LENNART BENGTSSON: Kan världen klara 1,5-graders målet? 

Parisavtalets mål är att jordens medeltemperatur inte skall överstiga 2°C och helst inte 1,5°C. Den globala medeltemperaturen har hittills stigit med 1 – 1,2°C jämfört mer förindustriella förhållanden och ökningstakten ligger för närvarande på 0,15 – 0,20°C per årtionde. En ökning med 1,5 °C kommer därför med stor sannolikhet att inträffa under tiden 2030 – 2040.

Sedan Parismötet 2015 har utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser fortsatt att öka.  År 2019, som är det sista året med offentlig statistik, uppgick CO2-utsläppen till 38 007 millioner ton (Mton), tabell 1. För 2020 kan utsläppen preliminärt baseras på den kända koldioxidhalten i atmosfären (som mäts dagligen) och torde ha ökat med 500 – 1 000 Mton om vi antar motsvarande upptag i hav och vegetation som under det senaste årtiondet.

Tabell 1 visar ändringar i utsläppen för ett urval länder. Tabellen visar tydliga minskningar för EU och USA under 2019 men samtidigt stora ökningar i exempelvis Kina. De svenska utsläppen är globalt sett obetydliga och uppgår även per person till endast strax över hälften av de kinesiska (54 %).

År Globalt USA EU(27)+UK Kina Sverige
1990 22 683 (4,3) 5 065 (20,1) 4 409 (9,2) 2 405 (2,1) 58 (6,8)
2005 30 051 (4,6) 5 948 (20,1) 4 249 (8,6) 6 273 (4,7) 56 (6,7)
2019 38 017 (4,9) 5 107 (15,5) 3 304 (6,5) 11 536 (8,1) 45 (4,4)

Tabell 1: Utsläpp av koldioxid i miljoner ton (inom parentes utsläpp per person och år i ton) Källa: JRC Science for policy report (2020) (tillgänglig och högst läsvärd)

Tabell 2 visar de relativa utsläppen för 2019 där det framgår att enkom de kinesiska CO2 utsläppen är 37 % högre än EU och USA tillsammans. Summan av USA och EU uppgår vidare till blott 22% av de globala utsläppen och bedöms ha minskat ytterligare under 2020, delvis till följd av coronakrisen.

Procentuellt bidrag 2019
Kina 30,3 %
USA 13,4 %
EU (27)+UK  8,7 %
Indien  6,8 %
Ryssland  4,7 %
Internationella marina transporter  1,9 %
Internationella flygtransporter  1,7 %
Sverige  0.012 %

Tabell 2: Andel av CO2 utsläpp för 2019 i %. JRC Science for policy report (2020)

Eftersom klimateffekten endast beror på den globala utsläppsmängden är det uppenbart att det inte räcker att begränsa minskningen till västvärlden utan måste snarast genomföras på global skala.

För att uppnå 1,5 graders målet är det, enligt de beräkningar som IPCC utfört, nödvändigt att inom en femårsperiod reducera de globala nettoutsläppen av koldioxid med minst 50% och till nära noll omkring 2040.

Huruvida detta är möjligt att åstadkomma överlåter jag åt den intelligente läsaren att bedöma.

Min uppfattning är emellertid att detta är helt orealistiskt och det är knappast inte heller möjligt att ens uppnå tvågradersmålet. Under förutsättning att klimatsimuleringarna är realistiska torde ett mål på omkring 2,5°C mot slutet av innevarande sekel vara mer sannolikt. Det skulle innebära en global temperaturökning på upp till 1,5°C mer än dagens temperatur eller ungefär lika mycket som uppvärmningen efter den lilla istiden.

Frågan är med andra ord om man skall sträva efter ett ogenomförbart och endast symboliskt mål eller efter ett möjligt mål även om det senare kan komma att innebära en högre grad av anpassning.

Lennart Bengtsson