Journalistik i världsklass del 4

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Bland de svenska dagstidningarna är kanske SvD den publikation som uppvisar störst åsiktsskillnader mellan ledarkrönikor och övriga texter som till exempel nyhetsreportage, kulturkrönikor och olika slags reportage – åtminstone när det gäller migrationsreportage. Här förfogar tidningen över en mängd skribenter som med jämna mellanrum och oftast till bildbylineackompanjemang publicerar svavelosande drapor av varierande retorisk-stilistisk kvalitet om Sveriges nuvarande omänskliga migrationspolitik. Den ideologiska endräkten bland dessa journalister är så stor att man – nästan – skulle kunna tro att tidningen anställer sina journalister utifrån ideologisk hemvist inom just migrationsfrågan.

En av dessa SvD-skribenter är tidningens Genève-korrespondent Gunilla von Hall, som regelbundet serverar läsarna olika slags texter på migrationstemat (se till exempel denna artikel och denna). Nyligen publicerade von Hall ännu en sådan text, nu under den lovande genreetiketten ”Kommentar”, som tillsammans med rubriken ”Hotfulla moln över asylrätten när gränskontroller förlängs” ger en tydlig vink om vad som komma skall .

von Hall inleder sina reflektioner med lite skuldbeläggande kontraster:

Rapporteringen kring de förlängda gränskontrollerna handlar nästan uteslutande om jobbpendlarna, det ekonomiska priset i Öresundsregionen och undermåliga kontroller av lastbilar och bilar. Våra bekymmer, våra trångmål, våra förluster. Men var finns intresset för asylrätten och livshotade människors rätt till fristad?

För egen del har jag stött på ett stort antal tidningstexter och TV-reportage som belyser just relationen mellan gränskontroller och asylrätt, till exempel tidigare artiklar av just Gunilla von Hall (se ovan). Men finns det verkligen någon motsättning mellan nationella gränskontroller och möjligheten att söka asyl? von Hall formulerar själv svaret redan i nästa stycke:

Gränskontrollerna är rent politiskt inte något hinder för flyende människor att söka asyl. En syrisk eller afghansk flykting som kommer till Malmö eller Helsingborg kan fortfarande söka politisk asyl.

Exakt vad von Hall menar med ”rent politiskt” är oklart; om det nu är på det viset att flyktingar ”som kommer till Malmö eller Helsingborg kan fortfarande söka politisk asyl” så borde det väl betyda att gränskontrollerna inte rent praktiskt hindrar ”flyende människor att söka asyl”? Men på vilket vis hotar då de svenska gränskontrollerna asylrätten? von Hall förklarar:

Men gränspoliser känner inte alltid till flyendes rätt att söka en fristad, förstår inte deras språk eller har aldrig hört talas om krig i landet de kommer ifrån.

Och:

Det kompliceras av att flertalet flyende inte har pass eller id-handlingar, och kanske är upprivna intill panikens gräns.

Så det blir nobben innan de får en rimlig chans.

Menar von Hall alltså att svenska gränskontrollanter inte skulle känna till till exempel ”flyendes rätt att söka en fristad” och att asylrätten därigenom hotas? Nja – en fortsatt läsning ger svaret:

Vi har talat med gränsvakter i Tyskland som inte ens kände till att det fanns något som hette asylrätt, säger en flyktingansvarig vid FN jag pratar med några timmar efter beskedet från EU:s ministerråd på fredagen.

Nu har vi hux flux förflyttat oss från Sverige till Tyskland, där det alltså enligt von Halls FN-kontakt förekommer ”gränsvakter som inte ens kände till att det fanns något som hette asylrätt”. Men har då de skissartat återgivna förhållandena i Tyskland automatiskt relevans för de svenska gränskontrollerna? Ja, enligt von Hall tycks det ligga till just så:

Gränskontrollerna kan därför sägas underminera rätten att söka asyl. I värsta fall utgöra ett brott mot asylrätten. Det är inte ord som traditionellt generös svensk flyktingpolitik vill förknippas med.

Öööhhhh…? ”Därför”? Hur hänger det här ihop – underminerar alltså de svenska gränskontrollerna ”rätten att söka asyl” eftersom en och annan tysk gränskontrollant inte ”kände till att det fanns något som hette asylrätt”? Och hur ligger det till med de andra hoten mot asylrätten som von Hall nämnt tidigare, alltså att ”gränspoliser [—] förstår inte deras språk eller har aldrig hört talas om krig i landet de kommer ifrån”? Avser detta svenska eller tyska gränskontrollanter, och vilken är källan till påståendena? von Hall ger inget besked på denna punkt.

Åsså slänger vi in ett lite mer realistiskt perspektiv för att visa att verklighetsanknytning inte helt saknas. Nu är von Hall tillbaka i Sverige och förra årets rekordstora migrantström:

Å andra sidan hamnade Sverige i ett orimligt läge förra året då 163 000 människor sökte asyl, nästan dubbelt så många som under 1992 då Balkankrigen rasade som värst. Det är begripligt att Sverige och svenska myndigheter behövde en andningspaus och tidsfrist för att hantera en kaotisk situation.

Och:

Men sedan dess – hösten 2015 och våren 2016 – har scenen förändrats dramatiskt. Under perioden augusti, september och oktober sökte 78 personer asyl i samband med passkontrollerna. Det kan jämföras med totalt 5411 personer som sökte asyl i Sverige året innan under samma tid. Flyktingströmmen har förvandlats till en rännil.

