LB juli 16

Lennart Bengtsson

Donald Trump är nu USAs 45te president. Hans invigningstal hade följande huvudpunkter:

  1. USA har ett antal problem med fattigdom, arbetslöshet och en bristfällig infrastruktur. Detta skall nu åtgärdas.
  2. Etablissemanget har låtit de vanliga människorna komma i andra hand. Detta kan inte längre få fortsätta.
  3. Att bekämpa och tillintetgöra den extrema islamismen.
  4. Huvuduppgiften är att prioritera USAs egna problem. Andra länder i västvärlden måste ta ett större ekonomiskt ansvar för sin egen såväl som för den globala säkerheten.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Ingenting kan jaga upp folkfantasin mer än dramatiska naturupplevelser. Naturfolken fylldes av fasa eller tillbedjan över solförmörkelser och månförmörkelser. Månens olika faser var viktigt att följa och ovanliga positionen av planeterna i solsystemet togs som förebud av antingen godartade eller hemska händelser. I och med den västerländska vetenskapens framsteg med förmågan att förutsäga allehanda astronomiska händelser som en Venuspassage över solen långt i förväg har människorna slutat oroa sig för astronomiska händelser och har så stort förtroende för astronomernas beräkningar att forskarna även skall klara av att förutse och i tid kanske förhindra att större asteroider träffar jorden. Inte ens de svarta hålen skrämmer någon längre.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Jag började mitt vetenskapliga arbete i Tyskland under 1990, just efter den tyska återföreningen. I samband därmed intervjuade jag flera forskare från det tidigare DDR för möjlig anställning. Flera av dessa hade en utmärkt utbildning i teoretisk fysik och matematik men saknade i flera fall experimentell erfarenhet och föga erfarenhet från avancerade datorberäkningar. En intressant notering var all den omfattande tid som hade lagts ned på ämnet marxism-leninism. Under intervjun förhörde jag mig om detta och fick undvikande och generade svar. Undervisning i traditionell kommunistisk teori var obligatorisk på alla nivåer och jag fick på detta sätt en inblick i det intellektuella livet i DDR.

Efter gårdagens läsning av den nyutkomna debattboken, ”Haveriet, den humanitära stormaktens fall”, (Realia förlag) öppnades mina ögon för en svensk företeelse med uppenbara likheter med DDRs obligatoriska utbildning i marxism-leninism. Läsarna må förlåta min okunnighet om diverse svenska förhållande som främst beror på ett mångårigt utlandsboende och säkert är det jag kommer att ta upp här redan känt av de flesta.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Till skillnad från djuren har människan en enastående förmåga att föreställa sig allt tänkbart vilket är till stor hjälp men också en källa till oro. Skickliga militära strateger eller framgångsrika finansmän tänker säkert igenom ett stort antal möjligheter för att vara beredda på oväntade eller oförutsägbara händelser. De som lyckades klara sig i den senaste finanskrisen 2008 tillhörde säkert den kategori individer som låtit fantasin utmåla ett antal möjliga händelseförlopp. Ett land som är mästare på strategiskt tänkande är Kina som med stor skicklighet manövrerade ut Sovjetunionen och numera också, som det ser ut, effektivt manipulerar USA.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Det var det år då ett stort flertal svenskar insåg att landet var på fel väg och där allt fler vågade säga detta öppet.

Det var det år då det stora flertalet insåg att den svenska välfärden inte räckte till åt världens alla som ville dela den.

Det var det år då ett stort flertal insåg att om landets regering lovade något så skulle detta aldrig kunna komma att uppfyllas.

Det var det år då man insåg att flertalet av landets politiker var mer angelägna om sig själva än om svenska folket.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Ljusnarsbergs kommun var från 1600 och långt in på 1900-talet en livaktig bergsslagskommun med gruvor, stålverk, valsverk, hyttor, gjuterier och mekaniska verkstäder. I och med nedläggningen av Yxsjö gruvor 1989 upphörde all traditionell bergsverksamhet och kommunen förvandlades till en avfolkningsbygd. Befolkningen uppgick vid halvårsskiftet 2016 till 4939 personer eller knappt nio per km2. Så sent som 1970 var befolkningen 50 procent större. Matilda Molander har i DNs ledare den 18 december en genial lösning för att få liv i den gamla kommunen.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Att känna stolthet för sitt land är inte bara vanligt utan också viktigt för människors identitet. Detta gäller även för Sverige men i den svenska självbilden finns också en stark känsla av överhöghet och ett vidgat ansvarstagande som omfattar det globala samhället i sin helhet. Svensken reser ut i världen för att ställa saker till rätta, att se till att allt fungerar samt ta ansvar för global miljö och klimat och för jordens alla hjälplösa och drabbade. Det finns en liten Dag Hammarsköld i de flesta.

