Gästskribent Torsten Sandström: Ett klansamhälle står i motsats till en demokratisk rättsstat

I Svenska Dagbladet skriver Nuri Kino att han tillhör en urgammal klan, som han älskar. Vidare berättar han att fler borde lära sig om klaner och hur man tänker inom dem. Stammen och släkten har enligt honom inneburit en räddning för minoritetsgrupper som utsatts för politiskt förtryck. Hans artikel är skriven apropå den pågående debatten om klanröstande i Göteborg under riksdagsvalet. Nuri Kino tar ställning för sådant röstande allmänt sett.

Jag tänker nu inte diskutera Nuri Kinos val att stödja klanröstande. Han har för övrigt en poäng i att många svenskar avger sina röster av skäl som sammanhänger med medlemskap i en påtryckarorganisation, i stil med LO. Röstande på grund av släktband eller etnisk tillhörighet är dock något annat. Men framför allt sprider Nuri Kino dimmor om hur ett klansamhälle fungerar politiskt och vad skillnaden är jämfört med en demokratisk centralstat. Förvisso skriver han i förbigående att allt inom klanen inte är bra, ”till exempel att man förväntas agera enligt klanens bästa”.

För att vara en ledarartikel i en av Sveriges största morgontidningar innehåller texten, enligt min mening, allvarlig desinformation. Inget om klanernas uppkomst, inget om deras maktstrukturer och inget om gruppernas funktioner i moderna västerländska samhällen. Alltså tystnad om allt väsentligt, det vill säga om klanerna som farliga urtidsfenomen. För Nuri Kino, som är assyrier/syrian, framstår klanen som en stor släktfest. Glatt skriver han om ”bröllop för över 500 personer”.


Därför några korrigerande ord. Klanernas uppkomst sammanhänger med en urgammal agrar historia om hur stammar av människor organiseras genom släktband. Alltså en form av naturlig gemenskap, som för länge sedan vuxit fram för att lösa lokala och regionala problem i framför allt nomadsamhällen. Klanen har därför sina rötter i motsättningar med konkurrerande grupper. Klanerna bygger alltså på krigiska motsättningar och den strikta sammanhållning som typiskt sett är nödvändig i samhällen under allvarliga konflikter. Resultatet blir en sträng manlig dominans. Under männens ledning handhas krig, boskap och jord. Kvinnornas främsta roll är att ta hand om det unga växande släkte som behövs för fortsatt kamp.

Om klaner beskrivs på detta sätt inser alla att de även existerat i Sveriges tidiga historia. Också här har hövdingar av olika slag styrt områden befolkade av stammar och släktgrupper. Klanerna har stridit med varandra, ibland på liv och död. Sammanhållningen inom dem har varit rigorös. De har byggt egna makt- och våldsstrukturer. Den som inte följde gruppens egna lagar utsattes för en klanjustis, som var lika hård som den kunde vara godtycklig. Den medlem som avvek från klanens normer drabbades omedelbart. Processen blev tämligen kort. Den enskildes liv var intet värt jämfört med klanens fortlevnad. Inom större områden (såsom exempelvis nuvarande nationer) kunde det således finnas flera sådana konkurrerande klanhövdingar och (primitiva) rättssystem.

I ett historiskt perspektiv har klanernas territorier i västerlandet stegvis begränsats och ersatts av större geografiska och politiska enheter. Kungadömen har alltså vuxit fram, dels för att tygla olika folkstammars särintressen, dels för att utveckla en mer likformig och förutsebar rättskipning. I en urban miljö fick furstarna stöd av kloka filosofer, såsom Hobbes (1588-1679), som förklarade att det var bättre med en stark kungamakt än att folk utsattes för lidande och död under gränslöst godtycke.

Som alla vet lever den absoluta kungamakten inte längre kvar i västvärlden. Inte heller parlament som baserats på samhällsklass (eller stånd) existerar här. I väst har demokratiska centralstater, med egna konstitutioner tagits plats. Här slås fast att varje individ har lika rättigheter enligt lagen. Jämför däremot exempelvis Ryssland, där ståndsliknade skikt av politiker och oligarker fortfarande styr en låtsasdemokrati.

Det nya är således att individen, inte klanen eller klassen, står i centrum. Det rör sig om individer som har frihet att tänka, tala, skriva, driva näring mm. I Västeuropa och USA kämpar därför partier och starka civila organisationer om hur parlamentenas politik ska formas. I dessa nationer är idealet rule of law. Meningen är att rättsordningen ska styra över alla intressen som berör offentligheten (däremot inte över privat- och näringsliv). Konflikter löses följaktligen inte genom hövding- eller kungamakt, utan av självständiga statliga domstolar. Det är staten som har monopol på våldsmakt. Domstolsprocessen har formats för största möjliga rättsliga säkerhet.

På så vis står den svenska rättsstaten i fundamental motsättning till klanernas kulturer. Ändå ställer klanernas ideal än idag till stora problem i vårt land. Nu tänker jag inte på LO, som Nuri Kino gör. För mig är LO – på gott och ont – bara en av flera civila påtryckargrupper. Nej, idag är det minoriteter inom de nyinflyttades skaror som skapar problem. Det rör sig om familje- eller släktgrupper, som inte vill anpassa sig till den svenska rättsstaten. Några kanske inte förstår bättre än sitt gamla hemlands invanda klanmönster. Hursomhelst blir resultaten en förfärande privat justis genom den egna gruppen. Den syns i skjutningar i invandrartäta orter. Den syns i en avgiftsbelagd maffiaverksamhet riktad mot näringsidkare och mot offentliga bidragssystem. Den syns också i en dödlig privaträttskipning, som unga kvinnor utsätts för då de väljer individens rätt framför klanens vilja, något som med ett förskönande ord märkligt nog kallas ”hederskultur” (klankultur är rätt beteckning).

