Kommer Sverige att bli Ryssland likt?

Anders Leion

Hur etableras en stabil demokrati? Det enklaste är att utgå från en stabil nationalstat som ännu inte blivit en demokrati. Hur ser en sådan ut? Den har ett territorium som omfattar ett folk med enhetlig kultur och gemensamt språk. Den kan till exempel vara en monarki med drag av kungligt envälde, eller ha en ordning som ytligt sett ser ut som demokrati, men som har institutioner – polis, rättsväsen och informationskontroll, som skiljer landet från den demokrati vi vant oss vid. Monarkin Jordanien och Putins Ryssland är två exempel.

För att en utveckling mot mer genuin demokrati skall kunna ske, måste det finnas ett mycket brett intresse av att låta alla befolkningsgrupper påverka denna utveckling. Det förutsätter att det inte finns någon alltför stor minoritet – språkligt, religiöst eller på annat sätt avskild från majoriteten – i landet. Finns en sådan tudelning är i allmänhet den rädsla som finns mellan de olika grupperna ett hinder för ett gemensamt uppträdande.

Västmakternas interventioner i Mellanöstern och annorstädes har varit experiment som givit oss åskådningsexempel och lärdomar. De gamla regimerna skulle ersättas med nya, demokratiska. Det har, milt uttryckt, gått sisådär. Efter ett förfärande experiment i Egypten har landet återgått till diktatur. Inte ser det mycket bättre ut i Irak och Afghanistan.

Efter flera års torka och följande inflyttning av utarmade bönder till städerna i Syrien utbröt demonstrationer, som regimens våld snabbt förändrade till väpnade protester. I den oordning som följde etablerade sig olika intressen som befrielsegrupper. Men bland dem fanns inte representanter från kristna och andra minoriteter. De visste, av erfarenhet, att diktaturen skyddade dem. De vet minoriteterna i Egypten också – även om kopterna fortfarande lever farligare än under Mubarak. Och i Libyen råder kaos efter diktatorns störtande.

Dessa exempel år i sig en bekräftelse på det inledande påståendet om att det är lättare att etablera en demokrati i ett homogent land.

Nu har vi i Sverige (Kanske folkflertalet? Kanske bara de ledande politikerna?) sedan länge varit i färd med ett grandiost experiment. Det kan sägas vara ytterligare ett test på de ovan beskrivna förutsättningarna för demokrati. Genom den massiva invandringen har – redan – helt andra värderingar, vanor och praktiker etablerat sig än de som fanns när demokratin kom till för cirka hundra år sedan. Samtidigt, för att bemöta de påfrestningar som därvid uppstår, har Sverige börjat byggas om. Det sker fysiskt till exempel genom att akutmottagningar byggs om för att skydda personalen, genom att stadsområden planeras om för att bli lättare att överblicka, genom fler låsta och kontrollerade dörrar till skolor och andra för kort tid sedan öppna institutioner, samt genom ökad kameraövervakning i områden bebodda av nya folkgrupper och på allmänna platser lite varstans.

Det sker också genom nya förslag avsedda att begränsa yttrandefriheten. Se exempelvis lagrådsremissen om ändrade mediegrundlagar med förslag, som enligt Katarina Ritke, hovrättsråd vid Hovrätten över Skåne och Blekinge, innebär att censurlagar kan komma att stiftas. Och polisen behöver och får nya tvångsmedel. (Till exempel utredaren Petra Lunds förslag om att polisen ska få spionera i brottsmisstänktas datorer, surfplattor och mobiltelefoner.)

Detta sker inte välövervägt, planerat utan framstressat av alltfler missnöjesyttringar från befolkningen och genom avslöjade brister i olika viktiga institutioners verksamhet. Därför är det svårt att rekrytera och behålla poliser, lärare och sjukvårdspersonal. Ansvariga arbetar motströms och de hotas hela tiden av att förlora fotfästet och kastas bakåt.

Och i Sverige är politikerna omnipotenta. Det finns ingen författningsdomstol. Tanken, främst och oftast uttryckt av socialdemokraterna, är att en lagreglering är odemokratisk, därför att den inskränker de valda politikernas möjligheter att utan begränsningar fatta beslut utifrån vad som för tillfället krävs. (När) kommer argumentet om nödvändigheten att vaka över stabiliteten också att påverka oppositionens möjligheter att störta regeringen?

Samtidigt värnar de sju äldre partierna i varierande grad om den invandringspolitik som är alltings orsak. Eftersom M uteslutit varje samarbete med SD kommer båda de möjliga blocken att vara beroende av opinionen i C eller Mp. Dessa sju partier handlar alltså som om de fortfarande är övertygade om att ingenting kan vara bättre för Sverige än etablerandet av nya, stora, mot majoriteten ofta fientliga minoriteter.

Det är redan nu tydligt att vi kommer att gå mot ett mer auktoritärt samhälle. Som exemplen från Mellanöstern visar är ett sådant det enda som kan upprätthålla stabiliteten i ett splittrat land. Vägen dit blir troligtvis knölig, men kanske inte så blodig som exemplet från Nordirland visat.

