Gästskribent Torsten Sandström: Liberalismens väg mot undergång?

Dagspolitikens motsättningar mellan nationalister och globalister aktualiserar liberalismens framtid. Denna ideologi har en självdestruktiv tendens. Konflikter är en del av dess tankesystem alltsedan begynnelsen. Om jag väljer upplysningstidens som startpunkt – någon föredrar kanske renässansens humanism – så möter vi tidigt en grälsjuk liberal förnuftstro, i kombination med en strävan efter medborgerlig frihet. Frånsett tendensen att träta i en anda av att veta bäst (Rousseaus vänner betraktade honom som notoriskt grälsjuk) så har liberalerna lämnat ett storslaget arv efter sig. Detta syns tydligt i nutida samhällen. I form av demokrati, välfärd och en skön strävan efter mänsklig frigörelse. Men nu tycks det som om liberalerna är på väg att förskingra sin kvarlåtenskap.

En av de fasta punkterna i 1800-talets liberala strömningar var den nyttoteori som Bentham lanserade och John Stuart Mill utvecklade vidare. Det rörde sig om ett i grunden ekonomiskt och praktiskt synsätt. Man krävde att politiska beslut och lösningar skulle ha som mål att maximera nyttan för flertalet individer i nationen, oberoende av klass. I detta ligger en tanke om att väga rikas och fattigas samhällsintressen mot varandra, för att åstadkomma största möjliga lycka för flertalet medborgare. Redan här råkade utilitaristerna i konflikt med den framväxande vänstern, som byggde sitt tänkande på ett perspektiv av klasskamp. I deras strid dominerade arbetarklassens nytta. Och målet var en revolution som kullkastade inte bara klassen av kapitalister utan också privat ägande av produktionsmedel. Här verkade liberalerna som en nyttig bromskloss.

Därför kan man – förenklat – säga att liberalerna under mer än två hundra år fyllt en viktig uppgift i västerlandet, genom att plädera för ett välfärdssamhälle, samtidigt som man tagit front mot socialisternas anspråk på all makt och allt kapital. En stor del av 1900-talets europeiska och svenska politiska diskussion omfattas därför av liberalernas frihetliga budskap. Och den svenska socialdemokratin har från Branting och framåt stegvis impregnerats med ett nyttotänkande av liberalt snitt. Folkflertalets önskemål har ställts framför klasskampen.

Men S-partiet har ändå länge bibehållit sitt trosvissa arbetarklassideal. Partiets olika underorganisationer har varit fjättrade av underklassperspektivet. Samhället ska främst verka för de fattiga och agera genom deras politiska företrädare. Det har varit underförstått att överklassen alltid klarar sig själv. Men sedan mer än 30 år har det visat sig svårt för S-partiet att locka väljare med denna fattigsyn. Svenska arbetare och tjänstemän är nämligen ganska välbeställda. Och flera av deras barn har hunnit göra en samhällsresa uppåt. Följden har blivit att S-partiet under åren med Olof Palme valt en delvis ny linje. Nu gäller det att främja intressen hos världens alla fattiga.

Detta nya tänk är inte alls nationalekonomiskt. Den ursprungliga liberala nyttoteorin försöker ta hänsyn till flertalet inom en och samma nation. Nu förändras perspektiven genom att intressen hos fattiga i många andra länder ska vägas in. Den tidigare ekvationen för nyttomaximering ställs alltså på ända. Nyheten är en form av global nyttoteori, som kraftigt försvårar en nationell politisk diskussion.

Genom visionen om att frälsa världens fattiga har vänstern i vårt land – och även inom flera andra nationer – lyckats sätta press på de gamla liberala partierna, så att också de utvecklats i en global riktning. Och liberalerna, särskilt ungdomsförbunden, har villigt anslutit sig till den vänsterrörelse som inte tar sikte på plus och minus i medborgarnas samfällda ekonomi, utan på en gränslös välfärdskalkyl. Jag menar att liberalerna därmed lämnat förnuftet, nyttan och ytterst (den nationella) marknaden. Bilden av den ursprungliga liberalismens harakiri tonar alltså fram. Kvar – efter liberalernas nya vägval med globalnyttan som ledstjärna – står den gamla nyttoteorins förespråkare och de breda grupper som förespråkar fria val och marknader. Dessa jordnära marknadskrafter bespottas av den nya vänsterliberala eliten.