De här siffrorna anger bara en bråkdel av det totala antalet asylsökande 2015 och hittills under 2016 – majoriteten av asylansökningarna sker ju inte vid gränskontrollen utan när den sökande släppts in i Sverige – men av denna minskning drar von Hall följande slutsats:

Det finns med andra ord skäl att ifrågasätta förlängda gränskontroller. Ändå blir kontrollerna nu kvar i ytterligare tre månader. Sannolikt är det signalpolitik för att försäkra sig om att flyktingar avskräcks från att söka sig mot svenska marker.

”Med andra ord”? Att det finns ett samband mellan det minskade antal asylsökande vid gränskontrollen (och totalt) och just införandet av gränskontroller verkar inte ha föresvävat Gunilla von Hall. Det finns rimligen flera förklaringar till att migrantströmmen till Sverige har minskat jämfört med 2015, men det är knappast orimligt att anta att de svenska gränskontrollerna spelat roll för Sveriges vidkommande.

Såhär långt kommen i sin ”Kommentar” har Gunilla von Hall alltså slagit fast att Sveriges gränskontroller är av ondo eftersom de hotar asylrätten, och exemplifierat detta hot med bristande asylrättskunskap hos några tyska gränsvakter som hon fått berättat för sig om av ”en flyktingansvarig vid FN”. Hon har också konstaterat att Sverige inte längre behöver några gränskontroller eftersom flyktingströmmen har förvandlats till en rännil”. Hur denna rännil skulle kunna utvecklas utan gränskontroller är förstås svårt att sia om, både för von Hall och andra, men det är väl inte otänkbart att migranternas antal skulle öka istället för att, med von Halls ord, fortsätta vara en rännil. Här spelar ju dessutom utvecklingen i omvärlden in, något som von Hall överhuvudtaget inte beaktar i sin ”Kommentar”.

Men gränskontroller hit och dit – problemet är mycket större än så, slår von Hall fast, och expanderar ämnet till att omfatta inte bara svenska gränskontroller utan hela EU:s migrantsituation:

Och gränskontrollpolitiken löser inte problemet i grunden. Runt 250 000 flyktingar och migranter sitter fast i Italien och Grekland. Instängda som i gigantiska väntrum med närapå noll chanser att komma vidare i ett hermetiskt slutet EU. [—] Möjligen är bara hälften berättigade till politisk asyl.

Ska man då ha några gränskontroller överhuvudtaget, eller ska migranter kunna resa in i EU helt obehindrat och söka asyl där de helst vill bo?  von Hall passar på att slänga iväg en känga till EU:s kapsejsade fördelningsprojekt:

Men de europeiska planerna på att dela ansvaret för 160 000 flyktingar i en omlokaliseringsplan har floppat. Samtidigt kommer varje dag flera hundra nya flyende till Italiens och Greklands kuster från främst Libyen. Lägren i ett redan knäande Italien sväller.

Åsså bjussar vi på lite varningsklockor och goda råd:


Detta kommer att ta en ände med förskräckelse om inte EU tar sig samman. Som att hitta legala vägar in i unionen genom utökad vidarebosättning, familjeåterföreningar, humanitära och studentvisum.

Lösningen på alltsammans är alltså att öppna EU på olika vis, menar von Hall, alltså precis tvärtemot vad EU-länderna nu har gjort. Nu har det blivit dags att knyta ihop kommentarssäcken med lite skuldbeläggning på temat rik-fattig:

Och handen på hjärtat. Hur svårt kan det vara för 500 miljoner människor i världens rikaste länder att dela på ansvaret för runt 150 000 människor på flykt undan krig?

Handen på ”hjärtat” – ett lysande retoriskt grepp såhär i slutet av texten. Hur ”160 000 flyktingar” plötsligt blev ”runt 150 000 människor” är kanske av mindre betydelse. Däremot kan man undra över hur von Hall resonerar kring det faktum att det ju ingalunda skulle handla om bara dessa 160 000 människor. Bortsett från skillnaden mellan ”160 000 flyktingar” och ”250 000 flyktingar och migranter” som ”sitter fast i Italien och Grekland” så säger hon ju själv att:

Samtidigt kommer varje dag flera hundra nya flyende till Italiens och Greklands kuster från främst Libyen. Lägren i ett redan knäande Italien sväller.

Ridå.

Som de allra flesta artiklar inom denna subgenre erbjuder Gunilla von Halls text varken välgrundade argument, problematiseringar eller konsekvensanalyser, däremot gott om förenklingar, mer eller mindre anekdotiska bevis och faktaglidningar. Förutom att tydliggöra för läsaren att von Hall tycker att de svenska gränskontrollerna hotar asylrätten och att EU måste erbjuda migranter fler lagliga inresevägar, informerar texten egentligen inte om något substantiellt överhuvudtaget. Exakt på vilket vis de svenska gränskontrollerna skulle hota asylrätten – alltså vad rubriken påstår att texten ska handla om – lyckas åtminstone inte jag utröna.

Helt klart en text värd en bildbyline i en av Sveriges största dagstidningar.

53 reaktioner på ”Journalistik i världsklass del 4

 1. Johan skriver:

  Von Hålls skriverier har inget med journalistik att göra… Skrämmande okunnig människa trots att hon sitter i Geneve…EU ÄR PÅ VÄG ATT GÅ UNDER. Detta är huvudfrågan. Migrationen betyder allt för EU:s sammanhållning…Fattar människor som Gunilla von Hall inte detta??? Ska jag tro att hon inte förstår detta helt självklara faktum?
  Vad hon ska skriva om är hur asylrätten skulle kunna förändras för EU:s fortsätta existens…Till att börja med…Sedan kan hon skriva om hur EU skall försvara sina gränser…Världen är ingen djävla FÖRSKOLA!!! Kvinnor har kanske svårt att hantera detta…

  Gillad av 3 personer

  • Agneta Berglöw skriver:

   Sista meningen:Kvinnor kanske har svårt att hantera detta…..Bra om du utvecklar sista meningen som jag tycker är på gränsen till oförskämdhet o grov generalisering.
   Undertecknad är vare sig feminist eller rödstrumpa men vi skall behålla respekten mellan kvinnor o män speciellt på denna debattsajt där det för övrigt skrivs så mkt klokhet.

