Gästskribent Göran Svensson: Bilden av migration och integration präglas av anekdotisk bevisföring

logo­DGSPolitiker och media förhåller sig inte alltid sakligt och objektivt till relevant forskning och officiell statistik när det gäller migration och integration.

De väljer istället ofta att lyfta fram enstaka händelser som allmängiltiga när händelserna är positiva om utrikesfödda och andra med invandrarbakgrund, men är däremot noga med att tillägga i huvud- eller bisatser att negativa händelser inte gäller alla utrikesfödda och andra med invandrarbakgrund.

Anekdotiska argument används flitigt av politiker och upprepas okritiskt av media för att försöka påvisa positiva effekterna av migration och integration, trots att forskning och officiell statistik kan påvisa mindre positiva effekter. Forskningsresultat och officiell statistik som påvisar en annan bild av verkligheten än politikernas döljs.

Det framförs exempelvis ofta att migrations- och integrationspolitiken är samhällsekonomiskt lönsam, men detta baseras på ovetenskapliga studier[1], vilseledande tolkningar[2] och felaktiga slutsatser[3]. Forskning visar tvärtom att de fiskala effekterna har varit negativa[4] sedan början av 1980-talet[5].

Det hävdas dessutom att det finns avgörande skillnader vad gäller etablering på arbetsmarknaden mellan inrikes- och utrikesfödda som har samma färdighetsnivå trots att det inte stämmer enligt Långtidsutredningen 2015[6] och PIAAC-data[7].

Det påstås i olika sammanhang också att tre till fyra av tio migranter som kommer till Sverige har högskoleutbildning[8] trots att SCBs statistik[9] visar på en av tio. Det påstås också att invandringen behövs för att möta en åldrande befolkning på grund av att födelsetalen är otillräckliga. Även detta motsägs av forskare[10] och SCBs statistik[11].

På samma vis sägs[12] ofta att det i genomsnitt tar sju år för immigranter att få arbete. SCBs senaste statistik[13] visar att drygt fyra av tio har jobb efter sju år och bara drygt sex av tio efter 17 år.

Samtidigt kommuniceras bilden av att problemen och utmaningarna kring migration och integration löses genom satsningar på arbete, bostäder, utbildning och språkundervisning.

Trots dessa satsningar under flera decennier har antalet utanförskapsområden med tillhörande parallellsamhällen ökat från tre år 1990[14], till 156 år 2006[15] och 186 år 2012[16]. Invånarna i utanförskapsområden ökade samtidigt under perioden 2006 till 2012 från 488 000 till 566 000.

Politiker och media måste överge sin anekdotiska bevisföring och i stället stödja sig på forskning och officiell statistik.

Göran Svensson är professor vid Kristiania University College iNorge och verksam internationellt i olika kulturella kontexter och kontinenter.

1 a) http://www.arenaide.se/rapporter/900-miljarder-skal-att-uppskatta-invandring/ ; b) http://sandviken.se/download/18.7ee66dca1461fe91b2e25a66/1401691469208/Rapport+Sandvikens+kommun+Analys+invandring+mars+2014.pdf; c) se även www.tino.us ytterligare fler exempel

http://www.dn.se/ekonomi/invandrare-betalar-mer-till-samhallet-an-de-far-tillbaka/

http://www.svd.se/invandrarna-en-vinst-for-sverige_4223101

http://eso.expertgrupp.se/rapporter/20093-invandringen-och-de-offentliga-finanserna/; b) http://economics.handels.gu.se/digitalAssets/1544/1544920_refugee-immigration-public-finances.pdf ; c) https://ideas.repec.org/a/bla/scandj/v105y2003i3p487-506.html; d) http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2013_migr_outlook-2013-en#page1, p. 159, Table 3.7; e) http://www.regeringen.se/contentassets/6a0373dacf97488d8aae6b5785e46583/migration-en-aldrande-befolkning-och-offentliga-finanser-sou-201595, se sammanfattning på sidorna 7-11

5 a) http://eso.expertgrupp.se/rapporter/20093-invandringen-och-de-offentliga-finanserna/; b) http://economics.handels.gu.se/digitalAssets/1544/1544920_refugee-immigration-public-finances.pdf ; c) https://ideas.repec.org/a/bla/scandj/v105y2003i3p487-506.html

http://www.regeringen.se/contentassets/86d73b72a97345feb2a8cbc8b6700fa7/sou-2015104-langtidsutredningen-2015-huvudbetankande (se sidorna 312-313)

http://www.oecd.org/site/piaac/

http://www.svtplay.se/video/2843454/partiledaren/partiledaren-avsnitt-3 – statsminister Löven säger (efter drygt 8 minuter) att 30% av de som kommer från Syrien har högskleutbildning när SCB har statistik som visar på att det är ca 10%; b) http://www.svt.se/nyheter/tusentals-valutbildade-flyr-till-sverige

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=24489+

10 http://www.smp.se/ledare/tveksamma-argument-om-flyktingar/;

11 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Demografisk-analys/55349/55356/Barnafodande/Olika-generationers-barnafodande/Summerade-fruktsamhetstal-19002010/

12 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article21636384.ab

13 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Integration/Statistik/Registerdata-for-integration/Tabell-2/#

14https://webbred.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_23270/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

15https://webbred.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_23270/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

16 http://www.dnv.se/nyheter/ny-rapport-utanforskapets-karta-en-uppfoljning-av-folkpartiets-rapportserie/

17 http://www.dnv.se/nyheter/ny-rapport-utanforskapets-karta-en-uppfoljning-av-folkpartiets-rapportserie/