En ungersk princip

Patrik Engellau

Att tänka fritt är stort, som Thomas Thorild påpekade, och därför ska jag göra det nu. Men han sa också att det är större att tänka rätt än att tänka fritt och det är jag inte säker på att jag gör. Jag har nämligen kommit på en grej som vänder uppochned på allting och tvingar mig att omvärdera saker om jag har rätt. Därför hoppas jag att jag tänker fel.

Det började med att jag funderade över Ungerns ”illiberala demokrati”. Illiberal är självklart dåligt och demokrati är lika självklart bra så jag har utgått ifrån att epitetet var något som klistrats på Ungern av fiender till Viktor Orbán. Men så var det inte. Orbán är, visar det sig, stolt över att vara illiberal. Han förklarade sin inställning i ett linjetal 2014 (som jag hittade i en rätt dålig översättning till engelska här.

När Ungern 1990 blev fritt från kommunismen, säger Orbán, anammades som en självklarhet tidevarvets självklara vinnarideologi, nämligen den liberala demokratin:

När det handlar om relationerna mellan två människor är den grundläggande liberala föreställningen att vi har frihet att göra vad som helst som inte kränker en annan människas frihet. Under de tjugo år som föregick 2010 grundades förhållandena i Ungern på denna princip. Ungern accepterade den princip som var den dominerande principen i Västeuropa. I Ungern tog det oss emellertid tjugo år att kunna ge uttryck för det problem som ligger i att den här idén, som är mycket tilltalande på intellektuell nivå, trots allt är oklar. Vem är det som ska avgöra när min frihet kränks? Den saken löser sig inte av sig själv, utan någon måste fatta det beslutet. Och eftersom ingen utsetts att fatta sådana beslut har vi lärt oss att de starka fattade besluten. Vi upplevde hela tiden att de svaga förtrampades. Det fanns ingen abstrakt rättviseprincip som löste konflikter som uppstod på grund av ömsesidiga friheter utan det som skedde var att den starke alltid fick rätt. Den starke grannen talade om var du fick parkera. Det var alltid den starke, banken, som bestämde hur mycket du skulle betala i ränta på ditt lån och som ändrad räntan när den ville. Jag skulle kunna ge andra exempel på hur utsatta, svaga familjer hade svagare ekonomiskt skydd än andra under dessa tjugo år. Denna liberala princip ska i framtiden inte gälla för det ungerska samhället… Vi ska i stället att vi inte ska göra mot varandra det som vi inte skulle göra mot oss själva. Och vi ska försöka grunda den värld vi kallar det ungerska samhället på denna teoretiska princip, i vårt politiska tänkande, i vår utbildning, i vårt sätt att bete oss mot varandra.

Precis vad det där betyder förklarar inte Orbán, i varje fall inte så jag begriper. Men den inledande observationen satte myror i huvudet på mig. Att den liberala principen om den individuella frihetens gräns eventuellt av sig själv introducerar ett slags djungelns lag tål att tänka på. Är det i så fall på det viset även i vårt land? Ligger det inbyggt i våra liberala föreställningar att de svaga ska förtrampas? Vem är det förresten som i vår tid är den starke förtramparen?

Naturligtvis passar denna tankefigur väl in i den traditionella socialistiska retoriken: ”Upp trälar uti alla stater, som hungern bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets timma slå.” Borgarna var starka och förtryckte därför arbetarna som var svaga, de starka männen förtrampade de svaga kvinnorna, cis-männen såg ned på bögarna och så vidare.
Den där retoriken jobbar vi fortfarande med i Sverige. Kriminella blir brottslingar för att de är förtryckta av de vita männens patriarkat och rasifierade blir nedtrampade av den strukturella rasismen. Det är samma idégods som Orbán ger uttryck för.

Men om vi betraktar Sverige med felvänd kikare så att detaljerna försvinner så är det en observation som överträffar alla andra, nämligen åsynen av statens storlek och makt. Om man tillämpar Orbáns tänkande så inser man att liberalismen, som ger makten till den starke, på sikt måste göra staten enväldig och förtrampa de svaga om det saknas starka spärrar som håller den tillbaka. Det slutar med en allmän underkastelse under staten.

Jag trodde tidigare att liberalismen stod i motsatsställning till staten och ville begränsa dess tillväxt och makt till förmån för den enskilde. Därför har jag alltid undrat varför svenska folkpartister, sedermera liberaler, har varit så statsfromma och angelägna om utökade statliga insatser. Jag har i modern tid, efter valet senaste september, oförstående betraktat Sveriges liberala politikers vacklan i regeringsfrågan. Varför vill de liera sig med statskramare? Kanske är det ingen tillfällighet att så kallade ”liberals” i USA är den politiska gruppering som mest gillar staten.

Kanske har Orbán en poäng med att kalla sig illiberal. Måste jag omvärdera mina känslor för ordet liberal?

87 reaktioner på ”En ungersk princip

 1. Lars skriver:

  Det är en gammal strid kring hur mycket staten ska ingripa i marknader som lämnade åt sig själva tenderar ge mycket negativa resultat av olika slag. Behövs livsmedelslagstiftning, arbetarskydd, arbetstidsreglering, pensionssystem, sjukförsäkring, offentliga infrastrukturinvesteringar, stöd och skydd för framväxande näringar, reglering av bank- och finans, inkomstomfördelning, maktbalans mellan fack och arbetsgivare? Hur utvecklas inkomstspridningen i ett samhälle om marknaden styr utan ingrepp, utan beskattning, utan utbildningsystem, utan kontroll av migrationsflödet? Vilka grupper drabbas hårdast av arbetslöshet?

  Från laissez fair under första halvan av 1800-talet då marknader för kapital och arbete helt lämnades till sig själva så växte åtgärder och insikt om behov av regleringar fram.1920 – 1970 växte regleringar och inkomst- och förmögenhetsspridning i hela västvärlden samtidigt som produktivitetsökningen var enastående och den svenska helt i paritet med USA på de flesta områden.

  Från 1973 och oljekriserna med stagflation dvs inflation parat med hög arbetslöshet, något man menade motsade Keynesianismen, men som man idag inser berodde på inflation pga kostnadstrycket orsakat av ökade oljepriser, som samtidigt gav inflation och arbetslöshet dvs en extern chock, tog man som giltighet för att teorierna var felaktiga och Chikago skolan och nyliberalismen, en form av laissez fair, gjorde entre med Reagan och Thatcher och Europeiska politiker, även vänstern.

  Nästan 50 år senare ser vi att produktivitetsökningarna varit låg, inkomst och förmögenhetsskillnader har accentuerats, globalisering och investeringar i låglöneländer och sparandeöverskott som inte söker sig till produktiva investeringar i väst kännetecknar väst.

  Ekonomiskt teoretisk är Macro ekonomin i kris, hävdar många ekonomer. Man kunde inte förutse och hantera den stora recessionen 2008. Tillväxten därefter är anemisk. EMU området går på kryckor. Politiskt har eliterna avlägsnat sig från befolkningen, demokratisk underskott är legio.

  Det är lite lustigt med Ungern, där socialdemokrater tog den nyliberala vägen som den predikades från väst och EU, medan Orban och den reaktion han företrädde närmast tycks vara traditionell socialdemokratisk politik innan nyliberalismens seger. Etiketterna konservativ. liberal, socialdemokrat ger inte uttryck för det verkliga innehållet i den politik som bedrivs.

  Gillad av 4 personer

   • Axel skriver:

    Våra kraftuttryck har begåvats med ännu ett besvärjande ord. De gamla, fan, jävlar, satan och nu liberal.
    Hur många i Sverige begriper vad liberal betyder. Den vanligaste tolkningen är, tror jag. Bara svammel.

    Gillad av 4 personer

  • Thor skriver:

   Du menar alltså på fullt allvar att statens inblandning i pensionssystemet har varit lyckat? Att folk som arbetat i 45 år i låglöneyrken och fått 10-12% av lönen konfiskerad varje månad (”arbetsgivaravgift”) erhåller pension i nivå med indrällare som aldrig gjort ett handtag i landet?
   Ett system utan statlig inblandning där den enskilde fått lägga 10-12% av lönen i ett konto hade med ränta på ränta växt till ett mycket stort belopp.

   Gillad av 10 personer

   • Lars skriver:

    Du förstår inte frågan. Pay as you go system fonderas inte. USA har samma typ av pensionssystem i Social Security systemen. Det finns för- och nackdelar, men sådana offentliga system är mindre beroende av börsutveckling och mer beroende av ekonomin i sin helhet och med egen valuta finns ytterligare skyddsnät. Bildt regimen 1992 drev igenom dagens underfinansierade pensions system och därmed blev svensken mer beroende av tjänstepensioner som är fonderade medel Utvecklingen drivs där vidare mot privat pensionssparande för yngre generationer.

    Det handlar om att pensionerna är för låga. 18 % av lönesumman inkl arbetsgivaravgifter sätts av till pensionssystemet från de som arbetar. Då ska man vara på det klara med att de pensioner som betalas ut beskattas och de pengarna och moms och andra skatter går tillbaka till statskassan dvs det är inte netto 18 % av löne summorna som går ut till nettopensioner.