Det är alltså förkunnelsen om stöd till världens fattiga folk och talet om gränsöverskridande mänskliga rättigheter som format en ny liberal lära. Denna har stegvis smält samman med den S-märkta vänsterns ideal. Också näraliggande frågor, som hbtq och klimat, har bidragit till denna nya dogmatik. I det vidare perspektivet predikas också en allmänt kravlös inställning i olika samhällsfrågor, såsom rörande skola, kriminalitet, sociala bidragsformer mm. Jag menar att resultatet blivit den trosartade vänsterliberala ideologi som vi ser i dagens Sverige. C- och L-partierna söker sig till S-partiet för att slippa samverka med nationella marknadskrafter. Tecken på detta syns under den pågående regeringsbildningen

De kvarvarande gamla marknadsliberalerna vet inte riktigt vad de ska ta sig till. Men många iakttagare ser att det svenska politiska landskapet fått en ny och tydligare kontur. I ena hörnan en vänstergrupp av romantiker och troende, det vill säga globalisterna. I den andra en högergrupp bestående av förnuftsinriktade realister, som värnar om en nationell nyttokalkyl, huvudsakligen i den förutvarande liberalismens anda.

De liberalas rollväxling är intressant. Den har inslag av såväl tragik som komik. Det är ödets ironi att liberalismens traditionella program (mot kyrka och en diktatorisk stat) nu tycks gå under, alldeles självförvållat, och ersättas av en romantiskt flummig – närmast religiöst färgad – ideologi, där starka stater ska bygga ett globalsamhälle. Det rör sig om drömmar om en världsomfattande kollektivism. En romantik som varit helt främmande för liberalismens grundare.

Torsten Sandström är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet, med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. Jobbar just nu med att färdigställa boken ”Ceremonimästarna – en berättelse om rit och rätt”. Han driver http://www.anti-pk-bloggen.se

43 reaktioner på ”Gästskribent Torsten Sandström: Liberalismens väg mot undergång?

 1. Bo Svensson skriver:

  Ett ädelt mål för våra strävanden är att skapa villkor för människovärdig tillvaro och för naturens fullödiga fortbestånd.

  Metoden för detta är en väl genomtänkt rättsordning som resulterar i framlängesutveckling.

  Under en god rättsordning framstår de val som är de fördelaktigaste sett i stort, även de som framstår som fördelaktigast i det trängre perspektivet.

  Liberalism kompatibel med verkligheten: https://www.flashback.org/t407579

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Alltså: Vi är spelare, – tillvarons essens är spel och vi måste respekteras som spelare så att vi inte bara blir pjäser i spel som andra bedriver.

   Att det är så, ser man hos alla de andra djuren: Alla arter har hittat ett spel de trivs med och klarar av och det handlar inte om något annat.

   Gilla

 2. Fredrik Östman skriver:

  Felet som görs i detta resonemang är det grundlösa antagandet att liberalismen på något sätt har varit ledande eller styrande i Västerlandets utveckling och så att säga förorsakat att våra samhällen fungerar så väl och är så rika. Detta är inte sant. För sådana föreställnignar finns ingen saklig grund.

  I stället är det uppenbarligen så att liberalismen hela tiden har följt Västerlandets utveckling och vid varje tidpunkt utpekat den tidens uppnådda tillstånd till Universella och Eviga Ideal som är Goda i Alla Sammanhang. Av denna orsakt kritiserar liberaler ständigt tidigare epokers samhälle som bigott och vidskepligt, eftersom dessa per definition inte uppfyllde den enskilde liberalens Universella Ideal — de kunde ju inte ens känna till dem. (Däremot lovsjöngs deras samhälle av den tidens liberaler.) Sextiotalets pedofilliberaler blev hårt kritiserade av nittiotalets pryda liberaler och nu verkar pendeln svänga tillbaka igen.

  Det är både rätt och fel att beteckna den västerländska demokratin som ”liberal”, som så ofta sker nu för tiden. Det är fel, ty det är inte liberalism som har skapat den eller kännetecknar den. Det är rätt, ty liberalismen hyllar per definition alltid det egna samhället så som det råkar se ut för närvarande.