   Gilla

 2. tomas skriver:

  Flyktingarna shoppar runt i Europa (sk asylshopping). Sverige är bäst, här får dom mest valuta för pengarna som dom betalt till smugglarna (ofta IS). Här får dom gratis uppehälle livet ut. Svenska skattebetalare får helt enkelt jobba mer och pensionera sig senare. Hur länge vill dom det?

  Gillad av 7 personer

  • Janne skriver:

   Exakt. Skydd får man redan i det första EU landet. Varför åker de genom hela EU till just Sverige, inte för klimatets skulle eller hur? Asylshopping.
   De få omfördelade migranter (utav de 150 000 som skulle totalt omfördelas men som man inte klarade) som kom till länder som Litauen, Polen och Spanian flyttar snabbt därfifrån till Tyskland och Sverige.
   Det finns artiklar om detta i utländsk press, men i Sverige är det ingen som granskar det.
   150 000 som skulle omfördelas inom EU är det inte samma som den mängd som kommer in i EU, varje åk kommer en miljon nya och det kan komma många fler. Varför blandar man ihop saker på det viset är det svårt att veta.
   Det går inte att ha absolut asylrätt som gäller otroligt många männirskor på hela jorden, det går inte att uppfylla detta i EU utan att ekonomin och hela välfärden kollapsar.
   EU kan inte heller locka folk att ta båtar genom Medelhavet och sen plocka upp de i land på den europeiska sidan. Yttre gränsen måste försvaras, gör man inte det, så måste alla enstaka länder inom EU göra det.

   Gillad av 3 personer

 3. Sldy skriver:

  Jo SvD framstår idag som schizofren, Tove Lifvendahl måste gå, hon är ett barn i Reinfeldts anda. Jag har även noterat att fler och fler artiklar är bakom betalväggen, man inser kanske att man inte kan vinna fler sympatisörer, endast de som betalar kan kanske förväntas hålla med och varför ge ammunition till sådana som Ulf att totalt plocka sönder hyckleriet och de logiska felsluten? SvD är invandringsextremism plus lite Gudmundson och Arpi. Jag måste också nämna USA-valet vars täckning helt enkelt var usel i SvD, JanErik Larssons urklipp och ”analyser” på ledarsidorna var, förutom att vara ett uttryck för hans egna önsketänkande, helt vilseledande.

  Vi saknar helt en oberoende konservativ dagstidning i Sverige.

  Gillad av 8 personer

  • HL skriver:

   Citat:
   ”Jag måste också nämna USA-valet vars täckning helt enkelt var usel i SvD, JanErik Larssons urklipp och ”analyser” på ledarsidorna var, förutom att vara ett uttryck för hans egna önsketänkande, helt vilseledande.”

   Håller helt med dig!

   Gillad av 2 personer

  • gmiksche skriver:

   Håller med om ordet konservativ stryks. Oberoende borde ha högst prioritet. Eller, om en tidning inte orkar vara oberoende, att man får veta vem eller vilka tidningen är beroende av.

   Gilla

 4. nittonsextifem skriver:

  Makalöst. Den totala volymen om vi lägger till de som är anhöriginvandrare (snittar enl. tidigare siffror på över två pesoner per flykting, samt de som aldrig söker asyl utan tar sig in för att få ett ekonomiskt bättre liv slutar långt över 160.000.

  Acculurera detta i å efter år.

  Gillad av 1 person

 5. Henric Ankarcrona skriver:

  Utmärkt.
  Om Du sedan skulle be om en reaktion från tidningens ledning eller från von Hall är det en sak som är säker: de svarar inte. Tystnadens tyranni härskar.
  Henric Ankarcrona

  Gillad av 4 personer

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det är faktiskt pinsamt att vara SVD-prenumerant och bli utsatt för dessa korkade manipulationer som utgår ifrån att läsarna är ett pack obegåvade idioter. Så det finns faktiskt bara en sak att göra och helst borde detta ske samordnat.
  Både DN och SVD har en helt felaktig strategi för sin överlevnad eller möjligen är det så att de rent ekonomiskt ser ett större värde i att hålla sig väl med statsmakterna, som kanske kan höja upp bidragen ännu mera, än att hålla sig väl med sina läsare.

  Gillad av 4 personer

  • Hedvig skriver:

   @ Sten Lindgren den äldre 28 november, 2016 kl 07:45

   Det är inte bara pinsamt, det är direkt plågsamt, att som borgerlig stockholmare vara hänvisad till SvD. Nu finns bara ett par ledarskribenter och SvD Näringsliv kvar, som är trovärdiga.

   Gilla

   • Boris skriver:

    Varför plågar du dig vidare. Jag tröttnade för ett tag sedan och gav upp. Ett beslut jag inte ångrat. Det hjälper inte att de har Arpi och Gudmundsson när resten är en total katastrof.

    Gillad av 1 person

 7. En spännande framtid skriver:

  Obegripligt att G von Hall och liknande ”journalister” hela tiden ges utrymme till såna här illa komponerade artiklar, man undrar om det verkligen finns några läsare kvar som inte ser vilka pamfletter det är. Är nog bara de redan troende och helt faktaresistenta läsarna som kan göra annat än att skratta eller gråta åt eländet. Och andra ”journalister” av samma slag, dom skriver i hög grad för varann verkar det som.