    Så här har det sett ut sedan 1992, men nu börjar problemen bli uppenbara, pensionerna räcker inte. Problemet förstärks av att även om pensionerna ökar med löner (statlig pension med en faktor som gör att den minskar vart år) och inflation (tjänstepensioner) så är inflationen för basvaror som mat, bostad, kläder, el dvs för sådant som den relativt fattiga pensionären efterfrågar högre än genomsnittsinflationen, eftersom den inkluderar varor med lägre prisutveckling.

    Hanteringen av pensioner är en skandal Man behöver alltså öka pensionsavgiften och/eller sänka skatten för pensionärer. Ser vi dessutom på garantipensionen för flyktingar så är den högre eller lika hög som för många arbetande svenskfödda pensionärer. Bostadsbidrag till de pensionärer som är berättigade skapar ju samtidigt en stark utjämning av pensioner dvs marginaleffekten av att t.ex. ligga ett par tusen högre än bostadsbidragsnormen gör att skillnaden försvinner.

    Men svensken tittar ju inte ens i pensionskuvertet eller på Min Pension. Man tiger ihjäl det från media och myndigheter och partier. Den statliga pensionen är numera en grundpension som i stort sett är lika för alla. Är det rimligt? Vill de bättre bemedlade vara med och betala för ett sådant skattesystem (man får ju inte heller tillgodoräkna sig pensionspoäng för inkomst över ett visst belopp och låg lön under lång tid gynnas jämfört med hög lön under kortare till (det finns tom en slags ränta på ränta mekanism i systemet).

    Så vi har råd med invandring! Idrottshallar och föreningsliv och elcykelstöd och gud vet vad.

    Gillad av 2 personer

   • Marina von Schreeb skriver:

    THOR Som när jag pensionssparade i Skandia med en obeskattad småsumma varje månad som växte med minst 6% ränta eller mer (om jag minns rätt). Dessa pengar som jag nu tar ut och skattar för ger min pension en guldkant. Nu har man infört en dubbelbeskattning, skatt på det man sparar + skatt när man tar ut sitt sparkapital. Vem vill spara då?

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    På längre sikt (som pensionssparande) med hänsyn till att börsen och andra värdepapper som obligationer kan vara övervärderade eller undervärderade under lång tid så växer börsvärdet i takt med den reala ekonomin t.ex. 3 % tillväxt realt och 2 % inflation ger ungefär 6 % nominellt. Enstaka aktier kan gå långt mycket bättre liksom enskilda länder, Den övervärdering som rådde under 90-talet och likaså nu efter krisen 2008 ger högre tal,men spararen måste fördela riskerna på många värdepapper. Pay as you go system, som det statliga pensionssystemet följer löneutvecklingen och därmed utvecklingen i ekonomin, men är beroende av inkomstutveckling andelsmässigt kontra vinster i företagen och av inkomsterna i kollektivet av de som pensionspoängen räknas ut på, så många låginkomsttagare (t.ex. invandrare) eller hög arbetslöshet (låg tillväxt per capita som sedan år 2001) drar ned pensionernas storlek,

    Margit Genser, M, som ledde arbetet med pensionsöverenskommelsen (civilekonom) som baserades på ett förslag från skattebetalarnas förening, skriver i sin bok att hon menade att man kunde låna upp till pensionerna och placera på börsen med högre avkastning och på så sätt övergå till ett fonderat system. Nationalekonomer förklarade för henne att det inte var rimligt och att förväntad avkastning måste ses som jag beskrev ovan.

    I praktiken har vi gått över till ett fonderat system med en statlig grundpension och med PPM fonderat och med större betoning av eget sparande och tjänstepensioner. Tyvärr så vet väl inte flertalet om det. Bostadsbidrag jämnar ut förutsatt att du inte har egna finansiella tillgångar, då får man inte bostadsbidrag! I praktiken betyder ägande eller inte av en egen bostad och när man köpt den och till vilket pris väldigt mycket för att klara pensionärslivet, men det är väldigt ojämnt fördelat med ägande och värde i befolkningen.

    Generellt kan man ju inte hävda, som man gör, att pensionssystemet nu är oberoende av statens budget och beslut. Det har ju alltid avgörande betydelse vilka skatter man tar ut och under vilken period i livet dvs hur mycket utrymme för eget sparande som finns och den tid man har på sig fram till pensionen. Individen har ju ett bestämt tidsspann att ta hänsyn till.

    Det är en skandal det svenska pensionssystemet och en skandal att sosseriet accepterat det (inte ens Göran Persson menar att det är hållbart (hans tid var ju en kristid och pensionssystemet under den tiden slog inte igenom för de som var pensionerade under den tiden)).eller att mittenpartierna gör det.

    Gillad av 1 person

  • Danske mand med svart pulver i hand, dras genom falnad glöd i sand, men väldiga gnistor sätter hårig dam i brand, större eld ej setts ens i vikingaland, över snö och is ett ylande värre än i samarkand, skriver:

   Slavmentalitet. Du inser inte att du är lurad, att just det system du vurmar för har tillåtit politikerna att försnilla våra intjänade pengar för att sko sig själva, en gigantisk och ständigt växande statsapparat och en enorm mängd invandrare. Att tala om dina detaljer nu, att drömma om dessa finjusteringar, det är som att knyta slipsen och byta till rena kalsonger när man precis hoppat ut från en klippa. Det är ju infantilt trams att sitta med din boklärdom utan att se vad resultatet är.

   Gillad av 5 personer

   • Lars skriver:

    Du är ju löjlig. Är du så okunnig? jag beskriver ju endast, jag uttalar ingen åsikt. Världen är som den där. Tror du all diskussion går ut på att uttrycka en åsikt, även om det man inte förstår? Är det vad man lär sig i den nya skolan som uppstod i slutet på 70-talet? Bara du pratar så är det bra. ”Prata är bra, men prata rätt är bättre” för att travestera.

    Gillad av 1 person

   • Danske mand med svart pulver i hand, dras genom falnad glöd i sand, men väldiga gnistor sätter hårig dam i brand, större eld ej setts ens i vikingaland, över snö och is ett ylande värre än i samarkand, skriver:

    Du ser inte orsak och verkan, att den höga skatten är en nödvändig förutsättning för att kunna omfördela medel från svenskar till invandrare, vilka därför röstar på de partier som de uppfattar betalar dem, S (och V), vilket medför att S vill ha hit fler invandrare. Utan den höga skatten så hade inte denna situation uppstått. Jag känner ju till din åsikt, och din drivkraft, jag får erkänna att mitt svar var mera allmänt riktat än bara till ditt inlägg ovan.

    Om du beskriver en trovärdig mekanism för hur trenden med mer invandringen kan brytas när vissa partier så uppenbart kan köpa väljarstöd i dessa grupper som inte inbegriper att skära i skatten med, låt säga, hälften, så skall jag se om min inställning är värd att omvärdera.

    Jag kallar det slavmentalitet för du stödjer ju just den politik som säkrar Sveriges och svenskarnas, dvs din egen, undergång. Lööfs tramsiga nyliberalism kommer aldrig att bli verklighet, så fort pengarna slutar komma ur automaterna så kommer huvudproblemet bli att hantera upplopp, ingen kommer att drömma om MER invandring då.

    Gillad av 4 personer

   • Lars skriver:

    Du missbedömer orsak och verkan. Om vi antar att hälften av de som är födda utomlands förvärvsarbetar liksom andra generationen ås är det 28 % av befolkningen dvs 14 % eller 1.4 miljoner och kanske hälften som är vuxna och röstberättigade, så talar vi om 700 tusen personer och alla kommer inte att rösta, så det kanske rör sig om fem hundra tusen eller tio % av de röstande. Det ger inte underlag för en S regering och ska jämföras med att S normalt ligger på mellan 30 och 40 % av rösterna dvs ca 2 miljoner röster vid sidan av invandrarna.

    Visserligen är nog S fullständigt utblottade på kompetens, men så pass kan de rimligen räkna på sitt röstunderlag. Migrationspolitiken medför ju också att SD gjort stora inbrytningar i LO kollektivet och lägre tjänstemän, det största underlaget för S.

    Om inte S hanterar migrationspolitiken mycket hårdhänt under denna period så kommer S att minska till kanske 20 % av rösterna förutsatt att inte det borgerliga blocket agerar ännu mer korkat än under Rheinfeldt och Bildt tidigare.

    Jag har sagt tidigare att det är borgerliga partier och media, samt vänster inom S och V och Mp som stått bakom invandringen och det är inte förenligt med välfärdsstaten. Men jag tror de borgerliga begripit vad de gör, slå sönder S och välfärdssystemen, men S har total brist på kompetens. Det såg vi Person avgick och de skulle tillsätta partiledare. Det finns inget kvar av S.

    Ser vi på Malmö kommun däremot så har du rätt. Mer än 50 % har utländsk bakgrund, 30 % muslimsk, 60 % av skoleleverna har utländsk bakgrund (inte helt exakta siffror, men du förstår ändå). Där är det ju uppenbart att S anpassar sig till väljarunderlaget. Socialdemokraternas ordförande Jammu något är ju inte klok! Medelklassen har ju flytt Malmö till kranskommuner under några decennier, medan staden vuxit från 220 tusen till 350 tusen (tror jag) och beräknas bli 400 tusen på något decennium.

    Slavmentalitet! Det har väl de som röstat borgerligt eller S de senaste tio åren! Jag har inte det.