För mig är det nödvändigt att alla personer som invandrar till Sverige anpassar sig till den svenska rättsstaten och centrala kulturmönster (såsom exempelvis handhälsning, icke-organiserat-tiggeri och icke-ansikts-beslöjning). Självfallet tycker jag att Nuri Kino och andra ska ha rätt att protestera mot förföljelse av släktingar i exempelvis Turkiet, Syrien och Irak. Eller att roa sig på dundrande släktkalas i Södertälje. Men kom inte och påstå att klansamhället har något positivt att erbjuda dagens Sverige.

Torsten Sandström är professor em i civilrätt vid Lunds universitet och har publicerat böcker om förmögenhetsrätt, särskilt juridiken om aktiebolag. Han driver anti-pk-bloggen, http://anti-pk-bloggen.se/. Han färdigställer för närvarande en bok som heter ”Ceremonimästarna – en berättelse om rit och rätt”.

68 reaktioner på ”Gästskribent Torsten Sandström: Ett klansamhälle står i motsats till en demokratisk rättsstat

 1. A skriver:

  Vi har utan att begripa bättre öppnat oss för för denna potentiella utveckling pga kortsiktiga vinster. Som en boxare utan guard. Då SKA det förr eller senare bli så här. Allt är i balans, Torsten.

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 2. gmiksche skriver:

  Om det bara vore så enkelt att vi i Sverige har en fungerande rättsstat. En stat som saknar en oberoende författningsdomstol med opolitiskt tillsatta oväldiga domare kvalificerar inte fullt ut som rättsstat. Vi har ett polis- och åklagarväsende som godtyckligt tar sig an det ena rättsfallet men inte det andra. Vi har politiska ingrepp i åklagar- och domstolsväsendet som borde resultera i ett medialt ramaskri. Såsom exempelvis Assange-fallet. Det vi har är en fungerande PK-oligarki som tillskansat sig media- och utbildningsmakten. Det är därför kängan mot Ryssland är obefogad. Städa framför egen dörr borde vara valspråket för varje jurist.

  Gillad av 13 personer

   • Underdog skriver:

    Nej det går inte att basera en rättsstat på filosofin att ”rätt” är ett begrepp utan innehåll. Försök få svenska jurister att förstå det.

    Gillad av 5 personer

   • olle reimers skriver:

    Är du naturrättsförespråkare, Fredrik Östman?

    Rättspositvismen ger bara utrymme för moraliska frågor när lagen stiftas inte när den ska tillämpas. Vari ligger det barnsliga?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Olle, motsättningen naturrätt — rättspositivism torde vara en falsk dikotomi, eller kanske skall man säga att det nihilister menar när de säger naturrätt är en halmgubbe som de själva har hittat på för att lätt kunna slå sönder den.

    Lagen uppstår först i samhället, den efterlevs, sedan traderas den, sedan tecknas den ned efter förmåga. Riktningen är aldrig den omvända. Jag förespråkar common law och självständiga, oberoende domare som likväl är inbäddade i samhället och följer en icke-aktivistisk tradition. Jag förespråkar en fast konstitution som begränsar politikens makt (alla tre statsmakterna: lagstiftande, utförande och dömande), som beskriver och begränsar lagprocesserna. Denna konstitution måste fastställas filosofiskt och på erfarenhet och i god och välvillig anda, som den amerikanska. Mellan dessa två system kan vi sedan stifta och utöva lagar, men de skall gälla alla, likhet under lagen, och de skall gälla lika, likhet inför lagen. Likhet under lagen betyder att även politiker, staten, regeringen, kommuner, myndigheter o.s.v. måste följa gällande lag. Likhet inför lagen betyder att inga lagar får tillämpas som inte behandlar alla lika. Det måste t.ex. vara förbjudet att inrätta busspår, eftersom alla måste behandlas lika. Gränsen är inte helt klar, men själva inrättandet av kriterer som leder till fördelar skall betraktas med misstänksamhet.

    Den enskilda människans okränkbara värde måste vara utgångspunkt för samhällslivets inrättning. (Obs.: värde, inte värdighet. Nihilismen förnekar detta värde. Den är alltså kollektivistisk.) Allt det ovan beskrivna strider mot värdenihilismen, rättspositivismen. Allt som har något värde strider, självklart, mot nihilismen, läran att ingenting har något värde.

    Varför begår inte alla nihilister omedelbart självmord? Det är den intressanta frågan. De ljuger alltså, och tillämpar sina personliga värden under förevändning att inte ha några. Rättspositivismen är politisk aktivism förklätt som cynisk filosofi försvarad och upprätthållen med spetsfundigheter, polemik, pedanteri och andra metodfel. Det är som små barn som när de misslyckas säger: ”man jag ville inte”. Därför är rättspositivismen så barnslig. Ett barn kan genomskåda bluffen. Många vuxna i och för sig inte. Och många som genomskådar den tänker sig att de kan draga personliga fördelar av den. Det gäller väl de flesta juridikstudender, enkannerligen de som sedan blir s.k. stjärnavdokater. De låter sig instrueras i ett riggat spel och spelar sedan skjortan av dem som inte känner till spelets dolda regler och hur de är riggade.

