Är flyktingkrisen farlig?

Stefan

Stefan Hedlund

Den svenska debatten om flyktinginvandringen är nu på väg att byta fot, från allmänt moraliserande kring våra skyldigheter att hjälpa dem som ”flyr för sina liv” till växande oro över vad den befintliga svenska befolkningen under kommande år kommer att tvingas betala för att härbärgera de nyanlända, innan de kan börja bidra med eget arbete. Denna kursändring är i sig lovvärd, men debatten skjuter fortfarande delvis bredvid målet.

Det verkliga orosmoln som hänger över det omfattande inflödet av migranter till vårt land ligger inte främst i ekonomiska aspekter. Sverige är fortfarande ett rikt land, och även betydande extra belastningar på statskassan skulle vi utan större svårigheter kunna hantera – om det kunde visas för skattebetalarna att detta är motiverat.

Det är det senare som är det verkliga kruxet. Den verkliga anledningen att se på flyktingkrisen med så betydande oro ligger i de hot som här kommer att växa fram mot grundläggande social sammanhållning. Den samhällsvetenskapliga forskningen har i detta avseende två entydiga budskap att förmedla.

Det första är att vägen till välstånd går via framväxt av sociala och moraliska normer som befrämjar tilltro till statliga myndigheter och politiska institutioner, tilltro till människor vi inte känner, och en allmän känsla av samhällssolidaritet. Det var framväxten av dylika samhällsnormer – vad Adam Smith kallade ”det mänskliga samfundets omfattande väv” – som lade grunden till västvärldens välstånd, i långt högre grad än industriella och andra revolutioner; utan upplysningstidens normförskjutningar skulle det inte blivit någon industriell revolution.

Det andra budskapet säger att migranter tenderar att ta med sig till sitt nya land den kultur de vuxit upp med i hemlandet. Studier av ”socialt kapital” i olika delar av USA, alltså av just de normer av tilltro och sammanhållning som främjar välstånd, har visat på tydliga korrelationer över lång tid med socialt kapital i befolkningsgruppernas ursprungsländer – högt i områden befolkade av invandrare från de skandinaviska länderna, och lågt i områden med en hög andel ättlingar till invandrare från länder som ännu inte nått högt välstånd. Den berömda amerikanska ”smältdegeln” har inte förmått utplåna sådana skillnader.

Den kombinerade slutsats vi måste dra av dessa båda budskap säger att vi är på väg i en mycket farlig riktning, där statens legitmitet urholkas, och att jämförelser med tidigare erfarenheter av invandring från inom Europa endast kan bidra till att blanda bort korten.

Det vi nu bevittnar är en omfattande tillströmning av människor som vuxit upp i länder med lågt social kapital, alltså med samhällsnormer som präglas av grundläggnade misstroende snarare än av tillit. Det är den utbredda förekomsten av sådana normer som förklarar varför deras egna länder inte har kunnat lyftas ur fattigdom och politisk instabilitet, och som därmed även förklarar varför så många valt att söka ta sig till länder i Europa.

När de anländer kommer de att bära med sig just de normer som utgör huvudanledning till att de valde att lämna hemländerna, och det finns inte mycket som pekar på att deras inledande erfarenheter i Sverige kommer att bidra till kulturell integration, alltså till normförskjutningar i riktning mot det ideal som förenas med framgångsrika samhällen.

Mot bakgrund av hur illa den svenska integrationspolitiken fungerat även under tider då trycket var lågt, bör vi räkna med att de nyanlända under lång tid kommer att bli bildligt talat inlåsta i miljöer där de inte har några förutsättningar att få arbete eller att inkluderas i sociala nätverk tillsammans med den befintliga befolkningen. Latenta hot om massutvisningar kommer att ytterligare förstärka deras misstro mot sociala myndigheter och polis.

Framväxten av enklaver av detta slag kommer att leda till stora sprickor i det svenska samhället. Migranter som kommit till vårt land i hopp om arbete och ett bättre liv kommer att känna sig svikna och hänvisade till sina egna nätverk, där den grundläggande normbildningen främjar utanförskap – solidaritet inom den egna gruppen och misstro mot alla andra. I extrema fall kan man också anta att unga män kommer att bli lätta offer för islamistisk radikalisering.

På andra sidan av det sociala stängslet kommer en växande del av den befintliga befolkningen att uppleva oro och frustration, som riskerar att spilla över inte bara i sympatier för främlingsfientliga partier och rörelser. Än allvarligare är att det kan leda till en urholkning av de grundläggande normer som tillsammans skapar samhällssolidaritet, alltså omsorg om andra och en vilja att bidra till det allmänna, via skatter eller på annat vis. Det är det senare som utgör den viktigaste anledningen till att vara kritisk mot hur regering och myndigheter har misslyckats i att förstå vidden av de utmaningar de har ställts inför.

Det finns inget i detta som säger att invandring i sig är negativt. Däremot finns ett mycket tydligt budskap som säger att en väl reglerad migration är bäst för alla inblandade, inte minst för migranterna själva. Det är när inflödet tillåts överstiga integrationskapaciteten som varningsklockorna börjar ringa. I det svenska fallet har vi sedan länge passerat denna gräns – och priset kommer att bli mycket högt.

65 reaktioner på ”Är flyktingkrisen farlig?

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Ja det har varit närmast makabert att lyssna på Reinfeldts och Sahlins, närmast fjantiga, funderingar om ”svensk kultur”. De verkar faktiskt inte veta att det finns något som kallas sociologiskt definierad kultur.

   Som vanligt måste jag rekommendera World Values Survey där Sverige ligger extremt väl till inom den grupp länder som har blivit välsignade med en ”bra kultur” och de länder varifrån större delen av vår immigration kommer ligger i ett motsatt hörn i alla diagram.

   Gillad av 1 person

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag tror det är ytterst få som är emot invandring till Sverige. Det är emellertid inte detta som är dagens svenska problem utan en oreglerad, oplanerad migration som vida överstiger landets kapacitet. Det är också viktigt att göra klart för sig att integration av migranter med dålig eller irrelevant utbildning och från helt andra kulturer än den västerländska ställer betydligt större krav på samhället. Det är väsentligt att detta kan rationellt diskuteras. Om detta förvägras kommer landet att ställas inför en socialt och ekonomiskt omöjlig situation med oöverstigliga negativa konsekvenser.

  Gillad av 12 personer

 2. Lennart Jonasson skriver:

  Demografin visar att det är kört redan inom några årtionden. Det s.k mångkulturella (MENA) moraset kommer att helt splittra det redan sargade Sverige vi känner idag. Globaliseringens destruktiva krafter synes ostoppbara och dess bärare, de som tjänat på den, främst den övre medelklassen kommer av ängslan att förlora sina privilegiera liv bekämpa den utveckling som går käpprätt åt fanders.
  Ekonomiskt, socialt och kulturellt blir det på sikt en otrygg resa neråt för folkflertalet.
  Vad göra?
  Hoppas på en mentalitetsförändring bland de styrande mandariner som låter det välfärdsindustriella komplexet alienera en allt större andel av befolkningen? Knappast.
  Folkresning? Mot vad? Skatter? Bidrag? Kulturellt förfall? Andra (de som jobbar) som tredjeklasspassagerare (de som inte jobbar) har redan (MENA) motstridiga intressen ekonomiskt, socialt och kulturellt så de konsekvenserna är knappast ngt att önska.
  Förbereda och verka mot ett strikt enklaviserat samhälle som till stora delar är decentraliserat och självstyrande?
  Kanske det. En sådan smygande folkresning har redan tagit sin början.