    Gillad av 1 person

  • Göran Holmström skriver:

   Lars du är som jag förstår det ekonomiskt utbildad, och har titlar.
   Ursäkta att jag säger det, du missar ändå den enklaste av alla grundläggande faktum.
   Det har forskats rätt rejält i vad människor är beredda att ge bort till främmande människor.
   Dom flesta studier landar på en bit under 50% , 40 skulle jag hävda är max av vad människan är villig att avstå till sin okända nästa! Vissa mindre samhällen som lever efter gamla seder tycker 25-30% är max, dom minns dåliga tider och planerar för dom. Inte slit och släng då.
   Om nu människans natur är att det är ok att överlåta en bit under hälften av sina ansträngningar
   till okända individer i den stora flocken. Är det då inte naivt att tro att bara för att staten döper sina kleptoman försök till moms, energiskatt, miljöavgift eller vad det nu kallas. Jag gjorde en lekmans uträkning på vad jag betalade i skatt vid min sista anställning. Min lön låg då på cirka 1,5 gånger medellönen ungefär, kanske lite under det. Men oavsett så med alla synliga och dolda skatter, avgifter osv så cirka 65-70% av min omsättning var skatt.
   Och Lars där har du det stora bekymret, även om folk inte räknar, så magkänslan är oftast bra hos dom mesta! Känner man sig lurad, utan att kunna påverka så blir man grinig!
   Där har du en ekvation på det som gått fel i Sverige.
   X antal lurade människor minus parasiter (dom är endast tärande) gånger 0,75 i skatt på alla ansträngningar ger summan halva torsdagen och fredagen jobbar jag för mig.
   Denna summa bygger icke önskade effekter som, lögner , vilja att smita undan, fuska, ljuga, mygla eller stjäla.
   Och det förstår till och med jag en enkel arbetare, SOM väljer att ställa mig utanför det hela.
   Mvh Göran.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Det du säger är rätt för de som betalar mer än de får ut, men demokratin gör att det är hanterbart och det är en försäkring och även den som tjänar hyggligt vet inte vad livet för med sig t.ex. sjukdom eller arbetslöshet.

    Du blandar ihop vad skatterna går till. En stor del avser inte bidrag till individer (invandringen oräknad) utan inkomstberoende försäkringar eller investeringar i infrastruktur eller myndighetsutövning osv. Men självklart är ett skattesystem som det svenska inkomstomfördelande i befolkningen och för att accepteras av de som tjänar mer så måste det finnas ett värde i det t.ex. ökad solidaritet, trygghet i att man inte ramlar igenom eller att moster Märta kan ha det bra eller att brottsligheten är under kontroll mm.

    Men vad jag inte förstår är att mina enkla redogörelser för de här ekonomiska förhållandena skull ge uttryck för att jag tycker om högskattesamhället, särskilt under den aktuella beskrivningen av utvecklingen i väst. Det är ju inget som helst ställningstagande i skattefrågan. Är det svårt att förstå för en någorlunda samhällsintresserad som följt media och är i 50-70 års åldern? I så fall ärt det ett medialt problem. Svenska folket begriper inget och tycker att åsikt som åsikt är OK. Det verkar inte heller som att en akademisk utbildning gör att människor begriper det heller. Jag använder ju i princip mindre än en halv termin nationalekonomi och det borde väl människor kunna snappa upp efterhand via media och politik genom åren?

    Men om du inte har en inkomst i den övre decilen….så har du inget att hämta hos M, men propagandan kanske är svår att genomskåda? Kan det vara så att människor får allt svårare förstå samhälle och resonemang, så det blir lätta att domptera?

    Gilla

   • Göran Holmström skriver:

    Men Lars är det inte så att dom enda” Vinnarna” är samtliga som endast tär på systemet i form av anställda inom tärande grenar, samt bidragstagare.
    Vi andra betalar dyrt för denna lekstuga.
    Mvh Göran.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Du har en väldigt viktig poäng här Göran, som jag håller med helt om, vill man skänka pengar till främmande människor? Som jag ser det så kräver samhällssystem med utbyggd välfärdsstat (och det är inte hela den offentliga budgeten utan kanske i relation till BNP ca 25 % medan skattekvoten är 44 %) sammanhållning och gemenskap i befolkningen och det fungerar bra i homogena nordiska samhällen, men inte i det multikulturella Sverige! Så invandringen slår hål på solidaritet och förtroende för ”de andra” i samhället och invandringen fungerar som medel för de borgerliga partierna att slå sönder välfärdsystemen.

    Det fordras rimligen ett kulturell kitt som det som finns inom den Europeiska/amerikanska civilisationen och än mer inom den etniskt svenska eller etniskt nordiska eller etniskt nord Europeiska befolkningen. Det fordras även att politiker vid sidan av välfärdssystemen avstår från program som de anser viktiga, men där befolkningen själva har kunskap och kompetens avgöra vad och om de vill betala t.ex. idrott, media vid sidan av public service (som är väsentligt på en oligopolmarknad), kultur, föreningsstöd, stöd till religiösa församlingar, invandring, Sida, NGOs, universitetsinstitutioner utan väsentlig forskning och utbildning mm.

    Generellt gäller att man bör vara aktsam och sparsam (ta bara polisen, varenda snutbil är en ombyggd Volvo, varför inte Opel Astra som i England, lokallägen (man ska ligga i innerstaden oavsett Malmö där TVhuset flyttat eller Stockholm), men det finns mycket mer att dra ned på, troligen i varje offentlig verksamhet vid sidan av den direkta produktionen (som att datorisera och effektivisera sjukvården, flytta mer verksamhet från sjukhus till vårdcentraler osv. effektivisera skolor, universitet osv). När det gäller försäkringsutbetalningar och bidrag som akassa, sjukförsäkring mm så måste det ju finnas kontroller och en pålitlig läkarkår. Det är ju vansinne att tro att man botar sjuka med utförsäkring! Det måste hanteras organisatoriskt med acceptabla processer inom sjukvården. Det är omöjligt att utifrån se alla möjligheter till rationalisering, men det krävs att man utmäter ansvar.

    Så för att man ska vara villig att betala höga skatter så måste det finnas förtroende för politiker och offentlig verksamhet. Det kan man väl inte säga att det finns idag? Och det blir allt sämre för varje år, särskilt med den vanvettiga invandringspolitiken som slår sönder det kulturella kittet. Men observera, jag har ofta framfört det, att kostnaderna för att försäkra sig privat för inkomstbortfall, sjukdom, pensioner mm inte försvinner om de tas från statsbudgeten och för att vara rimliga måste förmånerna vara inkomstberoende dvs ett samband mellan skatt/premie och utbetalning (som är grundprincipen idag, men som urholkats på många sätt bl.a. så att förmåner begränsas, men inte inbetalningen t.ex. att pensionen omvandlas till grundpension med inkomsttak för pensionspoäng etc.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Det är lite som kompis konstaterade för kanske tio år sedan:
    -: Jag ska vara solidarisk, men vem är solidarisk mot mig om det behövs?

    Man blir matt av att lyssna på vänsterretorik. Det är synd om den ena eller den andra. Man ska ha gratis glasögon till barn. Synd om hela världen. ” Häftigt betala skatt”, ”Synd om flickorna på SKF” samtidigt som riksdagsmän inte behöver bekymra sig om sjukvårdsköer, bostäder, telefonräkningar etc.

    De förstår inte att de är i en förtroende bransch! Migrationsfrågan….vänstern måste helt ha tappat kunskap och kompetens.

    Gilla

   • Lars skriver:

    ”Men Lars är det inte så att dom enda” Vinnarna” är samtliga som endast tär på systemet i form av anställda inom tärande grenar, samt bidragstagare.”

    Nej Göran, så är det inte. Du får väl sjukvård, pension, försvar och allt möjligt, begriper du inte det? Förstår du inte resonemanget?

    Det är ju därför jag ständigt invänder mot förenklingen med ”välfärdsindustriellt komplex”. Det leder tanken fel, det är en falsk bild av verkligheten. Det offentliga är ingen ”tärande sektor”, det är en producerande och inkomstomfördelandesektor precis som det privata näringslivet är producerande och genererar inkomster till ägare och anställda.

    Gilla

   • Göran Holmström skriver:

    Som egen småföretagare blir min pension ytterst dålig det finns statistik på att så går det för dom flesta småföretagare i detta land. Försvar vilket, det som skrotats bort?
    Sjukvård ja tre års väntan och lidande för en enkel knäoperation.
    JO Det offentliga har växt till det ofantliga ,
    där slappa människor vänder hellre papper än att bidra med att bygga något som går att sälja.
    Att ha massor av myndigheter som inte sköter sina arbeten är tärande.
    Endast den som är anställd inom” Lekstugan tycker man gör nytta”
    Jämför ett land med den familj, om endast en städar och lagar mat samt arbetar, och resten förverkligar sig själva. Så är resten tärande.

    Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Vi är utsatta för grov stöld av dem som klättrat upp i den politiska hierarkien. Alla som använder sin egen hjärna att tänka med kan se det – men inget verkar vi kunna göra åt katastrofen.
    Varje dag nya chocker…det är för mycket, man blundar…igår denna (en i raden av åtskilliga liknande beskrivingar av stölden som fortgår):
    https://www.expressen.se/dinapengar/tidigare-stadsdirektoren-far-64-miljoner-utan-att-jobba/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb&fbclid=IwAR1fmFPXfPrLxyHg4ccPunoOaj6VA8QO0JIyj3l_lPB3A23nrnOYdULvYeY

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Jo Göran, du använder ordet tärande på ditt eget sätt, medan jag ser begreppet som ekonomiprofessorn Bo Södersten falskt myntade att den privata sektorn var närande och den offentliga tärande någon gång på 80-talet. Klart att misshushållning med resurser inom offentlig verksamhet är ”tärande”, men principiellt är inte offentlig verksamhet tärande. Det är som med all verksamhet som inte utsätts för yttre tryck t.ex. som i det privata, allsköns later odlas och så kommer det en kris och man ser över verksamheten och rensar och avskedar och fokuserar på huvuduppgiften. För vissa företag hjälper det inte, de går i konkurs.