  Liberalismen är en politisk lära utan politiskt innehåll. Den ger oss vid inget tidpunkt någon vägledning i politiska val och tvister eller vid utformningen av nya lagar. Liberalsmen har ingen som helst åsikt om framtiden, utan har som syfte att ständigt kritisera och fördöma historien.

  Den västerländska demokratin har skapats av kristen humanism, som inom politiken, när den tillämpas konsekvent och systematiskt, vilket sällan är fallet, går under beteckningen konservatism. I andra fall betecknas den pragmatism, praktisk politik, lösningar på dagspolitikens problem, kompromiss, det möjligas politik o.s.v. Dess källa är, även när den är okänd för utövaren, den djupa europeiska kristna humanistiska kulturen. Ideologier som liberalismen är bara efterhandskonstruktioner, rationaliseringar och utanverk.

  Gillad av 12 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Superbt, Fredrik (07:03)! Det är exakt vad jag famlande har kommit fram till på olika vägar. Grovt förenklat är mittenliberalismen intelligentians dimridåer och tankemoln, som impregnerar och vilar över både ”vänstern” och ”högern” och formar det kollektiva medvetandet. Det har sugit i sig en del bra element från båda sidorna, men i vår tid framför allt de giftigaste och mest destruktiva, och sedan bildas oavbrutet nya kemiska föreningar.

   Detta giftmoln och ideologierna i allmänhet är alltså inte primära drivkrafter, utan sekundära, huvudsakligen taktiska bortförklaringar och livslögner, och de förtjänar bara att kallas olika varianter av babbelism. De förvillar blicken och sinnet, så att vi inte fokuserar på det primära: människans psyke och livsvillkor och den svåra balansen mellan individ och grupp.

   Gillad av 6 personer

   • olle reimers skriver:

    Första gången jag personligen konfronterades med liberalismen var när jag själv på 60-talet var aktiv i studentpolitiken på den konservativa sidan. Det förekom dock en hel del tankeutbyte med de som i stället anammat liberalismen.

    På den tiden var deras stora tes ”kulturdemokrati” vilket väl med dagens kunskaper närmast är att likställa med postmodernismen (begreppet hade inte nått mig på den tiden).

    Det bestående intrycket från de vilda diskussioner vi hade med kulturdemokratins företrädare blev emellertid att de var ointresserade av att diskutera praktisk politik i någon form utan syftet var att vältra sig i den mer orealistiska teorin efter den andra som en ren intellektuell övning. Vad jag inte kunde ana var att de fanns de som tog dessa övningar på blodigt allvar.

    Jag håller med Fredrik. Liberalismen är en slags dödskult där det gäller att testa de yttre gränserna så långt det går. Idag är det frånvaron av något som helst motstånd på lärosätena som gör att de alla dras mot sin yttersta spets syftande till verklig självförstörelse.

    Skillnaden mellan nutid och 1960-talet är att strömningarna på den tiden stötte på starkt mostånd från samhällets stöttepelare. Dessa har undeminerats av globalistfascisterna som i sin tur hjälps av att befolkningarna – i enlighet med deras plan – börjar ha ihjäl varandra i ren dödslängtan.

    Kanske är det dock globalfascismens misstag att förlita sig på dessa krafter. Nu väcks överlevnadsnstinkterna hos de bredare befolkningslager de redan trodde sig ha besegrat. Hillary kallade dem ”deplorables”. Det kanske hon inte skulle ha gjort.

    Gillad av 1 person

  • torssan skriver:

   Skapad av kristen humanism? Varken den engelska revolutionen 1688 eller den franska 1789 kännetecknas av kristen humanism. Det är i stället mer av Locke, Rousseau, Diderot mfl som Bentham och Mill byggt vidare på. Till största del förstås, det rör sig alltid om blandningar…

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Men revolutionen i Frankrike var ju också ett gigantiskt steg tillbaka, en katastrof som vi ännu lider av.

    Den ärorika revolutionen handlade helt och hållet om humanismen och var ett betydligt bättre sätt att reagera på statsmaktens excesser och brott mot den humanistiska grundprincipen, principen att man inte kan tvinga på en annan det som en själv har erfarits transcendent.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Revolutionen i Frankrike ledde till Napoleon och erövring av Europa och det gav impulsen och förändringen som ledde till att borgarklasser med sina olika program fick fäste i hela Europa.

    Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Östman: väl formulerat om liberalismen. Själv har jag alltid tyckt att liberalerna är ett överflödigt parti som inte har något eget existensberättigande.