  Gillad av 5 personer

 3. Gösta Svensson skriver:

  Hur det än går så kommer välfärdssystemet att krossas, och det var förmodligen det som var en av två helt olika huvudavsikter med massinvandringen. Den andra avsikten, den från vänster, handlade om att krossa nationalstaten. Det kommer man också att lyckas med. Herregud, DET projektet är väl i princip redan i hamn, att döma av den oikofobi och det kulturella självhat som svensken ofta hyllar och ger uttryck för.

  Medelklassen kommer i längden inte att gå med på att betala för uppehället av hundratusentals människor som inte bidrar, som förmodligen aldrig kommer att bidra och som de inte känner gemenskap med. Nationen kommer att sönderfalla i olika delar som är naturligt sammanhållna var för sig antingen av värderingar, eller av ekonomiska intressen, eller bådadera.

  Rädda sig den som kan…

  Gillad av 17 personer

 4. Agneta Berglöw skriver:

  Sista meningen är mkt central i denna utmärkta krönika.Man blir förskräckt över att åse det växande allt mer brutala våld o utåtagerande mot polis o brandkårens personal när de gör utryckningar i No-Go Zooner som är en del av vår vardag, vårt samhälle.
  Orsak till att dessa gansters tar till vilka metoder som helst är att samhällets ordningsmakt o räddningspersonal stör dem i deras områden där de byggt upp sin brottsliga verksamhet.
  Vem skulle vilja bli störd att någon utomstående rotar bland narkotika, stulna bilar,stulet gods av olika slag?
  Läser för övrigt i dagens GP om en skola i Herrljunga där skolans ledning tagit beslut att skolavslutningen inte skall hållas i kyrkan, då alla barn inte kan delta eftersom kyrkan är en religiös byggnad!
  Starka reaktioner från en grupp föräldrar som med kraftiga protester själva anordnar avslutning i kyrkan samtidigt som rektorn för skolan han en avslutning i just skollokalerna.
  Detta gör mig totalt vansinnig.Integration……ljuder från Löfvens självspelande piano.
  NYVAL skulle utlysts igår med anledning av den sorgliga regeringsombildningen.
  Peter Eriksson skall han efter att ha sovit sig igenom några år i EU parlamentet komma hem o verka som bostadsminister?.Blir det massproduktion av norrländska timmerkojor då?En till honom själv o en till Löfven som uttryckte att har en speciell förkärlek till om ministrar är norrlänningar.

  Gillad av 9 personer

  • Winette Söderkvist skriver:

   Ja, du AGNETA: det är så mycket som genom våra politikers naivitet, flathet och handlingsförlamning – tillåtits att spåra ur. Förlamningen gäller tyvärr också förmågan/viljan(?)att införa nya regler och stifta nya lagar när det blivit uppenbart -inte bara för folk i allmänhet – utan också för politikerna att det barkar käpprätt åt……

   Du nämner No Go Zonerna – som blir allt fler – här menar jag på fullt allvar att det är dags att militären går in och ”rensar upp”.

   Dessutom är det dags att vi vanliga, strävsamma, skötsamma svenskar börjar demonstrera och i den mån det går – försöker ta saker i egna händer, som i exemplet med föräldrarna i Herrljunga.

   Jag har också ett annat förslag, som jag ”lånat” från en annan krönikör (på DGS): man bör begränsa barnbidragen till två barn per familj.

   Och som påpekats av flera som skrivit kommentarer på DGS – första gången av Patrik (tror jag det var) – Sverige bör säga upp asylrätten.

   Våra gränser bör vara stängda permanent. Allt annat är vansinne.

   Sedan är det minst sagt beklämmande att ta del av all ensidig propaganda för att engelsmännen skall rösta ja till fortsatt medlemskap i EU. Och vilka ”fasor” som utmålas om ”folket” röstar ”fel”. Till och med Obama har uttalat sig i ämnet…
   Men så har ju ”maktapparaten” stora resurser i form av propaganda och pengar som kan sättas in om den hotas.
   (drar mig till minnes Danmark – där det krävdes en andra folkomröstning för att folket skulle rösta rätt).

   För egen del är jag f ö r såväl Brexit som Swexit.

   Nu kom jag visst från ämnet??

   WinSo

   (i skrivande stund tagit del av alla 37 kommentarerna – och håller med om det mesta).

   PS har just fått veta att Folktandvården i Lysekil inte längre kan ta emot sina gamla, trogna (revisions-)patienter på grund av vårdbehovet hos asylsökande – snacka om undanträngningseffekt!!! DETTA BÖR INTE ACCEPTERAS!!!!

   Gillad av 3 personer

 5. Ådärkomdenja skriver:

  – De ”utmaningar” de (#regering och myndigheter) har ”ställts inför”?

  Skulle vilja omformulera, formuleringen ovan framstår som om en utifrån oväntad farsot oförskyllt drabbat landets styrande klick:

  ”De gigantiska och närmast olösliga problem, som en moderat galenpanna – f d statsministern Fredrik Reinfeldt – drev igenom i samarbete med miljöpartiet. Samt, oemotsagt av övriga sjuklöverpartier, gemensamt pådyvlat det ej tillfrågade svenska folket.

  Gillad av 5 personer

 6. BjörnS skriver:

  Jag tror nog stt både politiker och myndigheter förstår de nästintill olösliga problem vi står inför (jag vill undvika det missbrukade ordet ”utmaningar”). Däremot har man valt att systematisk låtsas som att de inte finns och att misskreditera kritiker. Det är däri det stora sveket mot Sverige ligger – att medvetet undlåta att agera och låtsas som om man inte förstod eller ens förstår idag. Löfvens tal om ”naivitet” handlar egentligen om trolöshet mot huvudman, dvs väljarna.
  De enda jag tror inte har begripigt, på riktigt, är media. Och så allas vår Malena Ernman, Schyffert & C:o.

  Gillad av 3 personer

 7. Göran Andersson skriver:

  Kära politiker, public service. Kära maktetablissemang och inbillat goda:

  Vi som betalar notan via skattsedeln för ert missbrukade ansvar förfäras dagligen. Vi – folket som läser fakta bortom era styrda politiskt korrekta vinklade medier.

  Vi som påtalat följande i åratal har censurerats och kallats rasister… och ni undrar varför alternativmedia har vuxit rekordartat…

  För ett tag sedan kunde vi se i SVTs Agenda – hjärtat av sk public service – höra Göran Persson säga att senaste decenniers flyktinginvandring har behövts. Helt oifrågasatt. Med sedvanlig propaganda i globalismens hjärntvätt ska public service forma vad svensken ska tycka – styrda av eliten inom Bilderberggruppen (Reinfeldt, Bildt, Soros) m.fl ska nationalstaternas identitet förintas – men bara de västerländska.

