En bra sensation

Patrik Engellau

Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö har nyligen vägrat följa svensk lag, nämligen den i den så kallade begränsningslagen (2016:752) per den första juli i år inskjutna paragrafen 16 f. Det är sensationellt och enligt min mening upplyftande och hoppingivande.
Låt mig presentera min tolkning. Jag tror att jag har fattat rätt och ber om ursäkt ifall jag missat något.

En god princip vid konstruktionen av en stat är att statens olika funktioner ska kunna balansera varandra exempelvis enligt Montesquieus maktfördelningsteori som går ut på att den lagstiftande, den dömande och den verkställande makten ska vara oberoende av varandra och därmed förhindra maktmissbruk. I USA kallas systemet ”checks and balances” och har där fungerat bra i nästan ett kvarts årtusende. Min känsla är att Sverige är det land i västvärlden som har vinnlagt sig minst att bygga in balanserande krafter i sitt statsskick. Regeringen har närmast diktatoriska befogenheter. Riksdagen är lydig och den dömande makten osjälvständig. Till exempel har vi inte ens en oberoende författningsdomstol som kan bedöma nya lagars förenlighet med grundlagen. Vad vi har är Lagrådet som får nya lagar på remiss från regeringen och som ofta, utan följdverkningar, blir överkört.

Den här gången har Lagrådet blivit överkört i normal ordning, men den här gången har det fått konsekvenser. Migrationsdomstolen i Malmö har vägrat följa paragraf 16 f som Lagrådet tog avstånd från. Migrationsdomstolen i Malmö har gjort något av en revolution. Den har valt att följa Lagrådets uppfattning i stället för regeringens och den lydiga riksdagens.

Bakgrunden är de omkring 9 000 ensamkommande afghanska före detta barnen som saknar asylskäl och därför av det svenska rättsväsendet dömts till utvisning. De har dömts enligt svensk rättsordnings principer och således färdigbehandlats i avvaktan på utvisning.

Här kommer en mycket märklig fråga som ligger utanför min juridiska redogörelse, men som ändå måste nämnas. Frågan är varför politikerna inte bara lät utvisningarna ske. Regeringen med stöd av centerpartiet drev igenom paragraf 16 f. Den vanligaste förklaringen är att politikerna hade fått ett nytt anfall av godhetsfnatt på skattebetalarnas bekostnad. För mig är detta svårt att förstå. Jag skulle vara mer benägen att tro att politikerna är rädda för de troligen blodiga kravaller som skulle uppstå om man försökte utvisa 9 000 ibland våldsbenägna och oftast beslutsamma unga män. Men detta är vid sidan av ämnet.

I den aktuella paragrafen står, i kortfattad form, att de som kom till Sverige som barn och nu blivit vuxna och har blivit nekade uppehållstillstånd ändå ska få uppehållstillstånd om de studerar eller har för avsikt att studera under förutsättning att handläggningen av deras ärende tagit mer än 15 månader.

Det där med 15 månader är konstigt. Det är ett helt nytt asylskäl. Om du inte har några asylskäl enligt lag så kan du få asyl i alla fall om Migrationsverket hållit på längre än 15 månader med ditt ärende. Det är som om asylsökande hade rättmätiga krav på snabb service och handläggning från Migrationsverkets sida och att Sverige vore tvunget att gottgöra de ensamkommande barnen för myndighetens eventuella sölande. (Fast jag tror skammen över verkets senfärdighet bara är ett socialt acceptabelt sätt för politiker att säga ”alla ska få stanna vad det än står i lagarna för att vi är så goda” eller ”vi är jätteskraja för blodiga slagsmål mellan polis och nätverket #vistårinteut”.)

Lagförslag som regeringen vill presentera för riksdagen går först på remiss till organisationer och andra instanser som berörs av lagförslaget. I det här fallet skickades lagförslaget på remiss den 30 januari 2018. Regeringen hade eld i baken (och ville kanske undvika att eventuellt blodiga utvisningar skulle sätta igång före valet). Remisstiden var tre veckor, vilket är osedvanligt kort. Flera av remissinstanserna avstyrkte förslaget. Den 28 mars avstyrkte Lagrådet. Sedan gick ärendet några vändor, Lagrådet avstyrkte igen efter att regeringen ändrat något, och därefter beslöt riksdagen den 7 juni att anta lagförslaget.

Nu kommer den detalj som för mig är den kanske mest anmärkningsvärda i hela affären. I svensk asylpraxis ingår att den sökande ska kunna stärka sin identitet. Åtminstone ska den sökande kunna göra sin identitet ”sannolik”. Undantag görs exempelvis för barn till personer som redan har uppehållstillstånd i Sverige. ”Den som inte har ett godkänt pass kan i undantagsfall få uppehållstillstånd genom att styrka det biologiska släktskapet med personen i Sverige”, skriver Migrationsverket på sin hemsida.

De 9 000 utvisningsdömda före detta barnen saknar giltiga dokument. ”0 procent hade giltiga ID-handlingar när de sökte asyl”, skriver Expressen. Där fick politikerna något att bita i ty om kravet på ID-handlingar skulle gälla enligt den normala svenska ordningen så fick ju amnestin ingen verkan. De 9 000 skulle ha utvisats i alla fall.

Därför stoppades följande formulering in i paragraf 16 f som tredje stycket:

Uppehållstillstånd får beviljas även om utlänningens identitet är oklar och han eller hon inte kan göra sin uppgivna identitet sannolik.