    Advokater i Sverige lever på att vanligt folk helt naturligt och intuitivt tänker sig och tror att vi har ett hederligt rättssystem, ett naturrättsligt rättssystem, en rättsstat. Det är ett vidrigt skådespel där själva rättssystemet har blivit ett verktyg för ondskan att bestraffa de goda.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Olle, motsättningen naturrätt — rättspositivism torde vara en falsk dikotomi, eller kanske skall man säga att det nihilister menar när de säger naturrätt är en halmgubbe som de själva har hittat på för att lätt kunna slå sönder den.

    Lagen uppstår först i samhället, den efterlevs, sedan traderas den, sedan tecknas den ned efter förmåga. Riktningen är aldrig den omvända. Jag förespråkar common law och självständiga, oberoende domare som likväl är inbäddade i samhället och följer en icke-aktivistisk tradition. Jag förespråkar en fast konstitution som begränsar politikens makt (alla tre statsmakterna: lagstiftande, utförande och dömande), som beskriver och begränsar lagprocesserna. Denna konstitution måste fastställas filosofiskt och på erfarenhet och i god och välvillig anda, som den amerikanska. Mellan dessa två system kan vi sedan stifta och utöva lagar, men de skall gälla alla, likhet under lagen, och de skall gälla lika, likhet inför lagen. Likhet under lagen betyder att även politiker, staten, regeringen, kommuner, myndigheter o.s.v. måste följa gällande lag. Likhet inför lagen betyder att inga lagar får tillämpas som inte behandlar alla lika. Det måste t.ex. vara förbjudet att inrätta busspår, eftersom alla måste behandlas lika. Gränsen är inte helt klar, men själva inrättandet av kriterer som leder till fördelar skall betraktas med misstänksamhet.

    Den enskilda människans okränkbara värde måste vara utgångspunkt för samhällslivets inrättning. (Obs.: värde, inte värdighet. Nihilismen förnekar detta värde. Den är alltså kollektivistisk.) Allt det ovan beskrivna strider mot värdenihilismen, rättspositivismen. Allt som har något värde strider, självklart, mot nihilismen, läran att ingenting har något värde.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Varför begår inte alla nihilister omedelbart självmord? Det är den intressanta frågan. De ljuger alltså, och tillämpar sina personliga värden under förevändning att inte ha några. Rättspositivismen är politisk aktivism förklätt som cynisk filosofi försvarad och upprätthållen med spetsfundigheter, polemik, pedanteri och andra metodfel. Det är som små barn som när de misslyckas säger: ”man jag ville inte”. Därför är rättspositivismen så barnslig. Ett barn kan genomskåda bluffen. Många vuxna i och för sig inte. Och många som genomskådar den tänker sig att de kan draga personliga fördelar av den. Det gäller väl de flesta juridikstudender, enkannerligen de som sedan blir s.k. stjärnavdokater. De låter sig instrueras i ett riggat spel och spelar sedan skjortan av dem som inte känner till spelets dolda regler och hur de är riggade.

    Advokater i Sverige lever på att vanligt folk helt naturligt och intuitivt tänker sig och tror att vi har ett hederligt rättssystem, ett naturrättsligt rättssystem, en rättsstat. Det är ett vidrigt skådespel där själva rättssystemet har blivit ett verktyg för ondskan att bestraffa de goda.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Nu råkade jag ut för rättspositivism enligt ditt sätt att se när min kommentar som påpekade att common-law politska system kidnappast av juristerna ”Sorry this comment could not be posted” var budskapet.

    Gilla

  • Vax skriver:

   Av de enligt Säpo cirka 300 svenskar som slagits i Syrien och Irak med jihadisterna har inte någon stått till svars för själva deltagande i terrorn.

   I synnerhet under Morgan Johanssons (S) tid som justitieminister har Sverige dragit sig för att implementera och jämka samman sin terrorlagstiftning med övriga EU-länder och med FN:s säkerhetsrådsresolutioner .

   Det här hänger samman med den kritik mot alla former av skärpningar och utökat fokus på just terrorlagstiftning från organisationer som står nära Socialdemokraterna, som till exempel Ibn Rushd och Tro & Solidaritet. Från det hållet har hård kritik riktats mot alla försök att harmonisera svensk lagstiftning gentemot andra EU-länder.

   Att vår EU-grannar, är missnöjda med den svenska flatheten gentemot terrorism och våldsbejakande ideologier är inte förvånande. Att inte staten fått mer kritik efter Akilovs terrordåd är också märkligt.
   Det sovande folketverkar svälja vilka oförätter som helst.

   Och kurden som födde Akilov med svarta pengar han står på scenen och häcklar den svenska nationen som om ingenting har hänt.

   Gillad av 3 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Solidaritetens orsak att finnas och ha utvecklats beror på att flockar trumfar individer och stora flockar trumfar små. – Den kan inte väljas bort.

  Istället för att försöka sabotera samhörigheten inom diverse invandrargrupper, måste vi odla vår egen och gynna dem vi känner samhörighet med och inte dem som odlar fiendskap mot oss och beter sig illa.

