Varför även kapitalismen måste räddas

Lennart Bengtsson

Ingen del av världen har producerat så många vetenskapliga giganter som Europa gjort under de senaste 500 åren. Utan dessa hade inte bara vår värld varit annorlunda idag utan också vårt tänkande. Vid sidan av alla stora matematiker, fysiker och kemister tror jag inte minst vårt tänkande har påverkats av Adam Smith och Charles Darwin. Även om skillnaden mellan ekonomi och biologi är stor har det tänkande som Smith och Darwin utvecklade många likheter.

I den kaotiska värld som kännetecknar såväl ekonomi som biologi finns det inneboende mekanismer som har förmåga att skapa ordning ur kaos. Adam Smith idé om den osynliga handen som byter varor slumpvis mellan människor och på så sätt skapar ordning och struktur då rationella varelser till slut väljer det som är mest förmånligt. Liknande gäller för evolutionsläran där principen ”survival of the fittest” över tid har skapat ändamålsenliga och mer avancerade livsformer tack vare slumpartade processer. Faran uppstår när människan griper in och stör de naturliga processerna. De är inte deterministiska i egentlig mening men beter sig deterministiskt om de betraktas i sin totalitet ungefär som klimatet i jämförelse med det ostyriga vädret.

Låt mig här i utveckla Adam Smiths principer och hur dessa har påverkats av människan. Det mest drastiska har varit de ekonomiska experimenten inom socialismen och kommunismen vilka genomgående misslyckats och lett till ekonomisk kollaps som vi väl känner till från Sovjetunionen och andra kommuniststater. Kina har hittills gett marknadskrafterna visst spelrum men detta kan väl komma att ändras om den ekonomiska politiken blir mer toppstyrd som nu under Xi Jinping.

Men det är inte bara de socialistiska staterna som är problem utan även länderna i västvärlden, inte minst i USA. Vad som hänt där och i mindre skala även allmänt i västvärlden är att den snabba ekonomiska utvecklingen under de senaste decennierna huvudsakligen har gynnat de allra rikaste. I många länder, inte minst i USA, har de fattiga drabbats men också medelklassen med i bästa fall oförändrade löner. Genomgående har arbetsvillkoren försämrats och likaså arbetstryggheten.

De flesta av dagens seniorer har det förvisso väsentligt bättre än sina föräldrar och sina mor- och farföräldrar men även bättre än barn och barnbarn. Vad är orsaken att dagens ekonomiska system enbart gynnar de rikaste och detta alltmer ju rikare man är?

Robert Reich har diskuterat detta i sin högst läsvärda bok Saving Capitalism: For the Many, not for the Few. Situationen berör USA men gäller även i viss mån Sverige där man vid sidan av en ekonomisk elit också har en politisk sådan, vilken i betydligt större utsträckning än vanligt folk kan se om sitt hus. Här rör det sig mer om politiska kontakter med förmåner som utvalda tjänster och befattningar samt tillgång till attraktiva bostäder i storstädernas innekvarter.

Reich redogör i sin bok hur Adam Smiths osynliga hand har satts ur spel. Detta har skett systematiskt över en längre tid genom att de mäktiga och rika via avancerad lobbyverksamhet ser till att lagar och förordningar systematiskt modifieras till deras fördel. Detta har pågått ända sedan Reagans presidenttid. Amerikanska politiker är mer eller mindre i händerna på den rika och mäktiga överklassen som via allehanda hjälpredor som juridiska experter och före detta politiker ser till att ändringar ständigt görs för att alltmer gynna de superrika. I och med globaliseringen sprids företeelsen även till andra länder. Även före detta svenska politiker dras in i sådana nät som de inte kan motstå genom de generösa ekonomiska och andra fördelar som erbjuds.

Vad man ser är en sofistikerad form av korruption som inte bara går ut över medelklass och fattiga utan även bryter ned en sund fungerande kapitalism som till slut även kommer att drabba den superrika överklassen. Situationen skulle kunna återställas med lämpliga former av lagändringar av det slag som faktiskt förekom under första hälften av 1900-talet då man stävjade den ohämmade kapitalism som vuxit fram under slutet av 1800-talet. Vad som krävs är ett annat slag av politiker som har kraft och förmåga att ändra på en kapitalism som har gått fullständigt fel och som riskerar att förstöra hela samhällen.

En sådan översyn behövs också i Sverige.