LARS HÄSSLER: En stat i staten – de okända och farliga nätverken Hilda och Ruben

Det finns mycket att oroa sig för i Sverige och Europa. Kärnvapenkrig, ett eventuellt ryskt anfall på de baltiska staterna (och då troligtvis även Gotland) eller ett alltmer aggressivt Kina som köper upp eller spionerar på svensk spetsteknologi och utkonkurrerar svenska företag med statliga (kinesiska) subventioner och gör Sverige och EU till halvkolonier. Ett ytterligare latent hot är att staterna i Västeuropa blir muslimska kalifat med sharialagar och en inhemsk befolkning som riskerar att bli en minoritet om ca 40 år.  

Men det finns även ett inre hot i Sverige, förekomsten av ”en stat i staten”. Nätverksorganisationerna Hilda och Ruben är sådana hot. Dessa är en allt tydligare osynlig politisk kraft i samhället. SwebbTV med Magnus Stenlund och Ledarsidorna med Johan Westerholm har studerat dessa nätverk. 

Hilda skapades på initiativ av Advokatsamfundets dåvarande generalsekreterare Anne Ramberg 2006. Hilda ska vara ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. Namnet Hilda har fornnordiskt ursprung, kommer ur namnet Hild och kan översättas med ”stridsmö”. Hilda består av ca 50 kvinnliga jurister i ledande positioner, bland advokatkåren, domstolarna, åklagarmyndigheten, polisen och den statliga förvaltningen; de brukar kallas ”Storhildor”. Ruben är ett nätverk av manliga jurister i ledande positioner inom advokatkåren och rättsväsendet/förvaltningen som vill stödja unga kvinnliga jurister. För att ingå i något av nätverken måste en jurist dela nätverkens värdegrund därför vara politiskt korrekt (om man skall döma av Rambergs ivriga twittrande och politiska inlägg). 

 
De båda nätverkens inflytande är slående, framförallt i den viktiga Domarnämnden. Denna myndighet är relativt okänd men är synnerligen viktig för oss medborgare. Det är den som rangordnar alla jurister som söker domartjänster. Domare har avgörande inverkan på hur lagar tolkas och vilka straff som mäts ut. Av nio ordinarie ledamöter i nämnden är sex medlemmar i Hilda eller Ruben. Av ersättarna var fyra av nio medlemmar i Hilda eller Ruben. Av totalt arton jurister är en majoritet, eller tio, medlemmar i Hilda respektive Ruben. Sedan 2010 kontrollerar nätverken tillsammans Domarnämnden med en förkrossande majoritet. Dessutom är både nuvarande generaldirektören Thomas Rolén (och även tidigare GD:n Martin Holmblad) Rubenmedlemmar. 

Riksrevisionen, under sin förra ledning, pekade 2016 på att nämndens protokoll inte gav någon tydlig bild av hur meritutvärderingen gått till och att motiveringen för en viss kandidat ofta är resonerande och generell . Riksrevisionen påpekade att färre kvinnor än män hade sökt chefstjänsterna på Sveriges Domstolar, likväl var andelen kvinnor som utnämnts större än andelen män. Riksrevisionen påpekade vidare att ”flertalet av nämndens ledamöter engagerar sig i nätverk vars mål är att öka antalet kvinnliga chefer och delägare. Ett sådant förhållande kan betraktas som särskild omständighet, vilket skulle kunna rubba förtroendet till opartiskhet i handläggning av ett ärende”. 

Riksrevisionens granskning fördömdes i kraftiga ordalag av Ramberg. Även Domarnämnden, dominerad av Hilda- och Rubenmedlemmar, var starkt kritisk till Riksrevisionens rapport.  Ramberg var fränast i sin kritik och menade att Riksrevisionen inte förstått sitt uppdrag. Att granska transparensen i utnämningsprocesser var, och är, enligt Ramberg inte Riksrevisionens uppdrag. Efter denna grova kritik granskar inte (vågar inte) Riksrevisionen längre den indirekta utnämningsmakt som Domarnämnden utövar (endast årsredovisningarna granskas).  