  Att Sverige redan har 800.000st i permanent utanförskap tycks vara bortglömt av public service. Detta är enligt de politiskt korrekta alltså ett ”nödvändigt” resultat av den ”nödvändiga” invandringen. Nogo zoner med shariastyre är alltså ”nödvändiga” och vi ska göra dessa större…

  Börja bearbeta dessa innan ni släpper in fler!

  Multiplicera inte era misslyckanden och inse era begränsningar och misstag!

  Invandring behövs i förhållande till efterfrågan och integrationsförmåga – JA!

  Blanda inte ihop arbetskraftsinvandring med flyktingpolitik!

  För halva Sveriges flyktingkostnader hade vi kunnat hjälpa samtliga 60 miljoner flyktingar istället för de två promille vi särbehandlar.

  http://mobil.t-norum.bloggplatsen.se/2015/12/10/11230769-med-halften-av-sveriges-asylmottagnings-kostnader-hade-vi-kunnat-hjalpa-hela-varldens-flyktingar/

  Men sanningen och Rosling är inte populär i PK media längre – globalisternas agenda ska vinna – så länge folket väljer dess representanter (S, M, FP, MP, V, C).

  Lär er detta någon gång alla PK journalister!

  När ska ni granska makten åt folket?

  Integrationen som PK vurmar för och jobbat med i 40 år – ska vi summera denna strategi?

  34% av flyktingar har heltidsjobb efter 15 år.

  Wow!

  Vilken succé! Detta tycker PK-etablissemanget vi ska försvara! Detta tycker Göran Persson är nödvändigt. Detta propagerar alla public service journalister ut som en sanning. Denna vansinnespolitik vill M, C och FP återgå till efter ”flyktingpausen”.

  Vilka ger dessa partier sitt förnyade förtroende? Sannolikt de som hjärntvättas med den felaktiga propagandan.

  Och statistiken blir säkert bättre framöver med tiodubblat inflöde som 2015 eller hur?

  PK älskar tydligen utanförskap och diskriminering av majoriteten flyktingar och fattiga svenskar.

  http://arbetsmarknadsnytt.se/blogg/inlagg/nyanlandas-vag-till-arbete-betydligt-svarare-an-vad-vi-kant-till/

  Maggan lånar till asyl- och flyktingpolitik – utöver att stjäla från biståndet som skulle hjälpt svältande barn.

  Enligt SSB är nettokostnaden per MENA flykting ca 7-10 MSEK.

  Vi har snart 500.000st sådana i Sverige.

  Orkar Maggan (S) räkna på hur stor den negativa bördan blir?

  PS: Lehmankraschen var 3.800 miljarder.

  Känns 5.000 miljarder bra för dig Maggan?

  Maggan – känns det som att sanningen ryms i framförd statistik när du talar om att budgethålet krymper?

  Utvisa och repatriera alla som inte är självförsörjande som fått PUT.

  Dessa människor som efter 5,10,15 eller 20 år inte kan ett ord svenska och fostrar söner inom islams lära tvärsemot svenska värderingar har förbrukat sitt kontrakt.

  De reser till sina länder på semester med fickorna fyllda av bidragspengar ämnade till sina familjer eller lokala husbyggen – det land de påstår sig ha flytt ifrån.

  Så långe Makteliten förordar integration istället för repatriering så har de ingen lösning.

  Reversering av PUT för icke självförsörjande måste vara linjen.

  Vi kan inte ha en miljon i konstant utanförskap som kostar hundratals miljarder varje år – vi kan inte motivera det för alla svältande barn och verkliga flyktingar. Inte heller för vår egen välfärd och trygghet. Det finns INGET som försvarar integration.

  Integration med svindyra diskriminerande bidragslösningar fungerar inte och är därför inhumant för det stora kollektivet – vare sig flyktingpolitik eller mänskligt eller rättvist.

  Homogena hjälpinsatser i kostnadseffektiva länder är enda lösningen på flyktingkrisen.

  Det kommer svenska folket bli varse i takt med att flera mord, våldtäkter, attentat kombinerat med skattehöjningar och sämre välfärd och trygghet blir ett faktum.

  Vi ska alltså bygga svindyra bostäder åt en promille av flyktingar som ska flytta in där när kriget sannolikt är slut?

  Vansinne.

  Reversera vansinnet.

  Låt flyktingar få effektiv och human hjälp. Bidragsmigranter attraheras av push-effekter pga icke homogena bidragssystem.

  PK är passé.

  Man bygger inte välstånd, trygghet och välfärd med utökat utanförskap.

  Man hjälper inte flyktingar genom särbehandling av 1-2 promille. Det är ett brott mot likavärdesprincipen.

  Alla icke självförsörjande som beviljats PUT måste likabehandlas med nyanlända och få TUT i max tre år.

  Tål att repeteras:
  Med ett negativt nettobidrag på 10 MSEK per flykting kan Löfvén snabbt räkna ut vad alla de ca 500.000st som fått PUT och befinner sig i utanförskap kommer att kosta…

  Mer än hela Lehmankraschen på 3.800 miljarder.

  Bortom pengar…

  Kostnaden i människoliv och våldtagna tjejer som den värnade asylrätten lett till är ovärderlig. Och det lär inte bli bättre framöver…

  Bortom svenska människoliv…

  Värna åtminstone flyktingars likavärde. Likabehandling till alla enligt FNs nivåer. 30kr/dag.

  Det sker inte effektivt i ett högkostnadsland som Sverige.

  Rationell humanism.

  Flyktingpolitik är inte integrationspolitik och arbetsmarknadspolitik.

  Debatten är helt vilsen i Sverige.

  Gillad av 7 personer

 8. Madelaine Fusfield skriver:

  Det är nog riktigt att den orealistiskt generösa immigrationspolitiken kommer att ställa långa och svåra omställningskrav på svenska folket. Det hade inte behövt vara så naturligvis. Jag kan dock inte hålla med om jämförelsen med den sociala situationen i USA. Här finns många problem men de beror inte så mycket på immigranters bristande förmåga att assimilera. Utan att ha tillgång till sociala utredningar vågar jag ändå påstå en del skillnader. Jag har bott här i många år. I USA är det lätt för nykomlingar att associera med de högtsvävande ideal som framlägges i USA’s grundlagar och Abraham Lincolns inspirerande tal. Det tar inte heller lång tid för invandrare att bli självförsörjande på något sätt. Dessutom spelar språket inte någon större barriär eftersom engelska nu talas mer eller mindre väl världen över (med undantag för Latinamerikaner som tycker alla ska lära sig spanska).

