En föreslagen grundlagsförändring

Patrik Engellau

Enligt den demokratiska teorin är en grundlag motsatsen till en vanlig lag. En vanlig lag är överhetens, folkets valda representanters, instruktioner till medborgarna. En grundlag är medborgarnas instruktioner till överheten om vad den får och inte får göra. Till exempel står det i de flesta demokratiska länders grundlagar att överheten inte får inskränka medborgarnas yttrandefrihet.

Men hur går det då till när folket formulerar grundlagarna, alltså sina instruktioner till den överhet folket enligt grundlagen avser att välja, kort sagt hur gestaltar sig demokratins födelseögonblick? Det här är nästan lika osäkert som berättelsen om världsalltets tillblivelse. Gud eller Big Bang?

Den demokratins skapelsemyt som jag gillar bäst är att hela folket samlar sig på en äng och gemensamt fastställer ett regelverk för sin framtida samhälleliga existens. Den myten är ungefär lika sannolik som den enligt vilken Gud skapade världen på sex dagar men den har avsevärd symbolisk betydelse däri att den inskärper – eller borde inskärpa – respekt för grundlagen hos de valda ombuden. Ombuden bör vörda folkets instruktioner liksom de troende vördar Gud.

Om nu de valda ombuden respekterar den av folket så högtidligt stiftade grundlagen så är det klart att de lyder den i stället för att ändra den om de får för sig att ogilla några av de av folket utfärdade bestämmelserna. Så är det exempelvis i ett demokratiskt mönsterland som USA, där politikerna fortfarande lyder nationens konstitution från år 1787 (ehuru med vissa mödosamt tillkomna tillägg, så kallade amendments).

I andra, mindre traditionsbundna länder förekommer det revolutioner och andra statsvälvningar som föranleder inrättandet av nya författningar, grundlagar eller konstitutioner och då får man igen låtsas att folket träffats på den där ängen och inrättat en ny traktat som en ny överhet har att rätta sig efter.

Sverige har alltid varit ett land där man tagit lätt på det där med att folket skulle vara inblandat. Här har det aldrig underhållits några myter om ett folk på en äng. Den första konstitutionen fick vi 1634 när Axel Oxenstierna började organisera upp landet och talade om var regementena och länsstyrelserna skulle ligga. Det handlade inte om att folket gav instruktioner till överheten, utan om att överheten talade om för folket efter vilka principer den avsåg att styra. Offentlighetsprincipen – att folket kan se vad överheten sysslar med – är den svenska varianten av folkligt inflytande i politiken.

Sedan kom 1719 och 1720 år regeringsformer efter det karolinska enväldets fall. Envälde betyder diktatur fast vi inte gillar att erkänna att sådant förekommit i vårt land. (Med viss rätt skulle diktaturerna kunna hävdas vara lika naturliga för oss som de mer folkligt styrda epokerna även om våra diktaturer – inbillar jag mig – har varit tämligen uthärdliga; vi är ett snällt land). Därefter kom en ny regeringsform 1772, när Gustaf III införde ett nytt envälde. Den höll fram till 1809 års regeringsform som faktiskt hade inslag av maktdelning till skillnad från enväldeskonstitutionerna. Numera har vi fyra grundlagar varav regeringsformen från 1974 är den som mest liknar en normal konstitution däri att den fastställer hur överheten ska styra.

Med 1974 års regeringsform återgick Sverige till enväldestraditionen i bemärkelsen att regelverket kan ändras utan att folket egentligen märker något. Det finns ett fikonlöv i form av en bestämmelse om att grundlagarna endast kan ändras genom beslut av två riksdagar med mellanliggande riksdagsval. Tanken är att folket i val ska kunna förkasta grundlagsförändringar som det inte gillar, men i verkligheten är detta en chimär eftersom riksdagsvalen gäller så många frågor att eventuella grundlagsärenden drunknar i mängden.

Jag har inte räknat hur många gånger grundlagarna på detta luriga sätt har ändrats sedan 1974 men jag sätter en bra slant på att det skett många gånger utan att någon egentligen brytt sig. Nu är det dags igen och jag undrar varför.

Nu handlar det om ändringar av två av Sveriges grundlagar, nämligen tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Överheten har nämligen blivit besvärad av fikonlövets existens, alltså tvånget att hålla riksdagsval innan ett andra och slutgiltigt riksdagsbeslut kan fattas om ändring av grundlagen. Överheten vill, enligt proposition 2017/18:49, i vissa fall slippa hålla mellanliggande riksdagsval.

Överheten förutser alltså situationer då den inte har tid att vänta. Den har bråttom och vill kunna besluta genom dekret, alltså normala beslut av en följsam och lydig riksdag. Jag har svårt att fatta detta och är inte medveten om att det förekommit någon debatt i ärendet eller förklaring från överhetens sida.