Detta är, vad jag kan begripa, ett fundamentalt brott mot svensk asylpraxis. Men av vad jag kunnat läsa mig till ingick detta stycke inte i den reguljära remissrundan. Kanske upptäckte regeringen misstaget alltför sent och gav denna del av paragrafen en kortare och mindre remissomgång. Riksdagens finansutskott, som beredde ärendet inför riksdagens omröstning skriver så här (citerat från Migrationsdomstolens dom):

Utskottet konstaterar att Lagrådet riktat kritik mot regeringens beredning av förslagen, t.ex. mot att bestämmelsen om beviljande av uppehållstillstånd även om utlänningens identitet är oklar och han eller hon inte kan göra sin uppgivna identitet sannolik inte fanns med i det av regeringen remitterade utkastet till lagrådsremiss, och därmed inte har varit föremål för sedvanligt remissförande.

Bestämmelsen att identiteten inte spelade någon roll fanns alltså inte med i regeringens remiss till Lagrådet (från början, antar jag, för sedermera blev ju Lagrådet varse). Sedvanligt remissförfarande har alltså inte följts.

Men riksdagen är som sagt lydig och så även dess finansutskott. Utskottet vill inte kritisera regeringen trots att regeringen struntar i Lagrådet och ett stort antal remissinstanser och gör en speciallagstiftning för de 9 000 som bryter mot de viktigaste reglerna i migrationspolitiken. Finansutskottet har nämligen hört att socialförsäkringsutskottet träffade Migrationsverkets generaldirektör den 17 maj och denne då svarade på frågor, kanske även frågor om upphävandet av ID-kraven. Det ska väl räcka?

Efter de kompletterande upplysningar som utskottet inhämtat under sin beredning av förslagen får dock beredningskravet enligt regeringsformen anses vara tillgodosett. Utskottet noterar också att det av socialförsäkringsutskottets yttrande framgår att Migrationsverkets generaldirektör lämnade upplysningar och svarade på frågor med anledning av propositionen vid socialförsäkringsutskottets sammanträde den 17 maj 2018.

De 9 000 ska nu, var och en för sig antar jag, i domstol kräva att vederbörandes utvisningsbeslut upphävs och ersätts av ett uppehållstillstånd enligt den nya paragrafen 16 f. En av de första kandidaterna kallas A i Migrationsdomstolens dom. Så här avslutas domen i fallet A:

Sammantaget finner migrationsdomstolen att de brister som förevarit i beredningen av det slutliga lagförslaget såvitt avser identitetsfrågan är sådana att stadgad ordning får anses ha åsidosatts i ett väsentligt hänseende vid lagens tillkomst… Konsekvensen av denna bedömning är att bestämmelsen i 16 f § tredje stycket begränsningslagen inte får tillämpas. För tillstånd med stöd av denna reglering gäller då istället det normala beviskravet, dvs. identiteten ska vara klarlagd. Eftersom A inte klarlagt sin identitet, kan han därmed inte beviljas uppehållstillstånd på denna grund.

Tack, Migrationsdomstolen i Malmö. Du har avslöjat och modigt ingripit mot ett rejält stycke maktmissbruk från regeringens och centerpartiets sida. Jag önskar det fanns fler myndigheter som du.

PS Den 24 juni hävdade nätverket #vistårinteut att polisen två dagar senare, alltså fyra dagar innan paragraf 16 f skulle börja gälla, avsåg att deportera 40 personer ur den aktuella gruppen. Nyheten illustrerades av en tecknad bild av en polis som slår två hukande barn med batong. Huruvida den påstådda utvisningen faktiskt inträffade vet jag inte. Men att det finns starka och troligen statsfinansierade aktivister, en del sannolikt mycket militanta, som skulle motsätta sig avvisningar är uppenbart.

80 reaktioner på ”En bra sensation

 1. Björn G skriver:

  Berätta mer för oss bäste Patrik Engellau detta är ju ett glädjebesked.
  Men berätta även om den fattiges eviga förbannelse, den som måste föda sin familj med det som skulle bli årets sådd!
  För att ha fem barn när gården bara kan bära två, det slutar inte lyckligt!

  Gillad av 2 personer

 2. Björn G skriver:

  En annan ‘Bra sensation’ är att folkets motstånd ökar.

  Här är ett färskt exempel på den folkliga motrörelsen i Sverige.

  Den gotländske tandhygienisten Bernt Herlitz, numera riksbekant visselblåsare om ljugande ensamkommande, åkte på en hård smäll i Arbetsdomstolen – avsked samt att betala motpartens rättegångskostnader om 425 000 kronor.

  En kampanj för att samla in pengar till Bernt Herlitz drogs igång omgående efter beskedet om Arbetsdomstolens dom i onsdags. AD dömde Herlitz för sekretessbrott och ansåg, till skillnad från tingsrätten, att hans arbetsgivare Region Gotland var i sin fulla rätt att avskeda honom.
  Domstolen slog också fast att han ska betala motpartens rättegångskostnader om 425 000 kronor, samt sina egna omkostnader om 55 000. Ett fruktansvärt hårt slag för en vanlig människa naturligtvis.

  Men Det Svenska Folket reste sig som en man för Herlitz och redan efter två dagar är hela summan och mer därtill insamlad – 530 000 kronor.

  – Jag känner otrolig… oerhörd tacksamhet till alla medmänniskor som har hjälpt mig. Det hade varit kört för mig om jag inte hade fått den här hjälpen. Jag är mycket glad över att vi inte förlorar lägenheten nu, otroligt glad, säger Bernt Herlitz

  Denna händelse visar att Sveriges elitistiska diktatur ej kan vinna över Folkets Demokrati.