  Gillad av 3 personer

 8. Tomas Lenke skriver:

  Ja, SvD relativt balanserade ledarsida sänks totalt av flyktingkramare som dominerar i övrigt.
  Om EUs omfördelning ska fungera måste Sverige ha samma nivå på bidrag och välfärd som erbjuds migranter som t ex Polen eller Bulgarien annars kommer vårt system att vara en kraftig pull-faktor som gör att migranterna kommer att flytta mellan EUs länder.

  Gillad av 3 personer

  • Janne skriver:

   Det gör det redan, de få som en del av andra länder tog sog an, har redan flyttat till Tyskland.
   En annan sak är att omfördelning och mottagning är olika saker. Om det kommer 1 miljon till EU som fastnar i t.ex Grekland och som man har kommit överens om skall omfördelas, då frågar jag mig:
   1. Hur skall man tvinga de att åka till ett land som de själva inte väljer, många gånger vägrar de att borda flygplan och de som åker dit flyttar snart vidare.
   2. Utöver de som skulle omfördelas, kommer det flera hundra tuden direkt, de som vandrar genom Europa eller köper falska EU pass och flyger direkt.
   Hur skall man ta hand om allt om asylrätten är utan volymbegränsning?
   3. Pga alla migranter har man förstörd arbetsmarknaden, arbetsgivarna är redan dopade med arbetskraft som kan fås med 85% subvension…. Ven skall anställa till ordinarie pris?
   Har svenska ungdomar någon chans mot de som kan komma med bidrag?

   Gillad av 2 personer

 9. gmiksche skriver:

  Givetvis är det någon eller några som står bakom Gunilla von Hall och hennes gelikar som ser till att hon kan sprida sitt (eller deras, vilket är svårt att avgöra) budskap. För visst är det ett budskap hon sprider, hur ologiskt och förvrängt det än är. Med varje budskap finns ett syfte. Det primära syftet för en dagstidning torde vara att dra till sig läsare, vilket ju är en förutsättning för dess existens på längre sikt. Jag har svårt att se att artiklar som denna fyller denna funktion. Att SvD är fylld med samma sorts budskap störs inte av någon enstaka ledare som går i en annan riktning. Ledare av detta slag kan och bör snarare ses som ett ytterligare led i att vilseleda folk med avseende på vad tidningen står för. Om någon kommer och kritiserar SvD för ensidighet, då visar man stolt upp några ledare som synes gå mot strömmen. Det finns gott om exempel på motsvarande taktik utomlands. Ex vis tyska Die Welt och Franfurter Allgemeine. Även NY Times släpper in då och då en essä som går mot strömmen.

  Om det är någon större dagstidning som skiljer sig i det sammanhanget, så är det faktiskt GP.

  Gillad av 6 personer

  • BjörnS skriver:

   Hon ser nog främst till sitt eget intresse. Detta är ett enkelt sätt att synas, höras och ställa sig in hos de tongivande/beslutsfattande personerna inom mediesfären. Speciellt arbetskrävande tycks det inte heller vara om vi ser till kvalitén men det är naturligtvis tänkbart att GvH har lagt ner betydligt mer arbete än vi anar. Hon levererar helt enkelt vad som förväntas för att kunna fortsätta sin mediekarriär.

   Gillad av 1 person

 10. Göran Fredriksson skriver:

  Ännu en bekräftelse på att jag gjorde rätt i att avsluta abonnemanget på SvD förra hösten efter SvDs erbarmliga reportage om ”Klimatflykten” den 4 oktober. Avvänjningstiden för den uteblivna morgontidningen var ungefär två dagar. Man skall inte behöva betala för att läsa pladder på morgonen och starta den nya dagen med dåligt humör.

  Förr läste jag morgontidningar för att få en bra start på dagen. Min längtan efter journalister av Åke Ortmarks snitt är stor.

  Gillad av 2 personer

 11. Lasse W skriver:

  Tack för denna beskrivning av halvlögner, hellögner och uteblivna verklighetsrelaterade reflektioner. Med journalister som Gunilla von Hall och Teresa Kuchler ges SvD ett agendajournalistiskt ansikte som inte står DN:s efter. Precis som hos DN består SVD:s kundgrupp numera av högutbildade liberala storstadskvinnor och den aktuella texten riktar sig till denna grupp. SvD har numera ett helt koppel av vänsterliberala journalister anställda. När man skäller i New York och Washington gläfser man i Stockholm. Journalistiken är märkligt synkron i USA och västeuropa. Det är mångkultur, kvinnofrågor och öppna gränser som gäller även om patoset verkar vara i avtagande. Vissa dagar sista veckan kunde det hända att både SvD:s och DN:s nätupplagor halt saknade flyktingsnyft, beskrivningar av invandrarkvinnoöden och attacker på Trump.

  För mig som gammal SvD-läsare har det framstått som ofattbart hur man kunnat stöta bort 10000-tals prenumeranter med sin kvinnojournalistik och sitt flyktingsnyft. Kanske är de stora svenska dagstidningarna väldigt hårt styrda av sina ägare. Företag som Schibsted och Bonniers är i dag dessutom mediakonglomerat som har andra affärsgrenar än bara dagstidningar. Det är lätt för dem att kompensera en sviktande tidningsutgivning med andra typer av inkomster, för Schibsteds del till exempel med inkomster från Blocket.

