HITTAT PÅ NÄTET: Upplandslagen stadfästs av kung Birger Magnusson den 2 januari år 1296

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Upplandslagen var den lag som gällde i Uppland från 1296 till början av 1350-talet. Den utarbetades av en kommission och försågs med kunglig stadfästelse. Fem handskrifter från 1300-talet finns idag bevarade.

Utdrag ur Svenska folket genom tiderna av Ewert Wrangel (1938-1940):

De bevarade Svealagarna utgöras av Upplands-, Södermanna-, Västmanna-, Dala- och Hälsingelagarna. Dessutom har det existerat en numera försvunnen Närikeslag. Hedersplatsen bland Svealagarna intager Upplandslagen. Såväl denna som Södermannalagen ha utarbetats på kungligt uppdrag av särskilda kommissioner och försetts med kunglig stadfästelse. De äro alltså lagböcker. Enligt sitt företal bygger Upplandslagen, vilken är ett av de förnämligaste lagverk, som någonsin skapats i vårt land, väsentligen på den rätt, vilken tidigare gällde i de tre folklanden, Attundaland, Tiundaland och Fjärdundaland, vilka ursprungligen voro särskilda rättsområden. Upplandslagen har över huvud en långt modernare karaktär än Götalagarna. Tiundalands lagman herr Birger Persson till Finsta, den heliga Birgittas fader, stod i spetsen för en tolvmannanämnd, som utarbetade lagen. En annan framstående medlem av denna nämnd var den lärde domprosten i Uppsala magister Andreas And, vilken i Paris bl. a. studerat kanonisk rätt. Lagen antogs enhälligt på tingen och stadfästes av konung Birger Magnusson 1296.

BILD: Birgittas fader, Birger Persson till Finsta, den förste lagmannen över det till en lagsaga sammanslagna Uppland och själen i den ”kommission”, som skapade landskapets 1296 färdiga lagtext, ligger begraven i Uppsala domkyrka, där en vacker gravsten ännu bär hans och hans hustrus bilder.

Fortsätt läsa här

Redaktionen