  Gillad av 30 personer

  • Elisabeth skriver:

   Björn, Herlitz-fallet är så upprörande att det är svårt att tro att sådant händer i vårt land. Jag läste att den kände juristen Krister Thelin anser att AD- domen är så vrång att Herlitz borde ha möjlighet nå framgång vid ansökan om resning i HD. Om nu någon jurist tar på sig fallet pro bono. Det hade varit bra om Thelin själv ville göra det förstås. Eftersom det politiska klimatet håller på att ändras i landet hoppas jag att någon advokat, intresserad av publicitet, träder fram. Jag menar, det kan väl ändå inte vara mer positivt att försvara Akilovs intressen än Herlitz ? Men det är ju pengarna, förstås…..

   Gillad av 12 personer

   • Björn G skriver:

    I detta fallet var det ingen jurist utan allt tyder på att det var den impopulära Hälso- och sjukvårdsdirektören Maria Dalemar (S) som startade det hela, genom beslutet att avskeda Bernt Herlitz och driva en juridisk process mot honom i arbetsdomstolen. Hon ville kanske markera vem som bestämde.
    Flera läkare vid Region Gotland upplever att tonläget mellan ledning och medarbetare är präglat av konflikt och misstänksamhet.

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Inte för att de är jurister utan för att de försvurit sig till ett nätverk vars syfte är att endast PK-fähiga får jobb. De som inte gjort det är inte automatiskt fiender.

    Gilla

 3. S Eriksson skriver:

  Jag tror mig minnas att det var liknande rutiner om man var eller uppgav att man var flykting från Syrien. GS gjorde reportage om det för något eller några år sedan. Med bla intervju med Tomas Bodström, ett mycket intressant program.

  Gillad av 2 personer

 4. Jan Bengtsson skriver:

  Anledningen till dröjsmålet vilar rimligen på den sökande,
  som högst troligt gjort sig av med Pass/ID-handlingar,
  för att öka chansen till asyl,
  att utan minsta bevis kunna hävda att man är ”BARN”…

  Mao inget dröjsmål som Migrationsverket orsakat!
  Dags att sluta vara naiva…

  Gillad av 10 personer

 5. svenne skriver:

  ”Jag skulle vara mer benägen att tro att politikerna snarare var rädda för de troligen blodiga kravaller som skulle uppstå om man försökte utvisa 9 000 tämligen våldsbenägna och beslutsamma unga män”.

  Jag tror att denna rädsla även finns i bakgrunden då det gäller att hantera den kriminalitet som är vadagsmat i vissa ”utanförskapsområden”, och som nu även kryper närmare de områden som för ögonblicket kan betraktas som välfungerande.

  De ”motståndare” som ordningsmakten skall bilda front emot drivs i vissa fall av en religiös tro som ifrågasätter svensk lagstiftning, ingår i klankulturer med en hierarki som anses mer legitim är vårt rättsystem och ”kränkningar” har hederskulturer ett sätt att ta itu med som inte direkt överensstämmer med svenskens begrepp angående upprättelse.

  Polisen är ju den maktfaktor som – inom våldsmonopolets ram – har bemyndigande att bromsa den numera eskalerande våldsutvecklingen, men om den i något fall har tvingats att ta till lite hårdare metoder så ifrågasättes detta omedelbart av de medborgare som anser sig tillhöra den ”goda sidan”.

  En mycket stor svårighet med den ”utmaning” som kriminaliteten utgör är att de som svarar för denna anser sig ha rätt att använda krigsutrustning i form av handgranater och automatkarbiner för att bekämpa den ordningsmakt som de anser inte har något existensberättigande.

  Att stävja detta är att konfrontera en mycket beslutsam och välbeväpnad motståndare med stora omgivande nätverk som politikerna – och vissa journalister – är rädda för att stöta sig med och detta gör att det svenska samhället successivt kommer att retirera och bereda plats för företeelser som inte är önskvärda enligt vårt synsätt.

  Gillad av 11 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Här är problemet att svenska myndigheter vägrar att samarbeta. Det går förstås alldeles utmärkt om alla drar i samma tåg. Man väljer ett getto i taget, stänger av all infrastruktur utom vatten och avlopp: vägar, järnväg, elektricitet, telefoni. Man slår en järnring runtom och går sedan systematiskt från hus till hus, tar biometriska data inklusive DNA på samtliga och plockar alla som inte har rätt papper. Man summerar hur många och vilka som är skrivna på samma adress. Man kollar vem som äger vad. Man går igenom alla brottsregister och utvisar alla som har begått minsta illojala handling gentemot värdlandet.

   Det är uteslutande en fråga om vilja.

   De är inte rädda. De vill ha det så här.

   Gillad av 26 personer

   • svenne skriver:

    Fredrik
    Dina förslag är utmärkta för att rensa upp i träsket, men kruxet är att dessa åtgärder kommer att bemötas med ett mycket aggressivt motstånd som sannolikt kommer att resultera i blodsutgjutelser på båda sidor om myndigheterna är beredda att ta till de metoder som krävs.

    De olika falangerna hos motståndaren är trots allt mycket eniga i sitt hat mot svenskarna och deras polismakt. De representerar även en icke försumbar del av röstboskapen och även detta hämmar sannolikt viljan att ta till kraftfulla metoder (trots att sådana är nödvändiga). Men jag undrar verkligen om politikerna ”vill ha det så här” då det gäller dödsskjutningar, våldtäkter, misshandel, rån etc.

    Myndigheterna vet givetvis att varje åtgärd som kan betraktas som impopulär kommer att besvaras med motåtgärder som baseras på våldsinsatser, och det råder därför en ovilja både att riskera blodiga upplopp och stöta sig med med en stor väljargrupp. Om detta är rädsla eller ej låter jag vara osagt?

    Gillad av 4 personer

   • Jeff skriver:

    I princip samma tillvägagångssätt som en Libanesisk minister föreslog för några år sedan på ledarsidorna.se. Han kunde se vad vi hade att vänta.