Sverige är väglett av de senaste vetenskapliga och och tekniska rönen kombinerat med en samhällssyn som söker förena Bergspredikans kristna kärlek med det bästa från den franska revolutionen. Inget land har klarat detta bättre än vi tycker många och därför måste Sverige ta ansvar för en värld som ännu inte vet sitt bästa.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

De av oss som tillhör den äldre generationen minns fortfarande väl sina amerikanska släktingar och den roll som inte minst Chicago spelade i det svenska medvetandet. Under kriget fick många riktigt kaffe och andra lyxvaror från sina släktingar i Amerika. Jag minns själv när jag för första gången fick smaka på märkligheten Jello. I början av 1900-talet hade Chicago till och med fler svenskar än Göteborg och var därmed Sveriges näst största stad.

Den svenska överheten var genomgående negativt inställd till den stora amerikautvandringen. Äldre svenska skolböcker behandlade knappast denna genomgripande episod i Sveriges och för den delen i Europas historia. Först med Vilhelm Mobergs migrationsromaner på 1950-talet blev utvandringen till Amerika vederbörligen uppmärksammad.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Dagens svenska bibliotek har naturligtvis som allt i vår tid ändrats och kanske inte i alla avseenden till det bättre. Det har blivit allt vanligare att rensa ut farliga böcker. Farliga böcker är inte desamma som på 1940-talet, då farliga böcker handlade om sex och samlevnad. För ett läshungrigt barn som växte upp i miljö där böcker inte var högsta prioritet blev skolan med sitt barnbibliotek Saga en tillgång – liksom stadens stadsbibliotek när man blev stor nog och fick låna själv. Regeln var tre böcker åt gången och första dagen i stadsbiblioteket blev det för mig två besök. Jag skakade av iver att hitta en vrå i min mormors lägenhet som låg nära och där jag kunde läsa ostört.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Ett samhälle kan inte fungera varaktigt utan någon form av etablerade etiska regler. De flesta av oss har vuxit upp med de judiska eller kristna budorden där jag här vill föra fram det åttonde (inom judendomen det nionde) nämligen att inte bära falskt vittnesbörd. Eller med vårt moderna språk att inte ljuga. Att hålla sig till sanningen är en central del av tilliten i samhället och i vissa länder får man fortfarande inom rättsväsende och förvaltning svära med fingrarna på bibeln för att betona sanningens betydelse.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Den 90-årige Fidel Castro har lämnat det jordiska och inte bara Havana sörjer. Den förre vänsterledaren, Lars Ohly, har förlorat sin inspirator och den svenska vänstern med Pierre Schori i spetsen följer den nio dagar långa kubanska landssorgen med djup saknad efter Castro. Många unga inspireras lätt av färgstarka ledare och det är ingen nackdel tycks det om de samtidigt råkar vara grymma och hänsynslösa diktatorer. Adolf Hitler var på sin tid populär inte minst bland de unga även i Sverige. En del som Ingmar Bergman eller Ingvar Kamprad tog illa vid sig när de långt senare blev påminda om sina ungdomssynder. Även Josef Stalin hade sina svenska beundrare för att inte tala om Mao Tse Tung. Däremot verkar inte de nordkoreanska ledarna ha lika många beundrare i Sverige utan där får sorg och saknad efter en ledares död koncentreras till hemmaplan. Men koreanerna behöver knappast hjälp härvidlag då de är oslagbara mästare i sörjandets konst.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Miljöpartiet har inte haft det lätt det senaste året. Det har varit många tårar. Migrationen har hållits tillbaka och kampen att rädda klimatet har inte gått som man tänkt sig. Vad skall nu hända med klimatet med Donald Trump i Vita Huset? Inte heller har MP, som lillasyster i koalitionen, haft det lätt och har fått ge efter i den ena frågan efter den andra. Och i opinionsmätningarna närmar de sig KD.