Vad är det då som kan föranleda sådan brådska från överhetens sida? I propositionen, som är på 502 sidor, anges att den grundlagsskyddade yttrandefriheten bör kunna upphävas genom en normal snabblag om man riskerar ”offentliggörande av personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, personuppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning” etc.

Visserligen ska detta åsidosättande av yttrandefriheten bara kunna ske om ”personuppgifterna ingår i en uppgiftssamling som har ordnats så att det är möjligt att söka efter eller sammanställa dessa” men denna inskränkning verkar på mig meningslös eftersom vilken handskriven lista som helst faller under den definitionen.

I propositionen anges exempel på sådant som regeringen eventuellt anser sig behöva förbjuda med omedelbar verkan:

I likhet med kommittén konstaterar regeringen att det tydligaste exemplet på integritetskänsliga söktjänster som för närvarande finns är sådana som är särskilt inriktade på att publicera uppgifter med anknytning till brottmålsprocessen. I en tjänst som erbjuds kan allmänheten genom att söka på t.ex. namn eller adress få besked om att enskilda personer har varit inblandade i brottmål. Sökresultaten kan presenteras på olika sätt, bl.a. i form av en kartbild som ger besked om var på en gata en person bor. Vidare förekommer det en särskild funktion som gör det möjligt att beställa bevakning med utgångspunkt i postnummer. Det innebär att kunden underrättas om det flyttar in en dömd person i det aktuella bevakningsområdet eller om någon som redan bor där dömts för brott.

Om detta vore så förskräckligt åtar jag mig inte just nu att bedöma. Däremot är det lätt att den faktiska lagtexten gör det möjligt för överheten att snabbt och enkelt förbjuda mycket mindre tvivelaktiga yttranden som till exempel att ”den åtalade är somalier” eller ”den misstänkte är LO-medlem”.

Jag förstår inte varför överheten är så oroad att den besvärar sig med att skriva en proposition på 502 sidor för att värna sig mot sådana struntsaker. Varför är den så uppjagad att den vill skaffa sig möjligheter att upphäva yttrandefriheten för bagateller? Är det jag som är paranoid eller är det överheten?

Men observera överhetens transparens, en märkvärdig svensk företeelse. Visserligen har folket inte mycket inflytande ens när grundlagarna ändras, men överheten vinnlägger sig ändå om att i detalj, som i detta fall på 502 sidor, redovisa vad den håller på med. Det tyder på ett slags respekt för folket.

60 reaktioner på ”En föreslagen grundlagsförändring

 1. Björn G skriver:

  Grundlagsreformerna duggade tätt under Sveriges högsocialistiska era (1970-1990).

  Det vi ser i dag är att kulturmarxisternas marsch genom (att störta samhället genom att infiltrera och lägga under sig viktiga samhällsinstitutioner och utnyttja dem för sina politiska syften) har varit ytterst framgångsrik. 68-vänstern har ett starkare politiskt inflytande än någonsin med postmodernistiska fenomen som identitetspolitik, relativisering, könsförvirring, genustrams framställt som vetenskap, utplånande av nationerna och förfalskning av FN:s förklaring om mänskliga rättigheter till öppna gränser och fri invandring som politiska mål – som om alla människor på hela jorden skulle ha rätt till Sverige.

  Det nya är att detta politiska inflytande numera i växande omfattning, och med media som synnerligen aktiva medaktörer och möjliggörare, utspelar sig utanför ramarna för den parlamentariska demokratin, genom påtryckningsgrupper, aktivism och lobbyverksamhet grundad på olika agendor, opinionsbildning via Facebookgrupper, kampanjer som #metoo, #vistarinteut och så vidare.

  Kampanjer för särrättigheter, ”normkritik” och förnekande av fakta, regler och värden som under århundraden har byggt Sverige – det är den kulturmarxistiska utopin i ett nötskal.
  Ur förvirringen och askan efter allt de har förstört tror sig kulturmarxisterna kunna skapa ett nytt samhälle med en global världsregering som utgörs av en internationell elit.

  Genom den senaste föreslagna grundlagsändringen vill överheten hindra att internet kan användas för att säga SANNINGEN till folket!

  Gillad av 16 personer

  • Elisabeth skriver:

   Bra Björn, håller med. Hoppas att du såg gårdagens kulturdebatt i TV2. Ola Wong fick faktiskt i full frihet uttala sig om likriktningen och politiseringen av landets muséer. Han var helt lysande. Motdebattörer var en grå kvinna som sysslade med utställningar och som hade rätt menlösa åsikter , en medlöpare helt enkelt. Ock så var det Quasar Mahood, en muslimsk pakistanier utan någon som helst relevant utbildning som otroligt nog är avdelningschef på Riksantikvarieämbetet och som sysslar med att demontera vårt kulturarv. Han satt och lekte med klossar och svamlade allmänt obegripligt. Alla som såg debatten måste fått klart för sig hur destruktiv svensk kulturpolitik är idag under Bah-Kuhnkes ledning. Jag blev lycklig av att höra Ola Wong krossa och tillintetgöra Mahood.

