Stefan Hedlund: Landet Lööfenia – en dystopi

Stefan Hedlund

Föreliggande text är en dystopi, en negativ vision av ett samhälle som ännu inte finns, men som kanske kan komma att växa fram. Den förmedlar en hypotetisk ögonblicksbild från det lilla landet Lööfenia, dagen efter ett nationellt val där Värdegrundspartiet, en allians av alla självutnämnt goda människor, har vunnit en förkrossande seger.

Vid partiets valvaka är stämningen jublande. Scenen domineras av två stora banderoller – ”Allt är en framgång” och ”Vi har alltid rätt”. Då det står klart att partiets stenhårda kampanj mot rasister, nazister och nationalkonservativa element har varit enastående framgångsrik, träder partiledningen fram med följande avsiktsförklaring.

Goda vänner! Dagens val har varit ett värderingsval, och vi kan konstatera att de korrekta värderingarna har vunnit en förkrossande seger. Den regering som nu bildas ges namnet Nationella Väktarrådet. Dess främsta uppgift kommer att vara att tillse att det skapas nationell enighet kring värdegrunden.

Vid Kränkthetsstyrelsen (KRÄKS) inrättas en särskild Åsiktsnormaliseringsavdelning (ÅSNA) med ansvar för att det i den offentliga debatten inte förekommer åsikter som kan leda till att utsatta grupper i samhället känner sig kränkta. Med utsatta grupper förstås här alla de goda människor som i tanke, ord och gärning bekänner sig till Nationella Väktarrådets värdegrund.

Åsiktsnormaliseringen kommer att ske via ett meningsutbyte, där åsikter som inte stämmer överens med värdegrunden fortlöpande bytes ut mot politiskt korrekta åsikter. Medborgare som hyser avvikande åsikter kommer att åläggas att inställa sig till samtal och åsiktskorrigering. För dem som väljer att utebli inrättas särskilda grundutbildningsläger (GULAG).

I enlighet med värdegrundens första huvudprincip, att frihet är slaveri, skapas också en särskild myndighet för normkritik (NORMKRIT) vars uppdrag blir att korrigera normer som understödjer falska föreställningar om frihet, såsom frihet att inneha vilka åsikter man vill och frihet att via opinionsbildning kunna förmedla dessa åsikter.

Den nyinrättade myndigheten för Psykologiskt försvar (PSYKO) ges ett särskilt uppdrag att tillse att det i medierna inte förekommer falska nyheter, som inte står i överensstämmelse med värdegrunden.

Inom de etablerade medierna uppnås detta via frivillig samverkan mellan redaktioner, som fortlöpande granskar att endast korrekta nyheter förmedlas. I syfte att övervaka den växande floran av samhällsfarliga asociala medier inrättas en särskild viralgranskare, vars uppgift blir att identifiera och motverka försöka att sprida falsk information som kan undergräva samhällsordningen.

Till stöd för denna verksamhet tillses att samtliga televisionsapparater blir dubbelriktade, så att myndigheter genast kan ingripa emot oönskade kommentarer från TV-soffan, och därmed på ett tidigt stadium förebygga att det utvecklas samhällsfarlig normbildning, syftande till att kvarhålla förlegade subversiva normer om falsk frihet.

I enlighet med värdegrundens andra huvudprincip, att okunnighet är styrka, inrättas inom Sanningsministeriet (MINSANN) en särskild myndighet (TÄNKRÄTT) med ansvar för att dekonstruera och rensa ut vetenskapliga irrläror. Högt på dagordningen placeras här att gå tillrätta med diverse nationalekonomers försök att hävda att all ekonomisk politik i grunden handlar om att sätta grupp emot grupp. Detta är givetvis falskt, och har som enda syfte att ifrågasätta den för samhället så nyttiga migrationen.

Då Nationella Väktarrådets vetenskapssektion redan har bevisat att det via ett selektivt upphävande av tyngdlagen kommer att bli möjligt att färdas till månen i en roddbåt, finns ingen anledning att acceptera förlegade föreställningar om att det skulle finnas något slags ekonomiska lagar, som skapar målkonflikter och begränsar handlingsutrymmet för offentlig politik.

Att mottagande av flyktingar är en strålande affär för den kommunala ekonomin visades redan tidigt via ett väl underbyggt reportage från Sandviken, publicerat i alla goda människors husorgan, Dagens PK-Nyheter. Inspirerade av detta reportage valde upplysta ledare i många andra kommuner att slå in på samma väg. De kan idag visa mycket goda ekonomiska resultat.

En åsikt som är särskilt skadlig för samhällsordningen är den som hävdar att brottsligheten ökar, och att anledningen står att söka i den starkt ökade migrationen. I syfte att normalisera denna falska åsiktsbildning inrättas inom Brottsförnekande rådet en särskild professur i kriminologi, vars innehavare åläggs att bevisa att brottsligheten stadigt minskar, samt att den inte kan knytas till etnicitet. Det senare sker genom att exempelvis dokumentera att det inte finns något samband mellan kommuner som tagit emot många nyanlända och frekvensen av grova våldtäkter.

Myndigheten för samhällsskydd och genusberedskap (MYSGNUS) ges samtidigt i uppdrag att tillbakavisa alla falska påståenden om att ett kraftigt inflöde av unga män skulle kunna ha en negativ inverkan på landets demografiska balans. Då ju kön bara är en social konstruktion är detta uppenbart absurda påståenden. I syfte att upprätthålla korrekt könsmaktsordning kommer myndigheten fortlöpande att företa rekonstruktioner av sociala kön.

Avslutningsvis konstateras att all offentlig politik framgent kommer att genomsyras av värdegrundens fundamentala princip om alla människors lika värde. Dock kommer det under det nya samhällets uppbyggnadsfas att vara nödvändigt att inse att vissa är mera jämlika än andra. Väktarrådet kommer därför att verka för att det via särlagstiftning om hatbrott skapas särskilt rättsligt skydd för dess medlemmar, inkluderande hat och hot och nedsättande omdömen.

Så skapar vi gemensamt, i landet Lööfenia, en Skön Ny Värld!