  Problemen i USA härstammar för det mesta från rasfördomar associerade med slaveriet. Afrikan Amerikaner kämpar fortfarande med de fördomar som finns på en del håll trots att vi har beundransvärda färgade som åstadkommit stora framgångar. Ett annat problem härstammar från de konservativa sociala normer många djupt troende kristna håller fast vid. Bland dem kan man räkna en del skandinaviska luteraner i mellanvästern som håller fast vid normer dom tog med sig under invandringar i mitten på 1800-talet och framöver. Dom firar alla skandinaviska seder och håller fast vid gamla värderingar men är annars mycket amerikaniserade.

  Ett tredje problem har nog att göra med amerikanens otroligt starka känsla av självständighet. Staten ses som något måste bekämpas därför att den inskränker på individens friheter. Den frihetskänslan är del av karaktären som formats genom revolutionen då man slog sig fri från England och inbördeskriget som resulterade i frigivandet av slavar med katastrofala ekonomiska följder för sydstaterna.

  Förhållanden i USA kan inte jämföras med Sverige idag.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag tror inte att en sådan jämförelse var avsedd. Det som anförs i artikeln med stöd från erfarenheten i USA är ju bara tendensen hos invandrare — t.o.m. vid vällyckad integrering, som i USA men inte i Sverige — att inte höja sin tillit till samhället under sin livstid.

   Gillad av 2 personer

  • MartinA skriver:

   Om USA fungerar, varför är ras så relevant i varje analys av valen? Varför ”den latinsks rösten” relevant för hur man röstar? Och skyll inte på Trump, det här var precis likadant i förra presidentvalet. Ras är centralt för hur folk röstar i USA och det diskuteras flitigt av alla pundits.

   Inse fakta, Et Plurubis Unum är dött. Det har misslyckats, det är därför Ras är relevant. Det är ”the alt right” centrala budskap. Att alla andra grupper i USA har sina identitetspolitikföreträdare. Då är det dags för europeiska ättlingar att göra likadant. Att försöka stå för universella värderingar när ingen annan gör det är som att spela fotboll där ditt lag passar till båda lagen medans motståndarlagen bara passar sina egna. Vem tror du vinner då? Et Plurubis Unum finns ej mer, dags att vakna upp och lukta på kaffet?

   Gillad av 3 personer

   • Ulrika skriver:

    ”Ras är centralt för hur folk röstar i USA”. I så fall skulle alla svarta ha röstat på Obama och de vita på Romney. Så skedde inte. Det finns alla urspung i tex båda partierna. De flesta svarta och latinos röstar dock på demokraterna. Många svarta och vita kommer att rösta på Hillary, dels för att hon är demokrat men också därför att de vill ha en kvinna i Vita Huset för första gången. Et Pluribus Unum är inte dött inför Stars and Stripes och nationalsången brusar. Här finns stolthet att vara amerikan. Eller vad säger du Madelaine?
    ”lukta på kaffet?”? Det luktar gott i hela huset:-)

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Om Et Plurubis Unum hade fungerat så hade inte politiska analytiker och partistrateger nojat om ras hela tiden. Vita har varit de som har röstat minst rasmedvetet och det har varit tabu i USA att appilera explicit till vita med rasargument. Medans det numera är normalt i amerikansk politik att appilera till svarta och latinos med rasargument. Denna situation kommer ej att bestå, där vita förväntas rösta ideologiskt medan alla andra förväntas rösta efter ”rasintresse” eller vad man skall kalla denna identitetspolitik. När katten är ute ur säcken..

    Gillad av 1 person

   • Lennart skriver:

    E pluribus unum

    E pluribus unum, latin ”av många, en”, är ett välkänt motto från USA:s statsvapen ”Förenta staternas stora sigill”. Detta var USA:s valspråk mellan 1776 och 1956.

    Jag kände inte till detta uttryck tidigare. Det syftar på att flera stater enades till Förenta staterna. Verkar inte ha haft med rasskillnader att göra men kan naturligtvis tolkas som man vill. Observera stavningen..

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Lennart
    The traditionally understood meaning of the phrase was that out of many states (or colonies) emerges a single nation. However, in recent years its meaning has come to suggest that out of many peoples, races, religions, languages, and ancestries has emerged a single people and nation—illustrating the concept of the melting pot.[10]
    https://en.wikipedia.org/wiki/E_pluribus_unum

    Hursomhelst så har det misslyckats. Vilket tydligt demonstreras av röstningsmönstren och politiseringen av ras i USA. Lyssna gärna på några amerikanska program som analyserar det politiska läget och hur det kommer gå i presidentvalet och du kommer förstå vad jag menar.

    Gillad av 1 person

 9. Gunhild skriver:

  Begreppet ”Det sociala arvet” myntades av barnpsykiatikern Gustav Jonsson, kallad Skå-Gustav. Han arbetade på 60- och 70-talet med missanpassade och kriminella barn och ungdomar. Han kunde då konstatera att problematiken ofta gick i arv. Inte genetiskt utan socialt.

  Egentligen handlade det om en slags mikrokulturell påverkan. Så skulle vi kunna betrakta det idag. Vi ser samma fenomen idag upprepa sig hos andra och tredje generationens invandrare. Kulturell kontext påverkas av ett socialt arv.

  Idag fungerar utanförskapsområden som tämligen renodlade etniska enklaver. Det sociala arvet torde inom dessa geografiska områden därför vara mer påtagligt än de Skå-Gustav stötte på.

  Den politiska användningen av ordet integration är ytterst trubbigt. Direkt maskerande. Går man djupare in i en analys, framträder komplexiteten tydligt. Men den problematiken vill man, av politiskt orsaker, skall stanna under ytan. Och här sviker massmedia, som helst vill lyfta fram de goda exemplen. I och för sig förståligt, men inte helt igenom så välbetänkt. Problematisering undviks nästan till varje pris.

  Det bådar inte gott inför framtiden eftersom människor likväl i praktiken kommer att utsättas för problemen. Det är också av den anledningen det som betecknas som populism och högerkrafter kommer att få än mer mylla att växa i. Verbal brännmärkning rår ytterst sällan på verkligheten. Ansvaret ligger till stora delar på politikerna själva, och att media inte tar sitt ansvar. Det som krävs är att man uppriktigt och seriöst lyfter problematiken. Men det, har vi hitintills, sett mycket lite av.

  Gillad av 2 personer

 10. oppti skriver:

  En anmärkning på en mycket bra text.
  Det är när andra generationen växer upp som problemen tycks eskalera.
  De saknar både föräldrarnas ursprung och det nya landets trygghet. Där hittar vi de vilsna stenkastarna.
  Inte blir det bättre om de misslyckas i skolan eller inte får något jobb.

  Gillad av 2 personer

 11. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Sverige är fortfarande ett rikt land, och även betydande extra belastningar på statskassan skulle vi utan större svårigheter kunna hantera – om det kunde visas för skattebetalarna att detta är motiverat”.
  Bäste Stefan, svenska folket blir överhuvudtaget inte tillfrågat och utgör således inget hot mot våra korrupta politiker. Inte ens var 1461 dag (valdagen) är det något problem för politikerna att köpa sig rätt antal röster för att kunna fortsätta sitt landsomstörtande arbete. Sverige framstår i dag som det bästa exemplet på vår jord hur en demokrati INTE skall fungera. 2014 fick svenska folket uppleva en oblodig socialistisk statskupp (DÖ) och folket har fortfarande inte upptäckt konsekvenserna fullt ut, men det kommer.
  En ringa tröst. Det stora antalet främmande individer väl utspridda i riket kanske kan bidra till att avslöja den socialistiska svenska statskonsten i all sin förljugenhet och stöldbenägenhet.

