säkerligen allt. Och man kanske kan förstå att vissa vill balansera så länge som möjligt på gränsen mellan att vara obekväm och att vara dissident, det kanske är taktiskt riktigt.

   Just massinvandringen är det stora irreversibla misstaget som gör alla andra elaborationer närmast meningslösa, det är min övertygelse. Det är det svarta pillret.

   Gillad av 2 personer

 7. Astrid skriver:

  Största problemet vad gäller invandringen är kanske svenskarnas undfallenhet, oförmågan att sätta gränser och vara bestämd. Det gör människor osäkra om vad som gäller. Migranterna blir lite som bortskämda barn, försöker få mer och mer och blir aldrig nöjda. På sätt och vis olyckliga.
  Dessa män kommer från länder med hårda tag, kontrasten blir enorm, ofattbar. Somliga lockas in i laglöshet som de annars inte skulle.

  Den svenska mentaliteten gör svenskarna sämst rustade att hantera tuffa typer från MENA, och ändå tar vi emot väldigt många fler än andra länder i Europa i förhållande till folkmängden.
  Allt sker medvetet. Politikerna är varken naiva eller okunniga, enligt mig. De har många duktiga experter att tillgå. Vet mer än vi vanliga medborgare.
  Inga naiva och godhjärtade personer når långt inom det politiska systemet, utan det är människor med vassa armbågar; manipulativa och förslagna.

  Gillad av 3 personer

  • Christer L skriver:

   Astrid
   Jag tror att de tror att de är goda, så goda att ändamålet helgar medlen. Därför inte bara vassa armbågar, manipulativa och förslagna, utan dödsfiender om de så finner behövligt. Politik handlar om makt, och makten korrumperar tillslut alltid, uppenbarligen även den makt som ser sig kallad att genomföra ”värdegrunden”. Jag menar att vänsterns tid snart är ute, att den söker stöd och kraft från islam är tecken på svaghet.

   Gillad av 1 person

 8. Fredrik Östman skriver:

  Om ett barn med en lättsinnig, nyfiken och oförsiktig natur råkar sätta en plommonkärna i halsen eller råkar i klorna på ett groominggäng eller något liknande, så är förstås lättsinnigheten, nyfikenheten och oförsiktigheten de primära orsakerna, de kausalt första fenomenen, de som för en säker framtid måste botas eller kontrolleras.

  Men det gör dem inte till det största problemet.

  Sveriges största problem alla kategorier är utan tvekan invandringen i sig.

  Gillad av 11 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Sveriges största problem alla kategorier är utan tvekan invandringen i sig.”

   Instämmer! Vårt immunförsvar hade antagligen kunnat hantera våra inhemska problem, men med massinvandringen kollapsade det och patienten är närmast i behov av palliativ vård.

   Gillad av 7 personer

  • PerH skriver:

   Hade tidigare hypotesen ”grundbulten” ,den som höll eländet samman.
   Inser att redaktörn för DGS har en bättre,
   Symptomhypotes.
   Hittar nu en nytillkommen metastas hos NewsVoice under rubriken ”Lågaffektivt bemötande i skolan – Lärare bör sätta sig på golvet om elev blir arg”, ett påbud från pedagogisk institution? Att uppmana lärare underkasta sig stökig elev med LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE.
   Kanske borde detta förväntas metastasera till polis och väktare, värnpliktiga soldater, eller rent av MSB:s ”Om kriget kommer”
   Usch, nu var jag flisig!

   Källa
   https://skolvarlden.se/artiklar/efter-inforandet-av-lagaffektivt-bemotande-valdet-har-exploderat

   Gillad av 1 person

 9. brrr skriver:

  Här instämmer jag helt med Engellau, sverige borde ha lagts in på intensivvårdsavdelningen för tjugo år sedan. Jag läste precis dagens Westerholm och mår nu själv så illa att jag skulle behöva akutvård i form av utlandsflytt, men sådan vård har jag inte tillgång till.
  Vilken slags vård som skulle behövas för de dryga 80% av rikets röstberättigade som berövar sina efterlevande deras framtid, har jag ingen aning om, deras agerande är fullständigt obegripligt.

  https://ledarsidorna.se/2019/02/socialdemokrater-for-tro-och-solidaritet-kraver-inflytande-over-msb/

  Gillad av 6 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   BRRR: Exakt. En mycket avslöjande artikel på Ledarsidorna — och särskilt bra sammanfattas texten i en av kommentarerna, som avslutas såhär:

   ”…Sju miljoner svenskar borde annars kunna förbjuda och kasta ut islam som den demokratifientliga nazismliknande ideologi det är, men svenskar är fredsskadade och godtrogna och genomskådar inte ondskan i det parti som en gång i tiden ville vanligt folk väl. De ser inte hur S har blivit ett antisemitiskt, proislamskt parti med totalitär makt på agendan. Och att man numera inte skyr några medel i detta krig mot den egna befolkningen….”

   — Så är det. PK-sekten har tagit makten över stora delar av statsapparaten för att driva ett lågintensivt krig mot den egna befolkningen.