  Metoden jag starkt rekommenderar är att som individuella skattebetalare ta den direkta makten över resursernas fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Då blir det äntligen roligt att betala skatt. – Hela det nöje med skattemedlens godtyckliga spenderande som lockat fel sorts folk till politiken kommer att fördelas på dem som tjänat ihop pengarna och det är där det skall vara.

   Att det är den rätta ordningen, inser man vid begrundande av just stater som försöker hålla samman olika folk som hellre var för sig ville ha makt över sina angelägenheter.

   Att det är den rätta ordningen framgår dessutom av att den medger produktionen av de skattefinansierade tjänsterna -s utsläppande i den normala konkurrensutsatta ekonomin, där kvalitén och angelägenhetsgraden i utbudet är direkt avgörande för intäkterna.

   Gilla

  • Sigfried skriver:

   Huuuuuuuur?? Enda sättet för mig att sluta betala skatt är att säga upp mig och börja leva på bidrag. Jag kan förstås flytta utomlands, eller starta företag och skattefuska, men hur skall vi vinna makten över våra skattemedel? Jag gjorde vad jag kunde och röstade AFS, tillsammans med 20,000 andra. Så bra gick det, det kallas demokrati, och där är klanen djävulskt effektiv, och det Kino inte verkar se det är att byter man ut klan mot koherent minoritet så kommer man snart att inse vilken makt dessa har, Kingmakers överallt. Partierna kan tvinga ut en och annan som nyligen S gjorde då de koherenta minoriteterna är öppna med sina åsikter och avsikter, men är de bara lite slugare och döljer sina avsikter som MB förespråkar i ett årtionde (och säger upp FB-abonnemanget för det är inte lätt att kontrollera de svallande känslorna när judar kommer på tal), så kan den koherenta minoriteten redan kontrollera Sverige.

   Gilla

 4. Aurora skriver:

  Några fler ord om klan. Den kvinna från Gbg som lryssade sig in i riksdagen hävdar att det aldrig kunnat handla klanbegrepp då kvinnor inte kan ha röst eller politisk roll i klan. Fel; i ett otroget land gäller andra regler för att spela landets spel och maxa sin maktposition. Eftersom klansamhällen uppstått ur ekonomiska och markterritoriala intressen så är kusingifte mer regel än undantag. (Hedersbegreppet (våld, kontroll, hot, mord) ligger som en våt filt över alltsammans. Det gulliga med 500 bröllopshäster innebär också 500 ögonpar som kontrollerar varje kvinna i klanen). Barn med en kusin räknas som inavel och är sedan länge förbjudet i de flesta länder. Så dock inte (helt) i Sverige. Inavel kan ge genetiska arvmasssodefekter. Barn riskerar alltså olika genetiska ärftliga skador, såsom utvecklingsstörning eller fysiska anomalier. Det vet all skukvård. Det medför också stora kostnader för samhället. Svårt att förstå Kuros märkliga försvar av klankultur. Är det så han vill se vårt framtida Sverige?

  Gillad av 3 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Demokrati med ”en person en röst” är både en stark och en ömtålig ordning. Många olika krafter motarbetar det som i västvärlden har gett varje människa möjlighet att leva livet som individ och kunna räkna med likabehandling från samhället.
  Vi har dels under tjugo år massimporterat människor från gammaldags klankulturer och kräver inte ens assimilation till vårt samhällssystem och vår kultur. Vår demokrati.
  Vi har dels också en trend inom etablissemanget, politikerväldet, media och den akademiska världen, som strävar efter ett globalt elitstyre, mer eller mindre socialistiskt. EU och FN går före i den riktningen mot politisk globalism som innebär att lägga ner det vi menar med demokrati, alltså att makten ska utgå från folket.

  Vänstern sätter systemet framför människan. Man får anpassa sig till ideologin. Liknar ju klankultur och islam och förstås alla andra sorts totalitära läror.
  Högern sätter människan före systemet. Här har vi den klassiska liberalismen med individuella friheter och med utrymme för olika åsikter och livsval. Om det nu finns någon höger längre i Sverige.

  I ett gott samhälle utgår livet från individen och familjen och nästa närmaste krets och så vidare till hembygden och till den nation som man betalar skatt till och vars lagar man följer. Den nation som man känner för av olika skäl. Som man vill försvara. Man kan se naturen, historia, kulturarv, ens förfäder, språket och annat som själslig näring med olika betydelse för olika individers lojaliet med sin nation. Det här är inte ytliga ting som är så lätta att sätta ord på. Men den gemensamma kulturen, dvs de gemensamma spelreglerna och uppfattningarna, är ändå det viktigaste för mig som nationalist. Gemensam kultur ger förståelse och trygghet i kontakt med både kända och okända.
  Etnicitet, hudfärg, ursprung och tro må vara olika, men det behövs en sammanhållande kultur.
  En västerländsk kristet präglad kultur med individen som utgångspunkt. Med frihet, äkta demokrati, sekularitet och jämställdhet. Om jag får vara med och bestämma.

  Gillad av 6 personer

 6. Jari Norvanto skriver:

  ”dagens Sverige” blir allt mindre Sverige, dag för dag… Det Nya Sverige är de mångkulturella klansamhällena. Är det något som förenar dessa parallellsamhällen, så är det en kamp om statens resurser och territorier. Varför ska nettobetalare acceptera förlustspelet? I synnerhet om överlappningen med etnicitet är hög.

