Gästskribent Carl Johan Erixon: Svarta fanor över Idlib – Muslimska brödraskapet, Sverige och kriget i Syrien

I slutet av mars intog en brokig samling rebellstyrkor staden Idlib i nordvästra Syrien. Under namnet Jaish al-Fatah, den erövrande armén, hade ett antal islamistiska grupper enats i en koalition för att kunna genomföra en enad offensiv mot de syriska regeringsstyrkor som besatte staden. Här stred Jabhat al-Nusra, al-Qaidas officiella gren i Syrien, tillsammans med Faylaq al-Sham, en milis med djupa kopplingar till det Muslimska brödraskapet. Under Faylaq al-Shams fana stred även en syrier med svensk anknytning. Hans namn är Tarif al-Sayed Issa

Det Muslimska brödraskapet grundades år 1928 av den islamistiske aktivisten Hassan al-Banna (1906-1949) som ett försök att åstadkomma såväl en religiösa såväl som politisk väckelse i Egypten. Al-Banna var övertygad om att all form av lagstiftning och samhällsorganisation borde härröra ur sharian, den islamiska lagen, och försökte kombinera en fundamentalistisk tolkning av islam med ett omfattande socialt arbete. Snabbt vann man en inte ringa del av Egyptens fattiga. Målet var att långsamt införa en islamisk lagstiftning.

Under al-Banna studerade sedermera den syriske imamen Mustafa al-Sibai (1915-63) som i mitten av 1940talet grundade Brödraskapets gren i Syrien. Organisationen var länge det främsta hotet mot landets sekulära baathregering, som tidigt kom att domineras av de shiitiska alawiterna. Spänningarna mellan regering och Brödraskapet utmynnade slutligen 1976 i ett väpnat uppror sedan ett flertal alawitiska regeringstjänstemän och officerare hade lönnmördats. Först 1982, efter att regeringsstyrkor hänsynslöst bombarderat staden Hama, lyckades man bryta Brödraskapets dominerande ställning bland landets sunnimuslimer. Sedan dess tvingades Brödraskapets syriska gren att gå i exil och det var först under den arabiska våren som det åter började vinna inflytande inom den syriska oppositionen.

Joshua Landis, professor i internationella studier vid Oklahomas universitet, har kortfattat beskrivit hur Brödraskapet genom internetaktivism lyckades vinna allt fler anhängare redan i ett tidigt skede av protesterna. Facebooksidan The Syrian Revolution 2011, vilken med sina hundratusentals gilla-markeringar av Landis beskrivs som the most important webpage of the Syria revolution”, är ett utmärkt exempel på detta[1].

Sidan drivs av svensk-syriern Fidaldin al-Sayed Issa, som tidigare varit imam i Eskilstunas moské. Den har vid ett flertal tillfällen kritiserats för sin religiösa retorik. Bland annat publicerades här en video med den egyptiske imamen Fadel Soliman i vilken denne riktade allvarliga hot mot Syriens alawiter och lovade våldsamma repressalier ifall dessa ej drog tillbaka sitt stöd för den sittande regeringen[2]. Soliman är nära knuten till det Muslimska brödraskapet i Egypten och har öppet uttalat stöd för den al-Quadianknutne terrorpredikanten Anwar al-Awlaki och för Yusuf al-Qaradawi, en av Brödraskapets mest inflytelserika rättslärda som ofta har kommit i blåsväder för sina ogenerade hyllningar av Adolf Hitler[3].

I en predikan fredagen den 31 maj 2013 uppmanar al-Qaradawi sunnimuslimska anhängare att resa till Syrien för att utkämpa ”jihad”, det vill säga ”heligt krig”, mot alla som inte stödjer det huvudsakligen sunnifundamentalistiska upproret[4]. Han betonar att detta är ett religiöst krig mot kättarna, de som har fel tro. Al-Qaradawi säger vidare att alawiter, den religiösa grupp från vilken Syriens president Assad härstammar, är ”sämre än judar och kristna”. Han verkar förutsätta att hans publik redan är införstådd med att judar och kristna är sämre sorts människor. Därför är det djupt oroväckande att Fidaldins vän Omar Mustafa, ökänd för att bjuda in antisemitiska konspirationsteoretiker till Islamiska förbundets konferenser i Stockholm, har jämfört al-Qaradawis ställning inom islam med påvens inom katolicismen[5]. Man undrar om de muslimer som bekänner sig som shiiter eller alawiter skulle finna denna jämförelse rimlig.

