Migrationsverket skjuter över sitt ansvar på kommunerna

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

På Brännpunkt den 14 mars skriver fyra moderata kommunföreträdare under rubriken Bestäm åldern vid ankomsten om Migrationsverkets ovilja att göra åldersbedömningar i början av asylprocessen.

Antalet påstått och faktiskt minderåriga som söker asyl i Sverige (främst pojkar och män) har ökat från 2 657 personer år 2011 till 35 369 år 2015. Sammanlagt kom det till Norge, Danmark och Finland 10 389 ensamkommande minderåriga 2015.

En av anledningarna till att färre söker sig till våra grannländer kan vara att man vid misstanke om felaktigt uppgiven ålder gör åldersbedömningar. Det har i dessa länder vid olika kontroller genom åren konstaterats att av personer som åldersundersökts har mellan 60 och 72 procent visat sig vara rejält äldre än den ålder de själva har uppgivit.

Om man betänker att skillnaden i kostnad som belastar skattesystemet kan vara långt över en miljon kronor per år och asylsökande beroende på om personen är minderårig eller vuxen, borde det ligga i Sveriges intresse att direkt i början av asylprocessen åldersbedöma asylsökande.

Det är väl känt bland människosmugglare att Sverige är det lättaste landet att söka sig till som ”ensamkommande barn” eftersom Migrationsverket här går efter den ålder som den asylsökande uppger.

Och Migrationsöverdomstolen har i sin dom UM 2437-13 av den 11 februari 2014 angett att:

Det är den asylsökande som har att göra sannolikt att han är minderårig. Denna princip gäller även ensamkommande barn.

Trots detta är det – enligt handläggare på Migrationsverket – inte rutin att vid misstanke om att personen är äldre, företa en åldersbedömning för att kunna pröva asylansökan på korrekta grunder.

Migrationsverket har i stället gjort en ”Konsekvensanalys i händelse av en skiljaktig bedömning av ålder mellan enskild kommun och Migrationsverket” (2015-10-29). I den framgår, som också nämns i artikeln på Brännpunkt, bland annat att:

Migrationsverkets beslut avseende en asylsökandes ålder är inte bindande för andra aktörer, exempelvis enskilda kommuner. Det står andra aktörer fritt att oavsett verkets bedömning i åldersfrågan bedöma en sökande som minderårig eller inte.

Vad denna konsekvensanalys visar är, att Migrationsverket lägger ansvaret på kommunerna att, vid misstanke om att en påstått minderårig asylsökande är äldre än 17 år, låta göra en åldersbedömning. Om och när en sådan bedömning visar att de unga män (som det oftast handlar om) som tagits emot i en kommun de facto är äldre än de uppgivit, ska de återföras till Migrationsverket. Där ska deras ålder skrivas upp, de ska placeras på ett boende för vuxna och deras ansökan ska hanteras som för vuxna, inte minderåriga.

Migrationsverket:

För det fall en enskild kommun inte bedömer att ansvar längre föreligger för att ordna boende för den asylsökande kan detta ansvar hamna hos Migrationsverket.

Konsekvensanalys av Migrationsverkets konsekvensanalys: Att myndigheten på detta sätt flyttar över sin uppgift till enskilda kommuner är inte acceptabelt. Regeringen måste kräva att Migrationsverket tar asylprövningen på största allvar och efterlever lagar och domar som reglerar den och inte, vare sig direkt eller indirekt, lämpar över en del av sitt ansvar på Sveriges kommuner.

Mer i ämnet ”ensamkommande minderåriga asylsökande” finns att läsa på Merit Wagers blogg.