  Liberalerna (vänster…) kommer fortsätta att lösa upp gränserna och pladdra om friheter (men inte kollektivets frihet från konsekvenserna av gränslösheten) och vänstern (kommunister/socialister) kommer fortsätta att konfiskera, omfördela som ‘goda mäklare’ och rättighetsaktivister kommer att vara pådrivande och anpassliga opportunister mjölka systemet. Business as usual.

  Gillad av 2 personer

 7. Ulla L skriver:

  Man behöver endast konstatera att det hittills inte har gått så bra för de länder där man har kvar klankulturer. Folk har till och med flytt från klansamhällen. Därför borde en politiker inse att klankulturer inte heller är något bra för Sverige.

  Varför har då politikerna, och media, i decennier uppmuntrat och skattefinansierat en stor import av bärare av klankulturer från dysfunktionella länder? Vi har fått läsa och höra att sådan import bland annat ska ”berika oss”, ”rädda välfärden” och ”säkra pensionerna”, men är politikerna och journalisterna verkligen så korkade att de tror på det? Eller har de en agenda? Vill man att Sverige ska bli som t.ex. Turkiet?

  Har någon av dessa politiker förstått att man tänkt fel? Om man ännu inte gjort det rekommenderar jag en mycket bra artikel i Axess Magasin om natur och kultur (Kulturångest av Katarina Barrling). Kanske kan någon, eller några, efter att ha läst den utmärkta texten begripa att man varit med om att förändra Sverige i en riktning mot ett samhälle som många inte vill ha. Och det oåterkalleligt.

  Obegripligt och historiens absolut sämsta invandringspolitik, tycker jag.

  Gillad av 10 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Politikerväldet, media, Sv kyrkan, Sv näringsliv, universitetsvärlden…alltså hela det svenska etablissemanget har en agenda. Med kanske vissa variationer på hur det ska se ut i framtiden, men i stort sett, ja, de vill att det ska se ut som i de länder man importerar folk ifrån. Som sedan ska styras och beskattas på avstånd av någon sorts elit. I värsta fall med en påtvingad människofientlig religion som extra ”krydda”.

   Någon integrering bryr man sig inte om. Det är bara snack så länge pursvenskarna levererar skattepengar. Och tillmälen om rasism är avledningsmanövrer för att få folk att ta avstånd från invandringskritik. Som skulle kunna leda till nationalism och ett motarbetande av globaliseringen.

   Jag är kulturrasist, vilket inte är ett bra ord, men jag menar att kulturer är olika bra. Och i mitt Sverige är traditionell svensk/västerländsk kultur bäst. Vilket alltså etablissemanget håller på att förinta.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    ”Legalist”. Det handlar om att ha och upprätthålla en lag. Lagen har intill helt nyligen sett Sverige som uteslutande svenskarnas egendom. Det finns ännu lagar om medborgarskap. Den som förespråkar en återgång till tidigare lagbestämmelser och tillämpning av vissa bestående kan inte för detta beskyllas för att vara rasist. Det räcker gott att hålla på legaliteten i lagar som gäller och i lagar som har gällt.

    Gillad av 2 personer

 8. Sigfried skriver:

  Det har sagts förr här: vad gör de här? Varför är Nuri Kino i Sverige? De som demoniserar SD (och AFS), de har rätt i en sak, hade SD fått styra så hade Nuri fått lov att sjunga klanens lov där han är född, han hade aldrig kommit över gränsen.

  Artikelförfattaren är drabbad av en släng av samma hybris som hela det svenska etablissemanget, Patrik har skrivit om det förr men inte dragit det till sin spets: alla är svenskar, för varje gång man skriver ett den och den figuren, eller den och den kulturen, eller den och den politiska religionen, BORDE anpassa sig till den svenska så är man i sagornas land. Det går inte, så enkelt är det, Nuri Kino är ju ändå en av de som kritiserar en hel del av det invandrade som inte HAN gillar om jag minns rätt, men just hans EGEN särart behåller han så klart. Så de mest vilsna i svenska debatt nu det är alla Teodorescus och Westerholms och Gürs och Heberleins och allt vad de heter som observerat att det är problem med samlevnaden med flera kulturer på samma svenska territorium men tror att ”om bara” man gjort så eller si, så löser det sig. Precis som apologeter för planekonomi. Inget Nobelpris för deras observation heller, vi simplare människor visste detta redan, alla som röstat på SD länga har alltid vetat detta, men indoktrineringen och tron på att mänskligheten har utvecklats och svensk hybris (som kommer av att allt för få har slagits ihjäl våldsamt i närtid) har gjort att enkla insikter har setts som för enkla, de borde läsa John Grays ”On progress..”. Vi simpla människor har tittat på arabvärlden och Afrika och har inte ens behövt formulera tanken att: nä fy, så vill vi inte ha det, så självklart var det för oss. Men så enkelt är det inte för ankdammsintellektuella som Gür och Westerholm och Heberlein. Eller professor Sandström som senfärdigt gnuggar sömnen ur ögonen.

  Det hela är enkelt, integration (eller om man så vill assimilation) är omöjligt! Just det som man vill ”integrera” bort är just det som folk vill behålla, och värre än det, det som förstärks under yttre hot. Därför skriver Kino sin artikel: rör inte min klan.

  Problemet är helt enkelt att de är här, därför är repatriering och våldsam repression det enda som har potential att rädda Sverige från sönderfall.