   Gillad av 7 personer

 10. Göran Holmström skriver:

  Liknelsen med cancer är lysande. PK-sekten suger in fler själar och korrumperar dom för att rättfärdiga och säkerställa sin överlevnad. den berömda skatten, är schackbräde ekvationen här,
  när tar riskornen i landet slut? Hur många rutor bort är det?
  Just nu ska vi alla arbeta till 70 år, Fredrik Reinfeldt menar ju att det är det nya 50, konstigt uttalande av en som svimmade på uppställningen i det militära. För att sedan prata om sig i tredje person som stridshingsten. Läste även att talmannen skulle twittra lite så alla kunde få sin ”Talmansdos” för att fylla ett eventuellt behov.
  Cancer har en stor fördel mot denna sjuka. Cancer håller nämligen käften och arbetar tyst och i det dolda. Denna form är aggressiv och Högljudd, Tourette-cancer typ. Vilka idiotier som helst går att vräka ur sig bara klubben för inbördes beundran håller med ger sitt bifall.
  Nej makten äcklar mig och det finns inga judas-pengar i världen som dom skulle kunna köpa mig för.
  INTE ens 100 valfria motorcyklar och en egen komplett motorsportsanläggning med tillhörande 80 tals turbo F1 monster.

  Gillad av 4 personer

 11. Till sist dansk finner vand, glaciär större än Vatnajökull spolar ut sand, i en sjö så Grand, är han nu i nepaliland? möter en mand, vid sjöns rand, skrynklig som fan, tar i hand, byter jak mot båt, med durk och spant blåa minsann skriver:

  Jag tror att du blivit en dålig läkare Patrik, du verkar framförallt vara teoretiker, kanske skadad av ditt marxistiska tankegods som blandar ihop verklighet och teori. Jag har någon sjukdom som experterna inte helt kan reda ut (ibland tänker jag på de tunga runda dörrarna som stängdes bakom mig i kärnreaktorn). Hur som helst, denna sjukdom ger upphov till flera symptom, jag skall inte lista dem här, men jag fick en komplikation som dödar på ett par dagar (det är den läskigaste sjukdomen rent visuellt på Google tror jag). Eftersom detta ”symptom” var så ovanligt och extremt så antar de flesta läkare att det är något annat, och jag hade blivit hemskickad ett otal gånger innan kroppen till sist hittade detta som väl skulle ta kål på mig, men den svenska vården gjorde sitt till, för man förstod ju inte var det var, och skickad hem mig, och skickade hem mig. Sån tur var så har jag en släkting som är läkare som skällde ut de på plats så att till sist efter en misslyckad operation så satte de in de som vet vad de sysslar med, och sedan så var jag inne i svängen där guldporten öppnas till den goda vård som finns i Sverige, men som allt färre får tillgång till, så dessa män och kvinnor i grönt, dessa experter på våra inälvor och dessa plastikkirurger, alla dessa sköterskor, allesammans fantastiska, vissa är änglar på riktigt, men det är den vidriga administrationen, socialdemokratin, politikerna, de värsta styr över de kompetenta som är problemet, jag hatar dem alla, de dödade mig nästan. Östling har rätt, så rätt, det sitter vänsterpartistiska sjuksköterskor (antagligen den sämsta under den korta period de jobbade) i landstinget och styr över världskända professorer, kakokrati.

  Patrik, som läkare så har man inte alltid lyxen att fastställa orsakerna, när patienten är på väg att dö så är det symptomen man måste fokusera på. Din artikel är 30 år för gammal, patienten är på väg att dö och operationskniven måste skära bort allt dåligt kött. Det är ju också så att symptomet sen kan ge upphov till fem andra sjukdomar eller symtom, vilka alla kan döda patienten, så var det för mig, så läkarna måste angripa flera problem samtidigt, men en sak har de inte lyxen att göra, det är att filosofera över grundproblemet. Till sist är grundproblemet begravt under så många symptom så att det blir irrelevant, först måste tumören bort, eller motsvarande. Flera år senare så lever jag med att ha varit nära döden i flera dagar och vet precis hur det känns att se döden komma, när läkaren inte kan dölja sin oro, jag tror inte vi har tid med din lyx Patrik, de vet fortfarande inte vad jag lider av, men jag lever.

  Gillad av 5 personer

   • Gyllenkam skriver:

    Det står dig ju fritt att inte ta med kommentarer som skriver vid sidan av ämnet, jag uppfattade inte att jag gjorde det så det blir ju lättare om du preciserar, jag tänkte vänta med kommentar för det verkar som det kommer en del två, min kommentar var möjligen riktad mera allmänt mot din position att folks tänkande måste ändras, något jag inte är oenig i, men det verkar på mig som du hoppas på en amerikansk lösning av något slag men jag kan ta fel. Om din kommentar är riktad mot tonen så point taken, också Thomas. Sowell var marxist och någon klokare hör man sällan.

    Min poäng, kondenserad, var bara att symptomen, om de är allvarliga nog, måste tas om hand innan den egentliga sjukdomsorsaken, så långt från ditt skriv är det väl inte?

    Ligger det mer bakom, att vi helt enkelt inte delar åsikt och analys på ett mera fundamentalt plan och att jag därför blir persona nog grata så är det en besvikelse, men alltid gläder det nog nån.

    Gillad av 1 person

   • Gyllenkam skriver:

    Har tänkt mer och tackar för kommentaren, mitt stora fel är att vara arg ( och därför snabb på tangenterna) men vid det här laget känner vi ju varandra och till vilken nytta svingar man samma rallarsving från baksätet, mot chaufför och medpassagerare. Räfst och rättning. Som sagt, de flesta som skriver här gör det väl för att det finns en gnista som saknas på andra ställen och det finns inget som irriterar mig så som när min fru kör bilen när jag håller ratten.

    Gillad av 2 personer

 12. Christer L skriver:

  P E: Därmed har vi nått sjukdomens andra nivå, nämligen makten, som tillsammans med PK-ideologin utgör ett sammanhängande, levande väsen med uppgift dels att själv växa, dels att med alla medel göra motstånd mot försök att komma till rätta de skadeverkningar det själv orsakar.