  Gillad av 8 personer

 12. Christer Carlstedt skriver:

  Den misstänksamhet och avoghet som känns gentemot de s.k. flyktingarna tycker jag är väldigt lätt att förstå. I vissa stycken kan den kanske vara litet missriktad i det att vi människor gärna behandlar det synliga symptomet hellre än orsaken.

  Jag vill hålla före att den stora olusten kommer sig av att allt fler känner och är övertygade att de som vi valt som våra företrädare har ljugit om invandringens förträfflighet.

  T.ex. har det framhållits att invandringen är lönsam ”på sikt”. Det beror ju alldeles på vad man då avser. För mig och mina barn blir det helt irrelevant om ”på sikt” avser något om ett hundra år.
  Vi vet av ekonomiska studier numera att en person som skall bidra positivt till samhällsbygget måste tjäna drygt 80% av svensk medellön. Likaså vet vi av statistiskt material att så aldrig blir fallet för de som nu kommer hit. Med ett fåtal undantag.
  Detta underlag baseras självfallet på vad som har inträffat tidigare. Då måste vi också inse att de som kom tidigare var betydligt mera lättintegrerade av kulturella skäl. Lik förgrymmat ser vi t.ex. Rosengård och liknande områden. Den som anser att dessa enklaver är exempel på lyckad integration i samhället kan ju räcka upp handen!
  Fast än värre är att den där siffran 80% inte är relevant för dem som nu kommer. Siffran förutsätter likartad demografisk sammansättning som vi hade för några år sedan och som utgör underlaget för beräkningen. Den förutsätter en familjestorlek på fyra personer, där i det närmaste två personer bidrar med arbetsinkomst. Om, av kulturella eller andra skäl, den ena vuxna parten inte arbetar utan i stället är hemma med 4-5 barn kör det ihop sig fullständigt. Hur mycket siffran måste justeras upp vet inte jag, men upp rejält måste den.
  När sedan våra valda ombud börjar yra om att skapa nya låglönejobb får man direkt skrämselhicka. Människorna vet ju varken vad de säger eller gör!
  Sammantaget innebär det ju att antingen måste skatter höjas i en grad som ingen politiker med någon överlevnadsinstinkt skulle våga öppna näbben om.
  Eller också måste samhällets ambitionsnivå vad gäller t.ex. skola, sjukvård, äldrevård och pensioner skruvas ner i en långt ifrån obetydlig omfattning.

  Våra politikers hantering av det av dem skapade problemet är den grundläggande orsaken till splittringen i samhället som vi ser och kommer att få se betydligt mer av.

  Gillad av 7 personer

 13. Hovs--hallar skriver:

  Jag skulle uttrycka mig betydligt starkare än artikelförfattaren, även om denne har rätt i sak.

  Dessa migranter från MENA-länder borde ALDRIG ha släppts in i Sverige!

  1) De har passerat flera säkra länder på vägen hit, och är därför formellt INTE ”flyktingar”, och omfattas därför INTE av de konventioner man brukar hänvisa till.

  2) Ungefär NIO av TIO var inte ens från början ”på flykt undan krig och förföljelse”, utan tog sig hit då de hört berättelser om hur bekvämt och bra man kan leva i Sverige — utan att behöva arbeta!

  3) I praktiken är alltså dessa människor här under FALSKA förespeglingar, och har därmed inte här att göra! I verkligheten utgör de en invasionstrupp, som invaderar Sverige utan att vi svenskar tillåts göra motstånd.

  4) Sveriges makthavare skulle ställas inför krigsrätt som förrädare om det funnes någon rättvisa i det här landet. De skulle ges samma medicin som man gav individer som Vidkun Quisling i Norge efter 2:a världskriget.

  Gillad av 7 personer

 14. Hortensia skriver:

  Outsägligt sorgligt, Stefan Hedlund, men är det bara jag som får kväljningar av ordet ”flyktingkris”?

  Priset för att ”våra” ignoranta/indifferenta/illvilliga politiska företrädare, i totalt samförstånd mellan sina sju partier, lockade hit en fullkomligt förödande massinvasion av utomeuropeiska, kulturellt inkompatibla individer, borde vara satt på de ytterst ansvariga makthavarnas huvuden.

  Om svenska folket ska ha en rimlig chans att få återgå till en normal, nordisk, trygg och tillitsfull, välordnad och jämlik tillvaro, måste de invandrade individer, som inte kan eller vill assimileras i vår hittills exempellöst framgångsrika kultur – själva grunden för ett funktionellt civilsamhälle i Sveriges avlånga, glesbefolkade och kylslagna land – tvingas lämna landet.

  Permanent mottagningsstopp, repatriering, avvisning, utvisning, anhörigutvisning och klara besked till omvärlden om att Sverige ska fortsätta vara en jämlik, sekulär, västerländsk, demokratisk rättsstat, är nödvändiga åtgärder och det är ytterst angeläget, att polisen rustas för den gigantiska uppgiften.

  Politikerna bör skyndsamt tvingas tillföra rättsväsendet rikliga resurser och uppdaterade riktlinjer samt be svenska folket om ursäkt för att man medvetet satt våldsamma, utländska brottslingars säkerhet och välbefinnande före den inhemska, värnlösa befolkningens.

  ”I sin dom år 2012 konstaterade Falu tingsrätt att ”gärningen får bedömas vara av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det kan antas att Farhan Abdi Nur kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet”. Domstolen slog dock fast att somaliern vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan mer än fyra år och att det därför krävdes ”synnerliga skäl” för att utvisa honom.

  ”Det är inte självklart att det föreligger sådana synnerliga skäl, särskilt inte som det framkommit att Farhan Abdi Nur inte har någon släkt kvar i Somalia utan har alla sina familjemedlemmar i Sverige.”

  http://www.friatider.se/v-ldt-ktsman-slipper-ter-utvisning

  Skrattar bäst som skrattar sist. Det är sannerligen på tiden att omvärlden slutar skratta åt Sveriges ”naivitet” och ”den humanitära stormaktens” pinsamma storhetsvansinne. Vår storvulna humanitet på hemmaplan kan enbart omfatta utsocknes individer, som är kapabla att ”uppföra sig som folk”.

  Gillad av 5 personer

 15. Sten Lindgren skriver:

  En helt riktig beskrivning av läget. I efterhand så kommer frågor att resas hur det var möjligt att manipulera en hel befolkning, Det kan bara förklaras av två faktorer:
  • En kompakt propagandaspridning och mörkning från etablissemanget inom media och politik
  • En avgrund mellan politik och befolkning som en följd av ett närmast obefintligt engagemang för politik bland befolkningen

  Förutsägelsen om ett framtida djupt splittrat samhälle är mycket sannolik.