  Gillad av 8 personer

  • Nytt försök skriver:

   Det verkar som att min kommentar fastnade i brandväggen eller censuren, i sammanfattning skrev jag att

   • Sverige har överskott på samhällsdebattörer och behöver inga utländska sådana att diktera för svenskarna hur de ska tycka och tänka – utlandsfödda Kino, Teodorescu och Gür kan gott flytta tillbaka till sina ursprungsländer och driva opinion där i stället.

   • Johan Westerholm har en osund fascination för kungen av Marockos ”liberala muslimska civilsamhälle” och ”starka invandrarkvinnor” som Amineh Kakabaveh, Sakine Madon och resten av gänget.

   • Ann Heberlein får bestämma sig för om hon är FI/V eller SD/AFS (antingen eller) och löpa hela linan ut, hon måste ge upp sina försök att äta kakan och samtidigt ha den kvar.

   • Torsten Sandströms inlägg känns som saxat ur ett tio år gammalt nummer av Svenska Dagbladet och hade det publicerats då hade stoffet redan varit 20 år för gammalt/inaktuellt.

   Gilla

 9. MartinA skriver:

  ”För mig är det nödvändigt att alla personer som invandrar till Sverige anpassar sig till den svenska rättsstaten och centrala kulturmönster.”

  Det tåget har gått. Och i vad den satans ”demokratin” har gjort mot oss så framstår organisation i klaner som en god ide. Jag läser hellre Nuri Kinos instruktionsbok i hur en klan fungerar för det börjar bli bråda dagar för oss svenskar. Än såna här drömmar om det som inte längre finns.

  Och om det är någonstans det finns skendemokrati så är det här. Rysslands stat agerar ändå på något sätt i ryssarnas gruppintresse. Till skillnad från etablissemanget i sverige, vad det nu består av.

  Gillad av 3 personer

   • Siegfried skriver:

    Ja vilka jävla idioter. Samma sak med de där journalistaktivisterna som svenska skattebetalare fick rädda, de kunde lika gärna varit döda. Det finns idag väldigt många som hade haft väldigt gott av att se filmer som denna, och alla de mobilfilmen som finns i Sverige på våld och våldtäkt, det finns antagligen massvis på tidningsredaktionerna, djupt begravda. Om de fått den uppmärksamhet de förtjänar så hade massinvandringen varit slut imorgon, och 7-klövern varit slut. I klokare tider så vet folk att sådant här pågår och det pågår mycket mera i vissa länder än andra, och man lär sig att vissa människor är värre än andra, allas lika värde betyder att alla skall gå runt som idioter och utsätta sig för risker. Nå, jag lär mina barn att skilja på folk och folk, de skall inte offras på 7-klöverns blodiga pk-altare.

    Gillad av 2 personer

  • MartinA skriver:

   Sen var det en välskriven artikel. Men den låtsades som det fanns några värderingar och någon civlisation att försvara i sverige. Men de har redan kastats på sophögen av etablissemanget och mediebaronerna de senaste 30 åren. Och sosseadeln innan dem, vad brydde de sig om principer? Inte alls. De levde på de dygder tidigare generationer värkt fram. Idagfinns det ingenting kvar. Alls.

   Gillad av 2 personer

 10. Göran Holmström skriver:

  Torsten gillade din artikel om klanen. Dock en naiv motfråga, är vi alla inte en del av någon form av klan?
  Menar frimärkssamlare är ju en form av det, kanske inte min typ av klan men ändå så vill dom ha mer styrka och stöd i det dom gör genom att vara flera.
  Förstår dock det du syftar på, att sätta klanen före alla sociala spelregler och giltiga lagar är fel, samtidigt som man vill ha alla förmåner .
  Vi svenskar skulle behöva lite mer sådan styrka, då skulle våra politiker inte kunna härja som dom gör, med det menar jag inte begå lagbrott men organiserat protestera mot uppenbara idiot saker som regering och riksdag spottar ur sig.
  Men inser hur svårt det är då svenskar överlag har mycket svårt att samsas med andra människor annat än på arbetsplatsen och då sker det under tvångsformer där det snackas skit, ljugs och manipuleras för ett par hundra mer i månaden.
  Jodå minns det då jag var fackligt ansvarig, ett par månader före lönesättning så börjades det ringas. Fröken fröken vet du vad Olle stulit, varför ska han få 150 mer i månaden än mig? Japp på den nivån var det och tror inte svensken har blivit så mycket bättre under åren som gått sedan dess.
  Även jag tillhör en klan, den är riktigt go, vi hanterar saker lite annorlunda än andra. Vi lerar ner oss i grupp, ett gäng män som åker ut ett par timmar för att försöka se vem som blir trött först ramlar eller kör fast. Vänligt men med retsamhet hjälper vi den svaga i gruppen, under ett par timmar så växlar den rollen nästan alla åker dit. När alla kört klart med motorcyklarna, så ibland avrundas det med skratt och öl. Denna klan är inte så stor, men sammanhållningen är större.
  Stöter man ihop med liknande individer, så oftast räcker det med en blick för att fatta ens tankar. Bandet är tror jag vetskapen om hur kul det är att åka enduro,
  samtidigt som den som inte testat vet inte hur trött man kan bli av det,
  Att springa eller styrketräna tills man spyr eller magen lägger ner i ren protest
  händer sällan, men en dag skogen bjuder på det allt som oftast.
  Viva La Enduro.