    Gillad av 8 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, Svenne, först måste SAP tillintetgöras. Det kan göra fredligt i val den 9/9 2018 eller senast vid det därpå följande valet. Det finns en fredlig lösning, men den bygger på Teddy Roosevelts maxim ”talk softly but carry a big stick”.

    Gillad av 5 personer

   • Arne skriver:

    För att minska våldet mot polisen hyr vi in Blackwater som går i främsta ledet och tar hand om alla som försöker använda dödligt våld, polisen går steget efter och lagför alla de vanliga busarna.

    Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Alternativet till att utnyttja våldsmonopolet är att ge terrorister fritt spelrum. Det leder garanterat till inbördeskrig.

   Gilla

 6. Per Tistad skriver:

  Vad jag förstår av i intervju med chefsrådmannen i SVT är också kravet på vandelsprövning relevant i identitetsfrågan. Det går inte att pröva någons vandel (finns vederbörande i brottsregister, är efterlyst etc) om man inte vet vem det är.

  Gillad av 11 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Men de har redan systematiskt släppt in en miljon som de inte vet vem de är. De har gjort det lättare att erkännas asyl utan pass än med. Detta började redan på åttiotalet. I princip alla invandrare är okända utländska lycksökare. Vi vet inte vilka de är.

   Att den här domstolen plötsligt ändrar sin praxis beror uteslutande på att vinden har vänt. Att jurister plockar fram någon obskyr formalism för att motivera sina känslor är inget nytt, inget som förvånar. Sverige är brännvinsadvokatyrens förlovade land.

   Gillad av 12 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Kan det vara så att juristerna börjar märka den folkliga vreden,
    känner sig stå obehagligt nära galgens skugga?

    Att man känner på sig att vinden vänt,
    STORMEN är på väg!

    Gillad av 8 personer

   • olle reimers skriver:

    Självklart finns det bland dessa jurister en känsla av skam att man släppt det så långt. Detta lagstiftningshopkok blev droppen.

    Jag är övertygad om att det kommer att ge råg i ryggen åt en hel yrkeskår. Alla är inte korrumperade. Nu kan de också vara mindre ängsliga.

    Gilla

  • Jvk skriver:

   Hörde precis någon höjdare från Niger som visst kunde upprätta läger, ”bara migranterna inte stannade så länge”, och de fick mer pengar förstås. Var är ursinnet över läger, likt koncantrationsläger i Polen, för flyktingar? Var är media, och hur kunde man så snabbt komma fram till vad som för en kvart sedan var AFS våta dröm?? Jo, så klart Brexit, Trump, Italien, Österrike, Ungern, Polen och snart Sverige, hela maktetablissemanget är på väg att förlora fotfästet och sina jobb så då går det snabbt, endast denna faktor gör skillnad, rädslan för det egna, de är alla principlösa hycklare (de har inga principer men styrs ändå av att föra det värst tänkbara för vita skötsamma européer men inte på bekostnad av de egna privilegierna).

   Jag tycker vi skall tänka noga över denna beslutsamhet, vad som verkade helt omoraliskt otänkbart en,IOGT pk-logik och var så presenterat av etablissemanget till för endast nån månad sedan är nu satt i verket praktiskt, Europas demokrati är kvart i 12, för tänk om denna beslutsamhet istället satts i verket mot oss egentliga européer? Hade de fått hållas så är detta självklart det som skett, vi hade berövats möjligheten att besluta om EU och migration och vårt försvar överhuvud taget, nu var 2015 och sexualbrotten det som fick bägaren att rinna över, kanske vår räddning så vi kan kasta ut de vidriga månglarna ur templet.

   Gillad av 10 personer

  • Arne Groningsson skriver:

   I många länder krävs att man måste presentera ett utdrag från brottsregistret i sitt hemland när man ansöker om medborgarskap i ett annat land. Uppenbarligen är Sverige undantaget…

   Gillad av 10 personer

 7. Fredrik Östman skriver:

  Vinden har vänt. Inget annat ligger bakom. Migrationsdomstolarna är centrala spelare i det bidragsindustriella komplexet. Det skall förstås inte finnas så många möjligheter att överklaga beslut om visum eller asyl. Sådana rättigheter tillkommer landets medborgare, inte utlänningar.

  Gillad av 18 personer

  • Jaxel skriver:

   Internationella konventioner och svensk lag, som går ändå längre än konventionerna, ger ett obegränsat antal människor rättigheter gentemot Sverige och svenska medborgare. Någon sorts universell rättighet. Det är detta som är problemet. Svenska folkets intressen är rent juridiskt helt frånvarande i denna ekvation.

   Flyktingmottagning handlar om medkänsla och vilja till uppoffringar från mottagarlandet. Med en sådan utgångspunkt kommer också intressena från mottagarlandets befolkning in i ekvationen för mottagandet.

   Utgångspunkten för flyktingmottagandet bör ändras från att vara en universell rättighet där mottagarlandet inte har något att säga till om till att vara ett uttryck för medkänsla och vilja till uppoffring för människor som har det svårt.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jaxel, det finns ingenting liknande i de internationella konventionera. Det är en lögn som politiker i Sverige och inom EU har spridit för att lura oss. Annars så skulle ju de muslimska länderna taga hand om flyktingarna och inte just Sverige, inte just Västeuropa och USA. Alla länder har skrivit på dessa konventioner.

    Gillad av 5 personer

 8. akenastgards skriver:

  Nu ska ni få höra. En bekant berättade hur han umgås med en kvinna arbetar just på en av migrationsdomstolarna. Kvinnan har röstat på Feministiskt Initiativ de två senaste valen. Men inte längre. I höst blir det Sverigedemokraterna!!