  Jag kan bidra med en viss insikt i förhållandena i Frankrike. Där finns en stor population med bakgrund i norra Afrika och mellanöstern, företrädesvis i muslimska länder.
  En mindre del av dessa personer är framgångsrikt integrerade i det franska samhället och kan ha relativt ledande positioner inom förvaltning och näringsliv. Dessa har i regel antagit en västerländsk levnadsstil.

  Den stora majoriteten tenderar dock att leva under egna spelregler, detta trots att franska är deras språk och att det kan röra sig om flera generationer. I en större fransk stad kan man se en stor mängd män som bara står och hänger i arabkvarterna eller som ägnar sig åt extremt lågproduktiv handel, typ sälja lump eller persiljebuketter, eller bedriva enkel tjänsteproduktion, typ kebab. Kvinnorna hasar runt i sina morgonrocksliknande utstyrslar. Kvarteren är skitiga, skräp slängs bara ut på gatan. Småkillarna kör runt på slitna trimmade mopeder och graffitin flödar, Koranen har nog missat det här med graffitti.

  Voila! Ett framtida svenskt samhälle!

  Gillad av 8 personer

 16. Staffan Persson skriver:

  Tror inte heller vi kommer att kunna samla oss till några konstruktiva integrationslösningar.Frågan är för radioaktiv och tätt kopplad till andra splittrande motsättningar såsom frågan om fri lönesättning och fria anställningsvillkor.Den fullständiga handfallenhet som präglat hela samhället under flyktingkrisen i höstas talar sitt tydliga språk.Det sannolika är därför att situationen får glida mot ett läge där påträngande akuta frågor kring säkerhet och allmän ordning tvingar sig på och styr agendan.Alltså:enklavisering,med automatik därför att ingen kan bryta upp andra vägar.Vi kommer att successivt anpassa oss till enklavisering och bestående parallellsamhällen.Den övre medelklassen kommer nog att kunna köpa sig fri från beröring(såvida man inte är socialarbetare o dyl-men det är väl knappast ”övre medelklass”).I den lägre medelklassen kommer vi att se olika strategier för att avgränsa sig från gettoiseringen.”Nolltolerans mot rasism” kommer alltså att i slutändan leda till ett rasistiskt samhälle.Man får Sydafrika i tankarna bland annat.

  Gillad av 3 personer

 17. Rolf Holmen skriver:

  Bäste Hedlund,
  Ja jag är orolig för mitt liv, mina barns och barnbarns liv. Jag har bott 9 år i arabländer. Det har inte inneburit att jag har ändrat uppfattning om rätt och fel. Jag anser fortfarande att kvinnor får visa sitt hår för andra människor, vad än religiösa ordningsmän tycker. Så, varför skall vi tro att människor från andra kulturer kommer att anpassa sig till våra normer?
  Vänligen,
  Rolf Holmén

  Gillad av 5 personer

 18. John Nilsson skriver:

  ”More is different” är ju ett begrepp. I system med många uppträder andra mönster än i system med . System med många har andra egenskaper än system med .

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Emergence

  Ska vi behöva se en utveckling där lokala ”no go-zoner” blir allt fler? Om dessa zoner börjar bli många , kommer vi då att se rörelser mellan dessa och behöva börja tala om ”no go-regioner”? Vad görs för att stävja uppkomsten av något sådant? Ska vi behöva se militär på gatorna i Sverige, då polisen bara inte ”inte mäktar med”, utan får springa och gömma sig och låsa in sig någonstans, som väktarna i Klockaretorpet, härförleden?

  http://mobil.nt.se/nyheter/norrkoping/hotade-vaktare-tvingades-lasa-in-sig-om4147966.aspx

  Vad säger företrädare för ”postkolonial teori” om att områden i Sverige ”koloniseras” av grupper som inte identifierar sig med Sverige? Är det ”bra postkolonialism”, att staten tvingas ge upp områden i Sverige, till förmån för andra ”kolonialister”?

  Gillad av 3 personer

 19. nils nilsson skriver:

  Dessa problem kan inte lösas med integration utan kräver assimilering och det är ju enligt lag förbjudet att utöva idet grundlagen stipulerar det multikulturella samhället.

  Gillad av 4 personer

 20. Gösta Johnsson skriver:

  Hur våra ledande partier och dess företrädare kunnat gå så vilse är en stor gåta. Det tråkiga är dessutom att dessa män och kvinnor – förtroendevalda – inte förmår att erkänna detta utan av någon sorts prestige fortsätter trava på som om inte problemen existerar. Det är bestickande att tro att det förhållande som råder och skapats och håller i sig samtidigt betyder fortsatt politiskt jobb i komplexet varför nästan ingen vill eller vågar ifrågasätta läget. Det blir då som att såga av den ”gren man sitter på” vilket påverkar ens ekonomi, status plats i hierarkin.

  Det mest beklämmande är hur journalisterna i Public Service och de stora presstödsberoende tidningarna och tidskrifterna blir fångna i systemet utan att våga se verkligheten och redovisa fakta. Bort med presstödet helt och hållet vore den första åtgärden för att kapa beroendeförhållandet som kväver debatten och förvanskar verkligheten. Tack och lov växer alternativmedierna starkt vilket blir – och är – en vitamininjektion i debatten.

  Nu hoppas jag och många med mig på en politisk tillnyktring där SD intar en ledande roll fram till valet 2018 och som tvingar de andra partierna att nyktra till och sluta upp med att förstöra Sverige både ekonomiskt och strukturellt och i stället värna om vår svenska nation och våra traditioner, seder och bruk som gagnat oss i 100-tals år.

  Slutligen hoppas jag att det blir stopp på EU-utvecklingen som hotar vårt nationella oberoende och att vi i stället tar tillbaka många av de områden som överförts till EU-nivån där vi bättre själva vet vad som passar bäst för oss i Sverige att själva besluta om. Omröstningen i Storbritannien blir otroligt intressant att följa då den kommer att ha stor betydelse för Sverige och vår framtid. Under vår historiskt starka framväxt – före 1995 då vi gick med i EU – har vi klarat oss med egen kraft och med bilaterala överenskommelser mellan länder och stater vilket främjat handel och utveckling. Kolossen EU kommer att sluta med en federal statsbildning om vi inte sätter stopp för utvecklingen i den riktning det nu tagit. Detta är inte till gagn för vår nation. Schengen är ett misslyckande och bör skrotas omgående och bevakning av våra nationella gränser återinföras där vi har kontroll på ut- och inpassering och ordningen därmed kan återställas.

  Gillad av 4 personer

 21. Thor skriver:

  Kan nog inte hålla med om att Sverige är ett rikt land. Inte mu längre. I balansräkningem måste nu räknas in hundratusentals individer som kan kosta 5 miljoner styck. Det innebär en mångdubbling av statsskulden. Dessutom, om Sverige var rikt skulle det vara möjligt med anständiga pensioner. Istället är pensionerna skrämmande låga.