Men nu verkar det som om MP skall få litet att glädja sig åt då det verkar som S skall ställa sig bakom den inom MP så viktiga flygskatten. Bakar man in det i budgeten blir det svårt för riksdagen att få stopp på okynnet. Med ett skattetillägg på 110 kr för varje enkelresa inom landet och EU samt 270 kr för resor längre bort. Vad må inte offras för att rädda klimatet! Med mindre biffstekar och mindre flyg kan lilla Sverige bidra ännu mer till att minska de fossila utsläppen. Vilken rättänkande person kan opponera sig mot en sådan ambition?

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Sverige brukar oftast framhävas som ett land med ringa korruption och man kan knappast föreställa sig att en person skulle kunna uppsöka en svensk myndighet som skatteverket med ett sedelkuvert i handen för att förhandla om skatten.

Vad är då egentligen korruption? Enligt Nationalencyklopedin är korruption ett beteende där personer inom en organisation systematiskt missbrukar sin ställning i eget intresse och för egen vinning. Detta är förvisso en snäv definition. Hur skall man till exempel beteckna en situation där personer systematiskt missbrukar sin ställning för ett företags intresse, eller detsamma för ett politiskt parti eller en ideell organisation? Ett sådant beteende behöver inte vara till personens omedelbara fördel men kan givetvis bli det på sikt, som kvinnan i Göteborgs kommun som förhandlande en för en uppdragsgivare ekonomiskt förmånliga villkor och sedan så snart hon avslutat förhandlingen slutade som kommunaltjänsteman och fick en hög tjänst i företaget. Detta uppmärksammades nyligen av Uppdrag Granskning.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Säkert skulle de flesta äldre vilja vara unga på nytt eller åtminstone medelålders. Men tack vare den moderna tekniken har tillvaron blivit mer fördragsam och enklare för det stora flertalet seniorer. Syn- och hörselproblem löses med tekniska hjälpmedel eller med enklare medicinska ingrepp. Bärbara datorer eller moderna mobiler med tillgång till internet har väsentligt bidragit till att förbättra det sociala livet på ett sätt som man inte kunde föreställa sig bara för 25 år sedan. Med Skype eller liknande kan man umgås med barn, barnbarn och vänner över hela världen. Ekonomin för de flesta seniorer i Sverige är också förhållandevis god då många har ett långt yrkesliv bakom sig men många intjänade pensionspoäng. Det är kanske av denna anledning som den svenska välfärden med en förtroendefull och godlynt statsminister som staffagefigur sträcker ut sina välfärdsarmar till världens alla arma stackare. Hos oss skall inga fattiga och nödlidande grupper ställas mot varandra! Inga gränser skall finnas.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Om man begränsar måtten till akademiska prestanda som läsförståelse, matematik, naturvetenskap och traditionella läroämnen i största allmänhet så är det tydligt att den svenska skolan genomgått och genomgår en fortlöpande försämring. Detta började först i grundskolans lägre stadier och spreds sedan vidare i den utvidgade grundskola som kom att ersätta realskola och gymnasium. Den svenska skolans låga prestanda har framgått av PISA och andra jämförelser. De usla kunskaperna, ironiskt nog de allt bättre betygsresultat till trots, har nu nått universiteten och andra högre lärosäten och riskerar av allt att döma att ytterligare nedgradera Sverige som kunskapsnation.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Platons reservationer om det demokratiska styrelsesättet har fortfarande efter 2500 år ännu inte upphört som vi påmints om de senaste dagarna i efterdyningarna till det amerikanska presidentvalet. Många stridslystna protestgrupper i flera delstater har visat sitt missnöje över valet av Donald Trump till USAs näste president. Det har inte varit någon brist på otrevliga incidenter och några har till och med blivit allvarligt misshandlade på blotta misstanken att de sannolikt röstat på Trump.

Svenska media har engagerat sig i något som gränsar till en hatkampanj mot Trump med följd att man även i Sverige har piskat upp en stämning av hat och ursinne mot den nyvalde presidenten. En person i Malmö påstås till och med ha blivit misshandlad för att han utseendemässigt påminde om Trump.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Egentligen skulle aldrig Sverigedemokraterna och övriga från Europaparlamentets partigrupp EFDD ha fått ha sin festmiddag på Grand Hotell i Stockholm med firandet och utdelningen av European Freedom Award till Vaclac Klaus. Deltagarna i galamiddagen delade nämligen inte hotellets värdegrund. Det var följaktligen enligt hotelldirektören, Pia Djupmark, ett misstag att tillåta festmiddagen och detta kommer inte att upprepas. I fortsättningen avser inte hotellet att upplåta vare sig matsal eller hotellrum till personer med fel värdegrund.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

