HITTAT PÅ NÄTET: Svenskarna bränner delar av Sankt Petersburg

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Anfallen mot Sankt Petersburg ägde rum åren 1704 och 1705, och innebar härjningar, landstigningar och flottbombardemang av den svenska krigsmakten i syfte av att erövra den nygrundade hamnstaden Sankt Petersburg från ryssarna.

Under natten den 26 januari 1705 lyckades tusen svenska soldater under ledning av översten Carl Gustaf Armfeldt gå över isen på finska viken till ön Kotlin, där de dödade hela den ryska garnisonen i Kronstadt, tände eld på det ny uppbyggda varvet och brände de ryska båtarna liggande vid hamnen. Kronslott brydde de sig inte om eftersom de inte ville riskera några onödiga förluster av män. Därefter fortsatte de till S:t Petersburg där de lyckades bränna stora förråd och delar av staden.

Utdrag ur Berättelser ur svenska historien av Anders Fryxell:

General Maidel uppdrog åt öfverste Armfelt att med betydlig styrka gå från finska kusten på isen öfver till Cronslott och till Cronstadt och söka öfverrumpla och förstöra dervarande anläggningar. Tåget skedde nattetid för att icke upptäckas förr, än man med vapen i hand stode vid sidan af fienden. Men under mörkret gick troppen vilse. Vid dagningen befunno sig svenskarna på södra sidan af Cronstadt och nära ingermanländska kusten. Armfelt insåg, att ryssarna skulle genast upptäcka hans folk och vidtaga nödiga försvarsanstalter. Han ville dock ej hafva gjort tåget alldeles förgäfves, utan beslöt anfalla sin fiende.

Denne hade, som sagdt är, varsnat svenskarna och beredt sig på anfall. Armfelt lyckades dock att landstiga och slå den vid Cronstadt stående styrkan samt nedbränna der varande byggnader och tillika tvänne krigsskepp och en hel hop andra fartyg, som lågo vid stranden infrusna. Mot Cronslott kunde likväl ingenting uträttas, och Armfelt återvände till Finnland.

Fortsätt läsa Anders Fryxells berättelse här

BILD: Carl Gustaf Armfeldt (1666-1736)

Redaktionen