    Sedan berör jag i svaret till dig och mer längre ned i kommentar till SIxtens kommentar om frihet, ett kriterium för vad det offentliga ska ägna sig åt och inte baserat på konsumentens kunskap och förmåga och att offentlig verksamhet måste ha en strategi om låg kostnads verksamhet. Det senare har många privata företag, det är en strategi bland andra. Exempelvis IKEA är ett sådant företag, benhårda på att inte acceptera slöseri, vidlyftiga förmåner mm. Det går igenom hela kulturen. Något liknande bör gälla offentlig verksamhet. Löner måste ligga under privata med hänsyn till att tryggheten är större.

    Jag hävdar ändå att man måste se på de olika delarna av offentlig verksamhet separat. Sjukvården exempelvis går på knäna, men samtidigt förefaller man ha organisatoriska och strukturella problem. Skolan är definitivt ett sådant område.

    I många kommentarer på dessa sidor använder man tärande på det sätt Södersten falskeligen gjorde, man tror det privata försörjer det offentliga, man ser inte att det offentliga producerar tjänster av olika slag och skatten ett sätt minska privat konsumtion och styra den till de tjänster (gratis) som det offentliga producerar.

    Men slöseri och usla rutiner mm är tärande, skattebetalare pengar ska man vara försiktig med för man lever inte på en marknad där kundens betalningsvilja avgör utan politiska beslut. Det ger andra villkor på gott och ont.

    Att du varit egen företagare och därmed borde avsatt medel för privat pensionsförsäkring kanske du missat. Det har inte med det här resonemanget att göra.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Göran, jag har inte satt mig in i skatteregler för företagare, egenföretagare, har inte haft anledning. Är det rätt som jag tror att företagaren kan välja hur mycket han eller hon vill ta ut i lön och betalar arbetsgivaravgift på lön (det är ju normalt vad lön är dvs lönekostnaden) och på denna lön kan tillgodogöra sig pensionspoäng? Men tjänstepension, som är avtal mellan fack och företag, kan egenföretagaren ansluta sig eller är det andra försäkringar? På det man behåller som vins i företag dvs som kapital i företaget utgår vinstskatt, som är lägre än löneskatt, medan placering av detta kapital inte beskattas förrän man tar ut det och då med 30 %? Ur detta kapital måste man då rimligen betala privat pensionsförsäkring.

    Jag frågar för jag vet inte och jag bara funderar på hur det fungerar. Är det som jag tror är det ju förmånligare (och man kan ofta hantera privata utgifter också via företaget t.ex. firmabil mm, men inte alltid) Jag har en kompis som varit sin egen och inte satt av för egen privat pension. Inte bra! Kanske många egenföretagare skjuter bort behovet av att försäkra sig? Tror det ordnar sig senare t.ex. genom att man samlar på sig ett kapital (som tyvärr kan skingras om det går dåligt)?

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Lars, enskilda företagare slutar rent statistisk i skatteskulder efter fem år i detta paradis, om man väljer enskilt företag, så har man 2-3″ Guldår” sedan kommer preliminärdebitering. Då man ska betala skatt på förväntade intäkter, observera inte på det man tjänar utan något man tros tjäna.
    Visst man kan göra en preliminär skattedeklaration. Men fakta kvarstår. som småföretagare är man enormt utsatt. Minns ett år då jag råkade ut för en hygglig olycka, vart sjukskiven med ett papper utan slutdatum= rätt allvarligt.
    F-kassan nästan garvade i ansiktet på mig och frågade hur ska du överleva på 7000 minus skatt.
    Jag teg gick och jobbade med en högersida som varken löd eller samarbetade, log lite när högertassen skakade så mycket att gipsskruven föll ner på golvet.
    Nej lärt mig en sak litar inte på Svenska myndigheter för fem öre.

    Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Det är för att vi har givit makten till människor som aldrig har arbetat på riktigt, de vet inte hur förutsättningarna ser ut i det verkliga yrkeslivet. Men man kan väl säga att vi får skylla oss själva som har låtit lura oss att tro att de som klättrar i hierarkierna har målet att skapa ett rättvist och schysst samhälle – det har de inte. Idag mer än någonsin är det enbart en karriärväg.

    Gillad av 1 person

 2. A skriver:

  Nja, drar du inte fel slutsats här P.E. Han menar väl de kristna värderingarna, inte de socialistiska. Dessutom är det ju förträffligt om du inser vad liberalism är för något..

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

 3. Hasse skriver:

  Jenny Sonesson, som tidigare var politiskt sakkunnig hos Folkpartiet och numera är ledarskribent på Göteborgs-Posten, kanske kan förklara dilemmat för Patrik Engellau:

  ”Har jobbat över tio år inom FP och är inte förvånad över Björklunds agerande. Glöm inte att för många folkpartister är ‘borgerlig’ ett skällsord. Man känner större främlingskap inför KD än S. Väldigt många folkpartister är helt enkelt sossar men som som gillar friskolor och Nato.”

  När någon frågade Sonesson varför hon jobbade i tio år hos partiet om det nu var så hemskt, svarade hon:

  ”Det FP jag gick med var ett annat parti med Lars Leijonborg. Jag uppskattade integrationspolitiken under Rojas mycket.”

  Gillad av 1 person

 4. gras1519 skriver:

  Ja – du. det är inte lätt att hamna i dessa diskussioner med sig själv. Å ena sidan…. men å andra sidan…. men åter å ena sidan…. osv. Till sist måste man släppa tanken utan att fått någon lösning…

  Gillad av 1 person

 5. Eva Danielsson skriver:

  Fredrik Östman har ju skrivit tre krönikor här på DGS i somras om ett sätt att utifrån medvetandegrad definiera liberalism, socialism och konservatism. Och även tre inlägg om vänster-högerskalan utifrån sympati-antipati på sin blogg ”thewayofreason”. Även DGS-krönikorna finns där. Jag är inte säker på att jag ännu riktigt förstår hela innebörden i hans resonemang, men han skulle säkert kunna kommentera Orbáns illiberala demokrati.

  Gillad av 3 personer

 6. Erik Björn-Rasmussen skriver:

  Liberalismens fader, åtminstone portalfigur, John Steward Mill formulerade sina teser under en räcka av år i början av 1900-talet. Idégodset härstammar från slutet på 1800-talet.Sedan dess har den sk liberalismen traderats visare under ett sekel. Det är inte mycket vår tid har gemensamt med den tid den tid som präglade framväxandet av den engelska liberalismen.

  Det är, menar jag, dags att börja ändra sina uppfattningar av liberalism. Så Patrik, det är dags att vi börjar ändra våra känslor inför den klassiska och idag förstenade liberalismen!

  Gillad av 1 person

 7. annagustin2@gmail.com skriver:

  Lyssnade på en radio”pod” om vårt rättssystem och det var en chockerande bild som framträdde där i samtalet mellan den man som höll i radioprogrammet Aron Flam och en jurist. Juristen säger: RÄTT & FEL finns inte i Sverige…”Det är den starkes rätt som gäller”: Verkligt skrämmande då jag själv är utsatt för den starkes arsenal mot en tom börs. Verkligen värt att lyssna på: https://soundcloud.com/aronflam/91-henrik-sundstrom-om-rattvisa

  Gillad av 3 personer

  • svenge skriver:

   Det finns inget RÄTT & FEL i USA sade min son, jurist i USA, när hans svärmor menade att hon utsattes felaktigt av en konkurrent i marknaden för simprylar. Hennes mönsterskydd hade överskridits och hon ville att svärsonen rättade till detta. Det handlar inte om rätt&fel, det gäller alltid bara; ”Our side and Their side”. Kanske den kapitalstarkaste alltid vinner i rätten? För mig var, och är liberalism ett samhälle där man disponerar sina pengar enligt eget skön. Att handla för sin egen skull eller att investera för egen och samhällets skull på mikronivå har varit naturligt för såväl min som min frus släkt.
   Nu blåser andra vindar, snarast Karybdiska. De kan förstöra hela samhällen. Kanske vi alla är på väg hemåt likt Odyssevs. Förr var man mest rädd för Skyllas vassa ormtunga som likt skatte etatern letade sig ner i den kraftigaste plånbok. Skylla var namn på statdjävulen. Vattenvirveln Karybdis jämför vi med kapitalistsvinen. Dessa drar iväg över hela världen med storföretagen, Inga gränser längre för våra utflyttare eller inflyttare. Liberalism? Nej, kanske illiberalism?