   Gillad av 13 personer

   • Hedvig skriver:

    @ Elisabeth 26 februari, 2018 at 09:19

    Ola Wongs starka försvar för vår svenska kultur och kulturarv – och därmed för våra värderingar och demokrati är lika ovärderligt som sällsynt.

    Tyvärr är det alldeles för få som inser att kulturpolitik är politiskt sprängstoff och lätt kan förvandla en befolkning till en viljelös fårskock som snällt följer sin ledare. Som i Maos och nu Xi Jinpings Kina.

    https://www.svtplay.se/video/17048086/idevarlden/idevarlden-sasong-2-avsnitt-7?start=auto

    Gillad av 3 personer

   • Östrahult skriver:

    Idévärlden är intressant, undrar när det blir stoppat. Jag funderar även på om det är oavsiktligt eller avsiktligt att man får tag i en smart och två mindre smarta till varje program. Det blir rätt avslöjande. Kanske är det helt enkelt så att PK-människorna nu är så vana vid att pladdra på utan att bli ifrågasatta och att de helt enkelt uppträder som vanligt.

    Gillad av 1 person

   • Mikael Birk skriver:

    Det är däremot beklämmande hur okritisk media varit gentemot Alice Bah Kuhnke som
    utöver att vara kulturminister är s.k. demokratiminister. Miljöpartiets instrumentella kultursyn, manifisterad i dess kulturpolitiska program, är antidemokratisk och vilar på majoritetsförtryckande likriktning och principlös politisering av kulturverksamhet; Alice Bah Kuhnke är en funktionärsmänniska som tillåts babbla värdegrundsnonsens utan att ställas till svars för de regleringsbrev som emanerar från kulturdepartementet.
    Quasar Mahoods i programmet uttalade accepterande av politiseringen – enligt kulturbyråkraten var det helt naturligt att en miljöpartistisk kulturminister skulle driva en miljöpartistiskt driven likriktning av museiverksamhet – var minst sagt beklämmande att åse och vittnar om ett barnsligt naivt demokratibegrepp. Ett stat som inte tolererar självständig kultur- och bildningsverksamhet utan fastmer genom ukaser påtvingar en kvävande överideologi är i sig okultur och skapar bara ett vuxendagis för makthungriga kulturkommissarier.

    Gillad av 2 personer

   • Nils Nilsson skriver:

    Socialdemokraterna har som alla socialister förstått betydelsen av en stark ideologisk kulturpolitik, men har valt att inte driva denna från Regerings sida. De har dock under alla år drivet kulturarbetet på gräsrotsnivå – fackföreningar, unga örnar, SSU, ABF, HGF, kommunala studiecirklar, SVT/SR etc etc – och detta mycket framgångsrikt. Så framgångsrikt att idag är M mer vänster än S var på 60-talet.
    Nu när nästan inget ideologiskt motstånd återstår och hela statsapparaten är skolade PK-ister törs man visa sina kulturpolitiska motiv mer öppet och jag tror att Kulturdepartementet kommer bli det starka departementet i en framtida röd regering.

    Gillad av 2 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Självklart är grundlagsändringen indirekt riktad,
   MOT REGERINGSKRITISKA ALTERNATIVMEDIA,
   och i förlängningen inte minst MOT det ENDA OPPOSITIONSPARTIET…

   När vill man (HEN) sedan förbjuda det???

   Både RÖDGRÖNT o Allians tycks samverka i denna OHELIGA ALLIANS!
   MOT det folk man valts att representera???

   Ingen av dem vill väl bli kritiserade,
   om man sen bildar Regering…

   Gillad av 5 personer

  • Stig Fölhammar skriver:

   Jag är ganska säker på att du överdriver 68-vänsterns betydelse – det har trots allt gått 50 år sedan det begav sig. Nej, vi får nog söka större ”missdådare” än de so ängnade mesta tiden åt testuggeri och åt att slänga citat av Karl Marx och Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin) i huvudena på varandra. ”Man måste se det globalt” brukade de störste vänsterskälmen i min hemstad påtala och för en gångs skull – troligtvis den enda – hade han helt rätt.
   Liberaliseringen av den enskilde individen från familjen, religionen, yrkestraditionen, och inte minst försörjningsplikten har förändrat ”den lilla välrden, medan globalisering och ekonomiernas sammanflätning, befolkningstillväxt och migrationsrörelser har förändrat ”den stora världen”.
   Jag vågar påstå att de allra flesta inom 68-vänstern efter ungdomsperioden övergav marxism, leninism och trotskyism och lugnt inordnade sig i leden. Visst, det finns en och annan som har gjort karriär inom exempelvis politiken och journalistiken samt som tjänstemän i kommunerna och i statsförvaltningen, men det finns även de som har gjort karriärer i de konkurrensutsatta delarna som musiker, scenartister och sist men inte minst inom näringslivet.

