Jesus och Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna

Patrik Engellau

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är ett märkvärdigt dokument som vi borde läsa och begrunda i stället för att bara prata om i devota ordalag (som vi brukar göra). Den antogs år 1948 och är i själva verket ett slags programförklaring för en internationell välfärdsstat innan ens de nationella välfärdsstaterna etablerats. (Först i 1974 års regeringsform gjorde Sverige den typ av sociala utfästelser – till exempel att ”trygga rätten till arbete, bostad och utbildning” – som FN lanserat ett kvarts sekel tidigare.)

I deklarationens första paragraf stadgas att alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter samt att de bör handla gentemot varandra i en ”anda av broderskap”. (Där är något skumt. Det står ”broderskap” i det engelska originalet och det gjorde det antagligen även från början i den svenska texten. Men den svenska texten är nu ändrad till ”gemenskap” vilket troligen är en mer feministisk formulering som dock betyder något annat.)

Var och en av oss är alltså skyldig att behandla alla andra som bröder, inte bara våra nära och kära, utan också varje annan individ på jordklotet, vare sig vi känner vederbörande eller inte. Detta är långt ifrån en ny tanke, men den är mycket radikal och knappast implementerad någonstans. För Jesus, som är en mycket mer krävande typ än vad kyrkan vill erkänna, var detta huvudbudskapet. Vi skulle älska vår nästa som oss själva och inte sätta våra släktingar och vänner framför någon okänd behövande. (Man minns den svenske diktaren Bengt Lidners bekanta rader: ”På Nova Zemblas fjäll, i Ceylons brända dalar, Hvar hälst en usling fins, är han min vän, min bror”.)

I tjugofemte paragrafen ger FN exempel på vad detta kan betyda. Där stadgas att ”alla har rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för hans och familjens hälsa och välfärd inklusive mat, kläder, bostad och medicinsk vård och nödvändig social service”. I nästa paragraf tillkommer rätten till gratis utbildning, ”åtminstone på elementär- och grundnivå”. I tjugofjärde paragrafen fastställs envars rätt till ”periodvis betald ledighet”.

Om vi tar FN på orden och antar att det skrivna faktiskt är det avsedda och att det inte finns några dolda förbehåll i hemliga protokoll vid sidan av den offentliggjorda deklarationen så öppnar sig hisnande perspektiv. När som helst kan du bli kontaktad av en familj i Tchad som begär att du ska utöva det stipulerade broderskapet (eller ”gemenskapen”) och finansiera deras matbudget, hyra, skolavgifter och dessutom betala för deras sommarsemester.

Löjligt och tillspetsat resonerat av mig? Jag läser bara innantill. Det står så. Man kan förstås hävda att resonemanget är tillspetsat i den meningen att familjen i Tchad i verkligheten inte insett vad deklarationen om de mänskliga rättigheterna ger dem för möjligheter och att de därför aldrig skickar en räkning. Visst är det så. Men det hindrar inte att deklarationen, som den är formulerad, ger dem dessa rättigheter.

Man vet förstås inte om det där med broderskap (eller ”gemenskap”), som fastställs i första paragrafen, verkligen är avsett att utövas så individuellt som jag ovan antagit. Visserligen står det så i texten och visserligen skulle Jesus ha tolkat det på det viset, men det är ändå svårt att föreställa sig att FN verkligen avsåg att lägga ansvaret på var och en individuellt. Jag tror att FN menade att det var statsmakterna i de olika länderna som skulle ta ansvaret (med broderlig – eller ”gemensam”- finansiering från medborgarna i respektive länder).

Det ändrar emellertid inte så mycket. Det ansvar FN lägger på varje stat gäller inte bara de egna medborgarna, utan alla människor i hela världen. Som FN menat det bör familjen i Tchad inte skicka räkningen till dig, som enskild medborgare, utan till Försäkringskassan, som representant för dig och övriga svenska medborgare.

Frågan är om inte de massor av människor från fattiga och eländiga länder som nu som nu söker sig till den rika världen inte i själva verket på något intuitivt sätt förstått vad det är för utfästelser vi gjort och nu kommer för att kräva sin rätt. De som tror på en globalistisk konspiration mot nationalstaterna får här kanske vatten på sin kvarn. Konspiratörerna, med presidentänkan Eleanor Roosevelt i spetsen, förmådde i december 1948 en generalförsamling med 48 stycken ja-röstande medlemsländer att anta deklarationen (varav dock bara 13 i-länder, nämligen Belgien, Australien, Danmark, Island, Grekland, Frankrike, Nya Zeeland, Nederländerna, Luxemburg, Sverige, Norge, USA samt Storbritannien).

Sedan var det bara att vänta ett halvsekel på att en migrantinvasion mot Europa skulle förverkliga de högtflygande målen och konspirationen nå sin fullbordan.

Som jag ser det finns det bara två hederliga förhållningssätt i den uppkomna situationen: antingen följer vi deklarationen om de mänskliga rättigheterna och tar konsekvenserna eller också säger vi upp deklarationen.