   Gilla

 8. Danske mand med svart pulver i hand, dras genom falnad glöd i sand, men väldiga gnistor sätter hårig dam i brand, större eld ej setts ens i vikingaland, över snö och is ett ylande värre än i samarkand, skriver:

  Jag för min del har aldrig fattat ordet liberal, vad betyder det? När jag nu förstått mer om politik så inser jag att konceptet är precis så vakuöst och barnsligt som jag misstänkte från början. Den enda politiska princip jag kan ansluta mig till är konservatism, dvs den experimentella metoden, men detta är ju ingen ideologi som anser sig ha färdiga politiska svar i varje situation, utan man baserar sitt svar i varje situation på beprövad erfarenhet och den vetenskapliga metoden, goda moraliska principer sprungna ur traditionen, och därför en förståelse för att utopier inte finns i jordelivet, och sist med inte minst, en respekt för demokratin och individen.

  Mot detta står alla dessa ”ideologier”, som jag alla ser leda fram till totalitarism. Socialism ochn socialdemokrati, uppenbart, vi ser det dag för dag i pk-ismen, man söker inte ett gott samhälle, utan en omfördelning mellan grupper som står mot varandra. Liberalism är ju en rent barnslig tanke om öppenhet och att bara man tar bort alla regelverk och gränser så funkar allt, att detta inte fungerar visar sig ju nu när man applicerade sina utopiska principer på nationen och försöker avskaffa denna. Islam är ju en annan politisk ideologi som kräver underkastelse och som dessutom har en explicit expansiv komponent vilket gör denna ideologi till ett naturligt hot mot alla andra den samexisterar med. Trots allt, det är inte dödsstraff på att lämna socialdemokratin eller liberalismen, kanske en framtida utveckling? Så socialism har anammat ett utopiskt rättvisekoncept och liberalismen ett utopiskt frihetskoncept. Eftersom båda strävar mot en utopi så krävs totalitarism och politiker som styr över detta på toppen (som alltid på något sätt undgår de regler de själva sätter upp). Islam är ju då ärligare, man säger rakt ut vad det handlar om, ”underkastelse”, men alla tre ideologierna leder ju till detta som vi kan se, och har därför en naturlig förståelse för varandra, ledarna har en naturlig förståelse för varandras totalitära drivkrafter

  Det är ju barnsligt trams som kastas mot Orban, han bara konstaterar att han ansvarar för sitt folk och ser det helt enkelt som felaktigt att utsträcka rättigheter till andra. Ungerns folk har levt och dött i Ungern, det är de som byggt landet och dett är deras barn som fortsatt skall bo där, då är det ju rakt av odemokratiskt att ledare utsträcker dessa rättigheter till alla andra, förutom att det av tusen andra praktiska anledningar förstör själva fundamentet för den mödosamt uppbyggda civilisationen, vilket varje konservativ person som baserar sig på den vetenskapliga metoden och erfarenhet lätt inser, de tror varken på individens värde eller demokrati.

  Vem tror att kvinnliga pk-istiska sexturister till Bali (influencers heter det visst) som blir publicerade i landets största tidningar kan bilda ryggraden av vår civilisation? Inte Orban, inte jag.

  Gillad av 14 personer

  • Lars skriver:

   Jag gav ett par länkar längst upp med en beskrivning av liberalism från Encyklopedia Brittanica. Du kanske ska läsa där. Det är inte bra att inte förstå och då välja bli något annat, som man kanske inte heller förstår.

   Gillad av 1 person

   • svart pulver i hand skriver:

    Jag förstår nog, men vi verkar eniga om att dessa etiketter inte längre fångar vad som pågår. Det är helt enkelt 7-klövern mot SD, och om SD kan få ut invandrarna UTAN att sänka skatten så gärna för mig, men jag kan tyvärr inte se hur det skall gå till.

    Gilla

 9. Danske mand med svart pulver i hand, dras genom falnad glöd i sand, men väldiga gnistor sätter hårig dam i brand, större eld ej setts ens i vikingaland, över snö och is ett ylande värre än i samarkand, skriver:

  ”de tror varken på individens värde eller demokrati” skulle hamnat en paragraf upp och syftade på socialism, liberalism och islam.

  Gillad av 2 personer

 10. Aurora skriver:

  Några skribenter påpekar nu skillnaden mellan representativ demokrati (den vi ska föreställas ha i Sverige) och liberal demokrati. C och L är tydliga repreaentanter för liberal demokrati. DÖ var också utslag av libetal demokrati. Såsom också begreppet värdegrund. Vi har värdegrundsdemokrati i Sverige. Alltså inte demokrati för de med fel värdegrund. I liberal demokrati påtar sig politikerna rätten av göra avsteg från den representativa demokratin (alltså att representera och administrera väljarnas röster) genom att sätta förmenta, av dem fastställda, ’goda’ aspekter som högre vägande för att styra deras (som de uppfattar det) ’politiska uppdrag’.

  Gillad av 1 person

  • Palle9 skriver:

   Aurora: du beskriver agerandet efter valet mycket väl. Jag kom att tänka på vad Stalin sade en gång: ”Det är inte så viktigt hur folk röstar. Det viktiga är vem som har kontroll över rösträkningen.” Det S, Mp, C och L sysslade med efter valet är en annan variant, resultatet blir dock detsamma, nämligen att folkviljan inte respekteras.

   Gillad av 5 personer

 11. Rutger skriver:

  En vild alternativ tankebild’ ; på 1800-talets utvecklades tanken om ”the unfortunate” bland liberala tänkare, gruppen varandes människor vars möjligheterna att tillgodogöra sig de nya liberala friheterna var begränsad, tex dålig uppväxt och ingen utbildning. Vem har inte läst Dickens och om Englands ” workhouses”. En strömning brevid , men ändå likartad med den socialistiska. Från privat välgörenhet kom omtanken om de mindre lyckosamma i allt högre utsträckning att organiseras i statlig form. Statens högsta styrande bestod redan innan av män, vars ärorika primära mål var landets väl och inte personlig vinning. Från att organisera försvar och rättsväsende tillkom succesivt uppgiften för staten att också hjälpa folk.

  Med den utgångspunkten ger då inte liberalismen makten till den starka, utan använder staten som redskap för att begränsa andras styrka och hjälpa de ”svaga”. I liberalernas värld är därför alltid staten god och dess primära mål numera mer att hjälpa än att garantera folkets säkerhet. Den liberale ser inte heller bara Sverige utan utan hela världen och är därför till sin natur globalist, varvid statens ska läggas mindre fokus på nytttan för Sverige, Liberalen kan då mycket väl omfattas av tankarna om tex borttagen värnskatt, försörjning av fler migranter, hjälp för att främja islam och lite, eller inga pengar, till försvaret. Valet mellan att klubba tjuven i huvudet och hjälpa denne med bidrag blir också enkelt. Om därtill liberalen också får sin försörjning av staten så gör det inte saken sämre. Den skötsamma nettoskattebetalande medelklassen blir totalt oprioriterad, utan blir systemets slavar och därtill ansedda som inskränkta ickehumanister.

  Gillad av 3 personer

 12. Dandersan skriver:

  I dagens SVD görs en genomgång av nationalism.
  Så som den definieras så är det självklart att alla borde hylla nationalismen.
  Nationalstaten förutsätter att vi har gränser mot omvärlden och respekterar dessa.
  Inom dessa gränser kan vi agera efter våra intressen och utanför dessa kan vi respektera andras intressen.
  Något för EU delegater att läsa och förstå!

  Gillad av 2 personer

 13. Aha skriver:

  Tack för en intressant spaning mot Ungern. Eftersom media inte bevärdigt sig med att tala om vad Orban vill utan gått in för att svärta ned Ungern, har jag instinktivt känt att det är en hund begraven och det är tydligen Ungerns avståndstagande från djungelns lag som Ungern förknipar liberalism med. Ungern blir då en avfälling för etablissemanget, även för sossarna som tydligen hänger med av bara farten när det gäller kritiken av Ungern.

  Ungern går som tåget ekonomiskt, behöver inte tänka på terrorism, hedersproblematik, och mångkulturella getton, ett land som har framtiden framför vilket knappast kan sägas om Sverige och andra länder som med sina mångkulturella satsningar skapat enorma utanförskap.

  Vi är nog många som kastar blickar åt de forna öststaterna som tänkbara tillflyktsorter om västEuropas mångkulturella satsning barkar åt skogen, många som också ser de forna öststaterna som bålverk mot normupplösningen i Väst.

  Gillad av 10 personer

 14. Jari Norvanto skriver:

  ”liberal” betyder ofta vänster i amerikansk lingo. Gränslöshet är ¨”normkritisk”. Kan det vara så att när normer upplöses och ”anything goes”, det slutar i kaos som för att motverkas kräver kontrollsystem, ”frihet under ansvar”? Det individuella ansvaret övergår i kollektiva eftergifter, kollektiv ansvarsbörda och ökade skatteuttag? Säkert finns det både tjänstepositioner och entreprenörer att anlita för att staga upp det instabila, som är en följd av det ”liberala”.

  Vad är det för frihet – är det liberalt? – som utan opinionsmässigt stöd i sakfrågan, år efter år låter massinvandra främmande individer från främmande civilisationer som överbelastar offentligheten och dramatiskt ändrar befolkningens sammansättning och de politiska prioriteringarna, och skuldsätter och i övrigt tar resurser från folket, medborgarna, vars folkrätt ska säkra deras rätt till land och den demokratiska rätten att bestämma sin framtid inom sin stat? Staten är samhällets förvaltning för att värna samhällets behov och intressen. Medborgaren har en särställning i samhället och i sina skyldigheter och rättigheter visavi staten. Hur länge ska vi hunsas av inkompetens och trolöshet, för att inte säga förräderi?