  Gillad av 2 personer

  • Anna skriver:

   Flyktingsnyft- det var ett bra uttryck! Precis vad dagens journalistik är,i bedövande mängd. Och öppnar de journalister som driver detta sina hem för dessa ” flyktingar? Nej,nej- hyckleriet är gigantiskt!
   Vad ska man då göra för att slippa få detta flyktingsnyft slängt i ansiktet varje gång man vill ta till sig nyheter? Tidningar är svårt-det enda är att hoppa över snyftartiklarna men man ser dem och dagen blir förstörd. Jag har kommit fram till att se nyheterna via Svtplay är det bästa i nuläget. Då kan jag,så fort det blir ”flyktingsnyft”, dra pekaren framåt tills snyfter är över och det är riktiga nyheter igen i programmet-på så sätt sparas mitt blodtryck åtskillig påfrestning!

   Gilla

 12. oppti skriver:

  Ett bra exempel på godhetens oförmåga är de ensamkommande barnen.
  De var för ett antal år sen ett hundratal.
  2015 kom 35 000.
  Vad som var en självklar human åtgärd för ett hundratal har blivit en orimlig börda.
  De som drabbas och hotas av avvisning har blivit lurade hit av tidigare anlända som berättar om hur humant de blivit behandlade.
  Är 35 000 en övre gräns för antalet som vill komma?

  Gilla

 13. Erik H skriver:

  Tack för den analysen!
  Gunilla von Halls artiklar är i allmänhet av så låg kvalitet att det är ett mysterium att SvD tar in dem. Anser verkligen SvD att det är värt att betala för hennes bristfälliga texter?

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Och detta sedan årtionden! Alla andra korrar har dragits in, men den stora propagandabollen får fortsätta att leva loppan i Genève.

   Jag minns med viss nostalgi hennes alster i samband med EU:s antidemokratiska interna sanktioner år 2000 som syftade till att upphäva resultatet av ett demokratiskt val… Dem kunde man dissikera med samma lidelse som gjorts ovan.

   Gillad av 2 personer

 14. JL skriver:

  Jag sa upp SVD för ett drygt år sedan och har inte ångrat mig. Orkar inte med ännu en känslomässigt argumenterande flum-artikel från någon som inte verkat förstå ens grunderna i nationalekonomi och statistik.

  GP är den enda svenska större dagstidningen med lite realism och verklighetsinsikt, vilket de ibland delar med de lokala tidningarna från områden drabbade av öppna gränsers verklighet.

  I de sistnämnda verkar man ofta ha fått smaka på verkligheten tillräckligt mycket för att beskriva densamma.

  Gillad av 3 personer

 15. Hortensia skriver:

  Strongt gjort, Ulf, att du orkade ta dig igenom hela von Halls osammanhängande alster, men hur kan någon tidning med självaktning publicera sådant lågkvalitativt nonsens? Totalt obegripligt i dubbel bemärkelse.

  Gillad av 3 personer

 16. Bengt skriver:

  Chris Forsne, som själv är journalist, skriver på ledarsidorna.se idag:
  ”Journalistkåren gör inte sitt arbete när den satsar på att göra känslomässiga individbaserade reportage istället för att greppa konsekvenserna för hela samhället med den idag förda politiken”.
  Och vidare:
  ”Väljarna behandlas som barn som bara ska serveras snälla små godnattsagor som inte kan skrämma upp någon. Men detta politikernas och journalisternas förakt för vanliga människors omdöme riskerar att slå tillbaka hårt”.
  Nog förefaller det som att den svenska journalistkåren utmärker sig. Det är väl det som menas med världsklass. Att uppleva detta ”förakt för vanliga människors omdöme” både från media och politiken är rent ut sagt plågsamt.
  Vi får dock inte glömma att det finns både journalister och politiker som utgör lysande undantag, och som förtjänar all uppmuntran!

  Gillad av 1 person

 17. BjörnS skriver:

  En mycket bra analys av en mycket dålig artikel. När jag läste den kände jag att SvD hade släppt alla kvalitetskrav. En upprörd högstadieelev skulle ha presterat bättre.

  Om nu Sverige inte behöver gränskontrollerna för att det kommer så få och gränskontrollerna inte hindrar någon från att söka asyl så undrar man vad hon är så upprörd över.

  På tal om konsekvenser. I augusti 2014 hävdade Reinfeldt att asylinvandringen skulle äta upp allt utrymme för reformer under nästa mandatperiod – man att det var en kostnad som var värd att ta. Detta var ett år innan immigrationstsunamin. Märk väl, landets statsminister sätter fingret på avvägningen mellan flyktingar och svaga grupper och frågan bara tvärdör. Den var pestsmittad och ingen ville diskutera detta – förutom sedvanliga ”nazister”, ”fascister” och ”rasister”. Snacka om underbetyg till det politiska och mediala etablissemanget.

  Gillad av 2 personer

 18. Lasse Forss skriver:

  Jag slutade prenumerera på tidningen efter mer än 40 års trogen tjänst.Jag skrev till chefredaktören Fredric Karén och berättade att jag inte ville avlöna femtekolonnare som jobbade för regeringsskifte (januari 2014). Jag talade också om hur undermålig klimatrapporteringen var. Karén svarade inte ens. Och som Ulf Larsson berättar, tidningen fortsätter att försämras.

  Gilla

  • Janne skriver:

   I jan 2014 hade vi Reinfeldt som ledare. Skulle du vilja ha honom kvar, med hans ”öppna hjärtans ” politik och mycket stor invandring samt borttagen välfärd för nuvarande invånare?
   Varför?

   Gilla

 19. Erik skriver:

  EU måste skapa sig helt egen kontroll över migrantsituationen, inte vara i händerna på Erdogan.

  Gör delar av Grekland till migrantläger/samhällen. Betala grekerna ordentligt med slantar för detta, de får jobb och kan betala på sina skulder.