I nätverket återfinns inte bara myndighetschefer som Dan Eliasson och hans tidigare chef på Säpo Anders Danielsson (som kom att efterträda Eliasson som generaldirektör för Migrationsverket) utan även justitieråd från Högsta domstolen (inklusive ordförande), vice riksdagsdirektören, rättschefen för statsrådsberedningen (statsministerns stab), flertalet hovrättspresidenter, generaldirektören för Domstolsverket, tidigare generaldirektören för Kriminalvården (idag GD för Försäkringskassan) och flera polischefer. Även riksåklagare Petra Lund och justitiekansler Mari Heidenborg är Hildor. Till och med riksmarskalken Fredrik Wersäll är en Ruben (se listan nedan). 

Advokatsamfundet kan, genom bildandet av Hilda och Ruben, idag gömma sig bakom advokatsekretessen. I en dom i Högsta domstolen slås fast att advokatkontor är undantagna från möjligheten till husrannsakan även om advokaten själv är misstänkt för brott. Det aktuella domslutet fattades av fem domare varav fyra var medlemmar i advokatsamfundets två nätverksorganisationer. 
  
I den uppmärksammade rättegången mot jägaren Karl Hedin frikände tingsrätten Hedin då det varken fanns vapen, någon död varg eller vittnen. Domstolen påpekade att åsikter inte är brottsliga och underkände åklagarens yrkanden på alla punkter. Åklagaren, som ger intrycket av att vara jägarfientlig, har dock beslutat sig för att överklaga till Svea hovrätt. President i Svea hovrätt är Anders Perklev. Jan Öhman och Peter Strömberg är hovrättslagmän. Alla tre är medlemmar i Ruben och är de som lägger ut målen. Dessutom är hovrättsråden Maria Billing och Lena Blixt medlemmar i Hilda. Det kan bli en spännande rättegång med tanke på Hilda och Rubens s k värdegrunder. 

Studerar man deltagarlistorna nedan inser man vidden av hur nätverken Hilda och Ruben lyckats infiltrera en stor del av staten, framförallt rättsväsendet (och även kungahuset). De har blivit ”en stat i staten”, en synnerligen skrämmande utveckling.  

PS: Ramberg ”belönades” 2020 med att bli utnämnd till ordförande i Uppsala universitets styrelse. 

Hildor: 

Anna Skarhed, f d justitiekansler 

Mari Heidenborg, Justitiekansler 

Petra Lundh, riksåklagare 

Guntra Åhlund, f d vice riksåklagare 

Kerstin Sharp, f d vice riksåklagare 

Margareta Åberg, f d riksrevisor 

Karin Lindell, f d riksrevisor 

Gudrun Antemar, f d riksrevisor 

Maria Billing, Hovrättsråd Svea Hovrätt 

Lena Blixt, Hovrättsråd Svea Hovrätt 

Charlotte Brokelind, Hovrättspresident Göta hovrätt 

Helena Jäderblom, ordf Högsta förvaltningsdomstolen 

Kristina Svahn Starrsjö, Justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen 

Lisbeth Molander, Kanslichef Högsta förvaltningsdomstolen 

Ulla Lundquist, f d VD Bankföreningen 

Petra Hedengren, direktör/chefsjurist Investor 

Agneta Bäcklund, Justitieråd HD 

Malin Bonthron, Justitieråd HD 

Kerstin Calissendorff, Justitieråd HD 

Cecilia Renfors, Justitieråd HD 

Carin Götblad, polischef 

Annika Öster GD Brottsoffermyndigheten 

Ruben: 

Anders Perklev, hovrättspresident Svea hovrätt 

Thomas Rolén, GD Domstolsverket 

Per Hall, rättschef Statsrådsberedningen 

Jan Öhman, Hovrättslagman Svea Hovrätt 

Peter Strömberg, Hovrättslagman Svea hovrätt 

Anders Hagsgård, Hovrättspresident Västra Sverige 

Lennart Svensäter, Hovrättspresident Skåne och Blekinge 

Anders Danielsson, f d Generaldirektör och Landshövding 

Fredrik Wersäll, Riksmarskalk och f d riksåklagare och hovrättspresident 

Dan Eliasson, Generaldirektör MSB 

Anders Eka, ordförande och Justitieråd HD 

Stefan Johansson, Justitieråd HD 

Lars Hässler