Man kan naturligtvis beklaga denna utvecklingen mot ett mer auktoritärt styre, men det kan också ses som något positivt. Majoriteten, den som företräds av de sju etablerade partierna, och som ibland av vissa kallas svensk, kan ju bejaka utvecklingen, därför att den ger en stabilitet som inte på länge funnits i landet. Den kan också välkomnas av de nya minoriteterna. För även om vissa av deras företrädare i moskéer och på gatorna bidrar till den nuvarande oordningen, längtar säker de flesta också i dessa grupper efter större stabilitet och bättre ordning i landet och i sina bostadsområden. Om landet blir lite mer likt Ryssland kan det vara värt sitt pris: den fysiska och juridiska ombyggnad som redogjorts för ovan. Kanske kan därför de svenska politikerna rentav fortsätta att kalla landet en humanitär stormakt?

12 reaktioner på ”Kommer Sverige att bli Ryssland likt?

 1. Bo Svensson skriver:

  Två idéer som är helt oförenliga styr folkblandningspolitiken.

  – Dels psykopatliberalismen som vill atomisera mänskligheten till miljarder homo economicus som bara strävar efter att maximera sin egen tillfredsställelse. – (Psykopatliberaler menar att de själva är den egentliga människan)

  Dels humanistextremismen som försöker odla en extrem människokärlek som skall omfatta alla och inte accepterar en solidaritet som är begränsad.

  Men den solidaritet som finns i verkligheten, är den vi har stöd för i generna och den handlar om grupptillhörighet.

  Begrunda Jugoslaviens sönderfall och vad som hade krävts för att få en fredlig upplösning!

  Hittar man svaret på den gåtan, har man ju formeln för den multietniska ordningen. Där levde serber, albaner, kroater, ungrare, och ättlingarna till dem bland dem som en gång konverterade till islam. – Blandade utan skarpa gränser men alla väl medvetna om till vilken grupp de tillhörde.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Det jag själv hittade, var ett regionalt grundskattesystem med avgifter på förfogande och täkt av begränsade naturresurser (territorium) på nivåer ägnade att få efterfrågan att stämma med tillgången och krav på ekonomisk garant och att människovärdet mäts i pengar.

   Sedan kan varje folk bilda ”klubbar” med egna krav på sina medlemmar och med klubbavgifter (skatt) som man betalar för förmåner man bjuds på som medlem.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Intäkterna från grundskattesystemets resursavgifter skall då fördelas på befolkningen enligt principer som gynnar återhållsam förökning. – Att skaffa omotiverat riklig avkomma, är ”brott mot mänskligheten” eftersom överbefolkning är det allvarligaste hotet och som är orsaken till alla de andra: Miljöförstöring, överexploatering, sopbergens okontrollerade tillväxt, folkvandringen som drar ner de avancerade regionerna till de retarderades nivå, inbördeskrigen när resurserna inte längre räcker till alla.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Humanistextremismens trossatser formuleras i ”värdegrunden” som behöver lusgranskas.

   https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund

   ”Värdegrunden omfattar
   människolivets okränkbarhet
   Individens frihet och integritet
   alla människors lika värde
   jämställdhet mellan könen
   solidaritet mellan människor”

    Logiskt osammanhängande: Hade ”människolivet” (?) varit okränkbart, hade ju ingen kränkts och då hade man inte behövt bekymra sig om det.

   ”Individens frihet och integritet” – Ja, den var ju motivet för att etablera rättsordning så att det går den fredlige, flitige och redlige väl och det är ju folkblandningspolitiken motsatsen till: Den handlar om att vinna terräng i kraft av sina tillkortakommanden.

   ”Alla människors lika värde” – som ingen kan förklara innebörden av och som alltså bara är en floskel som grötar till tänkandet. – Redigt tänkande kräver rediga begrepp.

   ”Jämställdhet mellan könen” – skall det handla om avskaffande av könsroller, får man ju först hitta på något spel mellan man och kvinna som fungerar bättre än det vi haft under årmiljoner.

   ”Solidaritet mellan människor” – ja den uppstod ju när vi blev flocklevande och handlar om att odla samhörighet med dem vi känner gemenskap med för ömsesig hjälp när det kniper. – Den jämställs ju med nazism av folkblandarna.

   Så klämdes det in något om miljön också men den där extrema fokuseringen på människans värde måste ju gå ut över något annat som då får mindre omsorg än motiverat och det kan ju inte vara något annat än djuren och naturen.

   Eller att den överdrivna omsorgen om alla som behöver hjälp här och nu blir på bekostnad av dem som kommer efter oss. – Som när man tar lån för att bekosta ökad folkblandning som förmodas betalas av framtida skattskyldiga.