  Transportera VARENDA EN som befinner sig i Europa utan giltigt visum till Grekland, oavsett hur de tagit sig till Europa.

  Problem solved med livsfarliga båtfärder, havererande välfärdssystem och kulturell kontaminering.

  Gilla

 20. Johan 1 skriver:

  Hela det globalistiska projektet håller på att kantra. Med Trump vid rodret, Brexit, Visegradländerna i Östeuropa, BRICS-gruppen (Brasilien, Ryssland, Kina, Indien…) som är försvarare av nationella intressen…och snart val i Frankrike, är globalismens framtid allt osäkrare. De globalistiska intressena bedriver ett febrilt arbete för att bromsa och försvåra Brexit, rösträkning i USA för att försöka få till att Clinton administrationen hamnar vid rodret och att på alla sätt försöka hålla EU upprätt. Folkutbytet i västvärlden är syftet och för det måste man ha EU. Om Marine Le Pen (eller möjligen Fillon) tar makten i Frankrike och motsvarande i Österrike kan det kanske vara kört för EU-projektet. I alla fall i den nuvarande formen med strävanden mot ett från Brussel totalitärt styre. När ska globalisterna inse att europeerna har fått nog av lekstugan? Och här i Sverige fortsätter man att såga av grenen man sitter på genom att provocera skattebetalarna och den arbetande befolkningen dagligen…nu tror jag att folk börjar bli ordentligt förbannade i västvärlden…
  Att EU skulle kunna arrangera en fungerande yttre gräns utan att sitta i knäet på Erdogan har jag svårt att förstå varför det ska vara så svårt om man vill….men där klämmer nog skon…

  Gillad av 1 person

 21. Folke Lidén skriver:

  Jag får känslan att vom Bahr och övriga asylaktivister med ”flyendes rätt att söka en fristad” sväljer meningens andra del. Man menar ”flyendes rätt att söka en fristad , i Sverige oavsett hur mänga säkra länder som passerats innan”.
  Jag gissar att man stöder tanken på ett fördelningssystem inom EU, trots att man inser att det aldrig kan fungera som avsett. När systemet väl är på plats och flyktingarna anlänt till de inhumana länderna (nästan alla länder), tänker man, kan ”flyktingarna” omedelbart styra kosan mot Sverige.

  Gilla

 22. Claudia de Longueville skriver:

  Systemkollapsen är här sedan länge och bara medlemmarna i PK-eliten kan förneka att den existerar och att den är en direkt följd av den typ av agitation, som dessa drivit in absurdum.
  Gunilla von Hall tillhör de sanslösa PK-pladdrare, som för längesedan har lämnat verkligheten.
  Att Sverige under hösten 2015 helt okontrollerat släppte in över 100 000 ”flyktingar” är tydligen inte tillräckligt.
  Efter ett ”andrum” skall nu invällningen i jordens ”godaste” rike tydligen bara fortsätta.

  Med darr på rösten försvarar de asylrätten som, i deras tolkning, innebär en rättighet för identitetslösa människor att galoppera genom elva länder innan de finner det lämpligt att begagna sig av den.

  Dessa vänsterrabiater, som tappat allt vett och sans, och som nu är helt inmålade i ett hörn, har självfallet inget annat alternativ, än att fortsätta vråla för full hals om det underbara med obegränsat inflöde av flyende från ”krig och elände.
  Förhoppningsvis kommer lögnhalsarna, att senast 2018 lyftas upp, bäras ut och polletteras av.

  Gillad av 1 person

 23. Leif Lindau skriver:

  En driven journalist kan naturligtvis få ihop sådan här osammanhängande smörja på en halvtimme genom copy/paste. Så en drivfaktor hos låtssjournalisten är väl vanlig lathet. En annan faktor är väl att dessa journalsiter anser sig vara ”untouchable” och om någon hederlig chef skulle ha synpunkter på skiten, så är det bara att dra rasistkortet. Samma funkar utmärkt om någon läsare eventuellt skulle yttra sig.
  Ett skojigt exempel på en annan journalists förvrängda syn på saken såg jag i dagens Expressen där en journalsit Montelius på fullt allvar på kultursidan påstår att ”flyktingarna saknar röst i svenska media”. I samma nummer på första sidan är fyra olika reportage om olika flyktingruppers utsatthet.

  Gillad av 1 person

  • BjörnS skriver:

   Ibland är verkligheten journalistens hårdaste fiende.

   Nästan varje dag i Studio Ett är det ett reportage om något problem kring immigrationen (utomeuropeisk); psykisk ohälsa, brist på boenden, dålig utbildning, barriärer på arbetsmarknaden, utbildningssatsningar, introduktionssatsningar, SFI osv. Hela nyhetsrapporteringen fullkomligt skriker ”lögnare!” åt dem som lovade guld, gröna skogar och kompetensregn. Och ändå, ingen självkritik över huvud taget.

   Gillad av 1 person

 24. rudmark skriver:

  Blandas f.f. hej vilt mellan ”flyktingar” ”asylsökande” ”papperslösa”. Senaste jag hörde var ”tillståndslösa!
  Även artikeln missar att differentiera dessa.