   I övrigt har Sandström helt rätt i att nutidens gränslösa vänsterliberalism — PK-sekten — är en kvasireligiös rörelse som kastat loss från allt rimligt sunt förnuft och all förankring i verkligheten.

   Dess rötter återfinns huvudsakligen i studentvänstern från slutet av 1960-talet — det var för övrigt 1968 som jag första gången stötte på tokvänsterns tes om ”den mutade arbetarklassen”.

   Att arbetarna inte gjort revolution påstods bero på att de blivit ”mutade” med ”superprofiter” från ”de utsugna folken i tredje världen”!

   Samma tankefigur ligger bakom den nuvarande PK-sektens vanvett. Mer eller mindre öppet påstår PK-sektens politruker att vi på något sätt står i skuld till de fattiga länderna, och att vi därför har en moralisk skyldighet att ta emot hundratusentals migranter från dessa hopplösa länder.

   Vi anses vara skyldiga dessa människor att ta hand om och försörja dem, samt anpassa oss till deras för oss primitiva och motbjudande sedvänjor — vilket självklart är totalt vansinne!

   PK-sektens politruker har överallt infiltrerat vårt samhälle med som i verkligheten är en slags dödskult. En ond kult som hyllar vår egen kulturs undergång.

   Gillad av 3 personer

  • Splorg skriver:

   Helt korrekt och se vart vi hamnat i de vårdgivande händerna på denna gråstarriga, skygglappsförsedda taffliga Gör-som-vi-säger-Inte-som-vi-gör-konservatism som ständigt låtit sig våldföras bakifrån av socialister. Hade klassiskt liberala, frihetligt ekonomiska och anti-auktoritära principer antagits på ett mer omfattande och konsekvent sätt på politikens alla områden tidigare i historien hade vår värld sett bra mycker mer annorlunda ut än det kaos dessa tvångsideologier åstadkommit.

   Gillad av 1 person

 3. Aurora skriver:

  Den Ståndaktige Soldat Björklund som borrar hål i sin skuta. Men förstår inte varför den sjunker. Folkpartiet/Liberalerna har nog alltid haft identitetsproblem med flum där S stod stadigt och visste var kampen stod. Ledbandet är inte bara till vänster utan till religiös extremism med också globalistisk agenda.

  Gilla

 4. svenne skriver:

  ”Det är alltså förkunnelsen om stöd till världens fattiga folk och talet om gränsöverskridande mänskliga rättigheter som format en ny liberal lära”.

  Jag blir förvånad över att denna ”liberala lära” har vunnit så mycket mark som har skett. Det sker ju ingen reflektion angående priset för Sveriges påstådda ”ansvar” då det gäller att lyckliggöra människor från andra länder. Detta kräver ett ymnighetshorn som inte ett så litet land som vårt är kapabelt att skapa.

  Den nu antagna Migrationspakten kommer nog att bli tuvan som stjälper lasset. Jag såg på Swebb-TV en diskussion angående denna styggelse mellan Lars Bern och Jan Tullberg och dessa båda konstaterade förekomsten av diverse grumligheter och förrädiska formuleringar.

  Den svenska frontfiguren i accepterandet av pakten har ju varit migrationsminister Helene Fritzon, och hon är sannolikt den som är – eller bör vara – mest införstådd i de krumelurer som formuleringarna i pakten innebär. Med denna kunskap i bagaget borde hon låta sig intervjuas av t.ex Lars Bern eller Jan Tullberg, som trots sina höga utbildningar inte riktigt har förstått varför pakten är så bra för Sverige. I samband en sådan intervju kan hon övertyga oss om att pakten är ett lyckokast för Sverige och för de länder som har skrivit under denna, och kan hon inte det så får vi väl anse oss lurade.

  Gillad av 4 personer

  • bejji skriver:

   Migrationspaktens formuleringar om yttrandefrihet etc tycks redan ha satt sina spår i bisarra krav. T.ex. i Tyskland, där – enligt uppgift häromdagen i ryska tv/internetkanalen Russia Today – en ”människorättsorganisation” uppmanar tyska skollärare att ”anmäla” om de i sitt arbete ser skolflickor med flätor; detta skulle tyda på att dessa skolflickor har föräldrar som är ”högerextremister”!

