HITTAT PÅ NÄTET: Allmänna valmansförbundet grundas 1904

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Moderata samlingspartiet antog sitt nuvarande namn 1969 som ersatte det tidigare Högerpartiet som använts från 1952, och som grundades som Allmänna valmansförbundet den 17 oktober 1904.

Utdrag ur boken Namn och öknamn på politiska partier och personer i Sverige av Gösta Langenfelt (1935):

Allmänna valmansförbundets födelseår är 1904. medan dess båda nuvarande riksdagsfraktioner tillkommo först 1912. Ett karaktäristiskt drag för högern är det räddhågade undvikandet av varje partibeteckning som anger den verkliga politiska inställningen; man ;opererar med namn som allmänna valmansförbundet, fosterländska förbundet, nationella partiet, lantmanna- och borgarpartiet, nationella ungdomsförbundet o. s. v.

Betecknande är att medan liberaler och socialdemokrater helt gemytligt godtaga de ursprungligen nedsättande benämningarna ”libbe” (libbar) och ”sosse” (sossar), saknas ”konsar” och ”moddar” (av ”moderata”, ett ord som flitigt använts av högern). Under 1800-talet representerade framför allt adeln det konservativa elementet, men man kunde också tala om borgaradeln 1867-69. Samme Henning Hamilton, som på 1850-talet fällde det elaka yttrandet om adeln, var chef för en grupp av skiftande sammansättning under Karl XV: s reger1ng, de s. k. ”karolinerna”, som voro konungens närmaste anhängare. Någon större roll spelade de ju ej.

Under 90-talet cirkulerade öknamnet ”hovmarskalkspartiet”, mera högtidligt ”majoritetspartiet”, på en gruppering i i kammaren, ledd av P. Reuterswärd, Lagerbring, Oelreioh, m. fl., och i kammaren ”borgmästarpartiet” eller ”centern”, som stod. för många städers konservativa borgerskap. Vad tillfälliga öknamn beträffar, kan ju anföras följande ur en lantmans brev 1873 : ”Kommer så till ‘Curres’ (d.v.s. Curry Treffenbergs) utnämning till landshövding, så vill det synas som Bondplågare och Lantmannapartisthatare skulle av regeringen gynnas.”

Andra öknamn (på högern) voro ”socialistätare” och de på 8o-talet genom den från Tyskland införda ”klasskampen” introducerade ”borgarklumpen” eller ”den enda reaktionära massan”, medan ”bolagsväldet” (1899) var en mera borgerlig term för högerns tendenser.

Fortsätt läsa boken här

BILD: En av högerpartiets valaffischer under det s.k. ”kosackvalet” 1928. Text: ”Dalmän! Edra förfäder hava en gång räddat Sverige från Kristian Tyrann. Gör om edert storverk: En var som röstar på ‘Arbetarepartiet’ röstar på samhällets omstörtande, och bolsjevismens införande. Rädda fosterlandet!”

Redaktionen