  Kvinnan har tagit alla privatförsäkringar man kan ta; privat sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring osv. Hon berättar för min bekant att hon är livrädd för hur det kommer att gå för Sverige. Hon ser den dagliga anstormingen av underutbildade människor i vuxen ålder som får del av vår gemensamma välfärd och hon har insett att detta inte kommer att hålla. Speciellt inte när de förväntade 4-500 000 anhöriginvandrarna skall ges uppehållstillstånd. -”Då kan vi säga adjö till vår välfärd”, säger hon.

  Fi!-röstaren på migrationsdomstolen hade skrämt upp min bekant som är gammal ”miljömupp”, så till en milda grad att även han kommer rösta Sverigedemokraterna i höst. -”Gör du det också, det är Sveriges enda lilla chans”, sade han i sin tur till mig.

  Migrationsdomstolarna och deras anställda har alltså sett någonting som varken regering eller flera oppositionspartier antingen inte har förstått eller inte bryr sig om. Dvs att migrationen helt enkelt kommer krossa Sverige inom mycket kort tid. Om en övertygad feminist som röstat på Fi! i två val vänder på en femöring och röstar på SD så är läget verkligen allvarligt.

  Gillad av 15 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Islossningen har skett!

   Vilken överkörning Jimmie gjorde igår på de 7-ka!
   Det borde väcka ännu fler sovande!

   Vem kan längre skrämma barn med honom…

   Gillad av 7 personer

  • Jvk skriver:

   Inte så förvånande, Patrik verkar inte så intresserad av psykologi och då jag tar ut svängarna så reagerar folk ofta negativt, folk som inte verkar ha god kontakt med sitt inre och därmed inte förstår deras egna dåliga sidor och inte kan förställa sig vilka vidriga människor det finns.

   En generalisering som det ligger mycket i är att kvinnor är känslostyrda, och allas naturliga instinkter har satts ur spel av pk-ismen, även männens, de har nästan aldrig behövt ta fram sina mera primitiva sidor, men jag tror de flesta män har självförsvar mera närliggande, försvar var en av våra huvudfunktioner under årmiljonerna, därför har fler män relativt kvinnor röstat SD, våra instinkter för försvar har vaknat. Nu börjar kvinnornas rädsla ta över från den falska projicerade modersinstinkten (och uppfattade ökande fortplantningsmöjligheter) och den är utom rationell kontroll. Försvarsinstinkten måste kontrolleras för ett försvar måste planeras så män är bättre på att rationellt analysera dessa problem vi har, kvinnor går från en instinkt till en annan, och rädslan är den kraftfullaste av alla. Att vara rädd, som när en häxa släpper när man klippklättrar och man vet att de två under satt kass, denna känsla är svårslagen, exempelvis. I Sverige så talar vi inte om liv och död, man framstår som löjlig och överdramatiserande, så de som kommer i kontakt med det nya våldet och de aggressiva gästerna är helt oförberedda på hur män kan bete sig eftersom de aldrig sett en svensk man göra så. Men det får bli en annan blogg, men när kvinnorna blir rädda så är det detta som styr, etablissemanget försöker skrämmas med fjantarna i vita skjortor och t-shirts, herregud, vi har långt kvar att gå, tänk så stor tillväxtpotential SD har när kvinnorna börjar stödja partiet fullt ut, 40% lätt.

   Gillad av 9 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Så är det. Politik är det organiserade användadet av våld i samhället och styrs därför i en demokrati av folks rädsla, i huvudsak deras främsta och starkaste rädsla, nämligen dödsångesten. I en aristokrati är det adelns rädsla som styr, i en monarki kungens. Alltid denna rädsla. Inget annat motiverar våld.

    Gillad av 1 person

 9. Aha skriver:

  Rädsla för ”blodiga kravaller” från de ensamkommande tror jag inte på. Det skulle för all del ha varit förödande men det handlade om att Annie Lööf ville samla godhetspoäng hos den tredjedel av befolkningen som bygger sitt politiska engagemang på direktverkande känslor. Med det senare menar jag att de vägrar väga behov mot varandra. De flesta skulle tycka att de 32 000 sköra äldre som väntar på äldreboende skulle gå före de friska 9 000 ensamkommande;
  – innan de äldre fått plats ingen asyl till fuskande ensamkomma.

  Men så reagerar inte de ”direktvärderande” – de fokuserar på det som för tillfället är i fokus. Tvingas de uppmärksamma andra behov såsom i det här fallet de äldres svarar de med flosklen ”man kan göra både och” (alternativt ”räcker pengarna till båda grupperna om man fick hejd på skattesmitarna”).

  Jag får det till att ca 1/3 befolkningen tillhör denna känslokategori av röstare.
  Annie Lööf fiskar i dessa vatten. Det kan de ensamkommande vara glada för.

  Gillad av 5 personer

  • Björn skriver:

   Ja, hur ska det gå att få ordning på ett land, där stora delar av befolkningen tappar alla proportioner, sans och vett av en arrangerad bild på en död pojke på en strand…

   Gillad av 9 personer

   • Ösatanskog skriver:

    Jag kan inte riktigt fatta vad signaturen ‘JVK’ menar med ordet IKEA här… kanske morden i Västerås IKEA där jag var stamkund under trettio år.

    Ibland saknar jag de djupa mörka finska (ugriska) skogarna så att jag gråtar som fru STRANDHÄLLl eller herr SVENSSON i Almedalen, fast på riktigt och från hjärtat. Då åker jag till ur-IKEA i Älmhult genom Strömsnäsbruk och Pjätteryd.

    RIP Ingvar.
    (Detta är första gången jag ”spammar” här, men åk till Agunnaryd Lanthandel – Ingvars initiativ – innan ni dör. Kaffet är gratis.)