   Gillad av 1 person

 2. olle holmqvist skriver:

  ” Den myten är ungefär lika sannolik som den enligt vilken Gud skapade världen på sex dagar”
  men på sjunde dagen blev han så trött att han måste vila (Schopenhauer)

  Gilla

 3. Moab skriver:

  Ja, överheten kan ju förlita sig på sina hantlangare medierna som vanligt, att de inte rapporterar om detta och så klart inte ifrågasätter detta. Var är de som slår sig för bröstet och är frispråkiga utanför åsiktskorridoren? Var är Heberlein, Arpi, Gudmundsson, Lifvendahl, Gür, Teodorescu, Huitfeldt, Cwejman, Dahlberg och alla de andra? Varför skriver de inte om detta? Varför ifrågasätter de inte?

  Så det är så perfekt ordnat att regeringen kan låtsas vara transparenta men endast politiknördar och dissidenter får reda på detta, dvs alla som ryms inom blocket SD+MeD redan. Resten av svenska folket sover vidare som Reinfeldt observerade, när kom han på att det var en fördel? Efter han blev anställd av globalister efter sin bok?

  Så som alltid från min hörna: de vill ha det så här och de är våra fiender.

  Gillad av 12 personer

  • Moab skriver:

   Jag är så irriterad över detta att jag funderar på om inte den gamla metoden att skicka mail till ledarskribenter åter borde komma till heders, även till de som undanbad sig flera mail, vilket de flesta kvinnliga ledarskribenter gjorde, och några manliga. Det är skandalöst och så avslöjande att de inte skriver om detta, hur kan de se sig själva i spegeln? Se där, en hycklare!

   Skall vi inte alla skicka några mail till våra favoriter?

   Gillad av 7 personer

   • Hedvig skriver:

    @ Moab 26 februari, 2018 at 09:41

    För mig är det ännu värre. Jag är inte bara irriterad, jag är alldeles utom mig av vanmäktig frustration.

    Grundlagsförändringen 2010 följde jag noga – så gott det nu går för en privatperson utan politiska kontakter.
    På den tiden fanns Newsmill, där man fick veta politiska nyheter som var fördolda i vanliga PK-medier. Där fanns även kommentarsfält.
    Där fick jag veta att statsminister Reinfeldt hade för avsikt och också lyckades smyga igenom en grundlagsförändring VT-2010 (i juni när befolkningen var upptagna med skolavslutningar, arbetsfester, semestrar) och HT-2010 (när nya regeringen och riksdagen precis tillträtt och ännu inte var varm i kläderna), som började gälla fr o m den 1 januari 2011. Regeringen Reinfeldt stärkte mångkulturen (styrde grundlagen ytterligare ett steg från västerländsk individbaserad kultur till MENA-ländernas grupporienterad (utvidgad familj/klan) kultur.

    Ingen Stockholmstidning (SvD, DN plus kvällstidningarna) nämnde med en bokstav att det var en grundlagsändring på gång. Public service med SVT och SR teg som muren. Ingen i de båda regeringarna eller någon riksdagsledamot skrev någon debattartikel om saken. Det var bara tyst!

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Newsmill

    Gillad av 11 personer

   • Moab skriver:

    @hedvig, jo newsmill minns man, det sista forum där man öppet kunde vara oenig med staten. Så klart stängdes det ner, jag minns också tystnaden. Irriterad var kanske lite underdrivet.. De som känner mig vet.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Ett fullkomligt ocensurerat och omodererat forum finns ännu: swnet.politik på Usenet, internetprotokollet NNTP.

    https://groups.google.com/forum/#!forum/swnet.politik

    Det gäller bara att vi är många nog att ta tillbaka det från Ken och Kjell. Här seglar man definitivt under radarn (*). Servrarna bedrivs inte av stora social media-företag, utan av universitet, ISP:er och ideella föreningar. Sverige är ett litet land och de flesta servrarna står utomlands.

    (*) Jag lyckades en gång dra på mig en anmälan till DI för brott mot PUL, men undersökningen lades ned.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    MOAB, jag gör detta med någorlunda regelbundenhet och då fungerar det på följande sätt: Jag får ett artigt svar där man förkunnar hur viktigt det är att ha direktkontakt med läsekretsen. När man sedan följer upp med en följdkommentar eller -fråga upphör kontakten permament.

    För att vinna tid rekommenderar jag ledarskrbenterna att ha robotiserade goddag-yxskaft svar. Det blir ändå aldrig något mer.