En enkel sökning på Facebook undanröjer alla tvivel rörande Fidaldins samröre med det Muslimska brödraskapet. Inte bara har han låtit publicera hyllningar till organisationens grundare Hassan al-Banna[6], utan poserar även på bild tillsammans med Yusuf al-Qaradawi[7]. I ett flertal uppdateringar prisar han också den islamistiska koalitionen Jaish al-Fatah[8].

Men Fidaldin har även omtalats av andra västerländska kännare av Mellanöstern. Den israelisk-amerikanske statsvetaren Yossef Bodansky var mellan 1988 och 2004 chef för kongressens arbetsgrupp för terrorism och icke-konventionell krigföring. Bodansky lät år 2011 publicera rapporten A Heretic’s Musings on Syria, Iran and the Middle East, genom det tyska forskningsinstitutet Institut für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung (ISPSW).

I denna beskrivs Fidaldin som en av den jihadistiska ungdomsrörelsens allra främsta ledare och organisatörer i Syrien[9]. I förbigående nämns även att Fidaldins far, Tarif al-Sayed Issa, var en av Brödraskapets viktigare ledare under revolten i Hama år 1982. Fidaldin har lagt ut ett flertal bilder på sin far från Syrien. Även det syriska Brödraskapets officiella facebooksida har lagt ut en bild på Tarif där han viftar med både Brödraskapets och Faylaq al-Shams flaggor[10]. Den milis Tarif strider i är medlem i Jaish al-Fattah, den största koalitionen av islamistiska rebellgrupper. I denna är Jabhat al-Nusra, al Qaidas officiella gren i Syrien, en av de mest tongivande medlemmarna.

Fidaldins bilder på fadern visar även att han deltog i islamisternas belägring och intagande av staden Idlib i vår. De är upplagda samma dag som intagningen av staden och åtföljs av ogenerade hyllningar av Jaish al-Fattah. I kommentarsfältet hyllas dessutom Tarif av Mustafa al-Sayyed Issa, ännu en av sönerna i familjen, som en förebild. Mustafa är främst känd i egenskap av att ha varit ordförande för Sveriges unga muslimer (SUM). Genom ungdomsorganisationen, som idag erhåller bidrag från den svenska staten trots omfattande kritik för diskriminering av homosexuella, har Mustafa ofta kommit att synas i svensk media. Så sent som i januari lät Aftonbladet publicera en debattartikel av Mustafa i vilken han argumenterade mot strängare lagstiftning mot terrorresor[11].

Den tredje brodern i familjen, Yasir al-Sayed Issa, är även han sympatisör med Brödraskapet och en ofta anlitad kommentator i svensk media. På Facebook har han gillat ett flertal politiker och organisationer anknutna till den islamistiska organisationen. Yasir har tillsammans med sina bröder också han haft en ledande roll i både Sveriges unga muslimer och i Muslimska familjedagarna.

Ytterligare undersökningar visar med all tydlighet släkten Issas stora betydelse för den del av den syriska oppositionen som kontrolleras av det Muslimska brödraskapet. Mer oroväckande är dock att Brödraskapet genom denna släkt har ett starkt fäste även i Sverige. När Syriens nationella råd (SNC), som av de flesta av världens länder är erkänd som det syriska folkets enda legitima representant, i oktober 2011 möttes i Sverige deltog också Brödraskapet[12]. Palmecentret som hjälpte till att anordna mötet valde dock att ej nämna några deltagare vid namn.

Detta är inte enda gången Palmecentret har kommit att ofrivilligt samarbeta med Brödraskapet. År 2012 genomfördes en större insamling av den socialdemokratiska organisationen. Enligt egen utsago till förmån för ”oppostionsgrupper som kämpar med fredliga medel för demokrati i Syrien”. En av dessa grupper var Syrian Revolutionary Coordination Union (SRCU). Dess ordförande var dock ingen mindre än Yasir al-Sayed Issa[13].