  Gilla

 15. Göran Holmström skriver:

  Percy Bysshe Shelly kan nog med gott samvete kallas för ur-liberalen.
  Vad gjorde han då med sin frihet? Utöver att han avskydde dom kristna idealen,
  Jo han lägrade kvinnor och män i gammal klassisk Grekisk stil!
  samt skrev ett urkasst Poem i form av Ozymandias. Som polare med den depraverade engelska överklassen, Lord Byron var en av dom.
  Han drev en av halvsystrarna till självmord (Caire) samt skaffade barn med den andre Mary Shelly, sin tidigare hustru övergav han trots barn.
  Vegan dessutom som toppen på förvirringen. Han var förmodligen lika vilsen som dagens liberaler är.
  Ordet liberal smakar illa i min mun, jag översätter det direkt till åsiktsfri, vek och en vindflöjel.
  Jag försöker komma på ett bättre ord än Liberal, Självständig gillas mer, att kunna gå sina egna vägar utan att belasta andra, stå stark och trygg i sina åsikter utan att för den skull förtrycka sin omgivning. Nu börjar vi närma oss något.
  Orban verkar vara just en sådan man, någon man kan respektera och lyssna på.
  Men det behöver inte betyda att man tycker lika i allt.
  Det har vi” Liberaler” till så det räcker och blir över ;).

  Gillad av 8 personer

 16. Den oförlöste liberalen skriver:

  Såg i går kväll en dokumentär om boskapsskötande folkslag i nordvästra Indien. Där fanns olika grupperingar organiserade i klaner, alla med sitt eget språk. De hade utvecklat ett förhållningssätt till det asiatiska lejonet – som gav sig på deras bufflar. En slags spänd fred där man accepterade att bufflar förlorades.

  Där levde även geparder, som ibland tog deras barn som byte. I dessa människors levnad fanns ingen egentlig frihet. De levde helt efter äldre traditioner, som omständigheterna mejslat ut. Det de vann var en social gemenskap och närhet till varandra – manifesterad som överlevnad. Men de saknade egentlig frihet.

  Hur skulle tillämpad liberalism se ut inom en sådan kultur? Där plötsligt alla individer skulle förvandlas till fria satelliter, som gjorde vad de ville? Hela kulturen och deras levnadssättet skulle då omedelbart bryta samman. Det sociala kittet upplösas, och med det också deras kultur och levnadssätt. Som Samer utan någon rättslig sameby som omgärdade deras levnad och rätten till rendrift.

  Inom alla klansamhällen struktureras samhället efter fasta normer, följande släktskapets större överlevnadsmöjligheter. Att ensam inte är stark.
  Hur tänker och resonerar en liberal om andras mer sammanhållande kulturella traditioner? Vad förordar de när de tar in större kulturella kontingenter till Sverige? Skall dessa mer nyanlända konglomerat även de anamma liberalismen? Där enskilda individer lösgör sig från sina socialt starka släktskapsband och kulturella traditioner?

  Eller skall de fortsatt få verka inom egna mer hårda skal? Och att vi hjälper dem värna sina kulturella traditioner? Där kvinnosyn och synen på sexualitet inte följer svenska strävanden. Liberalismen som idé kan låta fin. Men i sin praktik verkar den socialt och kulturellt upplösande – ur det antropologiska perspektivet. Vad menar egentligen en liberal med mångfaldspolitik? Mer av upplösning – eller mer av bibehållen kulturell särart och religiös färgrikedom – parallellt bredvid det mer svenska?

  Gillad av 1 person

  • Jan Molin skriver:

   @Den oförlöste liberalen: du undrar hur de tänker och tänkte. Hur de tänker är nog, och förblir, omöjligt att förstå eftersom de baserar det undermedvetet på vad de en gång tänkte! Det tänket finns på pränt i flera olika SOUsar med början redan från på slutet av 60-talet, men den viktigaste från 1975 nämligen den jag kallar för mångkulturpropositionen.
   Det är SOU 1975:26 i vilken det framgår att utlänningar som kommer till Sverige ska få samma välfärdsrättigheter som vi svenskar, tex att slippa försörja sig utan kunna leva på socialbidrag. Dessa rättigheter som vi svenskar tillkämpat oss under dryga 100 år! Dessutom fick de rätt att rösta i kommunalval.
   Deras särskiljande kulturer då? Jo, varje kulturbärande invandrarbefolkning skulle gärna bevara sina kulturer, och svenska staten skulle stödja dem ekonomiskt med detta liksom språkbevarandet!
   Och vi svenskar då? Vi skulle ändra på vårt sätt att vara för att anpassa oss till de främmande kulturerna!
   Detta gäller ju fortfarande, ingen sjupartipolitiker har någonsin tagit i sin mun eller skrift att SOUn1975:26 ej längre gäller, eller att det är vi svenskar som äger landet.
   Dessa förrädarpolitiker har beträtt en väg för i år 44 år sedan, som de varken kan eller vill lämna.
   Undan för undan, tyvärr mycket sakta, når fler och fler insikten om detta. Makten skärper därför sitt försvar mot denna del av folket, och stiftar lagar för att skydda sin maktställning. Vi går mot allt en allt mer totalitär statsmakt.

   Gillad av 7 personer

 17. Lars-Olof Svensson skriver:

  Eftersom ordet liberal i Din framställning är oklart, ta bort det. Eller vilken funktion fyller det för Din slutsats? Words, words…

  Gilla

 18. brrr skriver:

  Liberalism är bara det nya fascism, kommunism, nazism. Det är ju glasklart när man ser hur liberalismen tillämpats de senaste 30-40 åren. Men de flesta låter sig förföras av tanken på ”frihet”, utan att tänka igenom konsekvenserna.

  Gillad av 3 personer

 19. Lars Strömberg skriver:

  Om vi kanske skulle sluta upp mef att lägga fokus på etiketterna, såsom ”Liberal”; ”PK”; Neo-fascist”; ”Betong-konservativ” och ”Socialist?
  Om vi istället för att pulsa runt ibland dessa ord – vilka vi enkelt kan använda, men svårligen kan säkerställa samsyn i betydelsen av.
  Betydligt förnuftigare bör vara att beskriva för varandra vad vi egentligen menar.
  Ty; vad är SYFTET med en diskussion?

  Gilla

 20. Konservatism - att bromsa det mer galna i tillvaron skriver:

  Frihet är inte synonymt med allt det goda i livet.
  Inom liberalismen duckar man lite väl vårdslöst inför all frihetlig maktkoncentration, och vad den kan leda till. Både ekonomisk, kulturellt och religiöst. Sammanfattat som egen moral.

  I början av nittonhundratalet tog en del framgångsrika människor Darwins utvecklingslära som intäkt för den egna maktutövningen. Vi fick den förvridna socialdarwinismen. Som om egen hänsynslös maktutövning kunde ges vetenskaplig sanktion. En moral som uppvisade förakt för mänsklig svaghet. Något som inte alls följer med biologisk kunskap, och ur evolutionära mekanismerna. Utan mer följer maktens eget tankegods, för att rättfärdiga sina egna moraliska tillkortakommanden och privilegier.

  Ur detta synsätt hämtade även en brun ideologi inspiration. Initialt dödligt tillämpat gentemot den sinnesslöa delen av befolkningen. Den som makten själva definierade som sådan. Makten hjälpte till att rensa bland de svagaste inom samhället. En princip som förskräcker. När egentligen det moraliskt omvända bör gälla. Att det är den svage som behöver mest beskydd. En princip vi tillämpar mot våra egna barn.

  Med makt följer alltid vissa risker – som lätt kan gå oss ur händerna, om inte farorna beaktas. Dessa faror tar liberalismen alltför lättvindigt på – i mitt tycke.
  De glider undan det egna moraliska ansvaret, som en hal ål. För obalanser av frihet, kan hjälpa den ene men också stjälpa den andre. Frihet och ofrihet – för vem och vilka – utgör en svår balansgång. Att sjunga frihetens lovsång är lätt, om man blundar hårt, och väljer att bortse från vissa typer av risker och konsekvenser. I inslag av konservatism fungerar då som en slags försäkran. En försäkran mot det mer galna i tillvaron.

  Gilla

 21. Imre B. skriver:

  ”Precis vad det där betyder förklarar inte Orbán, i varje fall inte så jag begriper. ”
  Det gör han visst.Orbán är Europas enklaste statsman:han säger det han menar och menar det han säger.Han förkastar nyliberalismen och bygger istället på KRISTDEMOKRATI. Så Patrik,om du begriper vad kristdemikrati är,då begriper du vad Orbán menar.

  Viktor Orban: “We’re Building a Christian Democracy”!!!

  Hungarian Foreign Minister: We Are Fed Up With ‘Politically Correct, Hypocritical’ European Union

  Jordanien kristna sjunger lovsång om Ungern på ungerska:

  Gillad av 4 personer

 22. Sixten Johansson skriver:

  Liberalismens centrala ord är ”frihet” (som länge stod för slavens, den fångnes eller förtrycktes sprängda bojor eller revolution. Ett annat centralt ord är ”rättigheter”, vilket kan skärskådas på samma vis som frihet”). Var och en som tänker igenom vad total frihet skulle innebära i verkligheten måste komma fram till att frihet i sig inte existerar. Den kan inte existera utan sin (komplementära) motsats: ofrihet.