    Gillad av 1 person

 4. olle holmqvist skriver:

  ”avslöjar etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, personuppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning”

  Obs – ordet -avslöjar. > ”.är somalier” är – ”avslöjande”. Men inte skrivningen,”namnet är vanligt
  på somaliska språk”. Om någon heter Preben Jensen eller Pekka Kinnunen är det inte heller avslöjande. (”Det var fest borta i Karelen. Pekka blev pissnödig” osv kan ju vara etnisk svensk sedan ett par generationer, fast just nu hos tremänningarna borta i Karelen).

  Överhetens verkliga motiv är misstro mot folkets förmåga att ”rätt” hantera och bedöma frågor som utom-europeers brottslighet. När vi har inluenza.epidemier så beror det t ex på att ”vi” reser så mycket. Och gruppvåldtäkter ska folket bara inte tänka och gissa om. Advokatarvodena för Drottninggatan kommer att utbetalas punktligt av samhället.

  Invandringen är nam-nam för advokater. Om dom sedan får stanna blir dom samma advokaters följsamma klienter i andra ärenden. Klart att deras ordförande av ”humanitära”
  skäl vill ha mer invandring !

  https://www.svd.se/ologiskt-andra-grundlag-for-att-stoppa-lexbase

  Får någon av de ”utvalda” vidarepublicera uppgift om t ex efternamn på misstänkta
  efter nya strypkopplet ?

  Är detta bara början ? – Men man vänjer sig.

  Gillad av 2 personer

 5. Östrahult skriver:

  Jo det är väl just detta överheten vill dölja, vilka som begår brott, eftersom sådan kunskap kan leda till att vattnet grumlas. Dessutom är överheten besatt av att motarbeta SD och man tror att den här typen av åtgärder äntligen kan leda till att man blir av med Åkesson. Mest bedrövligt i det här sammanhanget är att moderaterna är drivande i den här frågan. Jag har själv kontaktat moderater i denna fråga och mötts av tystnad naturligtvis och i ett fall ett nonsenssvar. Vore jag moderat politiker skulle jag tänka lite framåt. Jo det är väl just detta överheten vill dölja, vilka som begår brott, eftersom sådan kunskap kan leda till att vattnet grumlas. Dessutom är överheten besatt av att motarbeta SD och man tror att den här typen av åtgärder äntligen kan leda till att man blir av med Åkesson. Mest bedrövligt i det här sammanhanget är att moderaterna är drivande i den här frågan. Jag har själv kontaktat moderater i denna fråga och mötts av tystnad naturligtvis och i ett fall ett nonsenssvar.

  Vore jag moderat politiker skulle jag tänka lite framåt. Moderaterna har ju historiskt varit emot ett samhälle under STASI-liknande kontroll, det som planeras nu är en mjuk statskupp där oliktänkande godtyckligt, och särskilt då opinionsbildare, kan utsättas för avlyssning etc. Nuvarande partiledning uppvisar en förvånande samhörighet med regeringen och under nuvarande förhållanden kan det kännas bekvämt att stödja censurlagarna, men kommer det fram starka röda politiska krafter igen så kanske inte det blir lika kul att vara moderat under de nya censurlagarna.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Finns det nu någon enda som ser Uffe K som en räddning för Sverige???

   Det enda som kan vända utvecklingen/avvecklingen,
   är en SD-LEDD Regering,
   som har Sveriges bästa för ögonen!

   Vote for REAL CHANGE 2018!

   Gilla

   • olle holmqvist skriver:

    Ja han är inte korkad lantis längre. Hans hemstad. den historietyngda landsortsstaden Torshälla upphörde 1971 och inkorporerades med industristaden Eskilstuna.Där fanns figurer som Mått-Johansson med måttsatser, bestående värde. Sysselsättning och utveckling. Arvid Lindman gjorde det i södra Norrland .Och ansåg att Sveriges jordbruk skulle kunna försörja Sveriges folk.
    Och införde allmän rösträtt med konststycket att få det proportionellt, dvs inga enmansvalkretsar som i stora Brittannien. Då hade det gått illa för hans parti.

    Arvid Lindman var en verklighetens politiker och handlingsmänniska och förhandlare.

    Vad är K. ?

    Gilla

 6. Lilla fröken PK skriver:

  Överheten och media är skakade över att deras informationsmonopol är under attack. Min lokaltidning erbjöd t. ex. i en annonskampanj läsarna att gratis beställa gula knappar att fästa på kläderna. Varför? Jo, för att visa att man inte var en ”sån där”, som sökte sig till fake news/ hatsajter. Patetiskt!

  Gillad av 7 personer

 7. Aha skriver:

  Etablissemanget, överheten i det här fallet, jobbar aktivt med att mörka de dåliga effekterna av mångkultur. Man, folket, ska inte enligt krönikan kunna se etniciteters överrepresentation inom brott. Man, folket, ska inte heller tillåtas uttrycka missaktning kring etniciteter. Det senare är sedan tidigare en inskränkning av Yttrandefrihetslagen. Inskränkningen, lagen, benämnes Hets mot folkgrupp.