Det Muslimska brödraskapets taktik i den syriska konflikten har tydligt åskådliggjorts av Aron Lund i rapporten Struggling to adapt – The Muslim Brotherhood in a new Syria, publicerad av Carneige Endowment for International Peace[14]. Organisationen har framförallt arbetat genom sina medlemmar i exil. För att kunna erhålla fortsatt stöd från Väst har man envetet sökt betona sin moderation och sökt dölja sitt eget inflytande inom den syriska oppositionen. Samtidigt har man utökat sitt inflytande genom informella kontakter inom de olika väpnade islamistgrupperingar och genom ett antal välgörenhetsorganisationer som fått agera potemkinkulisser. Lund fastslår även att Brödraskapet kanske varit den mest inflytelserika organisationen inom SNC till följd av sin dominans i organisationens generalsekretariat och exekutionsutskott. I förbigående nämns också Tarif al-Sayed Issa som en framstående medlem i organisationen.

Med tanke på att Brödraskapet också erhåller en betydande del av sin finansiering från Qatar, som även finansierar den islamistiska grupperingen Jabhat al-Nusra, är det föga förvånande att Yasir al-Sayed Issa vid ett flertal tillfällen visat sig villig att helt öppet ta dessa organisationer i försvar. Brödraskapet protesterade ju även mot USA:s val att klassa Jabhat al-Nusra som en terrororganisation.

I ljuset av Brödraskapets strategi att verka genom välgörenhetsinriktade frontorganisationer framstår Yasirs engagemang i SRCU i annan dager. Släkten al-Sayed Issa har i flera års tid arbetat med olika välgörenhetsorganisationer inriktade på Syrien. Också fadern Tarif har länge arbetat med att finansiera Brödraskapsanknutna grupper i Syrien. I juli 2012 gav han på en presskonferens, som anordnats av Brödraskapet i Istanbul, en finansiell rapport rörande de medel som skickats till Idlib[15]. Det rör sig om hundratusentals dollar. Han och hans söner har även täta kopplingar till Svenska syriska föreningen för humanitärt bistånd och utveckling (SFF), som sannolikt är den mest betydande Syrieninriktade välgörenhetsorganisationen i Sverige. Den av Yasir ledda organisationen SRCU tackas också på SFF:s sida på facebook för att ha bidragit med teknisk utrustning[16]. Yasir har dessutom flitigt anlitats som expert på skeendet i Syrien av svensk media. Han har synts på såväl SvT som på Tv4, trots sina tydliga kopplingar till islamisk fundamentalism. Senast tilläts Yasir skriva en debattartikel på SvT-opinion som kritiserade den syrisk-ortodoxa kyrkans patriark för att ha tagit ställning för den syriska regeringen. Hur problematiskt patriarkens ställningstagande än är framstår kritiken som höjden av osmaklighet. Inte minst när Yasirs egen far deltog i islamisternas intagning av staden Idlib, i vilken kristna nu hänsynslöst mördas.

Detta visar inte bara på den ofantliga naiviteten hos svenska journalister och myndigheter, utan också hur denna vår okunnighet kan få ödesdigra konsekvenser. Brödraskapets totalitära ideologi och dess inflytande i SNC var vida känt då Palmecentret valde att medverka vid deras möte 2011. De enklaste eftersökningar hade avslöjat Yasir al-Sayed Issas kopplingar till syriska islamiströrelser.

Istället har han i flera års tid i riksmedia tillåtits propagera för det Muslimska brödraskapet och relativisera det hot den sunnitiska fundamentalismen utgör mot Syriens etniska och religiösa minoriteter. Den är ett allvarligt hot inte bara mot kristna, alawitiska eller shiitiska syrier, utan även mot landets sunniter som följer en annan tolkning av islam. Brödraskapets ideologi och salafismens är två strömningar inom den sunnitiska fundamentalismen med ett flertal gemensamma drag. Båda utmärker de sig genom sin fundamentalistiska betoning på en radikal återgång till ett utopiskt urtillstånd, en ren islam, och sin betoning på sharia.