  Gilla

 25. Eddy skriver:

  Ja, media har sjunkit som en sten i fråga om trovärdighet, kvalitet och relevans. När det gäller SvD så är den haltande och ryckiga kvaliteten på deras alster slående. Ledarredaktionen och nyhetsskribenterna tycks komma från olika världar. Alla artiklar som innehåller fakta eller kontrollerbara uppgifter borde förses med källhänvisningar och referenser. Den tiden när läsarna oavkortat trodde på det de läste i dagens Pravda är förbi. Här har man i gammelmedia lite att lära av de många bra bloggarna och av alternativa nyhetsmedia. Ovanstående är något som SR och SVT också behöver ta till sig. Ett par exempel. ”Vindkraft är idag det globalt sett billigaste energislaget” det påstod regeringens nationella samordnare för ett fossilfritt Sverige i Studio Ett 16 nov 2016. ”Nativiteten bland andra generationens invandrarkvinnor är lägre svensk svenska kvinnors”, det påstod Ulrika Knutsson i Godmorgon Världen häromdagen. Sant eller falskt? Vet inte, men inga referenser eller hänvisningar till källor förekom. (så vitt jag kunde höra).
  Vidare, eftersom även den måttligt intresserade idag kanske läser fem eller fler olika tidningar på nätet, plus radio, tv, bloggar och alternativmedia, så säger det sig självt att det inte går att betala flera tusen för detta. Vill tidningarna ha betalt måste priserna divideras med minst tio. Annars tror jag att det blir ingenting.

  Gilla

 26. frihetligvanster skriver:

  Många av kommentarerna håller samma klass som Gunilla von Halls artikel. självklart är artikeln väldigt subjektiv då den utgår troligen från hennes egna känslor. För övrigt bra av Ulf Larsson att ta upp journalistiken som den ser ut idag antingen är journalisten objektiv som en nyhetsjournalist ska vara eller så är de subjektiva men då framgår det i krönikor eller ledare.
  Lite fakta: Sverige ingår i ett Schengen samarbete där vi ska kunna resa fritt inom EU, EU har yttre gränser som några länder ska bevaka Grekland, Italien och Ungern är några och även de som mest drabbades av flyktingvågen under 2015.
  Förra året var det Ungern som till sist satte stopp och jag kan ha en viss förståelse för det (Ska tillägga att jag inte är anhängare av Òrban i Ungern). Men Ungern hade en våg av flyktingar som var ett tag uppe i 7-8 tusen om dagen. det var kaos i Ungern. Ungern har ansvar för den yttre gränsen så de uppförde ett stängsel och fick utså hård kritik för sitt agerande från nästan hela EU. Samtidigt gav EU ekonomiskt stöd till Bulgarien bl. a. att uppförra stängsel mot Turkiet och EU gav även sitt stöd till baltländerna att bygga stängsel mot Ryssland. En dubbelmoral minst sagt.
  Jag är för en generös flykting politik men ser ett större hot framöver.
  Den dagen det blir fred i Syrien och Irak så har en stor del av den utbildade befolkningen lämnat dessa länder vem/vilka ska bygga upp länderna när det är dags. Det finns en stor risk att det blir som i Somalia där en stor del av de utbildade lämnade landet vilket har inneburit att få med kompetens är kvar för att bygga upp Somalia igen. Kvar finns bara krigsherrarna som inte gör situationen bättre för de kvarvarande och flyktingströmmarna kommer att fortsätta.
  Om detta talas det tyst om. SD säger att vi ska hjälpa på plats men har inte avsatt så mycket medel till detta, deras skäl att hjälpa på plats är att de inte vill se några från
  mellanöstren i Sverige. Mina skäl till att hjälpa på plats är på sikt skapa stabila länder i området jag anser att det är det mest humana och konstruktiva sättet för att minska flyktingströmmarna.

  Gilla

   • frihetligvanster skriver:

    Nej Ekrot har missbrukat sin ställning. Det jag försöker säga är att när känslor styr våra handlingar blir det oftast ologiskt. Jag är vänsterpartist men försöker hålla mig till sakfrågan. Moral utifrån ett idelogiskt perspektiv går ofta snett

    Gilla

  • Kim skriver:

   Frihetligvänster, det finns många skäl till att hjälpa på plats. Låt oss lista varför det är ineffektivt att ge hjälp i Sverige:

   1. Integrationen fungerar dåligt, vilket leder till utanförskap. Inga integrationssatsningar har kunnat lösa detta.
   2. Att ”hjälpa” människor i Sverige är fruktansvärt dyrt, vilket gör att resurserna bara räcker till några få.
   3. Bara de välbeställda och starka har möjlighet att ta sig till Sverige, vilket gör att de mest utsatta lämnas utan hjälp.
   4. De som har resurser nog att ta sig hit tillhör ofta en elit i hemlandet, vilket leder till att ursprungsländerna dräneras på humankapital.
   5. Många av migranterna har en kultur som inte överensstämmer med svenska värderingar och svensk lagstiftning, vilket skapar samhällsproblem.
   6. Stor invandring leder till överbelastning av sjukvård, skola, bostadsmarknad och andra viktiga samhällsfunktioner.
   7. När migranterna väl är här är det oerhört svårt att avgöra vilka som är verkliga flyktingar och vilka som kommit av andra skäl. Om hjälpen ges på plats är det lättare att styra resurserna till rätt individer.
   8. Genom att kräva att människor måste ta sig till Sverige för att få hjälp bidrar vi till att människor drunknar i Medelhavet.

   Fyll gärna på listan! Jag håller helt och hållet med dig om att hjälp på plats är det mest humana och konstruktiva – för alla inblandade parter!

   Gillad av 1 person

   • frihetligvanster skriver:

    Jag håller med mycket av det du skriver integration kostar mer framför allt när många kommer på en gång. Jag är aktiv vänsterpartist och är egentligen för en human flyktingpolitik. Mitt partis problem är att de är ett av världens mest liberala partier avseende individens frihet men det kolliderar med det kollektiva tänkandet som i fallen med länderna i mellanöstern. Om individen ska vara fullständigt fri och inte ta ett kollektivt ansvar blir det anarki. För att ett samhälle ska fungera måste vi ha vissa kollektiva lösningar som tyvärr minskar individens frihrt. Detta politikens dilemma i ett demokratiskt samhälle

    Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ”SD säger att vi ska hjälpa på plats men har inte avsatt så mycket medel till detta, deras skäl att hjälpa på plats är att de inte vill se några från mellanöstren i Sverige.”