  Etablissemanget vill inskränka en öppen debatt grundat på fakta. Det är förståeligt för ingenstans har en mångkultur bestående av disparata folkgrupper och kulturer, som i Sverige, varit en framgångsfaktor. Överheten försöker skyla över problemen med mångkultur.
  Att skyla över och skönmåla är typiskt för envälden.

  Det demokratiska sinnelaget sviktar i Sverige.

  Gillad av 7 personer

 8. Christer Carlstedt skriver:

  Kunskap är makt.

  Med detta konstaterat så får vi nog också inse att en maktelit inte har något som helst intresse av att dela makten med dem som de avser att utöva sin makt över.
  Följaktligen vägrar man hårdnackat att beordra BRÅ att uppdatera sin senaste omfattande statistik över kriminaliteten, eftersom det finns goda skäl att anta att de då redovisade siffrorna skulle visa på att makteliten å det grövsta har missbrukat sitt förtroende, genom att till landet släppa in människor som man inte ens vet vilka de är.

  Så småningom har det nu uppdagats för individerna på Parnassen att det finns elektroniska söktjänster som kan presentera eländet utan att konsultera BRÅ och i vissa avseenden mera detaljerat. Kunskapen finns alltså tillgänglig för alla dem som man inte tyckte borde känna till sakförhållandena som man inte vill visa.

  Attans!

  Vad gör man då? Täpper till det hålet förstås. Man försöker smyga igenom grundlagsförändringar på samma sätt som gjorts tidigare. Precis före ett nyval, så att det kan gömmas i all annan dokumentation. Man försöker dessutom linda in det så att det skall se ut som att man gör det av omtanke och integritetsskäl. Själv tror jag nog att politikernas intresse för småtjuven Petterssons integritet är så marginellt att det inte ens finns.

  Det handlar om kunskapsmonopol.

  Gillad av 5 personer

 9. uppstigersolen skriver:

  Idag läser jag om Näthatsgruppen, en sammanslutning av vänsterfigurer som likt Stasi letar upp personer som skrivit något de uppfattar som misshagligt. Sen skickar man uppgifterna till polisen som utan att lämna kontoret kan åtala dessa som skrivit något på nätet. Ett hundratal har man fällt förra året. I Dalarna är de tydligen särskilt hemska medan Malmö framstår som de renaste av alla, där har endast 4 fall gått till åtal. Med nya lagar kan man nog fälla ytterligare ett antal, troligen svenskar som begått det hemska brottet att tala om för andra vilka som begår de hemskaste brotten i Sverige. Uppochnervända värden. Tala sanning och du blir åtalad, ljug om din ålder ock paradiset väntar.

  Gillad av 12 personer

 10. Jaxel skriver:

  Jag har inte följt diskussionen om Lexbase särskilt noggrant. Med denna reservation skulle dock också jag vilja stoppa denna tjänst.

  Problemet med den föreslagna grundlagsändringen är att jag inte litar på överheten. Jag litar inte på att de inte kommer att missbruka de verktyg som ändringarna ger. Överheten har ju klart och tydligt visat att yttrandefrihet och offentlighetsprincipen är något man hyllar i vackra tal. I konkreta fall tycker man dock att sådan åsikter som man ogillar starkt helst bör undertryckas och att besvärande fakta helst skall döljas.

  Diskussionen om invandrares brottslighet är mycket belysande härvidlag, t ex hur man hanterat fallet Peter Springare.

  Gillad av 2 personer

 11. kaphorn57 skriver:

  Hej Patrik

  Jag måste tyvärr hänvisa dig till att det är en felstavning i överskriften:
  det är inte en föreslagen grundlagsändring utan en förslagen sådan.
  Hur stor skillnad en liten bokstav kan göra…

  Gillad av 1 person

  • Hosianna skriver:

   Helt rätt! 🙂

   Hoppas tillräckligt många hederliga demokrater i Sjuklöverpartiet värjer sig mot partipiskan och hjälper SD och svenska folket att lyckas sätta P för den förslagna grundlagsändringen.

   Gillad av 2 personer

 12. Lorentz Brydolf skriver:

  Angående den där ängen, Patrik, vanvettet måste motas i grind.

  Kunde Gunnar Randholm få ihop uppemot hundratusen deltagare som var emot löntagarfonderna i Stockholm den 4 oktober 1983 vore det väl själva den om det inte skulle gå att få ihop minst ett liknande antal i en demonstration mot censurlagarna.