För att ett öppet och tillförlitligt samhälle skall fungera krävs det att dess medborgare blir informerade på ett korrekt, balanserat och sakligt sätt. Detta har länge fungerat hyggligt i Sverige åtminstone i fredstid. De flesta hade förståelse för att vissa eftergifter till de krigförande länderna under andra världskriget var nödvändiga. När det gällde Nazityskland får man kanske se det som ett uttryck för en ren självbevarelsedrift.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Cecilia Hagen har insett att hennes yttrande om behandlingen av de ”mänskliga” brunråttorna har tagits illa upp och menar att hon avsiktligt har blivit missförstådd. Hennes yttrande var ju bara en metafor (det vill säga ett uttryck om något som liknar det som uttrycket egentligen står för).

Efter att ha tänkt på detta ett slag har jag emellertid inte blivit mycket klokare. Vad står egentligen mänskliga brunråttor för som man vill ha ihjäl med gift? Menar hon då bara vanliga brunråttor eller vad menar människan? Kanske hon bara försöker säga att hon tycker så vääldigt illa om dem som skriver stygga saker på Facebook eller liknande till henne och hennes vänner, eftersom stygga saker i tryck är sådant som bara hon själv och hennes kollegor skall ha rätt att säga. Rasist- och fascistorden skall bara få användas om de hemska Sverigedemokraterna eller alla dem som ger Sverigedemokraterna sitt stöd – ungefär som landets stats-och finansminister ju har sagt.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Från slutet av 1700-talet och fram till andra världskrigets slut genomgick Kina en traumatisk tid kännetecknad av förtryck främst från Europa och Japan vilket kulminerade i den grymma japanska ockupationen av stora delar av Kina 1937-1945. Härpå följde decennier av inbördeskrig och otaliga inre svårigheter med perioder av ofattbart lidande för den kinesiska civilbefolkningen som först upphörde i och med Maos död.

Därefter har Kina genomgått en fantastisk ekonomiskt, tekniskt och vetenskaplig utveckling som de flesta i Europa har svårt att föreställa sig. Idag har man på flera områden lika hög vetenskaplig och teknisk know-how som i USA och Europa. Om denna utveckling fortsätter är det inte osannolikt att Kina kan komma att överta USAs roll som den mest dominanta nationen och inte minst Europa kan drabbas och bli allt mer beroende av Kina. Gideon Rachman har i sin nyutkomna bok Easternisation diskuterat den centrala roll som Kina kan komma att spela under de kommande decennierna.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Varje gång jag laddar ned ett nytt operativsystem för Iphone, Ipad eller MacBook  dyker plötsligt nya oväntade appar upp. För en tid sedan var det en hälsoapp som räknar mina promenadsteg och som räknar ut de kilokalorier och näringsämnen jag råkar sätta i mig. I det senare fallet räcker det med att fotografera matförpackningens digitala mönster med mobilen.

Den senaste gimmicken som tydligen är på gång är en mikrofon var som helst i huset som lyssnar på våra instruktioner. Man kan från sin favoritfåtölj fråga rätt ut i rummet efter den senaste börskursen för Ericsson, en aktuell väderprognos för Miami eller namnet på maratonsegraren vid den första olympiaden i Aten 1896 osv osv. Siri, allas vår sekreterare, finns alltid tillhands för att med behaglig röst svara på frågor och påminna om dagens alla ärenden, plikter och sammankomster. Hon låter lika tillförlitlig som Gun-Britt Lundberg som läste fondbörsens marknadsnoteringar i radio förr i världen.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

När vi nu har passerat halvtid till nästa val ökar oron markant bland de politiskt aktiva. SDs omfattande stöd hos allmänheten ger inte med sig och har om något ökat i omfattning trots att såväl regering som allians har anammat den migrations politik som SD länge förordat. Det är helt klart att alternativen till en hållbar regering 2018 förutsätter antingen en stor koalition mellan S och M eller en minoritetsregering med stöd av SD. Att fortsätta med en svag regering i fyra år till skulle vara en katastrof såväl med tanke på förväntade problem inom EU som inom världspolitiken där nästa amerikanska president knappast kommer att fortsätta Obamas politik. Speciellt problematiskt är växande spänningar mellan USA och Kina som har vissa likheter mellan de som växte fram mellan Tyskland och Storbritannien i början på 1900-talet.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Många av oss vill gärna göra det omöjliga. Tänk om man kunde gå på vatten, flyga snabbare än ljuset, bota alla hemska sjukdomar och få människor att leva i flera hundra år. Allt detta är möjligt om man sätter sig över logiken och naturens lagar. I vår tids debatt har det blivit allt vanligare att inte avkräva bevis eller trovärdigt underlag för att föra fram allehanda idéer. I den politiska världen skall det omöjliga helst bli möjligt.