    Gillad av 1 person

   • Jvk skriver:

    Jo, jag menade just morden på IKEA utförda av en asylsökande som fått avslag, rädsla för en upprepning multiplicerad med 9000 eller mer är visst det som motiverar, precis som Patrik skriver.

    Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vi talar inte om blodiga kravaller. Du har gått i fällan att tro att de är som vi. Nej, vi talar om blodigt försvar mot polisiära åtgärder. De kastar ju redan sten och skjuter på ”blåljuspersonal”, d.v.s. när det omgivande samhället försöker göra sig gällande. Det vi talar om är en upptrappning av detta våld med kraftfullare vapen. De sitter på mängder av handgranater och kalashnikovs. Självklart kommer de att använda dem om vi bara trampar rakt på, som ju polisen, brandkåren och ambulansen är vana att göra, eftersom de är vana att hantera folk som vi, sådana som arrangerar kravaller.

   Vi måste beakta råden från Sun Tzu. Vi måste ta ifrån dem kampviljan innan de griper till vapen och sedan plocka dem som ett moget äpple. Det krävs en organiserad, samordnad och helt målinriktad kampanj, inget spontant spel efter gamla regler som inte längre gäller.

   Gillad av 10 personer

   • Jvk skriver:

    Precis, och där man från början är inställd på att nvända långt mer våld än vad oorganiserade våldsverkare kan frammana.

    Gillad av 3 personer

 10. Aha skriver:

  Tack Patrik. Beundransvärt att du hinner leverera en så ingående krönika, en bland flera, i en ständig ström av tankeväckande krönikor.

  Dina dygn verkar bestå av mer än 24 timmar eller så är det du som utvecklar en sällan skådad arbetskapacitet.

  Gillad av 7 personer

 11. p2185 skriver:

  Tack för en lysande belysning av ännu ett exempel på maktens arrogans! Maktpolitikernas krumbuktande måste få ett slut! Vårt rättsväsende är högeligen hotat. Är detta ytterligare ett steg mot anarki? Behöver lagstiftningens fundamenta följas?

  Mest upprörs jag över Centerpartiets arrogans i frågan om hur denna lag kommit till och beslutats.

  Annie Lööf, med sin juristutbildning, kunde låta de i och för sig förståeliga känslorna, sannolikt framsprungna ur hennes värderingar (som jag har respekt för), se genom fingrarna med de grundläggande förutsättningarna för lagstiftning och rättstillämpning. Är det en allmän uppfattning inom Centerpartiet att så ska vara? Om så är vet jag i alla fall ytterligare ett parti som utesluts för min röst i höst.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Centern oc ”Folkpartiet” har ingen Sverigevänlig Agenda!

   Att vi inte behöver MP inser väl de flesta
   som ställt till med de flesta problemen?

   Men problemet är Storstadsmoderaterna,
   som behöver deras vågmästarröster,
   för att återta makten främst i Stockholm!

   Därför att SD är mindre där…

   Det var ju dessa stora städer som sparkade bort AKB…

   Gillad av 5 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   En svensk juristutbildning innehåller ingenting som skulle ha haft något värde i Rom. Den består uteslutande av hjärntvätt och indoktrinering i Hägerströms debila nihilism och den därav följande rättspositivismen. Rättspositivismen skall avskaffas och alla gamla juridikexamina ogiltigförklaras. Vi behöver ett nytt rättssystem baserat på maktdelning, sanning, hederlighet, konventioner, sedvänjor, strikta processer och metoder och på common law.

   Gillad av 7 personer

 12. Ulla L skriver:

  Det falll du hänvisar till visar på hur illa landet sköts av våra politiker.
  Mot all lagstiftningstradition i vårt land drev regeringen frågan om särbehandling av en särskild utländsk grupp på sätt som kan jämföras med en diktatur. Önskemålet kom från Miljöpartiet, uppbackat av många i migrationsindustrin som upplever de tillståndslösa som så gulliga och trevliga att de måste få stanna, trots avsaknad av asylskäl och känd identitet. Men lagen har visat sig inte duga i domstol och slutsatsen måste självklart vara att Miljöpartiet därmed visat att de inte är regeringsdugliga. Land ska med lag styras!
  Miljöpartiets Per Bolund beskriver i SvD idag bland annat deras migrationspolitik, en politik de uppenbarligen varken har medel eller förmåga att hantera konsekvenserna av. Bolund säger:
  ”Alla vet om att vi egentligen i grunden vill någon annanstans.” Den stramare migrationspolitiken skylls på en akut situation. Men partiet vill ju ha öppna gränser och då borde konsekvenserna inte vara något okänt. Det kan komma miljoner sökande under väldigt kort tid men det kom bara någon promille under 2015. Alltså är Miljöpartiet totalt verklighetsfrånvänt.
  Hur kan det finnas väljare som röstar på ett regeringsodugligt och verklighetsfrånvänt parti, vars politik är nationsutplånande?

  Gillad av 8 personer

 13. Elisabeth skriver:

  Med fler kompetenta, samvetsgranna, rakryggade personer som chefsrådmannen Fredrik Löndahl inom domstolar och byråkrati så finns det hopp för Sverige. Han tar politikerna i örat. Han gör en lagprövning och finner den nya lagen så bristfällig att den helt enkelt inte får tillämpas. Det blir intressant att se om överrätten ska våga köra över den domen med hela alternativ medias samlade ögon på sig. Att notera är att Löndahl är chef, så här kommer man alltså att tills vidare döma nere i Malmö. Han är dessutom inte ”vemsomhelst” utan även ordförande i Svenska Diabetesförbundet. Det blir svårt för MSM att hacka på en sådan respektabel man.
  Det här handlar om 9000 unga män utan fastställd identitet. En armé som bara vandrar in sådär och får ta för sig. Och det är bara första vågen. Sen kommer de andra. Om inte sådana som Löndahl kan sätta stopp.