  Du var själv med när det begav sig om jag minns rätt; Det goda samhället, Ledarsidorna, inflytelserika opinionsbildare som signaturen MOAB efterlyste i sin kommentar längre upp i tråden, Heberlein, Arpi, Gudmundson, Lifvendahl, Gür, Teodorescu, Huitfeldt, Cwejman, m fl. borde lobba/jobba gemensamt för att få till stånd en massmanifestation på lämpligt datum i god tid före eller strax innan valet i september.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Vågar Moderater frondera mot partiledningen?
   Det är ju Fredriks medlöpare som styr numera!
   Vi vet ju hur stenhård repressionen var i partiet!

   Inpiskare som AKB o ”Miss Jessica Pisksnärt” var ej att leka med!!!

   Gillad av 1 person

  • Hedvig skriver:

   @ Lorentz Brydolf 26 februari, 2018 at 09:40

   Uteslut inte den stora gruppen skribenter på sociala medier som t ex Chang Frick på Nyheteridag.se och chefredaktör Dick Erixon, SD:s tidning Samtiden.
   Och Merit Wager, Ilan Sadé, MED och Blanche Jarn, redaktör för Smedjan …

   Gilla

   • Hosianna skriver:

    Precis, Hedvig. Merit Wager har redan påbörjat informationskampanjen ”Val 2018”:

    ”En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.”

    Gillad av 1 person

 13. phnordin skriver:

  Tack för denna informativa krönika. Tillvägagångssättet att föreslå en grundlagsändring är minst sagt otillfredsställande. I stället för en brett upplagd debatt som borde inbegripa allmänheten genom en omröstning samt press och andra media, informeras folket genom en proposition som ingen utom riksdagens parter har hört talas om. Denna sk Grundlag tycks inte ha mer värde än det papper den skrivits på

  Gillad av 2 personer

 14. Lassekniven skriver:

  Demonstrationer i alla städer och kommuner, någon gång när kylan släppt, föreslås mot Den Vedervärdiga Grundlagsändringen (DVG).
  Skyltar med ansikten där munnen är hopsydd. Bilder på Stasi.
  Blir den aktuell då får vi här på DGS och de på alla andra alternativa sidor och bloggar våra och sina svansar uppbundna. Marschen mot Stasi och nedbrytningen av samhället har börjat så att det till slut kommer likna Rumäniens misär med undantag av att Rumänien har ordning på sin invandring.
  Onda och mörka krafter verka.

  Gillad av 2 personer

 15. plq017 skriver:

  Jag tycker det börjar bli dags för en folkomröstning om Sverige skall fortsätta sträva efter att vara ett multikulturellt samhälle.
  Varför detta uttalande här?
  Jo, därför att det är det målet sju-klövern har, men den sista biten fram till att Sverige ser ut som Beirut, eller Aleppo, den kommer att bli svårsåld till väljarna. Därför är det viktigt att proaktivt kunna stoppa personer som kan tänkas lufta oppositionella tankegångar, redan innan de är publicerade.
  Personer som Ola Wong, Katerina Janouch och Patrik Engellau skall inte få skriva. De skall inte ens få tänka, eller göra anteckningar. Deras hem och arbetsplatser kommer att övervakas, varje tangenttryckning kommer att hamna hos Sanningsministeriet, och inga anställningar kommer att finnas för dem. Personer med avvikande åsikter skall svältas ihjäl. Fackföreningen (finns bara en) kommer att godkänna varje persons samhällsuppfattning före anställning, liksom sexuell vandel.
  Så istället för de små stegens tyranni, varför inte ta tjuren vid hornen, och ställa frågan till väljarna om de vill vara med på resan in i framtiden, där kvinnor könsstympas i tolvårsåldern, där klanerna styr och turister kommer flygande för att se på den historiska förändringen av Sverige, och förundras över att det gick så fort.
  Om inte annat så är det rimligt att de som inte vill vara med på resan till helvetet, får en möjlighet att lämna landet under ordnade former.

  Gilla

 16. Peter Pan skriver:

  Demonstrationer vore bra. Deltar om jag kan stå på benen då.
  För övrigt har jag ätit negerbollar sedan jag var liten, och gjort dem åt mina barn och barnbarn.
  Blir jag åtalad nu?

  Gillad av 3 personer

 17. Armageddon skriver:

  Framlidne presidenten John F. Kennedy sa i ett tal 1962: ” Vi behöver fri information. Ett land, som är rädd för att låta medborgarna själva bedöma sanningen och lögnen, är ett land som räds sina medborgare”.
  Precis där är Sverige idag. Den svenska regeringen och den politiska överheten räds de svenska medborgarna. Därför ska grundlagsändringarna stoppas och medborgarna kasta ut alla politiker som stödjer dessa vid nästa val. Diktaturens kreatur måste bort!

  Gillad av 6 personer

 18. Per-Anders skriver:

  Det roliga med motståndet mot denna grundlagsändring, dvs. att inte kunna få reda om en dömd person flyttar in i området där man bor mer eller mindre automatiskt är att ni som blir dömda för t.ex. hets mot folkgrupp bör undvika att flytta till områden med många invandrarvänliga granne eller politisk korrekta grannar eller grannar som är invandrare. De vill nog inte ha en person som granne som tycker om Sverige.