  – Makten, just det! Pengarna och makten. Alltför mycket pengar och makt ruttnar i skafferiet. Resultatet av mänsklighetens framgångar blir en sjukdom. Men denna gång är det inte någon lokal infektion i den svenska kroppen, det är en pest som drar över stora delar av världen. I vår tid kan denna smitta benämnas globalism. Maktfördelning genom demokratisk nationalism är rätta medicinen: SD.

  Gillad av 3 personer

 13. Lars-Olof Svensson skriver:

  Även 2000-talets asylinvandring såldes in med ekonomiska argument. En åldrande befolkning behövde arbetskraftstillskott, välfärden skulle räddas och pensionerna förstås. Allt detta var lögn. På toppen av det kom Sahlin & Reinfelt och förklarade att det ändå inte fanns något svenskt (men om, så var det löjligt) och utan utländska influenser så hade Sverige varit rena barbariet. På det sättet idiotförklarades den stora del av Sverige som såg en annan verklighet. Det tror jag är det stora problemet. För övrigt tror jag att SD är den bästa garanten för fortsatt oreglerad invandring. Oavsett om SD har rätt eller fel så kan bara inte te x Lööf acceptera vad SD säger och riskera hamna på samma sida. Ryggmärgsreaktionen är istället ”extremism”, ”nationalism” och ”rasism” och så är det öp
  pna spjäll igen. Fast, ni har kanske inte sett det? C säger numera att invandringen måste vara ”hållbar”. Jaså, den får inte vara ohållbar?

  Gillad av 1 person

  • Palle9 skriver:

   Lars-Olof Svensson: Instämmer med din beskrivning. Det jag hoppas på är att en allt tydligare tillväxt i opinionen för SD kommer att successivt framtvinga en förändring i migrationspolitiken hos partier såsom M, Kd och eventuellt S. Ett stort problem utgörs dock alltjämt av de statliga medierna – men snyftreportagen tycks ha minskat i frekvens även där. Tillnyktringen går alldeles för långsamt i vårt land, men förändringen längre ned i EU påverkar gradvis tillflödet till oss – vår egen gränskontroll är däremot som bekant helt ineffektiv.

   Gillad av 1 person

 14. Till sist dansk finner vand, glaciär större än Vatnajökull spolar ut sand, i en sjö så Grand, är han nu i nepaliland? möter en mand, vid sjöns rand, skrynklig som fan, tar i hand, byter jak mot båt, med durk och spant blåa minsann skriver:

  Det Patrik säger ovan är att vi inte skall dela upp oss i vi och dem, svenskar mot invandrare, muslimer mot sekulär och kristna, realister mot pk-istiska utopister, jag tror detta är en omöjlig väg, nu måste vi tydligt peka ut vad som är önskvärt, men viktigare än det, som läkare, peka ut det som måste bort, det som aldrig kommer att passa in i vår kultur och de delar av vårt eget samhälle som hotar den västliga civilisationen, som kärnan i socialdemokratin, som Lööf, som media. Det måste bli vi mot dom, folk kan byta sida men det finns ingen mitten, etablissemanget har genom indoktrinering och skrämseltaktik lagt beslag på hela mittfältet, de som vill byta sida måste släppas in bakom vår palissad.

  En som förstår vad som står på spel är Ayan Hirsi Ali, Peter Robinson frågar, är det så att vi har ett problem med 1.6 miljarder muslimer, och Hirsi Ali svarar effektivt ja på frågan, om inte islam kan reduceras till att bli endast en religion och inte en världslig politisk filosofi så har vi ett problem med alla muslimer, deras fundamentala värderingar går emot de västliga idealen, precis som pk-isternas totalitära anspråk gör, de har nu med klimatet som förevändning öppet börjat förespråka global diktatur, men det kunde ju lika gärna varit migration, eller pandemier, eller transtoaletter till alla. Det finns ju ingen realistisk chans att reducera islam till detta, för som alla imamer vet, utan den politiska delen så blir det bara ett tomt skal kvar, som ett skrumpet ormskinn. Ormen är ormen, inte skinnet. Det enda som kan reducera islam på detta sätt (vissa kallar det modernisera) är ett världskrig och 2a världskriget visade att det krävs miljoner döda innan västvärlden kan motiveras att sätta hårt mot hårt. Den bästa bok om detta jag vet är ”The second world wars” av Hanson som anser att bombningarna mot civila och ockupationen var nödvändiga för att kväsa de totalitära tendenserna i Japan och Tyskland, vi har haft fred sedan dess, det blev inte så av sig själv, men denna motivation saknas idag, så islam är islam, och kärnan islam är inte kompatibel med våra mest fundamentala värderingar, individens frihet och värde, kvinnors säkerhet och frihet, yttrandefrihet, sekulär lag framtagen via öppen demokratisk diskussion och så vidare. Det finns ingen ”middle ground”.

  Gillad av 3 personer

  • Redaktionen skriver:

   Jag säger inte riktigt vad du påstår. Jag säger att det är nödvändigt men inte tillräckligt att komma till rätta med migrationen. Problemet är alltså mycket större och svårare än att stänga gränserna, för det handlar i grunden om vårt tänkande som blivit alltmer förvridet och konstigt.

   Patrik

   Gillad av 14 personer

   • Durk och spant. skriver:

    Här är jag enig, man måste ju komma åt både symptom och orsak, mina egna tafatta försök att finna något som kan ersätta dagens galenskap har bara lett mig till att vi lär oss om vår egen kultur, Grekland, kristendomen osv, allt finns där, och det är chockerande så lite jag vet och lärt mig, det verkar mycket utstuderat. Så där är vi tillbaks vid din skola, en bättre skola, där man lär sig sin historia, är ett vaccin mot utopier. Hade det inte varit för invandringen så hade vi haft tid, men eftersom folkförflyttningar är svåra att reversera för väst (eftersom vi bryr oss om människor) så får vi detta ”Dawa” som Hirsi Ali varnar för. Jag tror vi gör klokt i att lyssna på henne eller läsa hennes nya bok.