  Gillad av 4 personer

 22. Ipse Cogita! skriver:

  Jag hittar i Thomas Nydahls senaste bok (rekommenderas!) ”Vardagar före sammandrabbningen” mycken insikt från förr. Det fanns författare och tänkare som var ”seismografiskt begåvade”, människor som tittade lite mer på djupet och vågade se skakningarna i samhället; de vågade dessutom stå för vad de såg. De såg dessutom bortom höger och vänster. De såg ondskan där den fanns oavsett religioner eller ideologier. De var inte inordnade i fastställda mönster, de var ”spräckliga”.

  I samma bok hittar jag synpunkter från Samuel P. Huntingtons bok ”Civilisationernas kamp”, skrevs 1996. I en mening finns klokheten tydlig: ”De mest förödande sammandrabbningarna i framtiden kommer troligen att uppstå genom ett växelspel mellan västerländsk arrogans, islamsk intolerans och kinesisk självsäkerhet.”

  Om vi bortser ett ögonblick från det kinesiska, är det inte precis här vi är? Västerlandet verkar oförmögna att stå upp för sina värderingar, den islamska intoleransen är genomsyrande och på frammarsch. Europa har, trots EU eller på grund av EU, aldrig varit så splittrat internt; ekonomiska kriser avlöser varandra, vår identitet bryter samman framför våra ögon, yttrandefriheten är under daglig attack och toleransen för den intoleranta islamska världs- och människosynen har väl aldrig varit större.

  Så länge några försöker sig på att försöka övertyga oss att islam är förenligt med västerländskt leverne så kommer problemen att kvarstå och öka. Islam ger aldrig efter en tum, de kräver särbehandling i väst och underkastelse av oss i sina länder. Att leva i harmoni med den inställningen klarar bara de utan ”seismografisk begåvning”.

  Gillad av 6 personer

 23. Carl-Eric Bohlin skriver:

  En bra text men jag håller inte med om att vi kan hantera situationen finansiellt. Vi har faktiskt en fallande BNP per invånare, om man ser till alla som bor i landet. Vi står inför enorma höjningar av kommunalskatten. Tänk bara på de höjningar som Malmö måste göra, om man inte får en ökning av stödet från resten av Sverige. Det är förresten mycket märkligt att ett kommunalråd från denna kommun närmast höjs till skyarna i samband med att hon utses till minister. Att först studera i vilken mån hon genom oskicklighet har bidragit till denna stads katastrofala situation verkar inte intressera någon.

  Gillad av 5 personer

  • Thor skriver:

   Apropå Malmö och dess problem, mina tankar går till en fasansfull propagandaskrift från Migrationsverket där en kommunal tjänsteman i grannkommunen Helsingborg förklarar att ”Helsingborg står och faller med asylinvandringen”, dvs Helsingborg går under om kommunen inte får ett rejält tillflöde av asylinvandrare! När jag läste detta blev jag för första gången riktigt rädd för situationen Sverige har försatts i. När statsmakten ser sig tvungen att ta till något så förljuget, propaganda som Goebbels skulle varit nöjt med, då är problemen monumentala och helt klart finns det mäktiga krafter som vill oss illa. Möjligen inte av ren sadism utan som en biprodukt av deras målsättningar, vilka de nu är.

   Gillad av 2 personer

 24. Gösta Svensson skriver:

  Läser i tidningen idag att en sk ”EU-migrant” (en överslätande omskrivning av ordet välfärdturist) får rätt till kommunalt försörjningsstöd. Man får ju bara hoppas att beslutet överklagas. Det är ju sådant här som gör att man totalt tappar förtroendet för både samhällsbygge och EU-projektet. Varför skall jag som medborgare i ett till EU nettobidragsgivande land, försörja en person som med stor sannolikhet kommer från ett från EU nettobidragstagande land? Det är för tusan omoraliskt, oförskämt och skandalöst!

  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22884012.ab

  Gillad av 5 personer

 25. MartinA skriver:

  Sverige var svenskarnas nationalstat. Det var det enda det var. Det hade ingen elegant skriven konstitution, den var snarast vad som hade råkat sätta sig i väggarna under hundra år av kompromissande och kohandel. Det hade ingen stor ide eller samlande vision. Staten sverige hade inga upphöjda principer.

  Det som fick detta hopkok att fungera var att det var svenskarnas nationalstat. Allt det illa hopkomna och illa genomtänkta, alla sprickor och knaggligheter jämnades ut och hölls ihop av den etniska sammanhållningen och vikänslan. Som var så stark att den aldrig ens behövde sättas ord på. Nu finns inte detta längre. Nu är inte sverige svenskarnas nationalstat längre. Och då är sverige ingenting. Det är en byggnad där grunden har ryckts bort, det är prärievargen i roadrunner som sprungit ut över en klippa innan tyngdkraften har hunnit ifatt. Sverige är ingenting att bry sig om och ingenting att försöka ”rädda” för det går inte.

  För sverige finns inte längre.

  Gillad av 7 personer

  • Gunilla skriver:

   Requiem över svenskarnas nationalstat Sverige. Förrådd och bortsvindlad av pk-politiker som gick andras ärenden istället för den egna befolkningens.

   Gillad av 3 personer

 26. Björn skriver:

  Det här är inga nya tankegångar eller konstateranden för oss som som under en lång följd av år insett, men bara hjälplöst kunnat betrakta förfallet som nu lett till ett irreversibelt katastrofläge för landet Sverige! Jag är så jävla besviken över att vi är så få här i landet som har förmågan att göra konsekvensanalyser och tänka långsiktigt, och över det faktum att INGEN av oss sitter i nån beslutande ställning! Att 87% av befolkningen inte hade mer vett vid senaste valet är helt obegripligt, med tanke på att det långt innan dess var helt uppenbart vad landsförrädaren Reinfeldts inslagna väg skulle leda till! När sen Löven bara fortsätter åt samma håll, kan man inte bli annat än förtvivlad! Det är kört!

  Gillad av 3 personer

  • MartinA skriver:

   Lustigt nog tycks de 13% inte lagt märke till att deras parti har förvandlats till sin motsats. Förresten, jag är inte så bra på språk, vad blir ”heja jimmie” om man översätter det till tyska?

   Gilla

 27. En spännande framtid skriver:

  Stor skuld bör läggas på alla de kändisdårar som får stor plats i msm och som jobbar med just skuld i sin envetna propaganda för det sönderfall och den splittring Sverige nu befinner sig i början av. Malena Ernman, Carola, Schyffert m fl goddagspiltar vars egentliga motiv bara är självförhärligande och att få beundran i det offentliga. I bästa fall blir deras framträdanden till en bumerang, när fler och fler inser hur landet ligger. Och – när får vi se en skådis, musiker, författare etc som intar en annan ståndpunkt i den offentliga s k debatten? De måste ju rimligen finnas?

  Gillad av 3 personer

 28. Folke Lidén skriver:

  En intressant sak är att massinvandringen även har splittrat den inhemska befolkningen i två läger. Det finns en oförsonlighet mellan invandringskritiker och de som önskar ha hit maximalt antal ”flyktingar”.
  Jag tror inte att den klyftan går att överbrygga.