  Gillad av 2 personer

 19. Per-Anders skriver:

  Jag vill bara påpeka att lite tidigare i den svenska historien var en vald kung tvungen att göra en så kallad Eriksgata där kungen åkte runt i landet för att bli erkänd som kung och kunde mötas av våld om någon inte var nöjd.

  Även idag åker kungen på Eriksgata även om det idag mer handlar om diplomatiska besök i kommuner, på företag eller institutioner.

  Gillad av 2 personer

 20. olle holmqvist skriver:

  Statsministern anser att folkomröstning om Swexit är ”korkat”. Dvs skulle kunna utfalla fel,
  – ”Vår” man är inget klantarsel som, Cameron. Han begriper att ”folket” inte begriper sitt eget bästa. Ett folk med kork i skallen…kan ju flyta var som helst.

  Gillad av 1 person

 21. Hosianna skriver:

  Tack, Patrik, för ytterligare ett lager oförlikneliga formuleringar att inspireras eller bara njuta av. Måtte det överjordiskt vackra sken, som ditt oförtrutna slipande på en redan briljant ord- och samhällsförståelse dagligen sprider över läsare med fäbless för sann språklig och intellektuell finess inte kunna släckas av förment folkvalda pajaspolitiker.

  Gillad av 1 person

 22. p kohlin skriver:

  Om detta genomförs så kan det, om etablissemanget vill det, sätta stopp för forskning om brottslighet och demografi i landet. ”Personuppgifter” kan ju tolkas hur som helst som begrepp. BRÅ kanske blir glada ? men fri forskning inom dessa områden blir ofria. Resultatet blir mörkläggning.

  Gilla

 23. dolf skriver:

  »Däremot är det lätt att den faktiska lagtexten gör det möjligt för överheten att snabbt och enkelt förbjuda mycket mindre tvivelaktiga yttranden som till exempel att ”den åtalade är somalier” eller ”den misstänkte är LO-medlem”.»
  Det lär däremot inte finnas några hinder att säga att ”den misstänkte är sverigedemokrat och har även ett tidigar brottsligt förflutet” (dvs. en parkeringsbot för 25 år sedan, men det framgår inte i sammanhanget).
  Vad beträffar grundlagsändringar: 2004 hade 46 % av paragraferna i den då 30 år gamla regeringsformen skrivits om. Det säger ju en del när man jämför med att USA har anammat 27 tillägg till sin konstitution sedan 1787, och av dem så var de första 10 (Bill of Rights) anammade redan inom 5 år, efter det har det bara blivit 17 tillägg på ung. 225 år. Det krävs en hel del för att få igenom ett tillägg till den amerikanska konstitutionen, det är betydligt med krävande en det svenska ”två beslut med mellanliggande val”. Jag tog upp detta för ett par år sedan med ett eget, delvis USA-inspirerat, förslag på vad som borde krävas för en grundlagsändring i #Brexit, grundlagsändringar, svensk statskupp och beväpnade amerikaner i sverige.

  Gillad av 1 person

 24. Petrus skriver:

  Jag har sett de här kritiska synpunkterna på grundlagsändringarna i andra alternativa medier. Men hur rätt Patrik Engellau och andra alternativa medier än har i den här frågan så kvarstår faktum att de här grundlagsändringarna sannolikt kommer att gå igenom om inte andra partier än sjuklövern får minst 50 % av ledamöterna i Sveriges riksdag. (Och så är det med allt annat vansinne i Sveriges riksdag också.)

  Det spelar ingen roll hur många gånger Patrik Engellau och andra alternativa medier spelar den här skivan för ungefär samma politik. Du får ändå ungefär samma resultat i Sveriges riksdag. Vad är egentligen meningen med detta. Möjligen skulle man kunna tänka sig att hushållsutskick för alternativa medier, som drev mer trafik mot dessa, indirekt skulle kunna hjälpa upp litet eftersom litet fler människor då sannolikt skulle rösta på SD. Men skillnaden skulle ändå bli marginell. Det enda som skulle kunna göra skillnad är om dessa alternativa media också såg till att lansera kompletterande partier till SD som kan fånga in fler väljargrupper än SD. Den som vill ha marginalskattesänkningar för ”höginkomsttagare” röstar inte gärna på SD eftersom de röstat mot detta i Sveriges riksdag. Den som är långtidssjukskriven, eller har en familjemedlem som som är det, röstar heller inte gärna på SD. Även långtidsarbetslösa kan vara oroliga för vad SD kan göra eftersom SD sagt att man vill samarbeta med moderaterna och ”kompromissa” med andra partier. Engellau m fl måste inse detta.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.