  Gillad av 11 personer

  • Elof H skriver:

   Beror ju helt på vad det är för människor som sitter i nästa instans. Någon som vet? Har migrationsindustrin lyckats placera sina lojala lakejer där?

   Gillad av 4 personer

   • Maja Dacke skriver:

    Kanske dags att som i sydligare länder släppa sexet riktigt fritt och installera bordeller? Där kunde hycklande batikhäxor och HVB-madamer få utlopp för sina ‘moderliga’ känslor och göra en samhällstjänst. Och deras ev äkta män kunde återgå till riktiga äkta män …

    Är jag alldeles för vanartig nu?

    Gillad av 1 person

  • larslindblog skriver:

   Centern är ett hemskt parti . Minns .. Karin Söder , en snipig otrevlig kvinna. Och den där ständigt flabbande karlen som kämpade mot bron till Danmark..Johansson tror jag han hette..han fick massor av lönande uppdrag av Göran Persson för sitt stöd. Maud Olofsson..hennes gälla röst var inte roligt. Vetskapen om att hon lyfter pension från oss medborgare efter sina totala haverier Nuon , Posten , osv. är plågsam.-Maud var kanske utsatt för en förbannelse ?? Allt hon tog i förstördes.

   Gillad av 3 personer

   • cmmk10 skriver:

    ”… han fick massor av lönande uppdrag av Göran Persson för sitt stöd.”

    Där kliades det ryggar så att det blev rivmärken. Vem tror att Anitra hade blivit VD för spritmonopolet om inte Olof J. hade varit ordförande. Nog är Sverige korrumperat så det räcker.

    Gillad av 8 personer

 14. Christian Andersson skriver:

  I Sverige kan vi åtminstone känna oss trygga med förekomsten av det så kallade nämndemannasystemet. Således deltog i förvaltningsrättens i Malmö beslut, vid sidan av två jurister (Fredrik Löndahl, chefsrådman och Åsa Holmgren, rådman), två manliga sverigedemokrater (Ulf Björkell, Kristianstad och Lars-Erik Larsson, Ystad) och en kvinnlig socialdemokrat (Margareta Liljedahl Eriksson, Helsingborg). Rätten var nu enligt egen utsago visserligen ”enig”, men är det någon som tror att deras könsfördelning kan ha påverkat beslutet?

  Jag ber om ursäkt för denna medvetna så kallade ironi!

  Gillad av 6 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Överklagandet lär komma som ett brev på posten!

   Då tillåts garanterat inga SD:are delta,
   byts ut mot en S-Feminist o en Centerpartist/F!minist/Mupp…

   Med ändrat utslag, så klart!
   Ett hack i kurvan fram till valet?

   Gillad av 3 personer

 15. Bo Adolfsson skriver:

  Att rättsstaten Sverige inte har utvisat dessa män är inte vid sidan av ämnet utan kärnan i ämnet.
  Rättsstaten Sverige har tappat kontrollen. Fler än hundra tusen främmande män av okänt ursprung och okända avsikter (kanske ändå inte då de flesta är anhängare av en ideologi som avvkiker från vårt demokratiska statsskick) har ockuperat vårt land.
  Förra hösten skedde det bokstavligt på flera platser i Stockholm med av skattebetalarna betalt polisskydd. Ockuoationen besöktes och stöddes dessutom av många quislingar och tysketöser.
  Arma land! När skall ockupationen upphöra?

  Gillad av 8 personer

 16. Jvk skriver:

  Ja, och när Polen enligt uppgift begränsar sin författningsdomstol så skriver inga av våra vidriga systemmediajournalister om det förhållande att vi inte ens har någon. I Polen var det bevis på att odemokratiska högerextremister tar över. Istället så är väl det polska exemplet ett bevis på att endast en författningsdomstol inte är nog, den skall vara oberoende också, inte vänstervriden eller högervriden.

  Gillad av 6 personer

 17. PV544 skriver:

  Det är en besynnerlig tid vi lever i nu, rättsväsendet närmar sig_ folkviljan_. Dessutom fanns ett avsnitt om att inget arbete gjorts för att se hur lagen harmonierar med EU:s lagstiftning.** Ibland glöms EU bort.**

  Gillad av 2 personer

 18. Skorpionen som sticker sig själv skriver:

  Tre saker slår mig genast;

  1) Ett större underbetyg mot de etablerade och traditionella medierna har jag knappast aldrig sett tidigare. Det som Patrik skrivit i dag är extremt tydligt, sakligt och klarläggande. Den dimma medieklimatet bäddat in medborgarna i framstår i direkt kontrast till Patriks text. Tack Patrik. Du behövs.

  2) Den andra tanken som slår mig är att specialparagrafer i lagen knappast kan skivas utan att de även får bäring för all framtida bedömning i motsvarande asylärenden. Man har därmed öppnat en dammlucka mot framtida. Vars konsekvenser snabbt kommer att bli oöverskådliga.

  3) Kritiken av Ungerns och Polens migrationspolitik och dess lagliga grund faller platt till marken. Vi som saknar en oberoende författningsdomstol kritiserar skarpt östländerna för ändringar inom det juridiska området. Samtidigt vet den insatte att de ärvt en juridisk nomenklatura från den gamla kommunistiden. I Sverige låtsas man att denna nomenklatura står fri och oberoende, medan den i praktiken bär på ett historiskt arv från en svunnen diktatorisk och korrupt tid.

