Den nya tiden

Anders Leion

Efter det sammanbrott som under den senaste partiledardebatten drabbade de två huvudalternativen inom svensk politik – den nuvarande regeringen och alliansen – är det ofrånkomligt att ställa in sig på en verklighet i vilken SD har ett avgörande inflytande. Vad innebär det?

Det kommer att innebära mycket. En grundbult kommer att vara kännedomen om och förståelsen av vad svenskhet är. Detta innebär ett problem. Vem kan hålla någon utläggning om detta som är längre än 30 sekunder? Inte jag i alla fall.

Hur skall man gå tillväga? Det gäller att bilda sig, att bli medveten om det som förvisso finns inom oss alla, födda här i landet, men som ändå hittills hållits fördolt. Det låter kanske svårt. Det är kanske svårt.

Det finns ändå hjälp att få på inte alltför långt håll. Vi kan utgå från Horace Engdahls ord: Före Finland inget Sverige, före Sverige inget Finland. Länderna växte upp tillsammans, bildade sig en uppfattning om varandra men framförallt om sig själva tillsammans.

Det finns dock en skillnad. Finland har inte kunnat ta sin existens som given, tvärtom var det under hela nittonhundratalet hotat och ifrågasatt, tvunget att försvara sig. Och de måste fråga sig: Varför slåss vi? Vad är det vi försvarar? Kanske är alternativet österut bättre? Det tyckte man nu inte, inte ens de flesta kommunister. Också de ställde upp och försvarade landet. Det kostade på, men också lemlästade veteraner som intervjuades en gång i finsk tv, sittande i en bastu med stumpar till lemmar, tyckte att det var värt priset. De sade det med ett leende.

De försvarade sin frihet och sitt sätt att leva. Friheten var lätt att beskriva och förstå. Men sättet att leva?

I tre serier och trettio program har Yle undersökt saken. Serierna heter: Finland är svenskt, Finland är ryskt och Finland är finskt.

I de två första serierna undersöker man den påverkan som skett väster- och österifrån. I ”Finland är svenskt” heter programmen till exempel Identiteten, Historien, Kristendomen, Lagen och Skolan, Välfärdsstaten. I ”Finland är ryskt” Rysshatet, Krig och Fred, St. Petersburg, Språket och kulturen, Finsk och rysk bastu…

”Finland är finskt” behandlar till exempel Striden, Landet i norr, Språket, Näringslivet, Finland-Sverige, Stolthet och skam, Musiken…

Tillvägagångssättet är komparativt: Så här gör vi – andra gör annorlunda. Vad betyder vårt sätt att gå tillväga?

Efter trettio program har man inte bara lärt sig en massa om språk, religion, näringsliv, skola, lagstiftning och annat. Man har framförallt lärt sig vad det är att vara finsk och leva i landet Finland.

En likadan serie behövs än mer i vårt historieglömska land. Vi – och våra invandrare – behöver både undervisningen och den bättre självförståelsen.

Dessutom: Alla som ser behovet av att vända kappan efter vinden skulle få en kurs i anpassning.