Samhällstjänst

Anders Leion

I Frankrike avskaffades den allmänna värnplikten 2001, i Sverige 2009. Sverige återinförde värnplikten 2017. Fyra tusen män och kvinnor inkallas varje år.

Varför gör man det? Det har ett klart försvarspolitiskt syfte. Det har varit svårt, eller rättare sagt omöjligt, att rekrytera tillräckligt med soldater på enbart frivillig väg till en yrkesarmé.

I Frankrike föreslår Macron att allmän samhällstjänst för både män och kvinnor skall införas. Den kommer att innebära en tre till sex månader lång tjänst.

Det är fortfarande mest ett personligt förslag från Macron. När det lanserades under valkampanjen överraskade det alla. I regeringen har rått förvirring: Skall det vara frivilligt eller inte? Militären är skeptisk. Den fruktar att det tänkta systemet skall ta resurser från försvaret.

Men Macron har ställt skåpet rätt: ”Säg inte att det är omöjligt! Säg inte att det är för dyrt!” Det skall vara obligatoriskt och dess inriktning och praktiska genomförande skall snabbutredas.

Varför gör man det? Det uttalade syftet är att återintegrera olika delar av ett samhälle som blivit allt mer splittrat. Det skall lödas ihop, som man säger.

Den första reflektion man kan göra är att syftena är helt olika för de två reformerna. Det svenska ser närsynt till försvarets, det franska till hela samhällets behov. Detta trots att man också i den svenska debatten ofta beklagar sig över att ”samhällets slits itu”. Men man är inte villig att göra något åt det. Man ojar sig bara.

Jag anser att förslaget om allmän samhällstjänst är utmärkt. Vem skulle ha nytta av det? Alla. Kan man smälta samman samhällets olika grupper och därmed hindra eller minska den oförsonlighet och det våld som förekommer mellan olika grupper, det vill säga främst från invandrare mot svenskar, skulle självfallet mycket vara vunnet.

Vem skulle ha mest nytta av det? Det är två grupper. Den första är invandrade män. Den andra, och den som skulle ha allra mest nytta av förslaget, är invandrade kvinnor. (Med ”invandrade” förstås givetvis också de som är födda här av föräldrar som invandrat, och i övrigt alla som känner sig som sådana. Unga män utan mål och utan andra uppgifter än de som utanförskapet i våra sociala slumområden erbjuder skulle få bli nyttiga och därmed få känna sig värdefulla. Och tjänstgöringen skulle vara obligatoriskt. De kommer inte kunna smita som de vant sig vid i skolan. En del av dem skulle för första gången vara tillsammans med svenskar och vara tvungna att ta hänsyn till svenskar.

Allt detta skulle också invandrarflickorna erhålla. Men de skulle också få en frihet som annars för många av dem är ouppnåelig. De skulle få samverka inte bara med svenskor utan också med svenska män. Och deras föräldrar skulle inte kunna hindra dem från att ta del av denna frihet.
Jag tror att sex månader är en för kort tid. Det skulle behövas åtminstone ett år.

Men skulle inte detta bli dyrt? Jo, visst. Men vinsterna är större. En stor del av samhällstjänsten skulle få – måste – utföras i försvaret. Endast de som av fysiska skäl inte kan fungera som soldater, skulle få utföra hela sin tjänst i andra samhällsfunktioner.

Och de som är lämpade och så vill skulle kunna fullgöra hela sin tjänst i försvaret. Den kostnadsökning som därvid sker i försvarsbudgeten skulle motsvaras av en större försvarsförmåga. Det behövs visst.)

Många andra delar av den offentliga sektorn har brist på arbetskraft. Ett års insats inom sjukvården skulle kunna ge ett inte obetydligt antal månaders tillskott av värdefulla arbetsinsatser efter den nödvändiga, inledande träningen.

Det finns också många andra, rent ekonomiska vinster utöver den huvudsakliga, den som handlar om en större gemenskap och förståelse mellan olika grupper. En stor del av Arbetsförmedlingens låtsasverksamheter skulle kunna slopas.

För att en sådan samhällstjänst skall kunna tas på allvar måste obstruktion mot plikten straffas hårt. I första hand med fängelse under en lägre tid än tolv månader och i sista hand, vid fortsatt vägran, med indraget medborgarskap, eller, i det fall detta är omöjligt, med minskade sociala förmåner. Samhällstjänst skall vara på allvar. Alla ska med.

Kommer en sådan samhällstjänst att införas? Naturligtvis inte. Den är ju rasistisk. Den syftar visserligen till att särskilt gynna invandrade pojkar och flickor, men det kommer naturligtvis inte att framställas så. Man kommer istället att tala om ett system som ställer oberättigade krav på dem, eftersom majoriteten vill tvinga dem att göra något de inte vill. De har ju inte bett att tvingas försvara ett samhälle som de inte tillhör, bara vistas i.