   Gilla

  • Brita Sundberg-Weitman skriver:

   Beträffande migrantpakten har jag länge förgäves sökt svar på vem som tog initiativet, var det såsom med barnkonventionen möjligen Sverige? Nu har jag hittat svaret. I Der Spiegel!

   I senaste numret finns en lång artikel om hur ”högerpopulister” under hösten bedrivit en ”hetskampanj” mot Migrant Compact. Der Spiegel är i sin inriktning ganska lik PK-medierna i Sverige men läsvärd för att den är betydligt mer hederlig, djupgående och informativ. I artikeln med överskrift ”Die Schlafwandler” framgår att det var Jan Eliasson som 2015 tog initiativet till FN-pakten; han var då ställföreträdande generalsekreterare för FN. Enligt artikeln ville Eliasson agera mot den ”negativa berättelse” som i hans ögon uppkommit under 2015 års europeiska flyktingkris. ”Som svensken Eliasson önskat sig, beskrivs migration ensidigt som något positivt, ‘källan till välstånd och innovation’. Der Spiegel gör inte, som svenska PK, någon större poäng av att pakten inte är rättsligt bindande utan ger motståndarna rätt i att den ju är ett politiskt dokument som skall ge effektiva riktlinjer.

   Gillad av 2 personer

 5. brrr skriver:

  Jag tycker att analysen haltar. Karlsson fattade luciabeslutet, Bildt & Westerberg rev upp det. Palme nekade ett par tusen vietnameser eftersom deras kultur var så främmande att det inte skulle vara bra för varken dem eller sverige att de fick bosätta sig här. Palme sa i en av hans sista intervjuer att det inte funkade särskilt bra med de främmande kulturer som kommit till sverige, de klarade inte att anpassa sig. Bildt har alltid varit minst lika mycket globalist som Palme. Båda två har alltid varit mer intresserade av internationell makt, än av sverige och svenskarna. Persson och Sahlin vände definitivt S till mer av liberalt och globalistiskt parti långt efter att Fp och M redan pläderat för ”valfrihet”, öppna gränser m.m. De liberala ungdomsförbunden var de som först spårade ur och började plädera för ”friheter” såsom fri invandring, månggifte och mycket annat, S:s ungdomsförbund följde efter.

  Skulle liberalerna vara så korkade och lättledda att de dansade efter sossarnas pipa? Jag tror snarare att det är tvärt om. Persson är slipad, men Sahlin och många med henne har definitivt inte alla hästar hemma. Lättledda om de matas med rätt morötter.

  Gillad av 1 person

 6. Christer L skriver:

  Det globalistiska projektet har, vill jag påstå, en strategi för upphävandet av demokratin (genom detta som Vilhelm Moberg kallade demokratur). Detta är ett formidabelt misstag, eftersom demokratin utöver att vara statsskick och kultur även är en kvalitetskontroll. Västvärlden förfaller när demokratin förfalskas. Bristen på politisk kvalitet – uttryckt i fungerande statliga projekt, rättslig hållfasthet, öppen redovisning, journalistisk granskning osv. etc. – blir allt påtagligare. Åsiktsfriheten är snart ett minne blott. Demokratin måste återupprättas.

  Gillad av 3 personer

 7. ... Och mer därtill... skriver:

  Ur den turbulens som följde på västroms fall, steg efter folkvandringstidens slut, olika typer nationsbyggen fram. Detta skedde under vånda och stora samhällskonvulsioner. Manifesterad som kollektiv våldsutövning, både inom nationerna själva och gentemot grannar. Inom alla dessa samhällen uppstod skiktningar, rent klassmässigt. Som ledde till olikheter i resurs- och maktutövning. Där kristendomen kom att växa sig stark som en sammanhållande moral och etik. Med kyrkan själv som en aktör.

  Den uppkomna skiktningen kom senare att omröras av industrisamhällets framväxt. Som nu övergått i en postindustriell fas. Dess samhällspåverkan har huvudsakligen rört sig inom den socioekonomiska dimensionen. Fallit ut längs med en vertikal axel.
  Där mycket av 1900-hundratalets politik handlat om utjämningar, längs med denna axel. I Sverige kallad för fördelningspolitik.