  Från befruktningsögonblicket till vår död lever vi inom ofrihetens varierande rörelseutrymme. Visst kan människan sägas ha fri vilja och kan välja både eremittillvaro och självmord, men varje tanke och varje handling är ändå påverkad av hennes sociala uppväxt, liv och ramar och av yttre verklighets- och ofrihetsramar.

  Frihet är alltså bara det rörelseutrymme som finns inom ofrihetens ram. Om man då förkastar det som reglerar ofrihetsramen / -systemet / -kontraktet, blir ”frihet” helt innehållslöst och absurt, ett av den politiska babbelismens imposanta, men tomma ord.

  Dagens liberaler (partier, media, akademi) avspeglar det intellektuella mittfältets inbilskhet och hybris, när idéerna har förlorat sin förankring i historien och verkligheten. Därför är de anpasslingar, svävande huvudfotingar, ballonger eller vindflöjlar. De följer vinden och glider ömsom in i totalitärt vänstertänk, ömsom in i högerns råkapitalism, eller bäddar för extremlibertariansk anarki eller anarkotyranni. Under sitt ryggradslösa babbel längtar de efter den starke, vilken gestalt han än må ha.

  Gillad av 8 personer

  • Lars skriver:

   Jag håller helt med. Väl uttryckt. Det handlar om frihetsgrader på olika områden. Mellan stat och kommun, företag och andra organisationer, mellan individer och organisationer. Frihet är inte heller att vara utan mat, bostad och kläder, men få sköta sig själv. Det är inte heller att vara solitär. Det är inte att själv ta alla risker i tillvaron utan skyddsnät. Det är inte att göra som man vill trots att det drabbar andra.

   Det handlar inte om att skatten ska vara 25 eller 45 % utan om hur man bedriver verksamheten, vad man får för pengarna, vad man prioriterar, vem som tar beslut, vem som har förstånd, hur man utkräver ansvar, hur man belönar.

   Diskuterar pensionssystemet ovan. Ger det inte frihet att veta att man får pension och ofrihet att veta att den blir för liten? Är det frihet att spara och placera på börsen som man vill eller frihet om staten är aktsam om medel och skapar utrymmer för pensioner?

   Få av oss har möjligheten att bli ekonomiskt oberoende.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Jag ska också tillägga (så inte den blåsvarta högern missförstår) att vad staten använder skatter till naturligtvis påverkar valfriheten hos den enskilde, Om politikerna bestämmer att vi ska konsumera idrottshallar, föreningar, religiösa samfund, bilar elcyklar, hubrisbilar (t.ex.leasingbilar som är kostsamma) etc. och andra varor och tjänster utan externa effekter av vikt och där vi har kunskap och förmåga avgöra om vi vill betala för det, så innebär ju skatt som går till de ändamålen att de medlen kan vi inte själva avgöra användningen av. Vårt utrymme begränsas. Det är ju ett ingrepp i vår frihet.

    Samtidigt finns ett stort antal tjänster och förhållanden vi inte kan bedöma (vi kan t.ex. inte med säkerhet bedöma framtiden) där stat (med expertis) har möjlighet styra och påverka konsumtion i en riktning som är värdefull för individ och samhälle och/eller effektiviteten blir större. Det kan avse infrastruktur, obligatoriska försäkringar som sjukvård och pensioner, utbildning, försvar, lantbruk och skog, livsmedel, energi etc.

    Det är inte så enkelt att en liten stat och låga skatter ger frihet eller ett bra samhälle i ett större perspektiv över tid och inte heller att höga skatter ger ett bra resultat.

    Ett välskött samhälle ger frihet. Ett våldsbenäget, irrationellt, sanningsförnekande samhälle ger ofrihet.

    Gillad av 1 person

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Men vi skulle kunna låta alla bli ekonomiskt oberoende via sitt eget arbete, om vi införde ett skatte-TAK. Så att alla kunde veta när vi hade betalat fördigt till staten varje dag, och när vi kunde få börja arbeta åt oss själva. Istället beskattar de varenda lönearbetad sekund…så ingen tycker att de någon mening med att arbeta övertid. Vi är skatteslavar allihopa.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    @Augustin. det du säger är matematiskt omöjligt. Inkomsten fördelas på sparande (som inkluderar företagsvinster (kapitalvinster) och andel av lön och eventuellt offentligt överskott) och sparandet investeras eller placeras utomlands. Det som inte sparas konsumeras. BNP växer i goda tider med ca 3 % realt och sedan år 2000 med knappt 1 % per capita. Utan konsumtion, ingen efterfrågan och inga investeringar. Skatt innebär inte att dessa medel inte konsumeras eller investeras. De omfördelas som pensioner och barnbidrag eller går till produktion av tjänster.

    Det finns inget land där du blir ekonomiskt oberoende enbart på lön i normala inkomstklasser. Du ska upp till de fem % i toppen, göra goda aktievinster (om du har förmåga), göra bostadsaffärer och köpa billigt eller sälja dyrt.erhålla optioner, jobba svart, vara kriminell, vinna på lotto, bygga ett företag eller liknande.

    Gillad av 1 person

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Det är alltid lika komiskt när människor säger att någonting är omöjligt. Självklart är det inte omöjligt. Allt går om man vill. Men det är viljan det hänger på.

    Om alla skaffar aktier och lever på dem – vem ska då arbeta?

    Gilla

   • svart pulver i hand skriver:

    Ger Kina frihet, det verkar välskött på många sätt? Jag förstår inte hur du kan bortse från det uppenbara incitamentet för statsapparaten att växa, att ge sig själv mera betalt, att massimportera väljare, skatten som andel av BNP växer ju hela tiden över tid, i hela västvärlden, en tillfällighet?

    Saker och ting styrs aldrig rakt igenom klokt, utan över tid så kommer incitamenten att styra, du säger att skattesatsen inte spelar roll, men antar då att allt styrs klokt och rättvist, ser du inte att det aldrig sker och att även om du anser att Sverige styrdes så förr så är det en anomali i världshistorien.

    Det är ju lustigt att du anser att staten kan bedöma framtiden bättre än du själv, det är ju uppenbart att den inte kan det. Allt detta bortser frän att skatt på det sätt som det tas ut idag är stöld.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Pulvret, du har kanske inte förstått att jag inte diskuterar statens storlek här? Förövrigt har du fel, den svenska skattekvoten har minskat och skulle minska betydligt om man stoppade migrationen och än mer om man prioriterade enligt vad jag framför här vad gäller utgifter. Det är politiker som beslutar om det offentligas inriktning och omfång, men om produktionen av offentliga tjänster är effektiv (kanske inte så idag) så är det för medborgaren egalt om ägandet av denna produktion är privat eller offentlig (bortsett från att vinst inte tas ut vilket innebär lägre kostnad) om man ser till utgifternas storlek som sådana eftersom privata eller offentliga försäkringssystem betalas med premier eller med skatt. Det senare ger naturligtvis en inkomstomfördelning. Men som sagt, det är en annan diskussion, vi diskuterar frihetsbegreppet i denna tråd (där det är en fördel om man håller sig till ämnet).

    Gilla

  • Simon skriver:

   En annan tänkvärd definition av frihetsbegreppet har föreslagits av Kris Kristofferson: ”Freedom is just another word for nothing left to lose.”

   Kanske särskilt värt att betänka nu när de partier som brukat beskriva sig själva som liberala – frihetssträvande – bildat regering med Monesmanska socialister och gröna auktoritärer. När skattetrycket åter närmar sig 100 %, yttrandefriheten i varje läge begränsas av den lättast kränkte och folkstyret byts mot klimatdespoti – först då börjar vi förnimma veklig frihet.

   Gilla

 23. Bo Svensson skriver:

  Orban har fel. – Liberalism som jag förstår den, är att vi lyder under rättsordningen och inte under myndigheter. – Är man missnöjd med något, är det alltså rättsordningen man skall ändra på. – Repris:

  Samhällen kan organiseras på två olika sätt, – som babianflocken och som myrstacken.

  Eftersom vi egentligen är en sorts apor, hamnar vi lätt i mönstret med en stark ledare vars förväntningar vi är angelägna om att svara mot för att inte hamna i onåd.

  Myrstacken används som metafor för det extremt kollektivistiska samhället, men liknar mer ett extremt liberalt. – Varje myra gör ju hela tiden det hon själv helst vill och att det ändå går vägen, menas bero på feromoner men man vet väl inte så noga.

  Det vi har istället för feromoner, är rättsordning-marknadsekonomi för att skapa människovärdiga villkor där vi fungerar som kuggar i ett väloljat maskineri bara genom göra det vi vill. – (Och vad man vill, beror på vad man vinner eller får betala).

  Gilla

  • Lars skriver:

   Samhällen utgörs av system och utgör en helhet, ur ett perspektiv ett cybernetiskt system med feedback mekanismer och reglerande funktioner. Bland de senare kan nämnas sådant som reglering av marknader. inkomst och förmögenhet, centralbanker, myndigheter av olika slag, företag och fack, media och kollektivt organiserade människor i föreningar liksom privata tankesmedjor. Rättsordningen växer fram historiskt under trycket av förändrings krafter och formas i lagstiftning och hävdas med maktmedel och styr de reglerande funktionerna. Till skillnad mot myrorna så kan människor tänka och har ett antal frihetsgrader att hantera i förhållande till institutioner och organisationer. Som individer har vi litet inflytande, det är organisationer av olika slag som har möjlighet att påverka (men visst, det finns genier med ideer som anammas och förändrar världen när det tas om hand av organisationer).