    Gillad av 4 personer

  • brrr skriver:

   Det samtalet med Ayaan Hirsi Ali borde varenda västerlänning lyssna ordentligt på!
   Jag har aldrig hört någon annan än Ali som så tydligt beskriver dawa och konsekvenserna av det, samt utan ursäkter, relativiserande eller att darra på manschetten tar bestämt avstånd.

   Gillad av 3 personer

 15. Östrahult skriver:

  Jag tror så här:

  Sverige är dysfunktionellt för vanligt folk men inte för eliten.
  Eliten har aldrig haft det bättre än idag
  Babblare åker privatjet runt jordklotet och babblar och har gott om egna livvakter
  Näringslivseliten har aldrig varit så välmående som idag
  Sverige är en unik blandning av socialism och amerikanisering, vilket är grunden för den framgångsrika samexistensen mellan babblare och rikingar
  Jag tror inte man ska se detta tillstånd som resultat av ett ideologiskt agerande, ideologin är bara ett redskap för maktutövning
  När det gäller invandringen är det likadant här. Babblarna vill ta in alla men bryr sig inte om arbetskraften, eliten vill ha in arbetskraften men bryr sig inte om resten av ankommande

  Gillad av 6 personer

  • Gyllenkam skriver:

   Jag satt just på ett skrangligt gammalt tåg,mdet är väl inte så farligt, men anledningen var att en flyglinje lagts ner, dock behålls många av dessa små flygplatser. Jag misstänker att det är så att politiker kan flyga hem när vanligt folk inte kan eller har råd.

   Gilla

 16. En värld av rosa får skriver:

  Förstår mycket väl skillnaden mellan symtom och det underliggande. Tänker alltid på politiker när jag läser om gruppvåldtäkter. Och även när jag möter grupper av svartklädda kvinnor i heltäckande burka på stan. När jag tänker på grundpensioner ser jag också politiker framför mig. Och att inga grupper får ställas emot varandra.

  På Svartenbrandts tid i Kumlabunkern, i de nio cellerna, var det enbart hans namn som klingade svenskt på celldörren. Tidigt blev svensk kriminalitet internationell. Via öppna dörrens politik. Tänker inte på de nio internerna i cellerna, utan på våra politiker.

  Så tänker jag även om skolans förfall. Jag tänker på politiker och alla tillsatta byråkrater. Minns mycket väl hur disciplin inte stod högt i kurs under det politiserade 60-talet. Alla former av disciplin var förkastligt och oacceptabelt. Ett uttryck för mänskligt förtryck. Och detta synsätt slog igenom på bred front. Och undergrävde lärarnas auktoritet. Som också var meningen.

  En våg av fri fostran svepte fram. Där all föräldrarauktoritet skulle bort. Barnen sågs som oskrivna blad, som skulle uppfostra sig själva. Vi fick fri fostran. All aktiv fostran riskerade att ju vingklippa de små, ansåg den tidens auktoriteter. Människorna skulle befrias. Djuplodande beundrande reportage, om de fria rödgardisternas framfart I Maos Kina, återfanns i de stora tidningsdrakarna.

  Då var PK-ismen tydligt röd. Och Jan Myrdal hyllades som en stor intellektuell. Men i försvaret av Pol Pot gick han något för långt – tyckte några. Det var en kraftfull vänstervind som drog fram genom samhället. I fokus låg vietnamkriget. Och Sydafrika. Även Kuba. Allt internationellt stod högt på dagordningen. Det var under denna tid den positiva inställningen till migrationen grundlades. Allt internationellt ansågs som gott. Denna vind drog fram genom all myndighetsutövning. Och blev till slut cementerad.

  Nu har nya generationer tillkommit. Där en mix av en rosa vind, och stor individull frihet, vävts samman. PK-ismen har förts över till en ny generation av engagerade banérförare, som håller gamla tiders fanor högt.

  Denna rosa vind har även det internationella kapitalet nytta av. De har lyckats tämja denna vind till sin egen fördel. Genom att påtala att allt internationellt smakar gott. De ler nu i mjugg bakom väl stängda kassavalv. Förr fanns bara vita och svarta får. Men numera är de alla rosa. Och låter sig enkelt utnyttjas.

  Gillad av 2 personer

  • brrr skriver:

   ”…De ler nu i mjugg bakom väl stängda kassavalv…”

   Och jag som föreställer mig att de fullständigt kiknar av gapskratt när de ser och hör alla dessa gravt infantila rosa får som springer skrattarnas ärenden.

   Gilla

 17. Hovs_klipphällar skriver:

  Visst, Patrik. Egentligen är den vanvettiga asylmigrationen ”bara” ett symptom. Men liksom med en invasiv cancer, så måste man behandla symptomen för att eventuellt rädda patienten.

  I grunden handlar det om en destruktiv ideologi, en slags mental cancer, som lamslår allt effektivt agerande. Makthavarna är mycket kraftigt infekterade av den här ideologin — PK-sekten — en sektliknande ideologi vars grundbult handlar om att riva ner och förstöra vårt samhälle.

  Som regel är den här onda ideologin skickligt dold bakom en oerhörd massa struntprat. Kontentan av struntpratet är att alla för samhället skadliga tendenser uppmuntras eller åtminstone ursäktas, medan alla åtgärder som skulle tjäna till att återupprätta en fungerande ordning i samhället blir utsatta för besinningslöst hat.