  Gillad av 2 personer

 29. Fredrik Östman skriver:

  Grundläggande för hela vansinnet är föreställningen om skattebasen som ett ymnighetshorn. Sossarna förnekade ju redan på sextio- och sjuttiotalen alla dynamiska effekter av skattesatser. (Utom för skatter med denna avsikt, som lyx-, socker-, bensin- och tobaksskatter.) Föreställningen att det kan bli ont om pengar för alla ‘reformerna’ faller en sosse aldrig in. Ett talande exempel kom idag från SPD i Tyskland. CDU föreslog att man skulle införa en invandringslag som reglerar lycksökar- och arbetskraftsinvandring, eftersom flyktingkonventionerna inte är tillämpliga på senare tiders invandrare. SDP motsätter sig detta på grund av att det kunde leda till sänkta löner! Att höjda skatter för att kunna betala alla dagdrivare som blir följden av den oreglerade och olagliga invandringen gör nettolönerna ännu lägre och att sociala problem och orättvisor kommer därtill bekymrar dem inte. Hellre mängder av välfärdsoffer än en fungerande arbetsmarknad. Skattehornet är outtömligt, eller ter sig så på grund av den absoluta intransparens som systemet med statsbudget orsakar.

  Gillad av 3 personer

 30. Gösta Svensson skriver:

  En väldigt angelägen, men sällan ställd och för en del, lite obehaglig fråga, är ju uppenbart på vad och med vad Sverige skall byggas. Väldigt få verkar villiga att tala om detta offentligt, och de politiker som på allvar rar upp frågan, kommer nästan uteslutande från SD. Detta är mycket illa.

  Om vi vill fortsätta på den mångkulturella, mångetniska, mångspråkiga linjen där dessutom en väldigt expansionistisk och agressiv reliciös ideologi skaffar skg oroväckande stort söelrum, sä skall det nog till en invasion frän Mars för att framkalla enighet. Kanske är det den ”invasionen” MP ser i miljöproblematiken och kanske hoppas man att det blir den enande faktorn. I så fall tror jag de gör en grov missbedömning.

  Gillad av 1 person

 31. Erik Jakobsson skriver:

  ”…växande oro över vad den befintliga svenska befolkningen under kommande år kommer att tvingas betala för att härbärgera de nyanlända, innan de kan börja bidra med eget arbete.”

  Problemet är att den överväldigande majoriteten aldrig någonsin kommer att bidra med eget arbete, och inte deras barn heller. Och att Sverige skulle vara så oerhört rikt är för övrigt en myt. Statsskulden är förvisso låg – men det är likväl en skuld. Dessutom är svenskarna det näst mest skuldsatta folket i västvärlden. Hushållens privata skuldsättning har ökat lavinartat de senaste åren, eftersom medelklassen vill bo i vita områden. Däremot har bnp/capita i princip legat stilla i ett decennium. Nästa lågkonjunktur – som vi är på väg in i med full fart – kommer bli brutal.

  http://www.di.se/artiklar/2016/4/28/debatt-sverige-pa-vag-mot-djup-kris/

  Och trots de stundande ekonomiska påfrestningarna som väntar, så är frågan om det sociala priset inte kommer bli ännu större och mer förödande än det penningmässiga. Sveriges mångkulturvurmande kvinnor börjar nu inse att det kanske inte var så smart att släppa in tiotusentals unga, sexuellt frustrerade män från kulturer där kvinnor ses som boskap och handelsvaror. Vi har idag ett enormt manöverskott i Sverige. I vissa åldersgrupper har vi den skevaste könsfördelningen i hela världen!

  Som ett resultat av det kan inte längre unga tjejer besöka badhus utan att bli utstirrade och antastade av nyanlända asylbedragare: https://www.facebook.com/jenny.danellfdmagnefelt/posts/10209104171062693

  Gissningsvis kommer SD växa markant bland svenska kvinnor fram till valet 2018, som ett resultat av vad de upplever i sin vardag, och hur snacket går väninnorna emellan. (Kolla tråden till det länkade fb-posten; det är så det låter alltmer bland vanliga svenssontjejgäng). Börjar kvinnor i Sverige att sympatisera med SD i samma utsträckning som män, så kommer partiet spränga 30%-vallen i nästa val.

  Gillad av 2 personer

  • Erik Jakobsson skriver:

   Paulina Neuding skriver om polisens nya rapport angående epidemin av sexuella ofredanden.

   ”Rapporten bekräftar mycket av vad som redan har framkommit i media: Även i Sverige förekommer övergrepp av det slag som rapporterats från Köln på nyår, även om skalan skiljer sig. Och liksom i Tyskland går det, i de fall gärningsmännen agerat i grupp, inte att bortse från immigrationen. Polisen konstaterar: ”De misstänkta i brott som utförts av en större grupp gärningsmän, på offentlig plats, var främst personer med utländskt medborgarskap. Vid brotten som anmälts i simhallar har de misstänkta gärningsmännen främst varit asylsökande pojkar.” …

   ”I 80 procent av anmälningarna från badhus var gärningsmännen av uppgiven eller fastställd utländsk härkomst. De flesta saknade svenskt personnummer och i anmälningarna framgick det att de tillhörde grupper av asylsökande pojkar. Majoriteten av anmälningar har skett i grupp och i ett flertal fall har tre eller flera gärningsmän agerat i samverkan.”

   http://www.dagenssamhalle.se/kronika/lat-inte-kaenslorna-skymma-fakta-om-sexualbrott-25272

   Gillad av 2 personer

 32. Conny Andersson skriver:

  Bra skrivet, men och ett stort men. Framtiden du beskriver är redan här och det kommer bli värre och värre, dag för dag….. och att vi har råd!?

  Gillad av 2 personer

 33. Tord Gyllenhammar skriver:

  En mycket bra analys Stefan Hedlund. Jag delar dina farhågor och jag känner mig inte längre trygg i Sverige. Vi går mot en orolig tid med stora förändringar i vårt trygghetssystem. Jag ser mig om efter ett annat land att flytta till.

  Gillad av 1 person

 34. Magnus F skriver:

  Ofta hävdas att invandring behövs. Det gör det inte alls! Personligen är jag beredd att acceptera en försämrad ekonomi om det nu skulle bli priset för att behålla en intakt nation.

  Gillad av 2 personer

 35. Jans skriver:

  Allt handlar om kulturella skillnader och proportioner. En stillsam och konstruktiv invandring kan aldrig vara ett problem men när inflödet vida överstiger det inhemska födelseöverskottet så bäddar man för en omvälvande förändring vars konsekvenser är rena lotteriet. Det kan gå precis hur som helst. Det som händer nu är helt oansvarigt och med islamismen som spets i denna cocktail är riktigt skrämmande.

  Gillad av 2 personer

 36. Andreas Johansson skriver:

  ”Däremot finns ett mycket tydligt budskap som säger att en väl reglerad migration är bäst för alla inblandade, inte minst för migranterna själva. ”

  Svårt att se hur det är bra för de som inte får komma in …

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.