  I och med en extremt stor migration, från mycket avlägsna länder och regioner, har nu Europa påförts en helt ny dimension. Denna gång liggande på en horisontell axel. På denna axeln radar nya olikheter upp sig. Olikhet i etnicitet, traditioner, historia, kultur och religion. Den traditionella socioekonomiska dimensionen byggs nu på med ytterligare faktorer.

  Parallellt med en global ekonomi, har krafter som vill verka för en religiös och etnisk mångfald, och omrörning, växt sig starka. Man vill rentav upplösa nationsgränser. Kallar traditionell nationalism för farlig. Man stävar efter en kraftfullt förd identitetspolitik. Där människor skall bevara alla kulturella skillnader. Rentav förstärka dem.

  Vi har anträtt en politik som i stora stycken liknar det som skedde efter västroms fall. En extremt orolig tid. Likt den i Libanon och forna Jugoslavien. Eller ett nuvarande Irak och Syrien. Där just den etniskt-religiösa dimensionen kommit att prägla konflikterna. En tumultens tidevarv. Ett gigantiskt samhällsexperiment. Nu kört i repris i ett högteknologiskt samhälle som Sverige. Jag räds in i själen för detta stora experiment. Men det är mig Annie Lööv är rädd för. Tycker rent illa om. Förklara det för mig – den som kan?

  Gillad av 4 personer

  • olle reimers skriver:

   Jag vet att det kallas konspirationsteori men empiriin visar att det är verklighet.

   Bakom de nuvarande rörelserna som du beskriver på ett utmärkt sätt ligger ett klassikt monopolistiskt klassintresse. Den klass som behärskar de ekonomiska krafterna har i alla tider strävat efter total dominans, baserad på vad de själva uppfattar som sin nedärvda rätt.

   Det är inte en strid mellan nationer eller mellan vänster och höger utan emellan intressen. Globalfascismen (som jag kallar elitens intresse) fick ny fart efter murens fall och kunde inrikta sig på att samarbeta med motsvarande intressen över hela världen.

   Demokratin ska avskaffas och de globala företagens intressen sätts i centrum. Det enda problemet är de nationalistiskt sinnade delarna av befolkningarna vars mostånd man nu försöker krossa. Europa och Nordamerika är givetvis svårast med många bångstyriga viljor.

   En episk kamp pågår mitt framför våra ögon. Men vi är inte bara åskådare den här gången.

   Gilla

 8. Aha skriver:

  ”högergrupp bestående av förnuftsinriktade realister, som värnar om en nationell nyttokalkyl”. Tackar för denna tunga välförklarande mening. Motsvarande beskrivning från etablissemanget och inte minst från liberalerna är en sedvanlig fulstämpling; högerextrema nationalister.
  Så ful och närmast hatisk är etablissemangets vedermödor att bekämpa utomförståendes åsikter. Så har det varit i decennier och så är det i skrivande stund, inte minst från public service. När fick en person i lugn och ro, i TV-soffan, säga det Sandström säger i sin krönika?

  Det viktigaste vi torde ha är en respekterad yttrande- och åsiktsfrihet. Det har vi inte, de vänsterliberala börjar alltmer kväsa den. Man uppmanar till angiveri, man till och med avskedar folk, man nekar medlemskap i fackföreningar, ringaktning av gruppers vandel är förbjuden. Slagsidan mot de egna rätta åsikterna är i offentligheten monstruös. När fick kritiker utrymme för att diskutera könens olikheter? Inkapacitering för att minska brottsligheten?

  Liberalerna är inte liberala mot åsikter de inte gillar.

  Gillad av 3 personer

 9. Den Sista Karolinen skriver:

  Ja och globalisterna vinner utan strid.
  Igår, i Helsingborg, ca 100 personer som deltog i demonstrationen mot Global Impact/massinvandring.
  I Göteborg förra helgen: knappt 500 personer.
  Globalisterna måste hånle. Svensken är så vek. Så feg. Så lat.
  Därför lär vi gå under…och som sagt utan strid!
  Låt mig nu slippa höra alla dåliga ursäkter till varför ni alla väljer att skriva här och tycka en jäkla massa om allt detta…men sen vågar ni inte står upp för det på gatorna.