  För att exponera vad det faktiskt är för krafter vi har emot oss, brukar jag citera en viss Tobias Hübinette:

  Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!

  Källa: Creol, nr. 1/1996.

  Läs även denna presentation av Hübinettes tankevärld:

  https://www.nyatider.nu/regeringens-utredare-alla-vita-manniskor-ar-rasister/

  I grunden handlar det om ett kulturkrig, där de flesta av oss förstås vill försvara VÅR kultur, medan våra fiender vill göra om Sverige till något som närmast liknar ett muslimskt kalifat, där vi svenskar reducerats till en föraktad minoritet.

  Genom skicklig propaganda i kombination med diverse mobbning lyckas fienden dölja sina verkliga syften, och få en stor del av befolkningen att rösta på fiendens destruktiva politik.

  Gillad av 5 personer

   • Gyllenkam skriver:

    Jag besökte precis en stugby i ”Norrland” som ju allt är ovanför Stockholm för oss skåningar, där i snön stod massor av husvagnar där folk som jobbade på orten, men också äldre, kunde bo året om. Man hade byggt på en liten farstu för blöta kläder osv. Varför inte som första åtgärd, husera migranterna så basalt som möjligt? Massor av svenskar ser det som en lyx och spenderar frivilligt semestern i husvagn men migranterna köps det lägenheter och hus till.

    Gillad av 4 personer

   • S Eriksson skriver:

    En väldigt intressant artikel. Kan nog ligga något I den. Även Stefan sa ju att det är utmaningar och ”att Sverige har varit naiva” så…

    Gilla

 18. V for Vendetta skriver:

  Ett av problemen som leder till det nationella immunförsvarets nedmonterande är att politik idag inte längre är ideologier och önskan om ett annorlunda samhälle utan politik idag betraktas av politikerna själva som en företagsamhet som skall sälja alternativa varor till hugade köpare. Detta frambringar en gemensam ideologisk grund som så gott som alla ställer sig på och sedan säljer man olika versioner av den, ungefär som cola som sedan säljs av en mängdföretag i olika smaker men det är ändå cola. Ingen frågar sig om man kan framställa en annan dryck. Jo förresten, ett parti har gjort det men de hotar marknaden så pass de andra bildat ett oligopol. det arbetas inte bara i partiform utan även i personform. Politiker kallar sitt värv för yrke, trots att det är ett förtroendeuppdrag. Man belönas efter sin politikertid med mängder med tunnor av guld av det riktiga näringslivet i landet, titta bara på Göran Perssons gamla gäng eller Reinfeldts, de överöses av gods och guld av Bonnier och Wallenberg bland annat. Är det i det perspektivet märkligt att landet står stilla och håller på att ruineras? Nej, inte om du frågar mig. Den personliga vinningen och public choice-utfallet kommer alltid att vinna över den dito idealistiska. Vi behöver rita om den politiska kartan men medborgare i gemen verkar inte ha det behovet, då är det viktigare vem som bar vilka kläder på senaste mellon och precis där vill den politiska företagsamheten att vi skall befinna oss.

  Gillad av 4 personer

 19. Vaknauppnu skriver:

  Ta hit borerna från Sydafrika; rädda deras liv och genom dem kan vi utveckla vårt jordbruk till en nivå där vi blir till största delen självförsörjande.Detta är driftiga människor som idag lever i ett helvete. Det vore en välgärning för alla i samma takt som vi skickar ut allt hucklefolk med sin djävulska agenda.De skall tillbaka till sina egna landområden Här skall de inte vara!

  Gillad av 8 personer

 20. Patria Amissa skriver:

  Hur går det till när ett samhälle går från fattigdom och elände till rikedom eller, tvärt om, när ett välmående samhälle degenererar, så att det går alldeles åt helsefyr? Tja, de flesta tycker väl att det går åt några doktorsavhandlingar, jämförelser med romarrikets uppgång och fall och liknande, för att närma sig svaren på sådana frågor. Personligen tror jag att en angreppspunkt kan vara att försöka klura ut hur nivån på samhällenas samlade intellektuella och moraliska kapital fluktuerar över tid och varför, men det i sin tur kräver väl doktorsavhandlingar med helt andra, och ännu krångligare infallsvinklar och förklaringar. Själv försöker jag ofta förlita mig på ”sunt förnuft”, en vara som idag dock är svår att hitta till och med i de finaste delikatessbutiker (och snälla, ställ nu inte frågan ”vems sunda förnuft”, som om precis allt skulle vara relativt). I förklaringsmodellen måste givetvis även magnituden av yttre och inre hot och faror inkluderas, eftersom sådana alltid dyker upp förr eller senare.

  Det intellektuella kapitalet är förstås summan av förstånd, sunt förnuft, instinkter och förvärvade kunskaper som finns i samhället. Det moraliska kapitalet definierar jag här som samhällsmoralen, ungefär de krafter som håller ihop ett samhälle (de attraherande krafterna), som gör att, låt oss säga, en myrstack hela tiden växer och förbättras, även om vissa fientliga attacker mot stacken kan ske i utkanterna. Sådana anfall slås emellertid lätt tillbaka av det starka, sammanhållna myrsamhället som då skickar ut en strids- och/eller reparationsgrupp som snabbt fixar problemet.

  Myrsamhället förfogar alltid över ett betydande såväl intellektuellt som moraliskt kapital. Varje myra arbetar dagen lång med sina strån, hämtar och kånkar, fogar ihop, följer noga den osynliga men ändå ytterst reella myrstacksritningen, hämtar strå på nytt, hjälper skadad kompis när det behövs, mjölkar sina bladlöss och lyder sin kloka regering som alltid vill samhällets väl. Kriminalitet förekommer inte. Ingen kommer på tanken att slösa med resurser. Efter några år är myrstacken enormt stor och välmående. Innevånarna har det bra.