   Värdegrundstjafset är det som motiverar att alla resurser skyfflas ner i det svarta hål som är hjälp till alla behövande som är ”lika mycket värda” som dom som jobbat ihop stålarna. – Men det måste dessutom kombineras med en avgrundsdjup dumhet, när man istället för att använda andras pengar där de hjälper flest och bäst, skyfflar dem över dem som fuskat sig förbi gränskontroller och ljuger sig blåa för att parasitera maximalt, så att det bara blir smulor över att hjälpa globalt.

   Vi som hävdar att ”allas lika värde” är en floskel utan innebörd, gör inte det för att vi menar att folk är olika mycket värda (utom i alla verklighetsrelaterade sammanhang) utan för att floskler grötar till tänkandet.

   Gillad av 2 personer

 2. Palle skriver:

  Anders: som vanligt tar du upp viktiga frågor.
  Du skriver:
  ” Samtidigt värnar de sju äldre partierna i varierande grad om den invandringspolitik som är alltings orsak. Eftersom M uteslutit varje samarbete med SD kommer båda de möjliga blocken att vara beroende av opinionen i C eller Mp. Dessa sju partier handlar alltså som om de fortfarande är övertygade om att ingenting kan vara bättre för Sverige än etablerandet av nya, stora, mot majoriteten ofta fientliga minoriteter.”
  Man kan notera att en av de närmast vållande under alliansregeringens tid, dåvarande finansministern Anders Borg, börjat ana något av konsekvenserna av den förda politiken.
  http://www.friatider.se/anders-borg-tar-avst-nd-fr-n-sin-och-reinfeldts-gener-sa-invandringspolitik
  Han delar farhågorna, som professor Mats Hammarstedt ger uttryck för i DI.
  https://www.di.se/debatt/debatt-langvariga-ekonomiska-effekter-av-flyktingkrisen/
  Våra ledande politikers oförmåga till att kunna göra en bedömning av vilka konsekvenser en politik skulle kunna tänkas ha, som på ett så extremt sätt avvek (och avviker) från jämförbara länders, står i bjärt kontrast mot den kompetens de uppvisar när det gäller att värna om sin egen välfärd. Nämnde Borg liksom Reinfeldt, Göran Hägglund m.fl. har nämligen visat prov på stor uppfinningsrikedom när det gäller att maximera sina uttag av statsrådspensioner genom sinnrika upplägg så att andra inkomster inte ska tillåtas reducera densamma.
  Det du tar upp om avsaknaden av en svensk författningsdomstol är också oerhört viktigt. Men i det osannolika fall att en sådan skulle inrättas, blir det även av avgörande betydelse att den i så fall besätts av oförvitliga, kompetenta personer med gott omdöme. Orsaken till att jag skriver osannolika fall beror på att med de rikspolitiker vi idag är begåvade,
  ser jag dystert på utsikterna att dessa skulle vilja ha en motvikt mot sin egen allmakt, hur välbehövlig en sådan än skulle vara ur demokratisk synpunkt.

  Gillad av 3 personer

 3. Jan Bengtsson skriver:

  Utvecklingen är glasklar,
  läs avvecklingen av vår yttrandefrihet…

  Vi är på väg mot ett Fa(S)cistiskt kontroll(S)amhälle!

  Alla som har kritiska bloggar, måste inse faran!

  Er verksamhet är ALLVARLIGT HOTAD,
  Fake News MSM-media skall ha MONOPOL!

  Valet 2018, det sista fria (?),
  KAN vara sista chansen att stoppa/vända den utvecklingen!

  Fyra år till med söndring under ”Statssvetsaren! blir förödande,
  MEN inte löser en Alliansregering heller problemen?

  Fortsatt MP-samarbete föredrar ULF K!
  Beordrat av kommunalpolitikerna i de större kommunerna?

  Givetvis i förhoppning att återta (M)akten i våra större städer,
  även om MP utrotas ur Riksdagen,
  lär man säkert vara vågmästare i många kommeuner…

  Hur kan då någon enda ta honom på fullaste allvar???

  Gillad av 1 person

 4. Stig Rydmark skriver:

  Sverige kommer aldrig att få en så stark och patriotisk ledare som Putin, därför kommer Sverige inte att bli likt Ryssland. Jag skulle inte bli förvånad om Ryssland, tillsammans med Polen, Ungern och Tjecken blir de framtida reträttländerna för förföljda svenskar.

  Gilla

 5. olle reimers skriver:

  Argumenten för att stärka nationalstatens och medborgarnas ställning hopar sig. En författningsdomstol är en absolut nödvändighet i det sammanhanget. Just nu befinner vi oss i en farlig närhet av anarki med totalirärt system som närmaste utväg.

  Gilla

 6. ASK skriver:

  Är det så att det är vi som är äldre och noterar alla försämringar som tycker denna utveckling mot en auktoritär stat är förskräcklig? Vi, i alla fall jag, känner stor sorg över allt vi förlorar. Våra barnbarn, som växer upp i detta samhälle, blir ju vana. Så här är det bara.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.