  Gillad av 1 person

 11. Östrahult skriver:

  Jo det här är verkliga frågeställningar som mycket effektivt sopas under mattan i Sverige. Man kan egentligen inte tänka sig något mera väsensskilt än dagens Sverige i relation till de normer och värderingar som importeras.

  Sverige invaderas av personer där familjeband och släktskap betyder mest och som bl a innehåller omfattande inavel. Detta till ett land där familjeband i stort sett upphört att ha betydelse och där fri aborträtt är en av de större politiska frågorna.

  Sverige invaderas av personer som styrs av religionsintressen med inslag av trolldom och ska samsas med en befolkning som på sin höjd förknippar religion med julkalendern.

  Sverige invaderas av en dominant medeltida manskultur – till ett land fullt av uppskruvade kvinnor och feminiserade män.

  I längden kan inte detta fungera, en av sidorna får ge sig.

  Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Sun Tzu som du ett tag citerade så gärna talar om att det är viktigare att få fienden att ge upp viljan att försvara sig än att ställa upp stora och starka arméer. Våra fiender har lyckats med detta.

    Gillad av 1 person

   • Propp skriver:

    Jag tröttnade på Sun Tzu när slaget förlorades men det bryter nog någon princip i boken om att inte ge sig. Just nu är mitt mest intressanta tankespår maktens ringar.

    Gilla

   • Sigfried skriver:

    Haha, ja det där NPC-fenomenet är verkligen roande. Delingpole gör den poängen ofta, pk-ister har ingen humor och inget skratt, de kan inte skämta med sina käpphästar. Satir är nog bättre än argument. Dissidenter kan fortfarande skratta åt Python och Manuels qué. Som alltid så förenas alla humorbefriade Löxxxs med muslimerna som inte heller är kända för skratt.

    Gillad av 1 person

 12. Cecilia skriver:

  Värt att komma ihåg: i Västeuropa blev kusinäktenskap förbjudet redan på 800-talet (om jag minns rätt). Det är en av många anledningar till att vi kunde lämna klanmentaliteten bakom oss. Att det också förskonat oss från inavelsproblem är inte helt oväsentligt. Vi är fortfarande biologiska varelser och avkomma mellan alltför nära släktingar i alltför många släktled innebär helt enkelt svåra hälsoproblem. Ett övertramp på värdegrunden att konstatera just det – men all kultur är helt enkelt inte av godo!

  Gillad av 1 person

 13. Linden skriver:

  Den saudiske journalisten Jamal Khashoggi ska ha styckmördats levande inne på Saudiarabiens konsulat i Turkiet. Detta enligt en ljudupptagning från konsulatet.
  Vad säger Margot och de övriga hucklefruntimren i regreringen om det?

  Gillad av 4 personer

 14. Ove Träsk skriver:

  Nuri Kino använder den typiska tropen för multikultiralismen; det moderna, individualistiska och atomistiska svenska samhället har något att lära av den autentiska invandraren, vars kulturmönster exotifieras och romantiseras. Domen vid Solna tingsrätt då skuldfrågan i ett kvinnomisshandelsfall av klantänkande nämndemän gjordes avhängig den tilltalades familjetillhörighet visade med förödande klarhet hur denna förmoderna sedvänja totalt kullkastar svensk lag och kränker individens rättsskydd.

  Hyckleriet är som vanligt monumentalt om man omvänt föreställer sig en renrasig långskallig familjeklan från dalarna med obruten släktlinje från 1500-talet som utöver stordådiga familjefester framgångsrikt ”samarbetar” för klanens bästa kommunalt inom politik och näringsliv.

  Gillad av 2 personer

 15. Göran Ulfenberg skriver:

  Sverige är inte en rättsstat utan en lagstat.Karl Olivecronas (bror till den mera kände Herbert Olivecrona) yttrade,att rätten har sitt ursprung i lagen,som stiftas av makten.Detta är rättesnöret för våra socialfascister,vilka för allt världen inte vill ha självständiga domstolar,den tredje statsmakten enligt Montesquieu.
  Domarna är alltså i praktiken underhuggare till den andra statsmakten,alltså regeringen.Det är skandalöst,att våra höga jurister accepterat detta.
  Det är vissa medier,som betecknar sig som den tredje statsmakten,alltså den dömande,och gärna sätter sig i politikens knä.
  Den granskande statsmakten ,den fjärde, har nu etablerat sig på nätet,och det är förståeligt, att media rasar över detta.
  Man kan betrakta fallet Bernt Herlitz för att inse, att likhet inför lagen är en chimär i detta socialfascistiska ofärdsrike,som Sverige har blivit.
  Inte heller borgarpacket har försökt ställa detta missförhållande till rätta,när de haft chansen.
  Har man väl fått makten,gäller det att utnyttja den för egen vinning såsom
  Lööf och Björklund på folkets bekostnad.Väljarna skall fortsättningsvis hålla sig på mattan,tiga och betala.
  På 50-talet hade vi en rättsrötedebatt;det är dags för en sådan nu också.Rätten skall inte sitta i spjutstång ände,eller i varje fall genom så kallade stjärnadvokater (”stjärn”advokater ?) ,som låter sig köpas av högstbetalande jämte deras kolleger i domstolarna.Dessutom skall domarna jämte nämndemannen beordras att uppge sina namn,adresser och personnummer.
  Likhet inför lagen kallas det.
  Det är en viktig framtidsuppgift att inrätta en författningsdomstol ,vilken står ovanför politikens herrefolks- och övermänniskogangsters.Det räcker såå bra med dessa klan-,stam- och maffiavälden,som nu etablerat sig i våra socialnazistiska förortsgetton.