  Gillad av 5 personer

  • uppstigersolen skriver:

   1968 gick jag i demonstrationer. Det var rätt så poppis på den tiden. Vi skanderade slagord mot både det ena och det andra. Sen satte vi oss framför Folkets Hus i Stockholm. Då kom polisen med batonger och började slå ursinnigt på alla sittande. Då kände jag att demonstrationer är nog inte min grej. Kanske har polisen blivit vekare mot demonstranter idag. Men jag håller fast vid min föresats. Jag demonstrerar inte ute på gatorna.

   Gilla

  • Göran Holmström skriver:

   Klart du ska slippa det, vad är din plan för det kommande kaoset?
   Min är att se om mitt hus och min familj. Detta är gjort rejält.
   Att ensam gå ut och protestera leder ingenstans, ej heller att göra något riktigt dumt för att markera sitt missnöje.
   Om du har bättre förslag så tar tacksamt emot dom.
   Mvh Göran.

   Gilla

   • Den Sista Karolinen skriver:

    Det ena utesluter knappast det andra.
    Lätt att dra slutsatsen att ditt resonemang att det ”hjälper knappast att en ensam protesterar”, haltar lite? Det är klart att om alla resonerar så blir det just ”ensamt”?!
    Helt ärligt andas ditt resonemang en rejäl dos egoism. Men tyvärr är du nog väldigt representativ i detta land…

    Gilla

   • Göran Holmström skriver:

    Där har du fel, har offrat massor för att hjälpa folk i min närhet, både familj och behövande vänner. Är stolt över att tro på familjen och vänskap, det är inte så vanligt i Sverige, utan jag upplever detta land som ytligt och väldigt oroligt över vad andra tycker. Att jag sedan väljer att skriva till beslutsfattare och journalister beror på att, vad skulle det hjälpa om lilla jag satte mig framför riksdagen med en skyllt med allt som gått galet. Om jag nu fick det minsta media utrymme så skulle agenda journalisterna bryta ryggen av sig i ivern att gräva fram lite skit att förstora upp. Men vag utmanar dig, om du hakar på så sätter vi oss med skyltar utanför riksdagen.

    Gillad av 1 person

 10. Göran Holmström skriver:

  Om jag tolkade din text rätt så övergav socialdemokraterna arbetarrörelsen
  för ett nytt projekt att köpa röster för skattemedel.
  Det kanske inte var vad du menade, men jag tolkar verkligheten så.
  Om man struntar i alla luddiga ord,”Liberalism”, och så vidare.
  Så är den röda tråden ett förljuget system som vill ha makt, ser makten glida mellan fingrarna. Och uppfinner hjulet på nytt,” Den ädle utsatte vilden”, för att rädda denna så stjäl man ett lands samlade tillgångar. Fördelar det godtyckligt till valfria grupper som förmodligen betalat sina mutor i form av löfte att rösta rött, menar rätt så klart. Resultatet börja skönjas nu, en samhällsapparat som sakta faller sönder, aktivister som godtyckligt delar ut straff i domstolar. Informationsblad till barnfruar. Detta är varken liberalism eller globalism, utan om jag trodde på bibeln så skulle jag hävda ren satanism.
  Men det gör jag inte, utan tror mer på små människor med för mycket makt.

  Gillad av 1 person

 11. DE skriver:

  Ja, hela den västerländska civilisationen bygger på att man försörjer sig själv, att man har skyldigheter mot det samhälle man är en del av. Men påverkade av socialister har liberaler glömt att ställa krav. Man har glömt skyldigheterna, medan man alltid betonar rättigheterna. Och av någon outgrundlig anledning skriker man mest hysterisk för rättigheter åt dem som aldrig uppfyllt några skyldigheter mot det svenska samhället.

  Alla som hävdar samhällskontraktet, balansen mellan skyldigheter och rättigheter, för nyanlända stämplas som rasister.

  Gilla

  • 5ven55on skriver:

   Lars, du skriver att Lööf vill:

   Införa plattskatt (lägre skatt för höginkomsttagare)
   Avskaffa lagen om anställningsskydd
   Inskränka strejkrätten
   Införa marknadshyror
   Sälja ut SvT och SR
   Få Sverige att gå med i NATO
   Bygga ut kärnkraften

   Personligen har jag spontant bara allvarliga invändningar mot att Sverige skulle gå med i NATO. Det är en väldigt dålig idé! Jag är inte jätteinsatt i alla de övriga frågorna men det mesta verkar kunna vara vettigt.

