Fakta i frågan

Patrik Engellau

Dagens Nyheter har startat en artikelserie vars namn återfinns i rubriken ovan. Tidningen undersöker sådant som ”Ökar inkomstklyftorna?” och ”Hur bra är den svenska sjukvården?”. Svaren levereras med diagram och tabeller och resonerande text. Den vetenskapliga ambitionen understryks av att två nationalekonomiska forskare – Laura Hartman och Lars Calmfors – engagerats för att ”minska riskerna för felaktiga slutsatser”.

Detta är imponerande och lovvärt. Men jag, som möjligen är paranoid, är en anhängare av devisen att zebran är ett randigt djur och ränderna går aldrig ur. Dagens Nyheter, särskilt kulturredaktionen, tillhör, tillsammans med Svenska kyrkan och några andra framstående institutioner såsom Sveriges Television, den politiska korrekthetens starkaste bastioner. Vad händer när den politiska korrektheten ska pröva på att vara vetenskaplig?

Den 11 maj rapporterade Dagens Nyheter fakta i frågan ”Har våldtäkterna ökat?”. Dagens Nyheters ”svar i korthet” är följande:

Antalet polisanmälda våldtäkter har ökat, men ökningen beror sannolikt till stor del på att lagstiftningen har ändrats. Definitionen av våldtäkt har breddats.

Dagens Nyheter pekar på fyra eller fem lagändringar från 1984 till 2013, till exempel 1998 då lagen ändrades ”så att även annat sexuellt övergrepp än påtvingat samlag kan klassas som en våldtäkt. Det handlar om fall där handlingen kan anses vara så kränkande att den är ’jämförlig med påtvingat samlag’”.

Jaha, tänker jag. Det är klart att det blir fler anmälda våldtäkter om våldtäktsbegreppet utvidgas på det sättet. Och det är den poängen Dagens Nyheter gör. Men då försöker jag tänka ett steg till. En handling som är ”jämförlig med påtvingat samlag” måste väl ha varit olaglig redan före 1998 även om den inte klassificerades som våldtäkt? Eller var sådana handlingar lagliga? Om de tidigare var olagliga måste de tidigare ha redovisats under en annan brottsrubrik. I så fall borde man, om man vill vara vetenskaplig, summera antalet fall under de två brottsrubrikerna för att få en rättvisande bild av utvecklingen och därmed inte kunna skylla på begreppsglidning. Men det gör inte Dagens Nyheter, troligen, säger paranoikern i mig, för att det skulle kunna visa att problemet inte bara är att lagstiftningen ändrats.

I ett fall gör dock Dagens Nyheter nästan som jag begär:

En del brott som numera räknas som våldtäkt klassificerades tidigare som sexuellt tvång. Det är tydligt i anmälningsstatistiken att det finns “överflyttningseffekter” mellan olika kategorier sexualbrott, eftersom antalet anmälda våldtäkter ökade kraftigt samtidigt som antalet anmälda fall av sexuellt tvång gick ner i samband med förändringen av lagstiftningen år 2005:

Min metod hade varit att gå ett steg till och lägga ihop antalet anmälda tvångs- och våldtäktsfall, alltså att summera de två kurvorna ovan, för att se vad som egentligen hände. Men det gör inte Dagens Nyheter. I stället resonerar tidningen lite löst om ett faktum som hade varit jättelätt att fastslå med min metod:

Det är oklart om minskningen av antalet anmälningar rörande sexuellt tvång motsvarar hela ökningen av de anmälda våldtäkterna.

Man behöver inte vara professor i statistik för att med ögonmåttet ana att de sammanlagda kurvorna måste peka rejält uppåt. Men för den som inte litar på ögonmåttet så tog jag siffermaterialet, som ligger på tidningens hemsida, och adderade tvånget och våldtäkterna för att få klarhet. Så här blev det:

Lätt som en plätt att se att sexualbrottsligheten mätt på detta sätt ökat rejält – med över 600 procent – under dessa 42 år. Det har här troligen mycket litet med breddade definitioner att göra. Zebran är fortfarande ett randigt djur.

PS Överkurs i metodfrågan: Om man på allvar ville undersöka hypotesen om att ökningen av antalet våldtäktsanmälningar beror på begreppsglidning så tror jag att man med start från våldtäktsanmälningsstatistiken för varje år måste a) lägga till det antal anmälningar som före någon viss lagändring rubricerades under annan brottsbenämning samt b) dra bort anmälningar som avser handlingar som före lagändringen var tillåtna. Då skulle man, om jag fattar rätt, få en sifferserie som var rensad för begreppsglidning. Ett himla jobb, förstås.