  Gillad av 5 personer

  • olle reimers skriver:

   Inte helt rätt där Göran! Lagarna är skrivna så att de ger möjlighet till tolkning av domstolarna. Tolkningen sker med hjälp av den rådande allmänna rättsuppfattningen på det sätt den framkommit i förarbeten, i tidigare domar, och i tolkningen av tidigare domar.

   Fram till för 1975 ungefär var domstolarna självständiga. Men då började man rekrytera domare från den politiska sfären och på den vägen är det.

   Innan man kastar ut barnet med badvattnet, som Fredrik Östman gärna gör när han vill ersätta rättspositivismen med , ja vad? , bör man observera vad som händer i länder som bygger mer på prejudikat än på skriven lag. Det visar sig i USA t.ex. att ett system som bygger på lagtolkning också riskerar att bli helt politiserat och snabbare än om man måste hålla sig till skriven lag.

   En annan sak är hur lagstiftningsprocessen ser ut. Den blir mer och mer urholkad och behöver stramas upp.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Den faktiska skillnaden mellan lagsystem i den civiliserade världen är den mellan anglosaxisk rätt baserad på common law å ena sidan och romersk rätt baserad på nedskrivna dokument och filosofisk eller retorisk argumentation å den andra. Rättspositivismen finns bara i Sverige och tillhör inte de civiliserade rättssystemen, utan liknar mer Scharia eller något annat primitivt och barbariskt. En tunn fernissa på despotin.

    Gilla

 16. gmiksche skriver:

  Det tarvas ytterligare en kommentar beträffande den ”demokratiska rättsstaten”.

  Svensk lag (rättegångsbalken, konkurrenslagen, skatteförfarandelagen, offentlighets- och sekretesslagen) ger advokatsamfundet och dess medlemmar en unik rättslig ställning. Det är samfundet ensamt som bestämmer vem som ska tas upp som medlem. Samfundets f d sekreterare Anne Ramberg har vid olika tillfällen (redan 2012) offentligen ifrågasatt av SD nominerade nämndemäns demokratiska kvalifikationer. Advokatsamfundets styrelse har dock låtit henne hållas. Det var först 2016 i och med hennes uttalande om ”bruna råttor” och den moderata riksdagsmannen Hanif Bali, vars samtalston borde höra hemma ”i rännstenen”, som styrelsen fann anledning att ta avstånd från Ramberg. Hon fick dock sitta kvar en tid i orubbat bo även efter den incidenten.

  Gillad av 2 personer

 17. lookslikeanangel skriver:

  En varg lämnar sin flock

  “sin” klan för att åtminstone kunna ta ut svängarna.
  Det här jag sett på nära håll.

  Man flyttar på sig geografiskt – helst rejält!
  Sen ska man inte vara helt oäven på att ljuga.
  ”Klanen” har fördelar, men den kan också vara
  mer eller mindre kvävande.

  Gilla

 18. Yngve Berntsen skriver:

  Norges Grunnlov har i § 2 bestemmelsen om hva som er statens verdigrunnlag (värdegrund). Paragrafen fikk en endret tekst for noen år siden på grunn av et skille mellom kirke og stat. Bestemmelsens substans er imidlertid den samme som tidligere, og har vært slik siden Grunnlovens vedtaksdato 17. mai 1814. Den nye ordlyden ble vedtatt av et enstemmig Storting – og lyder:
  Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv.
  Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene

  Dersom den interesserte leser går inn og studerer de danske, islandske og finske grunnlover – vil dere finne at disse stater har liknende bestemmelser. Det er dessverre Sverige som skiller seg ut. Dere har 4 grunnlover som sammenlagt gir et slags verdigrunnlag, men det kan se ut som om de radikale politiske ideer fra perioden 1960 – 1980 har fjernet forhold som er selve fundamentet for den vestlige europeiske sivilisasjon.

  Dersom vi fremskriver problemene i det svenske samfunn – skal man ikke se bort fra at Sveriges naboer i tiden som kommer må følge utviklingen i Sverige nøye. Verdigrunnlaget er selve rammeverket for all lovgiving, uppfostran og kultur.

  Gillad av 1 person

 19. Willy Lindqvist skriver:

  Det är förvånande att svenska regeringar och politiker är så angelägna om att i Sverige importera och etablera en klankultur enligt mönster från Mellanöstern, Nordafrika och Albanien. Ser svenska politiker verkligen Libyen och dess öde som sin förebild, där klaner nu strider om makten?
  I Sverige började klankulturen avvecklas med Birger Jarl på 1200-talet och avvecklingen var väl avslutad cirka 1600. Vad har fått våra politiker och en majoritet väljare på sådana egendomliga tankar som att odla klankultur i dagens Sverige?

  Gilla

 20. Ulf Bergström skriver:

  En majoritet av världens folk lever I klansamhällen och nära 100% av de som invandrar till Sverige. Att ändra på denna starkt inrotade kulturella företeelse tar minst tre generationer i en ny integrerad miljö. Det är alltså inte som Mona Sahlin tror tillräckligt att sätta sig ned med en hemvändande jihadist och prata över en kopp kaffe.
  I den nya svenska grundlagen star det att invandrarnas kultur skall bejakas och stödjas, alltså förespråkar man ett segregerat samhälle.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.