  Men så plötsligt sker en verkligt grov attack mot myrstacken, starka sönderslitande (repellerande) krafter sätter in. En yttre fiende, en räv eller grävling gör ett ”bombanfall”, bökar runt och förstör brutalt den avancerade konstruktionen, som fragmenteras i mindre myrstacksöar. Kaos utbryter, och desperata försök till rekonstruktion görs till en början. Det lyckas bland, men ofta inte. Nästa år är nog platsen övergiven. Så gick det med den civilisationen, övermäktiga yttre krafter tog över. Varningssignaler kanske fanns (rävar skäller obehagligt om natten), men här gick det inte att göra något åt katastrofen, för t ex samarbete med andra arter, t.ex. stora vakthundar, är myrsamhället givetvis inte programmerat för. Det är sig självt nog, ganska malligt, kanske det har börjat tycka att det är en oövervinnerlig och, framför allt, moralisk stormakt…..?

  Men även andra katastrofer kan ske i myrsamhället. Se kommentar Novushonestius i DGS ”Den stora rädslan”, 2019 01 17.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Frapperande beskrivning av hur yttre hot kan demolera myrstacken, men vad händer med människans samhällen, som domineras av en härskande elit, som förväntas förstå hoten mot samhället och parera missförhållanden? Man kommer osökt! art tänka på de syd amerikanska imperier som välkomnade conquistadorerna? Vad gjorde att de trodde att de kunde hantera detta? Ingen får någonsin veta svaret på den gåtan, men om vi går till nutid och ser på de svenska eliterna då? Vad driver dem? näringsliv, akademier, politik, media? handlar det om deras bild av verkligheten? Att de inte kan föreställa sig konsekvenserna av den politik de bedriver? Yttre hot fordras ju åtgärder liksom inre hot fordrar åtgärder. Är man medvetna om någon for av hot? Eller helt upptagna av sin egen bekvämlighet?.

   Gilla

   • Patria Amissa skriver:

    Tack för kommentaren till denna lilla allegori (som har en fortsättning i DGS 190117)! Dina följdfrågor är exakt de som även jag, och säkert många andra, grubblar över. Tror Patrik är inne på något väsentligt i dagens text om den sociologiska grundlag som han beskriver. Sverige blev berusat av sina framgångar, medborgarna blev rika, livet blev så mycket lättare än förr, omvärlden beundrade oss. Och där någonstans, alltför nära solen, svedde vi vingarna, och så började spiralen neråt, med all destruktivitet och allt trams som samhället nu plågas av. Jensevik har sagt att vändpunkten kom med 68-rörelsen, när hjältinnan Spara i sparbankstidningens serie för barn byttes ut mot den slarviga Slösa, som sedan dess är den sanna hjältinnan, eftersom hon är ett ständigt offer. Medan Spara så klart är en ondskefull varelse, eftersom hon förvaltat sitt pund enligt äldre ideal.

    Gilla

 21. S Eriksson skriver:

  En öppen och ärlig diskussion om problemen alt utmaningarna vore kanske ett steg i rätt riktning. Utan att smutskasta och anklagar folk.
  Såg ett klipp med Belinda Olsson och Jimmy Å från 2015 om IS krogarna, han sa då det Stefan säger nu. Jimmy fick kritik, men hur blir det med Stefan? Vid 5.min ca.

  Gilla

  • Elvin skriver:

   I samband med slutstriderna mot Islamiska staten, IS, i Syrien hittade ett brittiskt elitförband ett 50-tal avhuggna kvinnohuvuden dumpade i soptunnor. Huvudena tillhörde yazidiska sexslavar, rapporterar Daily Mail.
   – Ingen av soldaterna kommer någonsin att glömma vad de såg, säger en källa till tidningen.
   http://www.friatider.se/britter-hittade-50-avhuggna-huvuden-efter-sexslavar

   Något om detta lär inte nämnas i public service. Nu får vi se var sjuklövern hamnar. Får MP och C råda vet vi redan svaret.
   Blir det bostad och särskilda hjälpinsatser?
   Jag anar det värsta.

   Gilla

 22. margareta skriver:

  Mycket förenklat: själva invandringen är inte grundproblemet. Grundproblemet är hur man från överhetens håll har HANTERAT DEN. Dvs. med eftergivenhet, tillåtande, bristande kontroll, bristande gränssättning vad gäller beteende från invandrarnas sida osv. Bristande eftergivenhet mot seder och föreställningar i kollision mot västerländskt tänkesätt. Har någon velat stå på det gamla Sveriges sida har det kallats rasistiskt, främlingsfientligt etc. Allt skall vara tillåtet enligt detta koncept. Men hur blir det?

  Gillad av 1 person

  • Sleipner skriver:

   Här anser jag att du har precis fel, med det menar jag att det finns inget sätt detta kan gå bra på, vi måste släppa denna villfarelse, precis som vi är svenskar så är de vad de är, och det är inte svenskar. De är vad de är. Många tänker som du så jag räknar inte med att övertyga dig på en gång, se kanske videon med Hirsi Ali ovan?

   Gillad av 6 personer

  • cmmk10 skriver:

   Jag tror också att du missar en fundamental sak; de är inte svenskar och har säkerligen ingen önskan om att bli det heller. Medborgare och välfärdsnjutare – JAVISST, men varför skulle de vilja byta ut sin kultur?

   Vill du byta din ”svenska” mentalitet och världsåskådning mot en annan om du emigrerar?