Sedan i slutet av mars vajar jihads svarta fanor över Idlib. Medan stadens kristna tvingas utstå dagliga förföljelser jublar Yasir och hans fränder. Befrielsen har de stridit för i flera år.

Carl Johan Erixon studerar klassisk filologi vid Uppsala universitet. Han har tidigare framförallt skrivit litteraturkritik i Svensk Tidskrift, Ny Tid och Svensk Pastoraltidskrift. Han har länge intresserat sig för frågan om de kristnas ställning i Mellanöstern och inte minst oroats av den framväxande sunnitiska fundamentalismen i Syrien.

[1] http://www.joshualandis.com/blog/the-man-behind-syria-revolution-2011-facebook-page-speaks-out/

[2] https://www.youtube.com/watch?v=nN5MnL9lxHc

[3] http://www.onislam.net/english/back-to-religion/religious-institutions/457899-an-interview-with-a-muslim-apologist-.html

[4] http://archive.arabic.cnn.com/2013/middle_east/5/31/qardawi.syria-speech/index.html

[5] http://www.expressen.se/nyheter/tar-kraftigt-avstand-fran-antisemitiska-uttalanden/

[6] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151284048553745&set=pb.524858744.-2207520000.1435210869.&type=3&theater

[7] fida med qaradawi

[8] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153258345373745&set=pb.524858744.-2207520000.1435211108.&type=3&theater

[9] http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=eb06339b-2726-928e-0216-1b3f15392dd8&lng=en&id=128809 sid 8

[10] https://www.facebook.com/Ikhwansyria/photos/pb.371639592859067.-2207520000.1435738060./886727084683646/?type=3&theater

[11] http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article20201374.ab

[12] http://www.sydsvenskan.se/sverige/syrisk-opposition-mottes-i-sverige/

[13] http://www.palmecenter.se/?article=stod-den-demokratiska-oppositionen-i-syrien-alla-bidrag-ar-viktiga

[14] http://carnegieendowment.org/files/struggling_to_adapt_mb.pdf

[15] http://syriasurvey.blogspot.se/2012/09/the-idlib-revolutionary-councils.html

[16] https://www.facebook.com/SYRIANAIDSWEDEN/photos/pb.234301330002234.-2207520000.1435255208./398217146943984/?type=3&theater

4 thoughts on “Gästskribent Carl Johan Erixon: Svarta fanor över Idlib – Muslimska brödraskapet, Sverige och kriget i Syrien

 1. Per Bengtsson skriver:

  Intressant läsning ur många aspekter.
  Tyvärr har vi korrupta politiker och journalister som inte bara låter sig totalt föras bakom ljuset av dessa fundamentalistiska islamister, utan dessutom smutskastar och förföljer dem som försöker informera allmänheten om sakernas tillstånd, och kallar dem ”islamofober” och ”rasister”. När verkligheten senare kommer i kapp politikerna tycker de (t.ex. Ullenhag, Salin och Reinfeldt) att de bara kan släta över allt med ”vi har varit naiva” – och våra inkompetenta journalister låter dem komma undan med det.
  Nej, ställ dem till svars och ta ifrån dem alla deras uppdrag! Inkompetenta läkare och advokater som begår lika stora misstag får sina legitimationer indragna – samma sak borde gälla för politiker.

  Liked by 1 person

 2. olle reimers skriver:

  Det är intressant att notera att försvaret för islams totalitära anspråk växer ju längre till vänster på den politiska skalan man kommer. Islam står för en orubblig ideologi som inte får frågasättas Detsamma gäller för vänsterideologierna. Förståelsen blir förståelig.

  Gilla

 3. Göran Fredriksson skriver:

  Det känns bra att det är någon som har koll på utbredningen av importerade klaner i Sverige.

  Dessa konkurrerar nu med statens våldsmonopol på många orter. Där tillämpas andra regler än svensk lag. Men regeringen bryr sig inte eftersom de är sysselsatta med att diskutera hur familjerna skall fördela uttagen från föräldraförsäkringen. Journalisterna bryr sig inte heller eftersom många inte har lärt sig att skilja på det som är viktigt från det som inte är viktigt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s