Under den senaste tiden har man börjat oroa sig för att tillväxten i den globala ekonomin. Allehanda hypoteser lanseras som att de flesta behov i världen i dag i stort sett är tillfredsställda, andra en följd av den tilltagande nationella populismen, andra de stora ekonomiska skillnaderna. Har de fattiga inga pengar har de inte råd att handla och de verkligt rika kan inte köpa mer än de kan hantera.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Morgonprogrammet i Sveriges Radio har varit detsamma under decennier och många av oss sitter vid dagens första kaffekopp och försöker ta in det viktiga som hänt i världen. Dit hör det dagliga vetenskapsprogrammet som sedan återkommer flera gånger under dagen. Vetenskap är ett måste i ett avancerat land som Sverige och speciellt viktigt anses det vara att vetenskapen tränger ut till folket och att alla får lära sig vad som händer efter ugglans huhuande.

Vetenskapsinformation är en central uppgift för kunskapssamhället men sköts numera knappast längre av aktiva forskare utan mestadels av särskilt utbildade journalister. Under några minuter, ofta med olika störande och irrelevanta bakgrundsljud, intervjuas någon forskare som kortfattat på bruten engelska eller bruten svenska försöker förklara vad hon eller han håller på med.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Humanism tillhör de goda orden och alla anständiga människor vill självfallet vara goda humanister.  En definition av humanism, väl så god som de flesta, är en idéströmning – vanligen andlig eller kulturell – som utgår från en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt eller helt enkelt omsorgen och omtanken om den enskilda individen.

Baserat på en dylik definition konstaterar advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg i en intervju häromdagen att humanismen kräver att den svenska välfärden får stå tillbaka för en fortsatt hög migration. Eller med andra ord det välsituerade Sverige måste dela med sig av sitt överflöd för att världens nödlidande skall få det bättre. Detta sker bäst om de kommer hit och får del av vår generösa välfärd.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

De flesta, inte minst politiska partier, har skelett undanstoppade i sina hemliga garderober. Alla har begått dumheter, oftast i oförstånd som de helst vill glömma. Annat beror på tidens gång eftersom etablerade uppfattningar ändras då kunskapsläge och värderingar modifieras av strömningar utifrån. Vi tycker idag att den rasism som fanns tidigare i Sverige var alldeles förskräcklig, inte minst den vedertagna steriliseringen av individer som samhället ansågs mindervärdiga.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

I sin geniala och genomgripande roman Bergtagen (Zauberberg i tyskt original) diskuterar Thomas Mann relativismens väsen som vid tiden för romanens tillkomst – den publicerades 1924 – kraftigt påverkats av den nya fysiken. Einstein hade visat med sin allmänna relativitetslära att inte ens själva tiden var fix utan berodde på rummets form, rörelse och massa och Heisenberg hade likaså visat att verklighetens finaste struktur hade en inneboende osäkerhet som gjorde det omöjligt att exakt bestämma naturens minsta detaljer. 

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Under de senaste åren har det blivit allt mer uppenbart hur nära Sverige står Tyskland såväl kulturellt som socialt och politiskt. Efter att ha bott och arbetat i Hamburg i nästan 20 år hade jag, efter att ha friskat upp min skoltyska, knappast heller en känsla av att bo utomlands. Det är förvisso en hel del som skiljer men inte mer än man kan hålla med den som sagt att Tyskland är som ett Sverige för vuxna. Detta märks inte minst när det gäller respekt för vetenskap och bildning (Wissenschaft und Bildung) där man skulle önska att Sverige kunde visa en högre grad av djup och bredd.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Vetenskapen eller främst naturvetenskapen (eng. science) har under flera tidsepoker haft ett spänningsfyllt förhållande till samhället och dess överhet. Utmaningen mot bibelns syn på tillvaron och mot den katolska kyrkan ledde till att Galilei sattes i husarrest och att Giordano Bruno brändes på bål. Galileis brott var att han ifrågasatte den geocentriska världsbilden med jorden i centrum och solen kretsande kring jorden.