   Gillad av 1 person

   • Gyllenkam skriver:

    Precis, det är helt enkelt inte möjligt, inte ens för kompromissvilliga svenskar. Flyttar man till ett land där majoriteten slår sina barn så börjar man ju inte med det, däremot kan man vara villig att buga i Japan exempelvis. Det vi ser med muslimerna är att de inte är villiga att ge ens lillfingret i anpassning, snarare tvärtom, och diskussionen gäller för det mesta saker som handskakning och slöja, men det är ju bara de yttre tecknen på fundamentala djupgående skillnader.

    Gillad av 7 personer

 23. Hosianna skriver:

  Ja, Patrik, just nu är massinvandringen Sveriges i särklass största problem. Den kväver oss, förgiftar samtalsklimatet, förlamar demokratin och hotar ta kål på vår frihet, jämställdhet och broderskap.

  Gillad av 1 person

 24. Lennart Bengtsson skriver:

  Vad jag trots allt har svårt att förstå är vad landets överhet tjänar på sitt handlande, om de nu, som flera hävdar, genomför ett medvetet folkutbyte?

  Ett alternativ är att de inte begriper vad de håller på med och/eller är manipulerade utifrån.

  Ett andra alternativet är att de har insett något som vi vanliga stackare ännu inte förstått eller vill förstå, nämligen att folkutbytet anses nödvändigt eftersom vi stackars svenskar har blivit för gamla och odugliga och inte längre är tillräckligt bra för att fortsätta att tjäna den nya svenska överheten.

  Gillad av 2 personer

  • Gyllenkam skriver:

   Jag kämpade med detta i åratal, en del av detta är förnekelse, jag kunde inte tro att det var så illa men det är empiri. Så det första man måste konstatera att det är just vad som sker, Sverige och svensk kultur försvinner, svenskarna försvinner och blir utbytta. Man måste acceptera detta. Det räcker egentligen för att sedan formulera sin åsikt och agera. Det har ju skrivits många många gånger här de många samverkande förklaringarna.

   Det kan inte ha varit lätt att ha bott i Sovjet heller, du finner nog många svar hos Dostojevskij och Solzhenitsyn eller kanske Kafka.

   Gillad av 1 person

  • pllay skriver:

   Rikedom och valgang ar relativa upplevelser.
   Ju fattigare och mer fortryckt du blir desto rikare, vackrare och framgangsrikare blir jag.
   Da livets nodtorft val ar bargat borjar den sociala kampen for dominans och makt.

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Jag tycker inte att det är så särskilt svårt att förstå hur eliten ser sin framtid.

   Ända sedan andra världskrigets slut har dessa eliter i västvärlden träffats och diskuterat framtiden. Allteftersom har det bundits starka personliga band mellan deltagarna. Så småningom identifierar man alla problem som ens egna och svaren på hur de ska lösas emanerar utifrån alla dessa band.

   För de allra största företagen, kunga-och finanshusen har man insett att framtden är global och att alla problem måste lösas med deta i åtanke.Dessa entiteter utgör kärnan i eliterna. De förfogar över de viktigaste resurserna.

   Med tiden lockar de över fler och fler av de folkvalda i sin tankevärld. Dessa senare börjar mer och mer se sig som en del av den globala eliten och fjärmas därmed från sina väljare. De börjar mer och mer diskutera inbördes om med vilka metoder de kan stärka sin egen ställning. I Sverige har det handlat om partistöd, presstöd, kontroll över utnämningar, Lex Åberg, Härtill kommer att man allt oftare försöker gynna sina egna släktingar genom utnämningar och uppdrag. Lägg på multiplikatoreffekterna.

   Nu har vi kommit dithän att det för även den politiska eleiten blivit det viktigaste målet att främja sin egen överlevnad. Alla politiska beslut sker utifrån vad som gynnar det intresset.

   När detta så småningom blir uppenbart för de vanliga medborgarna och kritiken ökar, ökar igelkottsinstinkten och man sluter leden.

   Polariserngen gäller nu främst mellan de som inser att de betalar skatter till något som inte i första hand gynnar samhället utan som gynnar eliterna.

   Där är vi nu. Den politiska och ekonomiska eliten i Sverige inser att de inte klarar en anstromning från en alltmer upprörd svensk folkmassa. Skyddet söks i invandrare som får en ökande del av skatteintäkterna och som får fungera som buffert för elitens intressesfär.

   Nato, EU , FN ; allt är till för att skydda eliterna.

   Det finns bara ett val: öka trycket på eliterna så att de till slut skingras och blir som vanliga medborgare eller ge upp och låt dem härska i tusen år.

   Gillad av 1 person

 25. Samuel af Ugglas skriver:

  Begränsa politikernas oskick/möjlighet att plundra befolkningen på vårt LIV och vår EGENDOM!
  Vad är det står i RF Kap2 § 15 sista stycket?
  Att egendomsrätten är en MYT!!!

  Gilla

 26. Lars skriver:

  Jag tro att det taktiskt avgörande är det politiska och mediala systemets förfall, men frågan om rättvisa, ligger under i gängse diskurs, men sannolikt inte så genomtänkt, utan här står en slags ideologisk strid mellan blåhögern, som tror på att fria marknader automatiskt löser problem och en röd vänster, som erkänner de faktiska problemen med marknadskrafternas spel, men tror att rättvisa är vad politiker bestämmer och institutionerna är lydiga redskap.

  Det här syn bl.a. i debatter om inkomstfördelning och beskattning liksom i tron på ”mänskliga rättigheter” och förmågan rehabilitera brottslingar mm liksom i skolans förfall.