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Det verkar vara rättsoordning du beskriver och vill ha. – En rättsordning som förtjänar respekt skall vara överskådlig, logisk, konsekvent och resultera i framlängesutveckling. – När man har en sådan, blir det minimalt utrymme över för politik, regering, regleringar, riksbank eller maffialiknande organisationer för att påverka lönebilden.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Jovisst, om vi inte märker ord. Ser man till rättsordning som det juridiska och institutionella arrangemang som gäller i en stat tillsammans med lagstiftning, maktdelning, demokrati, fri media, kompetenta och kunniga institutioner etc. som har kapacitet och befogenheter att balansera utvecklingen på olika sätt och som ser till medborgares intressen och produktionen så bör de ju sträva mot en ”hållbar” och produktiv utveckling mot en framtid som tyvärr är genuint osäker och inte möjlig sannolikhetsberäkna utan måste hanteras senare och nu genom att bl.a. inte lägga alla ägg i samma korg!

    Gillad av 1 person

 24. Gus skriver:

  Citat Orban” Vi sade istället att vi inte ska göra mot varandra det som vi inte skulle göra mot oss själva” slut citat.

  Om man vill förstå vad Orban menar är det bara att läsa ett av Jesus mest kända ordspråk.

  Ungern har dessutom i sin grundlag skrivit in att Unger är ett kristet land.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jesus uttryckte i bergspredikan, som är pendangen till tio guds bud, den gyllene regeln: Behandla andra som du själv vill bli behandlad av andra.

   Det Orbán anger som sin grundprincip är i stället den silverne regeln: Behandla INTE andra som du själv INTE vill bli behandlad av andra.

   Den silverne regeln är starkare, bl. a. eftersom den utesluter en väldig stor gråzon av tveksamma beteenden som är svåra att kategorisera. Den silverne reglen kräver skin in the game, ens eget skinn i potten. Den gyllene kan lätt missbrukas och användas för att motivera slaveri, stöld och höga skatter, det visar vår erfarenhet.

   Gillad av 3 personer

 25. p kohlin skriver:

  Från wikipedia: ”Liberalismen som ideologi grundar sig i individens rätt till frihet och motsätter sig statlig inblandning i individens privatliv”. Jag påstår att Hitler som person är ett utmärkt exempel på vart liberalismen kan leda till (alltså helt bortsett från vad hans socialistiska rörelse innebar) på ett personligt plan. Liberalismens innebörd ändras under tidens gång, just nu som Östman beskrivit närmast flyter ihop med liberalsocialism om jag nu ska krångla till det.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Liberalismen ”leder” inte till Hitler,och en totalitär stat eftersom ideologin avser en annan typ av stat. Väst dvs USA och Europa anses vara liberala demokratier dvs individ och företags frihet kontra stat, men med sociala skyddsnät och en viss grad av regleringar. Socialdemokratin tog avstånd från kommunismen och skiljer sig från social liberalismen endast i att statligt ägande anses mer rimligt. I Sverige har staten inte tagit över eller drivit marknadsorienterat näringsliv, statliga bolag är mycket färre än i andra europeiska länder, däremot finns en stor offentligt ägd produktion av välfärdstjänster som sjukvård, skola, äldreomsorg mm där man genom det offentliga strävat mot inkomstutjämning (man tar inte ut självkostnader i form av avgifter) och likabehandling av individer oavsett betalnings förmåga. Privatisering av skola, vård och omsorg med finansiering via skatt och medel som följer eleven eller via upphandling av kommuner måste ses som en övergång till mer socialliberala lösningar dvs produktionen blir privat.

   Välfärdsstaten är utvecklad i alla Västländer, men i USA är det privata försäkringssystem och en del federala eller arbetsgivarledda och privat produktion, men skattesubventionerat på olika sätt och utan den inkomstutjämnande effekten som är den europeiska lösningen Omfattningen är densamma, men delvis ojämförbart då amerikansk sjukvård är dyrast och minst effektiv bland OECD länderna.

   Är det inte dags att sluta med propagandafraser om liberalism, socialism, konservatism och absurda påhittade kausalsamband mellan ideologier och samhällsutveckling?

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Det finns en hel del andra skillnader i synen på samhället t.ex. synen på fackföreningar och kollektiva rörelser, som arbetarrörelsen mm, men jag tog inte upp dessa, jag blir bara så förbannat trött på okunnighet om ideologier och samhällsutveckling. Visst kan en liberal stat omvandlas till en totalitär stat om ekonomin fallerar och massrörelser byggs typ fascism och nazism eller kommunism. Visst är det så. Men det finns inget kausalsamband att liberalism leder till socialism od, Praktiken i de olika politiska partier och rörelserna i olika länder skiljer sig åt liksom omständigheterna i de olika länderna och detta eviga strunt om ideologier….

    Gilla

   • Lars skriver:

    När jag säger att finansieringen av skolor sker över skatten och produktionen privat och menar att det är en i viss mån socialliberal reform, så går gränsen mot nyliberalism över finansieringen dvs så fort det tillkommer privata avgifter och beroende av föräldrars inkomster så är det en nyliberal reform dvs den försäkringsmässiga finansieringen över kollektivet ersätts. Generellt är dock privatisering av offentlig verksamhet drivet av nyliberala ideer och släpper man loss det tänkandet så spinner det vidare. Om skolor anser jag produktionsproblemet vid privatisering har med marknadsmisslyckanden att göra, framförallt klientens/föräldrarnas svårigheter att bedöma kunskapskrav nu och i framtiden och att mäta och kontrollera och följa upp kvalitet och löpande säkerställa uppdragen och svårigheter att specificera uppgifterna om inte verksamheten sker i institutionell miljö. Det är långsiktig verksamhet där måluppfyllelse kan mätas först decennier senare och relativt kortsiktig privat produktion är illa lämpad för den typen av verksamhet, oavsett vinstintresse eller ej. Undantag finns självklart, särskilt för skolor som ligger i topp och drar till sig ”eliten” av elever.

    Gilla

   • svart pulver i hand skriver:

    Vården i USA kan int jämföras med Sverige eftersom den är ojämförligt mycket bättre. I Sverige får du dela sal med hela världen, inte så kul kan jag säga, och folk dör i vårdköerna.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Pulvret, har du varit på vårdcentralen i San Paul? Jag baserar mig på statistik och vedertagna bedömningar, men din personliga erfarenhet väger visst tungt?

    Gilla

 26. phnordin skriver:

  Orban har definitivt en poäng i att kalla sig illiberal. Som Patrik Engellau visar utvecklas staten i det liberala samhället till en Månghövdad men Centralstyrd Hydra där den härskande PK-kulten blir vägledande. Det enda botemedlet mot en sådan utveckling är en maktdelning mellan den verkställande, lagstiftande och dömande makten-den sistnämndas uppgift är bl.a. att visa gränserna för den individuella friheten.

  Gilla

 27. lookslikeanangel skriver:

  Brännvin & pannkaka

  En gång i Ungern; min ungerska var inte så bra (obefintlig)
  så jag lyckades förväxla orden för brännvin och pannkaka.
  Många roade miner!

  Men, tänker jag nu – med tanke på politiska etiketter – vad betyder ord,
  när brännvinsadvokater ändå gör pannkaka av allting och vänder i luften.

  I Sverige, landet med det brutna samhällskontraktet,
  blir man blåst på beställningen även om man talar språket perfekt.

  Gillad av 3 personer

 28. olle reimers skriver:

  Varje stat har i sig en inbyggd mekanism som leder mot ofrihet för individen. Om vi bestämmer oss för att individens frihet är samhällets högsta mål (vilket jag skriver under på eftersom alla individer är unika i människovärlden) bör alltså målet vad gäller (den trors allt ofrånkomliga) staten vara att hålla den så liten som möjligt.

  Som vår tankevärld, med ”välfärdsstaten” i centrum nu är utformad, finner vi ständigt nya problem som vi tycker att staten ska fixa.

  Det kan mycket väl vara så att ändamålet är behjärtansvärt men vi måste lära oss att analysera hanterandet av det på ett annat sätt. Staten ska bara vara den sista bastionen om problemet bevisligen (här kanske det behövs en prövoinstans?) inte kan ordnas på annat sätt.

  Vid en viss gräns i resursianspråktagande – kan vara 25 % – är det alltför många som flockas kring statens förmåga att lösa problemen, då inte minst vanliga människorsförsörjning genom anställning eller bidrag. Ju större staten sedan blir desto mer växer detta till en början oavsedda ändamål med densamma.

  Liberalernas mantra i alla länder har blivit bidrag i alla dess former för att ”stärka liberalismen”. På det sättet har John Stuart Mills idé blivit totalperverterad. Det är DU som ska fixa MIN liberalism!

  Empiriin visar att när staten börjar växa till pga av alla de vidhängande intressesfärerna som den inte var avsedd att främja med tillhörande möjligheter till missbruk, blir staten tyrannisk; alltså i rak motsatsställning till det liberala samhälle den var avsedd att skydda.

  Ur det perspektivet är Viktor Orbans tes om att den rimliga hållningen för att återskapa den verkliga liberalismen (som mål för individen; inte för staten!) är att i politiken vara illiberal!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.