  Gillad av 10 personer

 19. Jvk skriver:

  Ja, eller så är det genomtänkt alltihop så att man tillgodoser huvudskälet, nämligen inga blodiga kravaller och afghaner som hugger ihjäl folk på IKEA eller Claes Ohlsson eller Byggmax just nu så att SD får fler röster efter sommaren. Efter sommaren så är all bets off, och vi kommer nog under nästa fyra är få se en hel del göra en Reinfeldt, men nu gäller alle man på däck, så om man bara kan försinka detta till efter valet så har man uppnått sitt syfte. Det är ju också långt fler som inte kan styrka sin identitet, jag gissar att om jag själv gått igenom all de två miljonerna som kommit på senare år så har nog minst 1.5 miljon inte styrkt identitet enligt rimliga och objektiva kriterier. Jag vet inte hur det är nu men även portugiser hade tills helt nyligen pass som såg ut att vara tryckta på toalettpapper, och det var ett tag sen man läste om det men då skrevs att ett par hundra tusen svenska pass ”tappats”. Hur många gånger har de använts? Alla inom migrationshanteringen är ju aktivister så det är väl det enda förvånande i detta, om det inte förhåller sig som jag skrev ovan. Hur som helst så verkar det skapa mycket advokatarvoden finansierade med mina och andra riktiga skattebetalares pengar.

  Gillad av 2 personer

 20. plq017 skriver:

  Beträffande domen och domstolens sammansättning, så tror jag att det vi ser är att SDs sympatisörer kanske rent av var i majoritet. Till och med i statsapparaten!
  Och är majoriteten saklig, ja då är det jobbigt att sätta samman en egen uppfattning i frågan.
  Kanske är tidvattnet på väg ut.

  Gillad av 2 personer

 21. Glen Lester skriver:

  Det var intressant att få en klarare sammanställning av det verkliga skedet av Malmö Migrsationsdomstols beslut. Man fick liksom inte riktigt klart för sig vad konsekvenserna var ens i alternativmedia. Fördjupa dig gärna i ämnet Patrick.

  Vid det här laget verkar det mer och mer uppenbart att polismaktens våldsmonopol är ordentligt undergrävd och har lägre och lägre verksamhetsgrad. Det polisen förlorar i våldsmonopol blir ju omedelbart övertaget av de klanislamistiska livsstillskriminella och deras försvarare och medlöpare inom veänstern och alliansen.

  Eftersom det sannolikaste är att sjukklövern kommer att koka ihoip nån slags mer eller mindre krativ soppa tillsammans efter valet så är det osannolikt att vi skulle få något annat än status quo fram till nästa val. ”Status Quo” får man nog sätta inom citationstecken för de enda som vinner på det är islamisterna som kommer att vinna ännu mer mark. Att tro något annat är än så länge orealistiskt.

  Gillad av 4 personer

 22. Glen Lester skriver:

  Jo, förstås SD kommer att bli större fram till nästa val. Antagligen så blir de störst, men verkligen större än de andra, vid valet 2022. Förhoppningsvis undergår sossarna samma pasokifiering som systerparierna, då kan inte alliansen stödja sig på dem längre.

  Men hr som helst så blir det värre innan det finns möjlighet att göra det bättre.

  Gillad av 2 personer

 23. Maja Dacke skriver:

  Någonstans i bakhuvudet har jag att denna paragraf 16f går emot Schengen-avtalet och därför inte kan gälla.

  Kan Patrik eller någon annan förklara bättre?

  Gillad av 1 person

 24. S Eriksson skriver:

  Angående Bernt Herlitz. Om det nu är så att de påstådda ungdomarna – barnen ,är vuxna hur skulle han ha gjort? En lag kan ju tolkas och tillämpas på olika sätt, men om hans uppsåt var gott så kan det väl aldrig vara lagens andemening att avskeda folk som rapporterar misstänkta felaktigheter. Det verkar ju gå emot allt sunt förnuft. Och ha stora likheter med fallet Anders Kompass på FN.

  Gillad av 2 personer

 25. olle reimers skriver:

  Det blir en viktig uppgift att se till att information om beslutet av Migrationsdomstolen kommer till allmänhetens kännedom. Alla som har den minsta kontakt med politiker eller med personer som har någon chans att göra sin röst hörd i diiverse offentliga sammanhang bör se till att de får insikt om detta och för fram det när tillfälle ges.

  Den här domen kan bli tuvan som stjälper PK-lasset. En ögonöppnare för svenska folket. En muskelstärkare.

  Jag kommer själv att kontakta Jan Ericson i Ubbhult (m) och Staffan Danielsson (c). De är relativt hederliga personer i mitt tycke.

  Hanif Bali borde också stå högt på listan. Han kan göra en mediagrej av det. Patrik; jag antar att du kånner honom!?

  Gillad av 1 person

 26. Åse skriver:

  Asylsökande ser inte ut som de utmattade flyktingskarorna i andra världskriget. De kommer inte dragande på kärror med så mycket husgeråd som de orkar, med trasiga, smutsiga kläder och infallna kinder och barn med ben som pinnar. Nej, de kommer med mobiler i handen, nya, hela rena kläder, ofta dyra, de och deras barn ser välmående ut. De kräver saker.
  Resultatet är att svenskar börjar tvivla på att de har något skyddsbehov. De har ofta fått pengar skickade till sin mobil under resan. Skulle de då inte kunna få pengar skickade till sig om de behöver tandvård? Tvivel. Befogat sådant.
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/

  Gilla

 27. Hawwa skriver:

  Kanske är det bättre att vi identifierar dem som inte får komma hit, eftersom det tenderar att utvecklas undantag för dessa som egentligen inte uppfyller kriterierna för asylskäl. Kanske kan det snabba upp processerna.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.