   Ett stort problem som jag ser det med motsatsen till övriga förslag är att den innebär högre skatt och mer regleringar. Detta ökar statens makt; samma stat som (tillsammans med oligarkerna) ligger bakom den pågående plundringen av, och våldet mot, svenskarna. Vill du verkligen öka deras makt?

   Det största problemet med Lööf är snarare att hon är massinvandringsvurmare och oligarkagent.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Som jag sagt tidigare, de här sidorna befolkas av nyliberaler dvs moderater eller center partister, som dock ogillar invandringen till Sverige, men det har inte moderater eller centern eller liberalerna gjort de senaste 40 åren! och inte deras media heller. Så vem är skyldig till svensk invandringspolitik? Vänstern eller nyliberaler? Vilka har haft störst betydelse för utvecklingen inom EU och Sverige? DU måste väl förstå Sven55on att det inte finns någon konservativ rörelse i Sverige, EU eller USA utan en nyliberal rörelse som kallar sig konservativa.

    Förövrigt förstår du nog inte Lars Sylls resonemang kring inkomster och konsumtion och tillväxt eller reglering av marknadsekonomin. Det krävs en del ekonomistudier för att förstå politik och samhälle, även om annat som juridik, medicin, teknik etc. är viktigt.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Lars Syll blir, tycker jag, när han ska ge sin syn mer populärt, som här, ganska pamflett artad och ger inte exempel på djupare resonemang utan anpassar sig till vad han tycks tro är publiken dvs medias förenkling av verkligheten,. Din fråga Sven55on om varför man ska tycka att det Syll säger visar att Annie Lööf är nyliberal skata etc. lyser med sin frånvaro inte bara för de som helt saknar ekonomiutbildning utan troligen för landets alla civilekonomer (som Rheinfeldt) med (företagsekonomer). Min tro är att det är ett grundläggande fallissemang hos journalister (som inte kan bättre) och akademiker, att inte finna rätt nivå som ger folkupplysning när synpunkter och debatt kommer från olika håll

    Resultatet blir ett obildat folk, men jag tror inte politikerna begriper mer (som Annie Lööf) och ställningstagandena blir mycket förenklade, onödigt förenklade för jag tror frågorna kan ställas på ett relativt enkelt och resonerande sätt så att man kan förstå sammanhanget och efterhand bygga upp sin egen förståelse kopplad till verkligheten.

    En som jag vet har den förmågan är nationalekonomen Vlachos exempelvis, som vid ett tillfälle redogjorde för Greklandskrisen i en lång artikel i DN (jag mötte väldig entusiasm från en helt icke ekonomiskt bildad person kring den)och som annars skriver om utbildningssystemet och skolresultaten.

    Det värsta tror jag är att även utbildade national ekonomer, även inom akademin, men också inom partier och olika tankesmedjor har grunda begrepp även om det är teoretisk tillkrånglat med ekvationssystem och optimerade jämviktspunkter. Syll är väldigt intressant att läsa eftersom han ger sig på grunderna för nationalekonomin och belyser tvisteämnena med text av olika ekonomer. Delvis är det ideologiskt baserade skillnader, men det går djupare än så vad jag förstår, det handlar om teoretiska skillnader och de begränsade möjligheterna att testa modeller mot verkligheten, det handlar om förenklade antaganden t.ex. att människor är rationella optimerare av egennyttan.

    Gilla

   • Lars skriver:

    När du Sven55on menar att du gillar vad Annie Lööf står för i Lars Sylls artikel, så undrar jag om tänker på frågan om graden av förändring dvs vad innebär så och så mycket av förändring i den och den riktningen? Och vad innebär det i en given situation som t.ex. fri hyressättning i en situation som nu med bostadsbrist (ger kraftigt ökade priser) och med det markmonopol, de kommunikationer etc. som är för handen.

    Jag anger att de flesta som skriver här är centerpartister och moderater som inte tycker om migrationen. Det är en nollhypotes. Kan vi formulera ytterligare en hypotes om att de avspeglar läsarna av bloggen? Definitivt inte, det är inte ett slumpmässigt urval, de som skriver.

    Syll hävdade jag skriver bättre om grunderna för sociala vetenskaper särskilt ekonomi och de grundantaganden man gör. Här ett exempel.

    https://larspsyll.wordpress.com/2018/12/17/why-statistical-significance-is-worthless-in-science/

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.