   Konstigt resonemang! SD har väl aldrig haft någon möjlighet att distribuera bistånd. Vill minnas att deras budget, av alla partier, har den absolut största avsättningen för flyktinghjälp. Oavsett spekulationer i motivet så ger SD:s politik den av dig efterfrågade effekten – varför då klaga?

   Gilla

 27. Arthur skriver:

  Inte heller ledaren är särskillt konservativ och jag undrar varför man har närmast kampanjat mot Donald Trumps kandidatur till den amerikanska presidentposten. Inte många amerikaner läser svenska ledarsidor. Tidningens vänsterradikala linje på nyhetsplats syns inte bara på vinklingen utan än mer på nyhetsvärderingen. När man väl hittar artiklarna mellan anonserna så är de ointressanta. Tidningen koncentrerar sig på uttjatat trams medan allt som är viktigt går SvD-läsaren förbi.

  Nu när framtiden folkrätt skapas i sydkinesiska sjön i omständigheter som i värsta fall kan leda till storkrig så nämndes faktiskt detta i svenskan, på ledarsidan naturligtvis, men i en skämtsam och ironisk ton. När jag frågade varför något så viktigt behandlades på det sättet så fick jag svaret att det var för att deras läsare annars inte är intresserade av så svåra frågor. Idag koncentrerar sig tidningen av rubrikerna att dömma på att en fotbollsspelare skall berätta om sin bästa vän för två knattereportrar. Det är inte värt ett klick.

  Till och med något så inrikes som svenska sociala förhållanden beskrivs tyvärr trovärdigare av Jyllandsposten. Jag slutade prenumerera på svenskan för åratal sedan. Jag kanske ändrar mig om de börjar ägna sig åt journalistik.

  Gillad av 1 person

 28. Gurkburken skriver:

  Ja, man måste fly för sitt liv från alla länder utom Sverige. Här är fotbollsdomaren Mohamme Al-Hakims beskrivning hur han flydde från förföljelse i Estland (om jag minns det sista transitlandet rätt).

  ”Något helt annat, din bakgrund. Du kom till Sverige som åttaåring, som flykting, från Irak. Berätta.

  – Det var tuffa år i början. Vi flydde från kriget när jag var ett år och sen tog vi oss igenom olika länder. När jag var åtta år kom till Sverige. Framför allt den sista båtresan över Östersjön var tuff, vi visste inte om vi skulle överleva eller inte. Det var svårt. Någon båt före oss hade sjunkit. Många var åksjuka, folk låg ovanpå varandra. Det var hemskt, 450 personer på en liten båt, runt 80 var barn. Men jag ser det som en erfarenhet, det har gjort mig starkare som människa. Min bakgrund har gjort mig till den jag är.”

  Gillad av 1 person

 29. Hanna skriver:

  Håller med till 100% att G v Halls artiklar och några till mästrar läsarna och ser likadana ut dag efter dag. Men, jag fortsätter läsa tidningen eftersom jag hittat några riktiga stjärnor som faktiskt överraskar i flödet. Ta Ola Wong som avslöjade att våra museer håller på att smygstöpas om i genus- hbtq- rasifieringsanda. Ta Margit Reichert och Lisa Irenius som skriver tankeväckande och ofta mot strömmen, liksom de ni nämnt som Arpi och Gudmundsson. Det är bra att det finns arenor i mainstream media där dessa kan komma till tals.

  Gilla

 30. Bekymrad skriver:

  Jag delar den kritik som de flesta av er här ger uttryck för. Inte minst finner jag det djupt problematiskt att konflikt- och problemtyngda länder dräneras på den kanske viktigaste – i många stycken kanske mest kapabla – delen av sin befolkning medan den mest utsatta blir kvar i misären. Hur ska då förhållandena i dessa länder någonsin kunna förbättras och utvecklingen vändas?
  Vad ligger bakom medias fäbless för att outtröttligt lyfta fram vad som några här kallar ”flyktingsnyft” men gärna blunda för de problematiska historierna som rymmer kriminalitet, övergrepp, kulturkrockar, hedersförtryck, klankultur osv. Vad driver dessa journalister förutom den välgörande känslan att försöka se det goda i varje människa?
  Om man ser bortom problematiken kring det viktiga kravet på journalistisk saklighet och opartiskhet (om det nu är rimligt att göra) har då inte fenomenet sin grund i en enkel önskan om att vilja bidra till att integrationsproblemen i Sverige inte blir ännu större? En vilja att försöka väcka förståelse och en hjälpsam inställning hos den inhemska befolkningen för att inte göra situationen än värre när vi nu trots allt hamnat här med en stor grupp asylsökande som lär bli kvar oavsett om deras ansökan får avslag eller ej?
  Frågan jag ställer mig är om den strategin i så fall är framgångsrik eller ej. Är den lyckosam för integrationen genom att den för fler människor närmare varandra och sporrar till goda medborgerliga initiativ? Eller är det ett naivt förhållningssätt som – i all välmening – bara skapar mer motsättningar på grund av den frustration som den ensidiga rapporteringen väcker hos så många och för att den därmed också tar utrymme från de konkreta problemställningar som kräver sin debatt för att nå lösning. Jag hoppas på det förra men fruktar det senare…

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.