  Om rättvisa kan ses dels som människors beteende och gemensamma värderingar dvs kultur och dels som institutioner i samhället som delvis formar människors beteende och tänkande, men inte helt och hållet och att dessa institutioner inte fungerar enligt ursprungstanken och inte i en föränderlig värld utan måste återkommande reformeras och inordnas i det rättvisetänkande som gäller i samhället (debatt, öppna åsiktskonfrontationer, demokrati, pluralism, övervakning av institutioner genom närliggande sådana och givetvis genom politiken och styrande ledningsgrupper och implementering av belöningssystem som stödjer målsättningarna och uppgiften) så är det reala grundläggande problemet vid sidan av de ideologiska systemen och dess politiska företrädare och mediala stödtrupper institutionerna.

  Frågan om ideologi tror jag, vid sidan av det ställningskrig som pågått sedan 80-tal, inte är av den väsentliga natur som påstås. PK-ideologin, i den mån den finns, består ju i att underblåsa vad som anses rätt och är i princip ungefär lika oavsett vänster eller höger, det är en omformning efter makten och gängse maktspelare som media etc. Mot det tror jag man måste ställa pluralism, ingen beroende person är fri att tänka och debattera i praktiken, avsett om det beror på anställning i privat verksamhet eller i någon tankesmedja.

  Utifrån detta så skulle man kunna kritisera institutionerna och styrningen av dessa. Egenintresset hos makthavare där spelar självklart en roll och de egna försörjningsmöjligheterna generellt, men man är beroende av anslag, av styrning, av plats i samhället, av måluppfyllnad och om universitet, skolor, polis, försäkringskassa, sjukvård mm inte fungerar som man vill så måste det förändras och därigenom påverkas attityder och förståelse i samhället, som man måste hålla samman, det är en järnhård lag för politiker.

  Migrationspolitiken är ett brännande område och givetvis blir utformningen beroende av hur migrationsverket och migrationsdomstolar arbetar, men även vanliga domstolar sett till utfall och till hur polisen arbetar, liksom bidrag till förvaring, etablering, kommunstöd, arbetsförmedling, introduktionsjobb, ersättning mm. Förändrar man dessa institutioner och dess arbetssätt så kommer PK ideologin att förändras liksom ideologier kring marknad, inkomstfördelning, välfärdsstat mm

  Min slutsats, åtminstone utifrån det här resonemanget, blir att institutionerna måste angripas sakligt och utifrån resonemang om rättvisa och genomförande, resultat och effekter, inte utifrån svepande ideologiska resonemang, som sällan på djupet förstås som för fram dessa (t.ex. ny(liberaler), globalister, socialister. Fairness och Justice får samma betydelse på svenska, rättvisa, men fairness avser mer rimlighet i t.ex. inkomstfördelning, hur man upplever den och det resulterar i någon from av tankar om rättvisa.

  Gilla

 27. Lars skriver:

  https://www.bokus.com/bok/9780141037851/the-idea-of-justice/

  Läser just nu denna bok, hundra sidor in, och kanske man här kan fånga något kring de frågor som diskuteras, om rättvisa, om PK, om samhället. Lättläst och intressant hursomhelst.

  Under frågor om t.ex. mänskliga rättigheter, politiska strider, låsningar så tycks begreppet och uppfattningen av vad som är Rättvist ligga som gemensamt diskurs i samtliga ideologier och i utformningen av politisk retorik och mediala skildringar. Rationalitet och känslomässighet diskuteras och behovet av rationalitet.

  Gilla

 28. laogong2018 skriver:

  Förr kanske politiker ville lösa problem. Idag är varje problem en tillgång och fördel för politiker som vill ha mer makt. Det finns många exempel. Att låta ett problem eller ”kris” jäsa är bra för politiker (”we should never let a crisis go un-used”, sa en vänsterpolitiker i USA), man har tagit till sig detta i Sverige också. Det finns ingen fördel för politiker att lösa problem, det är omvänt incitament.

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Jo men visst kan man finna öppningar i en kris, att förändra i den riktning man vill, övertyga massorna och de politiska eliterna, men jag undrar om man vet vart man vill och om man förstår konsekvenserna (ett svårbedömt sannolikhetsläge) av de egna åtgärderna och den förda politiken? Vad är värst, klarsynta politiska taktiker eller naiva idealister?

   Ser man på Kina (som det rapporteras i svensk media) så ser man ju att ledningen stramar åt och samtidigt angriper korruption och politiskt/ekonomiskt motstånd, man angriper även yttrandefriheten. Kommer de åtgärderna, vars syfte är dubiöst sett utifrån svensk media, att ge ett resultat som i längden är hållbart?

   Om mans er på svensk politik är det ju däremot fullständigt ogenomskinligt om man har vare sig taktik eller strategi eller en klar bild av verkligheten. Idealister? Kanske. Naivister? Troligen. Lever i en bubbla? Med säkerhet.

   Gilla

 29. garlbanke skriver:

  Sjukdomen är ett självskadebeteende som uppstått genom ett självförakt för sitt behov av matriell trygghet, sinnesro, dvs konflikträdsla, bli utesluten ur gruppen, brist på civilkurage,

  Svensken vill helst vara för sig själv och drar sig därför undan social gemenskap och tänker kortsigtigt bara på sig själv och mys i fredgagssoffan. Svensken lämnar sålunda ett stort tomrum som kan fyllas av invandrarna. Det närmaste exemplet är muslimernas eldfest som börjdade på en bakgård, flyttade snart till Kungsträdgården och nu i år den 19 mars till Skansen! Bingo! Valborgsmässoaftonen är undanträngd.

  Men det märkliga folk, svenskarna har bara sig själva att skylla. Om de uttrycker olust, ge dem ingen sympati!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.